Financijski izvje taji i druge aktualnosti
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI. Mladenka Karačić Siječanj 2013.g. INSTITUCIONALNI OKVIR. Zakon o proračunu (NN, br. 87/08) – IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PRIMJENJUJU SE NA IZVJEŠTAJE KOJI SE PREDAJU U 2013.G.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cruz-moore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Financijski izvje taji i druge aktualnosti

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI

Mladenka Karačić

Siječanj 2013.g


Institucionalni okvir
INSTITUCIONALNI OKVIR

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08) – IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PRIMJENJUJU SE NA IZVJEŠTAJE KOJI SE PREDAJU U 2013.G.

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 32/11)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i isp. 31/11).

Popis korisnika proračuna za 2012.g. (NN,br. 59/11) (ažurirani popis www.mfin.hr)


Okru nica
OKRUŽNICA

Na stranicama Ministarstva financija do kraja siječnja.


Set financijskih izvje taja
SET FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Bilanca na Obrascu: BIL,

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Obrascu: P-VRIO,

Izvještaj o obvezama Obrascu: OBVEZE i

Bilješke


Rok dostave
ROK DOSTAVE

 • Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna JLP(R)S 15. veljače 2013. godine

  Elektronska predaja samo na obrascima s Internet stranica

  www.fina.hr

  www.mfin.hr


Osnovne i srednje kole
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 • nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i

 • Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

 • Državnom uredu za reviziju

 • Fini

 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve financijske izvještaje

 • Izuzeci kod konsolidacije:

  • Kod PR-RAS –a JLPRS konsolidira sve izuzev dijela doznačenog iz nadležnog ministarstva

  • JLPRS konsolidira OBVEZE tako da ne uključuje dio obveza za zaposlene financiran iz državnog proračuna. Te obveze u svojim evidencijama ima nadležno ministarstvo


Utvr ivanje vi ka manjka
UTVRĐIVANJE VIŠKA/MANJKA

 • Na kraju proračunske godine rezultat se iskazuje za tri osnovne kategorije

 • Višak/manjak prihoda/primitaka od:

  • Poslovanja

  • Transakcija na nefinancijskoj imovini

  • Transakcija na financijskoj imovini


Utvr ivanje vi ka manjka1
UTVRĐIVANJE VIŠKA/MANJKA

Utvrđeni rezultat poslovanja i rezultat od transakcija na nefinancijskoj imovini sa stanjem na dan 31. prosinca korigiraju se za iznose kapitalnih prijenosa ostvarenih tijekom proračunske godine, koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine

Obvezna korekcija rezultata

Iznosi kapitalnih prihoda koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine,

Temeljnicom se 31. prosinca zadužuje račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine.


Kapitalni rashodi
KAPITALNI RASHODI

 • Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine, a odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja.


Raspodjela rezultata
RASPODJELA REZULTATA

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini

u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata koju donosi čelnik proračunskog korisnika odnosno predstavničko tijelo proračuna uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Pravilnikom nije definiran rok do kojeg se Odluka o raspodjeli rezultata može donijeti

Preporučuje se donijeti Odluku nakon sastavljanja financijskih izvještaja npr. na sjednici na kojoj se usvaja godišnji obračun proračuna odnosno godišnji financijski izvještaji

Rezultat se računovodstveno raspodjeljuje temeljnicom na temelju Odluke


Bilanca
BILANCA

U Bilancu se unose podaci iz Glavne knjige i ne smiju se razlikovati.

Iznosi se upisuju u kunama bez lipa

Jednakosti među pojedinim pozicijama Bilance proizlaze iz propisanih knjigovodstvenih evidencija.


Bilanca1
BILANCA

 • istovremenone mogu biti popunjeni višak i manjak unutar iste kategorije


Bilanca pr ras
BILANCA / PR-RAS

 • stanje na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja iskazuje se i u PR-RAS-u jer se pozicije viška, odnosno manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju ne mogu razmatrati bez uvažavanja iskazanog stanja na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja, koje će sigurno direktno utjecati na pozicije viška/manjka u sljedećem/im obračunskim razdobljima


Bilanca pr ras1
BILANCA / PR-RAS

 • NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

 • STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU KVARTALA


Iskazivanje manjka u aktivi pasivi
ISKAZIVANJE MANJKA U AKTIVI / PASIVI

 • vlastiti izvori u “minusu” (AOP 205)

 • kada su obveze veće od imovine

  • korisnik nema imovine, a ima obveze

  • korisnik ima imovinu, ali mu je sadašnja vrijednost imovine 0 ili mala, a ima obveze

 • AOP 205 ostaje u minusu

 • ne stvarati “umjetna” potraživanja


Obvezne bilje ke uz bilancu
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

 • Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih zajmova i financijskih najmova (leasing) koji se popunjavaju u tablicama

  • Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate,

  • Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate i

  • Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi,

 • Pregled dospjelih kamata na kredite i zajmove

  • Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove,

 • Pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku i slično).


Obvezne bilje ke uz bilancu1
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

U tablicama danih zajmova i primljenih otplata ne upisuju se podaci o protestiranim jamstvima koji se po plaćanju evidentiraju kao dani zajmovi već samo podaci o zajmovima.

Podaci vezani uz jamstva daju se u dodatnim podacima u Obrascu: BIL (AOP 203 do AOP 209).

http://www.mfin.hr/hr/tablice-uz-obvezne-biljeske


Pr ras
PR-RAS

ne uključuje podatke o planskim veličinama

zbog potreba statistike Obrazac: PR-RAS dopunjen je obveznim dodatnim podacima na kojima se iskazuju bilančne pozicije i to:

stanja potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti

stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti


Pr ras1
PR-RAS

 • Pravne osobe koje se kasnije uključuju u sustav proračunskog računovodstva ne popunjavaju STUPAC 4 Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 • Samo državni proračun može imati popunjene podatke o prihodima od:

  • Carina i carinskih pristojbi

  • Poreza na dodanu vrijednost

  • Posebnih poreza i trošarina

  • Doprinosa


Povrati vi kova dr avni prora un
POVRATI VIŠKOVA – DRŽAVNI PRORAČUN

 • Sva preostala sredstva uključujući i sredstva ostvarena na tržištu od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi) koja su doznačena iz proračuna, a za koja nisu iskazane obveze u Bilanci na dan 31. prosinca 2012. godine, potrebno je vratiti na račun Državnog proračuna

 • Rok povrata do 31. siječnja 2013.

  • 1001005-1863000160

  • Model: 64

  • Poziv na broj: 7196-RKP-2012.


Povrat sredstava u dr avni prora un
POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN

obveza povrata propisana čl. 8. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2012.(Nar. nov., br. 24/12 i 132/12)

uputa o povratu odnosi se isključivo na proračunske korisnike državnog proračuna, a škole to nisu

ako je škola ostvarila namjenska sredstva iz državnog proračuna, koja nije potrošila do kraja 2012. godine, a nadležno ministarstvo zahtjeva povrat neutrošenih sredstava, škola ih je obvezna vratiti


Povrat sredstava u prora un jeedinice lokalne i podru ne regionalne samouprave
POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN JEEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

škola ne vraća temeljem upute Ministarstva financija nepotrošena sredstva ostvarena od nadležnog lokalnog proračuna u lokalni proračun

nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba tražiti povrat od svojih korisnika

pravna osnova za povrat - odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ne zakon o izvršavanju državnog proračuna


Vi kovi analitika
VIŠKOVI ANALITIKA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Viškovi od poslovanja

Sadržavaju i viškove za namjenske prihode (pomoći, donacije i prihode za posebne namjene)

U proračun se vraćaju u pravilu viškovi iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda


Kontinuirani rashodi
KONTINUIRANI RASHODI (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

rashodi za zaposlene

komunalne usluge

opskrba energentima

telekomunikacijske usluge

najamnine i zakupnine

naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično

19111 Rashodi budućih razdoblja


Priznavanje prihoda sredstva decentralizacije
PRIZNAVANJE PRIHODA – SREDSTVA DECENTRALIZACIJE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • Sredstva pomoći izravnanja za prosinac 2012. godine,

  • centrima za socijalnu skrb,

  • domovima za stare i nemoćne osobe,

  • zdravstvenim ustanovama,

  • osnovnim i srednjim školama,

 • Sukladno odredbama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (NN, br.52/12), izvršeno je u siječnju 2013.g.


Priznavanje prihoda sredstva decentralizacije1
PRIZNAVANJE PRIHODA – SREDSTVA DECENTRALIZACIJE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • JLPRS iznimno će navedena sredstva u računovodstvu proračuna iskazati kao prihod 2012.g.

 • Istovremeno, evidentiraju rashode koji se financiraju temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu.


Izvje taj o obvezama

Izvještaj o obvezama je pregled: (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

povećanjaobveza u izvještajnom razdoblju

ukupno podmirenih obveza u izvještajnom razdoblju

dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja premarokovima dospijeća i zadanoj strukturi

nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


Izvje taj o obvezama1
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proračunski korisnici JLPRS ga predaju kao dio polugodišnjih i godišnjih izvještaja

AOP 001 za polugodišnji izvještaj – stanje na kraju I. kvartala

AOP 001 za godišnji izvještaj – stanje na kraju III. kvartala


Me uprora unske obveze
MEĐUPRORAČUNSKE OBVEZE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

sve obveze stvorene između proračunskih korisnika objavljenih u Registru proračunskih korisnika

u evidencijama korisnika vode se na računima obveza za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine i obveze za financijsku imovinu

za potrebe Izvještaja o obvezama ne razdvajaju se prema navedenim vrstama već su dio zajedničke kategorije „međuproračunske obveze“


Izvje taj o obvezama2
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


Izvje taj o obvezama3
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • u Obrazac OBVEZE ne unose se:

  • OBVEZE NA TEMELJU UGOVORA !!!!

  • OBVEZE NA TEMELJU PROCJENE (npr.kod zahtjeva prema riznici)

 • primljena faktura, ispostavljena privremena ili konačna situacija unose se kao obveza!!!


Izvje taj o obvezama4
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Za korisnike lokalnih proračuna – škole, koje izvještaj o obvezama predaju kvartalno!

Iznosi u Obrascu: Obveze mora biti jednak iznosima prikazanim u Obrascu: BIL

Obrazac OBVEZE dio je godišnjih izvještaja


Bilje ke uz financijske izvje taja
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • Formalni izgled Bilješki nije propisan

 • Dopuna podataka

 • Opisne, brojčane ili kombinirane

 • Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose


Priznavanje prihoda
PRIZNAVANJE PRIHODA (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

kao prihodi 2012. g. priznaju se sredstva koja proračuni uključivo sa 31.12. 2012. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2013. g.

uz priznavanje prihoda iz proračuna, proračunski korisnici navedena sredstva u 2012. g. evidentiraju kao aktivna vremenska razgraničenja

u 2013. godini, temeljem primljenih dokumenta institucija ovlaštenih za platni promet razgraničenja se zatvaraju


Izvje e o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Ukoliko tijelo javne vlasti ne dostavi Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u propisanom roku i propisanog sadržaja, kaznit će se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kn

 • Rok: 31. siječanj 2013.

 • Agenciji za zaštitu osobnih podataka

 • Nema obrasca, sadržaj propisan člankom 25. stavak 2 zakona

 • Škole su obveznici predaje


Obveze tijela javne vlasti
OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI INFORMACIJAMA

 • Objavljivati informacije u službenom glasilu ili internetu

 • Posebnom odlukom ustrojiti katalog informacija

 • Korisnicima prava na informaciju osigurati pristup informacijama i rješavati zahtjeve u propisanim rokovima

 • Utvrditi uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u rad tijela javne vlasti, odrediti službenika za informiranje i javnost upoznati o načinu njegova rada

 • Voditi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

 • Do 31. siječnja svake godine dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka izvješće o provedbi Zakona


Objavljivanje informacija
OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA INFORMACIJAMA

 • Svoje odluke i mjere kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje

 • Informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja

 • Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti

 • Informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, te izvršavanju ugovora u skladu sa ZJN


Godi nji popis imovine i obveza
Godišnji popis imovine i obveza INFORMACIJAMA

Pravilnik o računovodstvu i Računskom planu

Obvezan popis na kraju svake poslovne godine

 • Kontrola ispravnosti postupanja s imovinom i obvezama

 • Kontrola računovodstvenih evidencija


Obveza ravnatelja
Obveza ravnatelja INFORMACIJAMA

 • Donošenje odluke o popisu

 • Osnivanje povjerenstva za popis (predsjednik i najmanje dva člana)

 • Određivanje datuma popisa, rokova obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja o popisu s priloženim popisnim listama


Izvje taj o obavljenom popisu
Izvještaj o obavljenom popisu INFORMACIJAMA

 • Povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj o obavljenom popisu koji sadrži:

  • Mišljenje o utvrđenom manjku odnosno višku

  • Prijedlog načina knjiženja utvrđenog manjka odnosno viška

  • Mišljenje o sumnjivim i spornim potraživanjima kao i nenaplativim te zastarjelim potraživanjima

  • Mišljenje o načinu likvidacije trajno neupotrebljive dugotrajne nefinancijske imovine i obustavljenih investicija

  • Prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka


Obveza ravnatelja nakon zaprimanja izvje taja o obavljenom popisu
Obveza ravnatelja nakon zaprimanja izvještaja o obavljenom popisu

 • Ravnatelj odlučuje o:

  • Načinu likvidacije utvrđenih manjkova

  • Načinu knjiženja utvrđenih viškova

  • Visini otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza

  • Rashodovanju proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara

  • Mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenosti knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično