financijski izvje taji za prora unsko ra unovodstvo za 2011 i druge aktualnosti u poslovanju
Download
Skip this Video
Download Presentation
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU. Zagreb, siječanj 2012. . SADRŽAJ. Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika Pravila upravljanja proračunom Obveza sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU' - addison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
financijski izvje taji za prora unsko ra unovodstvo za 2011 i druge aktualnosti u poslovanju

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

Zagreb, siječanj 2012.

sadr aj
SADRŽAJ
 • Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika
 • Pravila upravljanja proračunom
 • Obveza sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
institucionalni okvir
INSTITUCIONALNI OKVIR
 • Zakon o proračunu (NN, br. 87/08)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 32/11)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10. i 31/11. – isprav)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 94/07)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 128/09)
 • Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 86/10, a za 2012. br. 59/11)
okru nica
OKRUŽNICA

Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

www.mfin.hr (→ Državna riznica → Računovodstvo → Proračunsko računovodstvo → Upute za sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika)

priznavanje prihoda
kao prihodi 2011. g. priznaju se sredstva koja proračuni uključivo sa 31.12. 2011. g. doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su korisnicima zbog tehnike platnog prometa raspoloživa početkom 2012. g.

uz priznavanje prihoda iz proračuna, proračunski korisnici navedena sredstva u 2011. g. evidentiraju kao aktivna vremenska razgraničenja

u 2012. godini, temeljem primljenih dokumenta institucija ovlaštenih za platni promet razgraničenja se zatvaraju

PRIZNAVANJE PRIHODA
priznavanje prihoda sredstva decentralizacije
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije
 • Sredstva pomoći izravnanja za prosinac 2011. godine doznačila su se u siječnju 2012.
 • JLP(R)S će iznimno navedena sredstva u računovodstvu proračuna iskazati kao prihod 2011. godine.
 • Istovremeno će evidentirati rashode koji se financiraju temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2011. godinu.
 • Obveze prema krajnjim korisnicima na teret navedenih prihoda potrebno je izvršiti najkasnije do kraja siječnja 2012. godine.
priznavanje prihoda sredstva decentralizacije1
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije
 • Knjigovodstvene evidencije kod JLP(R)S
priznavanje prihoda sredstva decentralizacije2
Priznavanje prihoda – sredstva decentralizacije
 • Knjigovodstvene evidencije kod korisnika
povrat sredstva decentralizacije
Povrat sredstva decentralizacije
 • Ako su županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvarili više sredstava nego je:
 • 1.  utvrđeno minimalnim standardom i
 • 2.  stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2011.
 • višak sredstava trebaju vratiti do 15. veljače 2012. godine
povrat sredstva decentralizacije1
Povrat sredstva decentralizacije
 • Povrat na račun Državnog proračuna
 • 1001005-1863000160
 • model 64
 • poziv na broj 7196 (Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina)–42395–539150.
 • Obavijest o iznosu i datumu izvršenog povrata, kao i specifikaciju po decentraliziranim funkcijama za koje je povrat izvršen, potrebno je dostaviti na e-mail [email protected]
povrat sredstava u dr avni prora un
Povrat sredstava u državni proračun

Korisnici državnog proračuna

 • Sva preostala sredstva uključujući i sredstva ostvarena na tržištu (vlastiti prihodi) koja su doznačena iz proračuna, a za koja nisu iskazane obveze u bilanci na dan 31. prosinca 2011. godine, potrebno je do 31. siječnja 2012. godine vratiti na račun Državnog proračuna
 • 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 7196-RKP-2010.
kontinuirani rashodi
KONTINUIRANI RASHODI
 • Sukladno članku 51. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju
 • aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja
 • ako su JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici proračunom/financijskim planom predvidjeli uključivanje trinaest mjesečnih rashoda ne moraju koristiti razgraničenja
kontinuirani rashodi1
rashodi za zaposlene,

komunalne usluge,

opskrba energentima, telekomunikacijske usluge,

najamnine i zakupnine,

naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično

KONTINUIRANI RASHODI
financijski izvje taji
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
 • Bilanca na Obrascu: BIL
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Obrascu: RAS-funkcijski
 • Izvještaj o novčanim tijekovima Obrascu: NT
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Obrascu: P-VRIO
 • Izvještaj o obvezama Obrascu: OBVEZE i
 • Bilješke
rokovi dostave
ROKOVI DOSTAVE
 • za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna JLP(R)S 15. veljače 2012. godine,
 • za proračune JLP(R)S i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S 28. veljače 2012. godine,
 • za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i proračuna JLP(R)S 2. travnja 2012. godine.
dostava izvje taja
DOSTAVA IZVJEŠTAJA

Elektronska predaja samo na obrascima s Internet stranica

www.fina.hr

www.mfin.hr

OBVEZNO SKINUTI NOVE IZVJEŠTAJE

predaja dr avni prora un
Obveznik

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici državnog proračuna

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješke

do

15. veljače

qrazdjelu

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS i Obrazac: P-VRIO)

razdjeli

Konsolidirane izvještaje: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji i Bilješke

do

2. travnja

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS , Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: P-VRIO)

PREDAJA DRŽAVNI PRORAČUN
predaja jlp r s
Obveznik

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

15. veljače

qjedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji su proračunski korisnici

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS i Obrazac: P-VRIO)

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

28. veljače

q   nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: NT, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Konsolidirani izvještaje:

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do

2. travnja

q područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

PREDAJA JLP(R)S
predaja izvanprora unski korisnici
Obveznik

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do 28. veljače

q  nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS, Obrazac: RAS-funkcijski, Obrazac: NT, Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE)

izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (ŽUC-evi)

Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke

do 28. veljače

 • q   područnom uredu FINA-e (Obrazac: BIL, Obrazac: PR-RAS Obrazac: P-VRIO i Obrazac: OBVEZE
 • nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju
PREDAJA IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI
izvje taj o obvezama
Obveznik

Financijski izvještaj - razina

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

21

15. veljače

qjedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji su proračunski korisnici

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

22

28.veljače

qpodručnom uredu FINA-e

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Konsolidirani izvještaj:

Izvještaj o obvezama

23

2. travnja

qpodručnom uredu FINA-e

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

Izvještaj o obvezama

41

28. veljače

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

qpodručnom uredu FINA-e

izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvještaj o obvezama

42

28. veljače

qnadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

qpodručnom uredu FINA-e

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
predaja decentralizirani korisnici
PREDAJA DECENTRALIZIRANI KORISNICI
 • financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju:
  • nadležnoj JLP(R)S
  • Državnom uredu za reviziju
  • FINA-i i
  • ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije
predaja decentralizirani korisnici1
PREDAJA DECENTRALIZIRANI KORISNICI
 • financijski izvještaji koje predaju svi decentralizirani proračunski korisnici jesu:
  • Bilanca
  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
  • Izvještaj o obvezama i
  • Bilješke
javne vatrogasne postrojbe
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
 • BIL
 • PR-RAS
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
 • nadležnoj JLP(R)S
 • Ministarstvu unutarnjih poslova

Konsolidacija: Nadležne JLP(R)S konsolidiraju sve financijske izvještaje

osnovne i srednje kole
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
 • BIL
 • PR-RAS
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
 • nadležnoj JLP(R)S i
 • Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve financijske izvještaje
 • Izuzeci kod konsolidacije:
  • Kod PR-RAS –a JLP(R)S konsolidira sve izuzev dijela doznačenog iz nadležnog ministarstva
  • JLP(R)S konsolidira OBVEZE tako da ne uključuje dio obveza za zaposlene financiran iz državnog proračuna. Te obveze u svojim evidencijama ima nadležno ministarstvo
domovi za starije i nemo ne
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE
 • BIL
 • PR-RAS
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
 • nadležnoj JLP(R)S i
 • Ministarstvu socijalne politike i mladih
 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve godišnje financijske izvještaje domova za starije i nemoćne
centri za socijalnu skrb
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
 • Konsolidacija: Ministarstvo konsolidira sve financijske izvještaje
 • Izuzeci kod konsolidacije:
  • Pri konsolidaciji PR-RAS-a koristi dodatni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»
  • Nadležni lokalni proračun pri konsolidaciji PR-RAS-a konsolidira samo dio koji su centri za socijalnu skrb ostvarili iz lokalnog proračuna. Isto se odnosi i na OBVEZE.
  • Nadležna JLPRS nema obvezu konsolidacije Bilance i P-VRIO-a
 • BIL
 • PR-RAS
 • PR-RAS «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi».
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
 • nadležnoj JLPRS
 • Ministarstvu socijalne politike i mladih
 • Izuzetak: Uz PR-RAS izrađuju i dodatni PR-RAS s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»
ustanove u zdravstvu u vlasni tvu upanija
USTANOVE U ZDRAVSTVU (u vlasništvu županija)
 • BIL
 • PR-RAS
 • PR-RAS «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi».
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
 • nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • HZZO-u
 • Izuzetak: Uz PR-RAS izrađuju i dodatni PR-RAS naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi «
 • Konsolidacija: Nadležni lokalni proračun konsolidira sve izvještaje
 • Izuzeci kod konsolidacije: Nadležni lokalni proračun kod konsolidacije PR-RAS-a konsolidira samo dio koji je ustanova u zdravstvu dobila iz nadležnog lokalnog proračuna
  • HZZO za potrebe konsolidacije koristi samo dodatni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima s naznakom: «Izvor financiranja središnji proračun, vlastiti i ostali prihodi»
  • HZZO prikuplja i Izvještaje o obvezama decentraliziranih ustanova u zdravstvu, ali ne u svrhu konsolidacije, već posebnih potreba Ministarstva financija
mjesna samouprava
MJESNA SAMOUPRAVA
 • financijske izvještaje ne dostavljaju FINI i Državnom uredu za reviziju
 • isključivo nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe konsolidacije i kontrole
 • BIL
 • PR-RAS
 • P-VRIO
 • OBVEZE
 • Bilješke
bilanca
BILANCA
 • U Bilancu se unose podaci iz Glavne knjige i ne smiju se razlikovati.
 • Iznosi se upisuju u kunama bez lipa
 • Jednakosti među pojedinim pozicijama Bilance proizlaze iz propisanih knjigovodstvenih evidencija.
bilanca1
BILANCA
 • istovremenone mogu biti popunjeni višak i manjak unutar iste kategorije
bilanca pr ras
BILANCA / PR-RAS
 • stanje na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja iskazuje se i u PR-RAS-u jer se pozicije viška, odnosno manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju ne mogu razmatrati bez uvažavanja iskazanog stanja na podskupini 191 Rashodi budućih razdoblja, koje će sigurno direktno utjecati na pozicije viška/manjka u sljedećem/im obračunskim razdobljima
bilanca pr ras nt
BILANCA / PR-RAS / NT
 • NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
 • STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU KVARTALA
 • NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA
iskazivanje manjka u aktivi pasivi
ISKAZIVANJE MANJKA U AKTIVI / PASIVI
 • vlastiti izvori u “minusu” (AOP 205)
 • kada su obveze veće od imovine
  • korisnik nema imovine, a ima obveze
  • korisnik ima imovinu, ali mu je sadašnja vrijednost imovine 0 ili mala, a ima obveze
 • AOP 205 ostaje u minusu
 • ne stvarati “umjetna” potraživanja
obvezne bilje ke uz bilancu
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU
 • pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih zajmova i financijskih najmova (leasing)
  • Tablica danih zajmova i primljenih otplata
  • Tablica primljenih kredita i zajmova te otplata
  • Tablica primljenih robnih zajmova i financijskih najmova
  • Tablica dospjelih kamata na kredite i zajmove
 • pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);
obvezne bilje ke uz bilancu1
OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU
 • U Tablici danih zajmova i primljenih otplata ne upisuju se podaci o protestiranim jamstvima koji se po plaćanju evidentiraju kao dani zajmovi već samo podaci o danim zajmovima
 • podaci vezani uz jamstva daju se u dodatnim podacima u Obrascu: BIL (AOP 263 do AOP 270)
izvje taj jedinica lokalne i podru ne regionalne samouprave o vlasni kim udjelima neto imovini
Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini
 • JLP(R)S do 10. travnja 2011.g. bile su obvezne predati Ministarstvu financija (ne FINA-i) u elektroničkom obliku na e-mail: [email protected]: UDJ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011.g.
 • nakon ove predaje Obrazac: UDJ predaje se na godišnjoj razini u elektroničkom obliku Ministarstvu financija
  • do 28. veljače za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca prethodne godine
 • samo u slučaju nastalih promjena u vlasničkim udjelima predaje se :
  • 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 30. rujna
upute za popunjavanje obrasca udj
Upute za popunjavanje Obrasca: UDJ
 • i do sada ovaj Izvještaj dostavljan Ministarstvu financija, ali isti nije bio sastavni dio Pravilnika
 • Obrazac: UDJ predaje se isključivo u elektroničkom obliku Ministarstvu financija.
 • Upute za popunjavanje obvezne Bilješke kao i Obrazac: UDJ objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva financija
 • (www.mfin.hr→Državna riznica→Računovodstvo→ Proračunsko računovodstvo)
obrazac pr ras
Obrazac: PR-RAS
 • ne uključuje podatke o planskim veličinama
 • zbog potreba statistike Obrazac: PR-RAS dopunjen je obveznim dodatnim podacima na kojima se iskazuju bilančne pozicije i to:
  • stanja potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti
  • stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti
 • kod popunjavanja podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje prethodne godine ne smiju se zanemariti iznosi koji su se nalazili na odjeljcima i osnovnim računima koji su sukladno novom Računskom planu brisani
 • iznosi s brisanih osnovnih računa trebaju iskazati na odgovarajućim osnovnim računima iz novog Računskog plana
pr ras
PR-RAS
 • u dodatnim podacima PR-RAS-a upisuje se stanje novčanih sredstava
  • na početku kvartala AOP 501 – npr. 01.10. 2011.
  • na kraju kvartala

AOP 504 –31.12.2011.

slide43
NT
 • sastavljaju proračuni i izvanproračunski korisnici
 • ocjenjuje se likvidnost tj financijska situacija i financijski aspekt poslovanja.
 • prikazuje ukupne iznose novčanih priljeva i odljeva
 • u NT se NE UNOSE iznosi ako nisu stvarno prošli žiro račun (kompenzacije i sl.).
nt pr ras
NT / PR-RAS

Novčano načelo priznavanja prihoda

slide45
NT
 • Izuzeci su:
  • uobičajene nenovčane transakcije kao kompenzacije, cesije, oprost koje se prikazuju u Obrascu: PR-RAS kao prihod, ali ne primitak u Obrascu: NT zbog izostanka stvarnog novčanog toka
  • donacije nefinancijske imovine ostvarene van sustava proračuna
  • doznake sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedine decentralizirane funkcije u 2012. godini za 2011. godinu. Navedena sredstva prikazuju se u Obrascu: NT u 2012. godini, ali ne i u Obrascu: PR-RAS, jer su kao prihodi priznati u 2011. god. (i tada su prikazani u Obrascu: PR-RAS)
nt pr ras1
NT / PR-RAS

Načelo nastanka događaja za rashode

 • PR-RAS nastali rashodi
 • NT plaćeni rashodi

IZNIMKA!

 • isti podaci u oba obrasca mogući su samo ako je stanje obveza za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u Bilanci jednako nuli
izvje taj o obvezama1
Izvještaj o obvezama je pregled:

ukupnihobveza u izvještajnom razdoblju

ukupno podmirenih obveza u izvještajnom razdoblju

dospjelih i nedospjelih obveza iz prethodne godine

dospjelih i nedospjelih obveza iz tekuće godine

na određenidan premarokovima dospijeća i

zadanoj strukturi

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
me uprora unske obveze
MEĐUPRORAČUNSKE OBVEZE
 • sve obveze stvorene između proračunskih korisnika objavljenih u Registru proračunskih korisnika
 • u evidencijama korisnika vode se na računima obveza za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine i obveze za financijsku imovinu
 • za potrebe Izvještaja o obvezama ne razdvajaju se prema navedenim vrstama već su dio zajedničke kategorije „međuproračunske obveze“
izvje taj o obvezama4
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
 • u obveze iz prethodne godine uključuju se isključivo dospjele obveze iz prethodnih godina: obveze čiji je datum dospijeća bio zaključno s 31.12. godine koja prethodi godini za koju se izvještava
 • obveze iskazane kao stanje 31.12. smiju se samo smanjivati:
  • plaćene obveze iz stanja 31.12. iskazuju se kao Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju ili
  • ako su dospjele u tekućoj godini, a nisu plaćene u roku dospijeća, uključuju se na AOP-e na kojima se prikazuje prekoračenje plaćanja obveza tekuće godine i to prema vrstama obveze
 • obveze koje su nastale u prethodnim godinama, ali im je datum dospijeća u nekom budućem razdoblju, a ne u razdoblju za koje se podnosi izvješće, iskazuju se kao stanje nedospjelih obveza na kraju kvartala (AOP 090)
izvje taj o obvezama5
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
 • dio obveza iskazanih kao dospjele neplaćene obveze na zadnji dan mjeseca za koji se podnosi izvještaj podmiri se, zbog dinamike uplate prihoda u proračun, prvih dana sljedećeg mjeseca, odnosno do dana sastavljanja izvještaja
 • pri ispunjavanju mjesečnog Izvještaja o obvezama, obveze utvrđene na zadnji dan u mjesecu za koji se podnosi Izvještaj, a plaćene prvih dana sljedećeg mjeseca, odnosno do dana sastavljanja izvještaja, iskazuju se, umjesto kao dospjele neplaćene obveze, kao podmirene obveze u izvještajnom razdoblju
izvje taj o obvezama6
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
 • u Obrazac OBVEZE ne unose se:
  • OBVEZE NA TEMELJU UGOVORA !!!!
  • OBVEZE NA TEMELJU PROCJENE (npr.kod zahtjeva prema područnim riznicama)
 • primljena faktura, ispostavljena privremena ili konačna situacija unose se kao obveza!!!
izvje taj o obvezama7
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Za korisnike državnog proračuna koji izvještaj o obvezama predaju mjesečno!

Iznosi u Obrascu: Obveze ne moraju biti jednaki iznosima prikazanim u Obrascu: BIL

Obrazac OBVEZE nije dio godišnjih izvještaja, ne treba ga naknadno usklađivati sa stanjima u Bilanci i ne predaje se ponovo 15. odnosno 29. veljače

ad