Mednarodno delovno pravo mdp
Download
1 / 55

MEDNARODNO DELOVNO PRAVO (MDP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

MEDNARODNO DELOVNO PRAVO (MDP). dr. Etelka Korpič-Horvat. MDP- razvoj. MDP se je začelo razvijati zaradi: slabega položaja delavstva mednarodne konkurence. MDP - razvoj. Tri obdobja: do ustanovitve MOD 1919 do druge svetovne vojne leta 1939 obdobje po drugi svetovni vojni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEDNARODNO DELOVNO PRAVO (MDP)' - argus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mednarodno delovno pravo mdp

MEDNARODNO DELOVNO PRAVO (MDP)

dr. Etelka Korpič-Horvat


Mdp razvoj
MDP- razvoj

MDP se je začelo razvijati zaradi:

 • slabega položaja delavstva

 • mednarodne konkurence


Mdp razvoj1
MDP - razvoj

Tri obdobja:

 • do ustanovitve MOD 1919

 • do druge svetovne vojne leta 1939

 • obdobje po drugi svetovni vojni


Mdp razvoj2
MDP - razvoj

Prvo obdobje do ustanovitve MOD:

 • delovanje posameznikov

 • 1879 leta delavski kongres v Zurichu- zahteva po mednarodni ureditvi varstva delavcev

 • 1890 leta prva mednarodna konferenca v Berlinu (delo žensk, otrok, mladine ter delo v rudnikih)


Mdp razvoj3
MDP - razvoj

Prvo obdobje do ustanovitve MOD:

 • 1901 leta ustanovljen Mednarodni urad dela s sedežem v Baslu in velja za predhodnika Mednarodnega urada dela MOD

 • 1919 letaVersajska mirovna pogodba vključuje delavske klavzule


Mdp razvoj4
MDP - razvoj

Drugo obdobje 1919 do 1939:

11.4.1919 ustanovljena MOD s sedežem v Ženevi.

Do leta 1939 je sprejela 67 konvencij s področja dela in socialne varnosti.


Mdp razvoj5
MDP - razvoj

Tretje obdobje po drugi svetovni vojni:

 • nadaljevanje dela MOD

 • 1945 leta ustanovitev OZN

 • Svet Evrope

 • Evropska skupnost

 • Bilateralni in multiliteralni sporazumi


Mdp definicija
MDP - definicija

Mednarodno delovno pravo je tisti del prava, ki ga tvorijo mednarodne norme na univerzalni ali regionalni ravni in urejajo položaj delavcev pri delu in njihovo socialno varnost.


Primerjalno pravo
Primerjalno pravo

O primerjalnem pravu govorimo takrat, ko primerjamo pravo posamezne države s pravom druge države.


Mod na ela
MOD - načela

Načela:

 • programska (temeljna)

 • organizacijska:

 • načelo univerzalnosti

 • načelo politične nevtralnosti

 • načelo tripartitnosti

 • načelo stalnosti


Mod organi
MOD - organi

 • Splošna konferenca dela (generalna skupščina)

 • Administrativni svet (izvršilni organ)

 • Mednarodni urad dela (služba MOD)


Mod dejavnost
MOD - dejavnost

 • normativna (konvencije, priporočila, resolucije)

 • publicistična (mednarodna revija dela, uradni list, statistično poročilo dela, statistični letopis dela)

 • nudenje tehnične pomoči (eksperti)


Mod konvencije
MOD - konvencije

Konvencije MOD ne veljajo neposredno, ampak šele z ratifikacijo (8 člen URS).

Konvencije sprejema generalna skupščina z 2/3 večino glasov.


Mod priporo ila
MOD - priporočila

 • Priporočila, ki urejajo vprašanja, ki še niso urejena v konvenciji

 • Priporočila, ki dopolnjujejo konvencijo

 • Priporočila, ki so tehnične narave

  Priporočila se ne ratificirajo.


Postopek sprejemanja konvencije
Postopek sprejemanja konvencije

 • običajni, dveletni postopek

 • hitri, izjemni,enoletni postopek


Nadzor izvajanja konvencij
Nadzor izvajanja konvencij

 • redni nadzor

 • postopek tožb in pritožb

 • posebni postopki nadzora


Mod konvencije1
MOD - konvencije

 • Ustanoviteljica MOD je bila Kraljevina Jugoslavija

 • Država SHS je postala pravna naslednica

 • Jugoslavija je bila članica MOD (razen 1947 in 1949 leta)

 • Slovenija je prevzela vse ratificirane konvencije z Aktom o notifikaciji konvencij in postala članica 29. maja 1992.


Podro ja na katera posegajo norme mod
Področja na katera posegajo norme MOD

Temeljne človekove pravice:

 • svoboda združevanja

 • prisilno delo

 • enakost možnosti in obravnavanja


Podro ja na katera posegajo norme mod1
Področja na katera posegajo norme MOD

Zaposlovanje

 • politika zaposlovanja

 • službe za zaposlovanje in posredovanje

 • poklicno usmerjanje in usposabljanje

 • varstvo zaposlitvePodro ja na katera posegajo norme mod3
Področja na katera posegajo norme MOD

Uprava na področju dela

 • uprava dela

 • inšpekcija dela

 • statistika dela

 • tripartitno posvetovanjePodro ja na katera posegajo norme mod5
Področja na katera posegajo norme MOD

Delovne razmere

 • plače

 • splošne delovne razmere

 • varstvo pri delu

 • socialno varstvo


Podro ja na katera posegajo norme mod6
Področja na katera posegajo norme MOD

Socialna varnost

 • norme, ki se nanašajo na vse veje socialne varnosti

 • norme, ki se nanašajo na posamezne veje socialne varnosti


Podro ja na katera posegajo norme mod7
Področja na katera posegajo norme MOD

Delo žensk

 • varstvo materinstva

 • nočno delo

 • zaposlovanje na nezdravih in nevarnih delih

 • enakost plačila ne glede na spol

 • zaposlovanje žensk z družinskimi obveznostmi


Podro ja na katera posegajo norme mod8
Področja na katera posegajo norme MOD

Delo otrok in mladine

 • minimalna starost za zaposlitev

 • nočno delo

 • zdravniški pregledi

 • pogoji zaposlitve mladine na podzemeljskih delih v rudnikih


Podro ja na katera posegajo norme mod9
Področja na katera posegajo norme MOD

Delo starejših delavcevPodro ja na katera posegajo norme mod11
Področja na katera posegajo norme MOD

Posebne poklicne skupine

 • pomorščaki

 • ribiči…….


Organizacija zdru enih narodov ozn
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)

OZN je univerzalna mednarodna organizacija s sedežem v New Yorku.

Ustanovna listina je bila sprejeta 26.6.1945 v San Francisku.


Cilji delovanja ozn
Cilji delovanja OZN

 • Zagotavljati svetovni mir in varnost

 • Krepiti prijateljske odnose med državami

 • Spodbujati mednarodno sodelovanje na gospodarskem, socialnem, kulturnem in humanitarnem področju


Akti ozn s podro ja mdp
Akti OZN s področja MDP

 • Splošna deklaracija o človekovih pravicah

 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

 • Deklaracija o otrokovih pravicah

 • Konvencija o otrokovih pravicah

 • Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk

 • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.


Svet evrope se
Svet Evrope (SE)

SE je regionalna mednarodna organizacija, ustanovljena 5. maja 1949 zaradi sodelovanja na:

 • ekonomskem

 • socialnem

 • kulturnem

 • znanstvenem področju (ne na vojaškem)


Mednarodno delovno pravo mdp
SE

SE ima sedež v Strasbourgu in se zavzema za združevanje Evrope.

Slovenija je članica od 14.5.1994 leta.

SE sprejema: sklepe, priporočila, izjave, konvencije, ki jih naslavlja na vlade držav članic


Se akti pomembni za mdp
SE akti pomembni za MDP

 • Evropska konvencija o človekovih pravicah

  (1953, prepoved prisilnega dela in sindikalna svoboda)

 • Evropska socialna listina (1961, spremenjena 1996, ureja socialno ekonomske pravice, plače, delovne razmere, varstva pri delu, socialno varnost idr.)

 • Evropski kodeks o socialni varnosti (višji nivo SV kot po konv. MOD št. 102 o minimalnih normah SV)


Se es p in komisija
SE – ESČP in Komisija

V okviru SE delujeta:

 • Evropska komisija za človekove pravice in

 • Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu

  Vsaka država in posameznik se lahko pritoži, če druga ali lastna država ne izvaja EKČP.


Evropska unija eu
Evropska unija (EU)

EU je regionalna mednarodna organizacija in pravna naslednica Evropskih skupnosti:

 • Evropska skupnost za premog in jeklo - ESPJ (Pariška pogodba 1951 do 2002)

 • Evropska gospodarska skupnost - EGS (Rimska pogodba 1957)

 • Evropska skupnost za atomsko energijo EVRATOM - ESAE (Rimska pogodba 1957).


Pogodba o zdru itvi 1965
Pogodba o združitvi 1965

S pogodbo o združitvi (Merger Treaty) so Evropske skupnosti združile organe vseh treh Skupnosti


Enotni evropski akt eea 1986 leta
Enotni evropski akt – (EEA) 1986 leta

 • Z EEA so revidirane vse tri pogodbe Skupnosti

 • določen enotni notranji trg s svobodnim pretokom blaga, ljudi, storitev in kapitala


Maastrichtska pogodba 1992 peu
Maastrichtska pogodba 1992 (PEU)

Nastanek EU

EU ni nadomestila evropskih skupnosti.

EGS je spremenila ime v Evropsko skupnost.


Imena
imena

 • EU je sestavljena iz treh stebrov

 • Evropske skupnosti označujejo (ESPJ, EGS in ESAE (EURATOM)

 • Evropska skupnost - EGS


Mednarodno delovno pravo mdp
EU

EU je sestavljena iz treh stebrov:

 • Prvi steber: skupne politike ES in skupni trg

 • Drugi steber: sodelovanje pri skupni zunanji in varnostni politiki

 • Tretji steber: policijsko in pravosodno sodelovanje na področju kazenskih zadev.

  Drugi in tretji steber zajemata le politično sodelovanje, prvi pa tvorijo ustanovitvene pogodbe.


Dr avljanstvo eu
Državljanstvo EU

S sprejetjem PEU so vsi državljani držav članic pridobili državljanstvo EU, ki dopolnjuje in ne nadomešča nacionalnega državljanstva.


Amsterdamska pogodba 1999
Amsterdamska pogodba, 1999

Pomeni utrditev in ne razširitev sodelovanja držav članic, s ciljem oblikovati demokratično Evropo.


Pogodba iz nice 2001
Pogodba iz Nice, 2001

Določa reformo institucij (institucionalne spremembe) zaradi širitve EU.


Pogodba o ustavi za evropo
Pogodba o ustavi za Evropo,

 • Pogodba je bila sprejeta 2004. leta v Rimu

 • Pogodba naj bi nadomestila vse že sklenjene pogodbe ES in ukinila tri stebre

 • Ureja vrednote in cilje EU (spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic)

 • DZ je pogodbo ratificiral 1. februarja 2005.

 • Pogodbo bi morale ratificirati vse članice.


Lizbonska pogodba pdeu
Lizbonska pogodba (PDEU)

spreminja PEU in PES v Pogodbo o delovanju EU (PDEU)

Države članice naj bi jo ratificirale do 2009 leta in veljati naj bi začela s 1. 1. 2009,

Če bodo vse države članice deponirale listino o ratifikaciji.


Mednarodno delovno pravo mdp
PDEU

 • EU postane pravna oseba

 • Ukinitev treh stebrov

 • Okrepitev vloge Parlamenta EU in večja vloga nacionalnih parlamentov

 • Zmanjšanje števila funkcionarjev institucij EU

 • Sistem Joanina – odlog akta za skupino držav

 • Možnost glasovanja z dvojno večino v Svetu po 2014 letu, s prehodnim obdobjem do 20017


Mednarodno delovno pravo mdp
PDEU

 • Mandat predsedniku Sveta na dve leti in pol

 • Določena legalna možnost izstopa članice

 • Uvedena je nova funkcija ministra za zunanje zadeve

 • Tri nova mesta za generalne pravobranilce


Status eu
Status EU

 • EU ni zvezna država. Ima poseben mednarodni položaj.

 • EU ni pravna oseba

 • Države članice so neodvisne in izvrševanje dela svoje suverenosti so prenesle na EU.


Pravni red eu acquis communautaire
Pravni red EU- acquis communautaire

 • Na področjih, ki sodijo v izključno pristojnost EU ima evropski pravni red prednost pred nacionalnim

 • Velja načelo neposredne uporabnosti prava Skupnosti in načelo neposrednega učinka

 • RS je prenesla izvrševanje dela suverenih pravic na evropsko skupnost (3a člen URS).


Pravni red eu acquis communautaire1
Pravni red EU- acquis communautaire

Primarni pravni viri:

 • pogodbe evropskih skupnosti in

 • pristopne pogodbe


Pravni red eu acquis communautaire2
Pravni red EU- acquis communautaire

Sekundarni pravni viri:

 • Uredbe (regulation) so splošno veljavne in se uporabljajo neposredno

 • Direktive (directives) zavezujoče so glede cilja, kako doseči cilj pa države določijo same s svojimi predpisi

 • Odločbe (decision) so upravni akti, neposredno zavezujejo fizične in pravne osebe na katere se nanašajo

 • Mnenja (opinion) nimajo obvezne veljave


Pravni red eu acquis communautaire3
Pravni red EU- acquis communautaire

Ostali viri:

 • Običaji

 • Splošna pravna in druga pravila

 • Sodna praksa

 • Doktrina

 • Bele knjige, zelene knjige, sporočila…..


Organi eu
Organi EU

 • Evropski parlament (European Parlament)

 • Svet EU (Council, Svet ministrov, Ministrski svet)

 • Komisija (Commission)

 • Sodišče (Court of Justice), Sodišče prve stopnje (senati)

 • Evropsko računsko sodišče (European Court of Audit)