varstvo industrijske lastnine in avtorskih pravic v eu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE IN AVTORSKIH PRAVIC V EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE IN AVTORSKIH PRAVIC V EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE IN AVTORSKIH PRAVIC V EU. Doc. dr. Martina Repas. UVODNO – KRATKA PONOVITEV. Intelektualna lastnina Pravice industrijske lastnine/avtorske in sorodne pravice Druge (sui generis) pravice Absolutne pravice Monopolne pravice Načelo teritorialnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE IN AVTORSKIH PRAVIC V EU' - tannar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uvodno kratka ponovitev
UVODNO – KRATKA PONOVITEV
 • Intelektualna lastnina
 • Pravice industrijske lastnine/avtorske in sorodne pravice
 • Druge (sui generis) pravice
 • Absolutne pravice
 • Monopolne pravice
 • Načelo teritorialnosti
  • nacionalne pravice v. unitarne pravice Skupnost
 • Načelo časovne omejenosti
kako upravi iti obstoj pravic intelektualne lastnine
Kako upravičiti obstoj pravic intelektualne lastnine?
 • Patent: prednosti/slabosti
  • Farmacevtski izumi
  • TRIPs (Deklaracija iz Dohe o javnem zdravju) in Uredba ES o prisilni licenci patentov in DVC
  • Free riding
  • Patent race
 • Avtorska pravica
  • Naravne pravice
  • Nagrada
  • Vzpodbujanje nastajanja avtorskih del
 • Znamka
  • Nagrada za investicije/goodwill
  • Delovanje v javnem interesu
  • Etični argumenti
eu in intelektualna lastnina
EU IN INTELEKTUALNA LASTNINA
 • Člen 30 PES: ‘’industrijska in poslovna lastnina’’
 • Harmonizacija: člen 95 PES
 • Uvedba enotnih pravic: člen 308 PES
  • Temeljne značilnosti
slide5
Intelektualna lastnina ter prost pretok blaga in storitev
  • Ukrepi:
   • Harmonizacija
   • Uvedba enotnih pravic
   • Pravilo izčrpanja pravic – Deutche Grammophone
    • Regionalno izčrpanje
    • Ne za vse pravice
 • Intelektualna lastnina in konkurenčno pravo
  • Učinkovita konkurenca
  • Člen 81 PES
  • Člen 82 PES
mednarodni akti
MEDNARODNI AKTI
 • Nekatere najpomembnejše:
  • Konvencija WIPO
  • Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine
  • Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del
  • Sporazum TRIPs
  • Evropska patentna konvencija
  • Pogodba o sodelovanju na področju patentov
  • Pogodba o patentnem pravu
  • Madridski sporazum / Protokol k Madridskemu sporazumu
  • Haaški sporazum
  • Drugi
pravni akti es
PRAVNI AKTI ES
 • Nekateri najpomembnejši:
  • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
  • Direktiva o pravnem varstvu modelov
  • Prva direktiva o približevanju zakonodaje na področju znamk
  • Direktiva o izvrševanju pravic intelektualne lastnine
  • Direktiva o sledni pravici
  • Direktiva o avtorskih in sorodnih pravicah v informacijski družbi
  • Direktiva o pravnem varstvu računalniških programov
  • Direktiva o pravnem varstvu baz podatkov
  • Direktiva o trajanju avtorskih in sorodnih pravic
  • Direktiva o satelitskem radiofuznem oddajanju in kabelski retransmisiji
  • Direktiva o pravici dajanja v najem in pravici posojanja
  • Direktiva o pravnem varstvu polprevodniških vezij
  • Uredba o modelu Skupnosti
  • Uredba o znamki Skupnosti
  • Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila
  • Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva
  • Uredba o prisilnih licencah patenta in dodatnega varstvenega certifikata
  • Uredba o varstvu geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila
  • Uredba o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil
  • Uredba o rastlinski sorti Skupnosti
  • Predlog direktive o uporabnem modelu
  • Predlog direktive o kazenskih ukrepih kršitev pravic intelektualne lastnine
  • Predlog uredbe o patentu Skupnosti
izbrana poglavja patentnega prava
IZBRANA POGLAVJA PATENTNEGA PRAVA
 • Pridobitev patenta v EU – različne poti (enako velja tudi za model, znamko/pristop ES k določenim mednarodnim pogodbam)
  • Nacionalna pot
  • Mednarodna po PCT
  • Evropska patentna konvencija (EPK)
  • Hibridne poti
  • Patent Skupnosti – de lege ferenda
 • Patenti (razen določenih področij) niso predmet harmonizacije EU
 • Obstaja določena harmonizacija v državah članicah EU na podlagi ratifikacije določenih mednarodnih aktov
slide9
Pariška konvencija
 • Pogodba o patentnem pravu
 • Evropska patentna konvencija (EPK)
  • Protokoli
  • Implementacijske uredbe (pravila)
  • Harmonizacija
 • Akt o reviziji EPK
  • Spremembe materialnega prava
  • Spremembe glede predlogov Evropske komisije
  • Spremembe glede izboljšanja postopkovnih pravil
 • EPLA – European Patent Litigation Agreement: ustanovitev evropskega patentnega sodišča
  • Harmoniziran pristop
  • Zmanjšanje stroškov…
 • Akti Skupnosti:
  • Predlog Uredbe ES o patentu Skupnosti
  • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
evropski patent
EVROPSKI PATENT
 • Pogoji patentibilnosti izuma:
  • Novost
  • Inventivna raven
  • Industrijska uporabljivost
  • Tehnična narava/ Akt o reviziji EPK: EP se podeli za katerekoli izume z vseh področij tehnike
 • Kaj ni izum? Izključitve iz patentibilnosti po 52. členu EPK
  • Npr. znanstvena odkritja, računalniški programi, poslovne metode KOT TAKE
znanstvena odkritja
ZNANSTVENA ODKRITJA
 • Znanstvena odkritja v. izumi
 • Je patentibilno:
  • Najdba snovi, ki se nahaja v naravi?
  • Najdba neke nove lastnosti znane snovi?
  • Postopek izolacije te snovi iz okolja?
 • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov – je zabrisala tradicionalno razliko med izumi in znanstvenimi odkritji?
  • Lahko se patentira biološki material, ki je izoliran iz naravnega okolja, čeprav je pred tem že obstajal v naravi
  • vsebovano tudi v implementacijskih pravilih EPK
ra unalni ki programi
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI
 • Avtorska pravica v. patent
 • Računalniški programi so patentibilni, če imajo tehnično naravo – Primer T 1173/97
 • Kaj je tehnični učinek? Učinek mora presegati normalno interakcijo med software in hardware – nadaljnji tehnični učinek.
 • Zavrnjen predlog Direktive ES o patentiranju računalniško izvedenih izumov
 • Evropa v. ZDA
novost izuma
Novost izuma
 • Absolutna v. relativna novost
 • Relevantni trenutek – vložitev patentne prijave

Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike

Kaj je stanje tehnike?

Sestavljeno je iz dveh delov:

 • splošno dostopno tehnično znanje
 • t.i. prejšnje (starejše) pravice
splo no dostopno tehni no znanje
SPLOŠNO DOSTOPNO TEHNIČNO ZNANJE

Vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na kakršenkoli drug način.

Kakšna javnost?

  • Informacije se ustno razkrijejo osebi, ki te-teh ni zmožna razumeti

Ali sodijo v stanje tehnike sledeče informacije?

 • Če oseba ne razume jezika, v katerem so ji informacije ustno posredovane
 • Če je informacija povedana pod pogoji zaupnosti
slide15
Oseba A je tri dni pred vložitvijo pp neki knjižnici poslala zgolj en izvod dokumenta, v katerem so se nahajale informacije o izumu. Ta je zadevni dokument dala na knjižno polico. Tega izvoda v tistih dni nihče ni pogledal
  • Primer Research Corporation (T 381/87)
 • Oseba A je dan pred vložitvijo pp dala pismo z naslovom naslovljenca v poštni nabiralnik.
 • Neka oseba A je želela patentirati poseben električni aparat. Dan pred vložitvijo pp je neki banki poslala zgolj en primerek tega aparata.
  • Primer Télémécanique (T 482/89)
prej nje pravice
PREJŠNJE PRAVICE

V stanju tehnike je zaobsežena tudi vsebina patentnih prijav, ki so bile vložene pred datumom vložitve kasnejše EPP in so bile objavljene na ta dan ali kasneje

Uvaja se pravna fikcija, po kateri ta zgodnejša PP sodi v stanje tehnike (čeprav po prejšnjem pravilu – splošno dostopno tehnično znanje – ne bi)

Namen: preprečitev dvojnega patentiranja

Katere prijave se upoštevajo?

- Akt o reviziji EPK

 • Za namene presoje inventivne ravni se ne upoštevajo
ne kodljivo razkritje izuma samovarovalna doba
NEŠKODLJIVO RAZKRITJE IZUMA – SAMOVAROVALNA DOBA
 • Ko se informacije, ki so del stanja tehnike, pri presoji novosti ne upoštevajo
 • Očitna zloraba v odnosu do prijavitelja ali njegovega pravnega prednika
 • Razstava izuma na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi s strani prijavitelja ali njegovega pravnega prednika
 • Pogoj: vložitev EPP v roku 6 mesecev od dneva razkritja javnosti
 • Grace period?
izjeme od novosti farmacevtska dolo ba
IZJEME OD NOVOSTI – FARMACEVTSKA DOLOČBA
 • Patentira se lahko snov ali zmes za uporabo pri postopku zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, ki je obsežena s stanjem tehnike, kolikor uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.
 • Pravna fikcija
 • Imenovano tudi pravilo prve medicinske indikacije
 • Kaj pa patentiranje druge in nadaljnjih medicinskih indikacij?
  • zdravilo za astmo učinkovito tudi za zdravljenje raka na pljučih
  • Swiss form of claims: ‘’Uporaba snovi A za proizvodnjo zdravila za zdravljenje bolezni B’’.
 • Akt o reviziji EPK
izumi v nasprotju z javnim redom in moralo
IZUMI V NASPROTJU Z JAVNIM REDOM IN MORALO
 • EPK
 • Implementacijska pravila EPK
 • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
  • Postopki kloniranja človeka
  • Postopki spreminjanja genske identitete zarodnih celic človeka
  • Uporaba človekovih zarodkov za industrijske ali komercialne namene
  • Postopki za spreminjanje genske identitete živali, ki bi jim verjetno povzročali trpljenje, na da bi imel človek ali žival od tega bistveno medicinsko korist, in tudi živali, pridobljenih s takimi postopki
 • Primer Oncomouse (cancer mouse)
kirur ki diagnosti ni in drugi postopki zdravljenja
KIRURŠKI, DIAGNOSTIČNI IN DRUGI POSTOPKI ZDRAVLJENJA
 • Postopki, ki imajo kirurški, diagnostični ali terapevtski učinek in se uporabljajo neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, niso patentibilni
 • EPK: za te primere uvaja fikcijo industrijske neuporabljivosti
 • Revizija EPK
 • So pa patentibilne snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri tem postopku
  • Pazljivost pri formulaciji zahtevka
  • Zahteva za uporabo snovi ali zmesi za zdravljenje – NE!!!
  • Snov za zdravljenje – DA!!!
biotehnolo ki izumi
BIOTEHNOLOŠKI IZUMI
 • EPK:
  • Ne za rastlinske sorte ali živalske pasme ali postopke vzgoje rastlin ali živali, ki so v svojem bistvu biološki
  • To ne velja za mikrobiološke postopke in njihove proizvode
 • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
  • Ne za rastlinske sorte in živalske pasme
  • Ne za postopke vzgoje rastlin ali živali, ki so v svojem bistvu biološki
  • Da za rastline in živali, če tehnična izvedljivost izuma ni omejena na določeno rastlinsko sorto ali živalsko pasmo
 • Implementacijska pravila EPK
patent skupnosti
PATENT SKUPNOSTI
 • Pravica de lege ferenda
 • Osnutek patentnega prava ES – 1965
 • Cepitev na dva dela – 1969
 • Konvencija o patentu Skupnega trga
  • Razlogi za neuspeh
 • Predlog uredbe o patentu Skupnosti
  • Enotna narava, učinek v vsej EU
  • EPU bo podelil ta patent – simbioza med EPK in uredbo
  • Spore glede kršitev in veljavnosti bo obravnavalo centralno sodišče (Community Patent Court)
  • Po napovedih cenovno zelo ugoden
 • Realizacija zavisi tudi od EPK (potrebne spremembe)
model
MODEL
 • Model v svetu in v državah članicah EU – direktiva
 • Pariška konvencija
 • TRIPs:
  • zagotoviti varstvo neodvisnih industrijskih modelov, ki so novi ali originalni – mandatorna določba
  • ni nov, če se ne razlikuje pomembno od že obstoječih modelov ali kombinacije teh – opcijska določba
  • Varstvo se ne razteza na modele, ki imajo zgolj tehnično funkcijo – opcijska določba
 • Haaški sporazum
  • Ne vsebuje minimalnih harmonizacijskih zahtev/omogoča vložitev ene prijave, ki vodi do pridobitve registracije v več državah podpisnicah/Pristop ES – povezava z modeli Skupnosti
 • Direktiva ES o modelu
slide24
Predmet harmonizacije so le registrirani modeli
 • Predmet tudi ni pravo, ki se nanaša na uporabo rezervnih delov za popravilo ali obnovo proizvodov (npr. avtomobilov) – kompromis: FREEZE-PLUS
  • Predlog Komisije: preprečiti monopole na trgu rezervnih delov (sekundarni trg)
 • Ne vsebuje postopkovnih določb
osnovne zahteve za registracijo in veljavnost
Osnovne zahteve za registracijo in veljavnost
 • Prijava se nanaša na videz izdelka
 • Videz izdelka mora biti nov
 • Imeti mora individualno naravo
 • Ne sme imeti značilnosti, ki do določene izključno z njegovo tehnično funkcijo
 • Ne sme biti v nasprotju z moralo ali javnim redom
 • Ne sme biti mehanični vmesnik
 • Oseba je prijavitelj po pravilih nacionalnega prava
videz izdelka
VIDEZ IZDELKA
 • Izgled celotnega izdelka ali njegovega dela
 • Izdelek je industrijski ali obrtni izdelek, ki med drugim vključuje dele, ki so namenjeni sestavi kompleksnega proizvoda, embalažo, opremo, grafične simbole… z izjemo računalniških programov
 • Zakaj?
 • Videz izdelka je lahko tudi vgrajen v proizvod, ki predstavlja sestavni del nekega kompleksnega proizvoda (avtomobil) – če se po vgraditvi vidi pri normalni uporabi kompleksnega proizvoda
novost
NOVOST
 • Videz izdelka ni nov, če obstaja identičen videz izdelka, ki je dostopen javnosti na dan vložitve prijave
 • Tudi če se razlikuje le v nepomembnih malenkostih
  • Komu morajo biti razlike nepomembne?
   • Oblikovalcu, strokovnjaku, potrošniku, seznanjenemu uporabniku?
kdaj se teje da je dostopen javnosti
Kdaj se šteje, da je dostopen javnosti?
 • Objava, razstava, uporaba, drugo
 • Brez geografskih in časovnih omejitev/patentno pravo
 • Izjema: varovalna klavzula
  • Ni del stanja tehnike, če ni mogel postati znan v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom v zadevnem sektorju Skupnosti pred vložitvijo prijave ali zahtevane prednostne pravice
 • Razkritje se ne upošteva:
  • Kršitev pogoja zaupnosti
  • Grace period – sam razkrije/testiranje
  • Velja 12 mesečni rok
individualna narava
Individualna narava
 • Če se celoten vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi drug videz izdelka, ki je bil prej dostopen javnosti
 • Ali je ta zahteva skladna z zahtevo v TRIPs?
 • Kdo je seznanjen uporabnik?
relativni razlogi neveljavnosti oziroma zavrnitve modela
Relativni razlogi neveljavnosti oziroma zavrnitve modela
 • Prijavitelj ni upravičen do varstva modela po nacionalnem pravu
 • Konflikt s prejšnjimi modeli, ki ima zgodnejši datum vložitve
  • Zakaj ni vključen med pravila o novosti?
 • Nasprotovanje razlikovalnemu znaku
 • Nasprotovanje prejšnji avtorski pravici
 • Posnemanje emblemov, grbov (PK)
izklju itev
Izključitev
 • Tehničnih funkcij
  • Ne za značilnosti izgleda izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo
   • Izključitev pride v poštev le, če se VI ne more pojaviti v nobeni drugi obliki
   • Oblika nujno sledi funkciji
 • Medsebojne povezave
  • Ne za značilnosti izgleda izdelka, ki morajo biti reproducirane v natančni obliki ali dimenzijah, zato da bi bilo mogoče izdelek, na katerega se videz nanaša, mehansko povezati z drugim izdelkom ali ga vanj, okrog njega ali ob njega nadomestiti tako, da lahko vsak izdelek opravlja svojo funkcijo.
  • Izključitev ne velja za videz izdelka, ki omogoča večkratno sestavo ali povezavo medsebojno zamenljivih izdelkov znotraj modularnega sistema – lego
model skupnosti
MODEL SKUPNOSTI
 • Uredba o modelu Skupnosti uvaja
  • Registriran model Skupnosti
  • Neregistriran model Skupnosti
 • Registriran model Skupnosti podeli OHIM
 • Uredba vsebuje določbe iz direktive ES, pravila za pridobitev oziroma registracijo ter pravila o pristojnosti sodišč in OHIM
 • Ni preizkusa novosti, ni posebnega postopka ugovora (OHIM presoja zgolj, ali gre za videz izdelka in ali ta ni v nasprotju z javnim redom ali moralo), stroški niso visoki, omogoča vložitev multiple prijave
klju ne to ke tega sistema
Ključne točke tega sistema
 • Podeli en organ – OHIM
 • Ena registracija za vseh 27 držav članic EU
 • Unitarna narava – vse ali nič
 • Registracija do 25 let
 • Možnost registracije več modelov na podlagi ene same prijave
 • Ni preizkusa novosti
 • Ni postopka ugovora
 • Lahko ga pridobi vsaka fizična ali pravna oseba
 • Sui generis določbe o pristojnosti
 • Sodišča s statusom Community Design Courts
neregistriran model skupnosti
NEREGISTRIRAN MODEL SKUPNOSTI
 • Neregistriran model: hibrid med RM in AP
  • Avtomatična pravica, ki se pridobi s trenutkom, ko je VI postal dostopen javnosti v EU
  • Traja tri leta od dneva, ko je postal dostopen javnosti v EU
  • Ni registracije
  • Ni plačila pristojbin
  • Varstvo le pred posnemanjem
slide35
Razlike med RMS in NMS!
 • Razlike med RMS in AP!
 • Razlike med NMS in AP!
ad