Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAPPY BirTHDAY Thaùng 01-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAPPY BirTHDAY Thaùng 01-2014

HAPPY BirTHDAY Thaùng 01-2014

130 Views Download Presentation
Download Presentation

HAPPY BirTHDAY Thaùng 01-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HAPPY BirTHDAYThaùng01-2014 01-Vũ Đức Minh 01-01 02-Nguyễn Thị Thu Vân 03-01 ***Vuivẻ*** 03-Phạm Tăng Quang 04-01 04-Đào Thanh Hải 07-01 05-Đào Minh Hải 09-01 *** HạnhPhúc*** 06-Nguyễn VănHùng14-01 07-Nguyễn NhưQuỳnh21-01 ***Thành Đạt*** 08-Trịnh ThịHồngHoa23-01 09-Phạm Thúy Dung 26-01 10-Ngô ThịLệThảo26-01 11-Nguyễn Tố Trinh31-01 12-Phạm Thị Thu Trang (HP) 01-01 13-Hoàng ThịLệ Chi (HP) 13-01 14-Ngô Thị Thanh Huệ (VP) 16-01 15-Dương Thị Thanh (Vinh) 24-01