Download
obesitas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obesitas PowerPoint Presentation

Obesitas

391 Views Download Presentation
Download Presentation

Obesitas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen

 2. De onafhankelijke Ziekenfondsen

 3. Overzicht • Objectief van de studie • Methodologie • Resultaten van de analyse • Evolutie van de BMI van de Belgische populatie • Evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij leden van de MLOZ • Conclusie

 4. Eerste probleem!! (Nog) geen aparte nomenclatuurcodes voor bariatrische chirurgie Objectief van de studie • Wat doen we? • De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen vergelijken met de evolutie van de BMI. • Wat doen we niet? • De effecten van interventies opvolgen; • De kost- en baten van de verschillende interventies ten opzichte van elkaar vergelijken.

 5. Tweede probleem!! MLOZ beschikken niet over gepersonaliseerde BMI-gegevens Oplossing • We baseren ons op een aantal nomenclatuurcodes die voor deze ingrepen worden gebruikt: • Gastric Banding  241544 • Sleeve Gastrectomie  241485 • Gastric Bypass  241463 • Jejuno-ileale Bypass  242126 • Scopinaro en Duodenale Switch  241463 + 244742

 6. Oplossing • De MLOZ gebruiken de gegevens die verzameld werden door de Panel Studie Belgische Huishoudens (PSBH) (1). • Het PSBH-team verzamelde aan de hand van een jaarlijkse bevraging tijdens de periode 1998 - 2002 gegevens met betrekking tot de lengte en het gewicht. [1]De PSBH startte in 1990 als een project in het 'Impulsprogramma voor Maatschappelijk Onderzoek' van het federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid (nu Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden). De opdracht werd toegekend aan de universiteiten van Antwerpen en Luik.

 7. De evolutie van de BMI van de Belgische populatie

 8. Jaar meting Jaar meting Evolutie van de proportionele verdeling van de populatie volgens de BMI classificatie over de periode 1998 – 2002

 9. Gemiddelde BMI per jaar van meting in de periode 1998 – 2002 De gemiddelde BMI toe te nemen over de periode 1998 – 2003 en dit voor beide geslachten.

 10. Het proportioneel aandeel van mannen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijd 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar Mannen

 11. Het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijd 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar Vrouwen

 12. Proportioneel zijn er meer mannen met overgewicht of obesitas dan vrouwen Mannen Vrouwen Leeftijdscategorie 18 tot en met 30 jaar

 13. Leeftijdscategorie 31 tot en met 40 jaar Mannen Vrouwen

 14. Leeftijdscategorie 41 tot en met 50 jaar Mannen Vrouwen

 15. Leeftijdscategorie 51 tot en met 60 jaar Mannen Vrouwen

 16. De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen

 17. De studiepopulatie • Leden van de MLOZ • Die een bariatrische ingreep ondergingen • In de periode 1997 – 2003 • Verdeeld over 8 leeftijdscategorieën: • 1: vanaf 0 t.e.m. 18 jaar • 2: vanaf 18 t.e.m. 30 jaar • 3: vanaf 30 t.e.m. 40 jaar • 4: vanaf 40 t.e.m. 50 jaar • 5: vanaf 50 t.e.m. 60 jaar • 6: vanaf 60 t.e.m. 70 jaar • 7: vanaf 70 t.e.m. 80 jaar • 8: vanaf 80 jaar

 18. Absoluut aantal ingrepen (*) bij MLOZ-leden in de periode 1997 - 2003 (*): De bestudeerde nomenclatuurcodes worden weergegeven op slide 4

 19. Procentuele verdeling tussen de beide geslachten per type ingreep 1= Mannen 2= Vrouwen Toch proportioneel meer mannen met zwaarlijvigheid of obesitas? Ja maar …

 20. Proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3 1= Mannen 2= Vrouwen Obesitas klasse 2 Obesitas klasse 3 Proportionele verdeling tussen beide geslachten in de obesitas klasse 2 en 3 voor ieder jaar van meting

 21. Evolutie van het absolute aantal bariatrische ingrepen over de periode 1997 – 2003

 22. Gastric Banding

 23. Het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

 24. Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ Jaar van meting

 25. Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de jonge populatie

 26. Gastric Bypass

 27. Het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Leeftijdscategorieën

 28. Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ Jaar van meting

 29. Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijds-categorie van 1997 - 2003 Uibreiding van de doelgroep met een jongere populatie

 30. Scopinaro en duodenale switch

 31. Het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijds-categorie in de periode 1997 - 2003 Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

 32. Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ tot en met 2002 Jaar van meting

 33. Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de jonge populatie

 34. Sleeve gastrectomie

 35. Het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Relatief oude populatie Leeftijdscategorieën

 36. Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ van 1997 - 2003 Jaar van meting

 37. Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de oudere populatie

 38. Vergelijking van de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen met de evolutie van de BMI. • Werden er dan bariatrische ingrepen uitgevoerd bij mensen die niet voldoen aan de voorwaarden? OF • De beperkte toename van het procentuele aandeel van de groep mensen met obesitas klasse 2 en 3 kan de toename van het absolute aantal bariatrische ingrepen niet verklaren. • Was er binnen de groep mensen die voldoen aan de voorwaarden nog ruimte om een dergelijke toename aan bariatrische ingrepen te rechtvaardigen?

 39. Simulatie van het aantal te verwachten bariatrische ingrepen in functie van de BMI.

 40. Conclusie (1) • De gemiddelde BMI van de mannen is groter dan de gemiddelde BMI van de vrouwen. • De gemiddelde BMI van de Belgische populatie wordt groter zowel bij de mannen als bij de vrouwen. • Het aandeel van zwaarlijvigen en obesen neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. • Het proportionele aandeel van mannen met overgewicht of obesitas is groter dan het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas. • Maar proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3

 41. Conclusie (2) • Op basis van de evolutie in de tijd van de BMI van de Belgische populatie en het feit dat bariatrische ingrepen steeds bekender worden, kan een verdere toename van het aantal bariatrische ingrepen worden verwacht. • Om deze evolutie te voorkomen groeit de noodzaak om preventieve maatregelen te treffen en de doeltreffendheid op te volgen • De MLOZ investeren in onderzoek en de ontwikkeling van dienstverlening bij obesitas

 42. ?