1 / 14

Obesitas , voedings- of gedragsprobleem ?

Obesitas , voedings- of gedragsprobleem ?. Onderzoek naar een effectieve gewichtsherstel methode bij mensen met een verstandelijke beperking. Eric Dumont. Obesitas Duiding en prevalentie. BMI > 30.0 kg/m 3 Taille-omvang: Vrouw : > 88cm Man : > 102cm.

lily
Download Presentation

Obesitas , voedings- of gedragsprobleem ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obesitas , voedings- of gedragsprobleem ? Onderzoek naar een effectieve gewichtsherstel methode bij mensen met een verstandelijke beperking. Eric Dumont

 2. ObesitasDuiding en prevalentie • BMI > 30.0 kg/m3 • Taille-omvang: • Vrouw : > 88cm • Man : > 102cm • USA:populatiestudievolw. studie 2000 MR ( N=456100): VB:34,6 % (zonder VB: 20,6%) • Instituut populatie: studie 2005 (N=744): 10,3 % • Gedeconcentreerde woonvorm; studie 2004(N=242): 26,6% • Syndroom van Down; studie 2008(N=183): mannen 58-70 %; vrouwen 83-95% • PraderWilli syndroom; wanneer geen interventie 80-100%

 3. Aanleidingen Geen/nihil wetenschappelijke evidentie voor effecten bestaande obesitas programma´s Effecten gemid. 8% gewichtsafname, lange termijn geen of anti-effect Verzekeraars eisen wetenschappelijk fundering en effect Aansluiten op bestaande effectieve gedragsprocedure bij vergelijkbaar psychologisch construct: verslaving/drang Methode die (cognitief) niveau onafhankelijk is

 4. Overweging 1Obesitas bekeken als gedragsprobleem(onderzoek UM) Overweging 2 Effectief op lange termijn, wetenschappelijk evident. (meetbaar) • Gebrekkige regulatie • Hoge impulsiviteit • Uiterst gevoelig voor onmiddellijke beloningen en relatief ongevoelig voor uitgestelde negatieve gevolgen. • Hoge belonende waarde toegekend aan vet en hoogcalorisch voedsel. • Tegelijkertijd is er sprake van verminderde zelfcontrole • Evidentie voor conditioneringsmodel van overeten Overweging 3 Uitvoerbaar, haalbaar, klantvriendelijk

 5. CUE EXPOSUREresponsrestrictie en bio-feedback Behandeling van hypereten

 6. CUE EXPOSURE • Drang uitdoven doordat Cues geen eetbui meer voorspellen m.a.w. Cues ontheffen uit hun functie als voorspellers voor inname • D.m.v. : • Client langdurig blootstellen aan cues die inname voorspellen en drang ontlokken • Gepaard met responspreventie: er mag niets geconsumeerd worden.

 7. Conditioneringsmodel van hypereten Geconditioneerde fysiologische responsen “Cue reactivity” Blootstelling aan voeding “Cue exposure” Voeding nuttigen “Food-intake” Onweerstaanbaarverlangen naar voeding“CRAVING” Beloning, versterking, uitbreiding “Automatic reïnforcement “

 8. Onderzoek Vraagstelling: Leidt de systematische toepassing van Cue-exposure tot een afname van hypereten, en uiteindelijk gewichtsherstel bij personen met een verstandelijke beperking.

 9. Cue exposure procedure Follow Up Ambulante toepassing en toetsing Klinische toepassing en toetsing baseline Cue indentificatie en bepaling voeding. “Cue indentification” Sessiegewijze blootstelling aan voeding en uitdoving “Cue exposure” Fade out behandeling en nazorg Sessiegewijze blootstelling aan voeding en uitdovingen uitdoving “Cue exposure”

 10. Theoretisch verloop drang bij blootstelling drangstart ₓ ₓ stop 1 2 tijd

 11. 3 dilemma’s • Cue identificatie • Rationale • Bepalen van de drang (craving) en verloop van de flooding

 12. Meten van Drang • Pols- en hartslag • Vingerpulse • Speekselsecretie • Maagcontractie • Huidweerstand • Visualisatie van ervaren drang

 13. Ambitie • Preventieprogramma voor “risicogroepen” • Opsporen van risico groepen: Down syndroom, PWS, Erfelijke belasting. • Intensief op jonge leeftijd ingrijpen en monitoren

 14. Obesitas, ook een gedragsprobleem ? Overtuig Uzelf en onderwerp U aan Cue Exposure…….

More Related