Pengurusan Antarabangsa - PowerPoint PPT Presentation

saxon
pengurusan antarabangsa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pengurusan Antarabangsa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pengurusan Antarabangsa

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Pengurusan Antarabangsa
152 Views
Download Presentation

Pengurusan Antarabangsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pengurusan Antarabangsa Bab 11 MENGURUS OPERASI ANTARABANGSA

  2. OBJEKTIF • Jenis struktur utama organisasi dalam pengendalian operasi antarabangsa. • Kelebihan dan kekurangan. • Organisasi alaf baru. • Lembaga pengarah subsidiari. • Ciri-ciri organisasi MNC.

  3. STRUKTUR ORGANISASI • Bahagian struktur awal: • Langkah awal bagi memasuki era antarabangsa. • Mengwujudkan firma subsidiari atau mengekspot secara terus ke luar negara. • Bahagian struktur antrabangsa: • Menangani segala urusniaga antarabangsa.

  4. Susunan Struktur Global • Bahagian barangan global: • Bahagian domestik diberi keutamaan dalam mengendalikan urusan barangan kumpulan di peringkat antarabangsa. • Bahagian kawasan global: • Operasi global berdasarkan geografi (tidak berdasarkan barangan). • Bahagian fungsi global: • Operasi berdasarkan fungsi dan seterusnya barangan. • Struktur ogananisasi bercampur: • Kombinasi urusan iaitu produk, kawasan, atau fungsi.

  5. Susunan Struktur Global (samb) • Struktur jalinan urusniaga: • Kombinasi elemen urusniaga seperti fungsi, barangan, rekabentuk geografi; disamping bergantung dengan struktur jalinan dengan subsidiari seluruh dunia. • Agihan subunit: • Anak syarikat di luar negara yang boleh memberikan keuntungan kepada organisasi. • Operasi khas: • Urusniaga yang dijalankan oleh subunit yang menumpukan perhatian kepada lini produk, bidang kajian, dan bidang pemasaran; dan mendapat bantuan kepakaran dari anak syarikat di seluruh dunia. • Hubungkait saling bergantungan: • Berkonsi maklumat dan sumber melalui agihan dan operasi khas.

  6. SUSUNAN ORGANISASI ALAF BARU • Pengembangan uruniaga melalui perolehan (acquisition), usahasama (joint venture), dan keiretsu. • Pergabungan (merger) – salah satu cara mengelak dari perolehan (acquisition). • Usahasama (joint venture) – salah satu contoh usahasama, di mana semua pihak bergabung tenaga dalam usaha untuk menghasilkan perniagaan yang terbaik. • Keiretsu – integrasi vertikal bagi kumpulan syarikat dalam usahasama diantara satu sama lain. • Jalinan elektronik – tenaga kerja melalui telekerja/ telekommuting.

  7. Peranan Lain • Sinergi organisasi: • Peningkatan tahap globalisasi, MNC perlu menangani cabaran pengetahuan dan sumber dari seluruh dunia. • Integrasi barangan: • Rekabentuk yang menjurus kepada membantu MNC dalam mengintegrasikan perkembangan barangan ke dalam operasi global. • Teknologi maklumat: • Peranan teknologi maklumat dalam membantu MNC menguruskan operasi global mereka.

  8. LEMBAGA PENGARAH SUBSIDIARI • Tujuan: • Memantau operasi subsidiari yang beroperasi di luar negara. • Menangani masalah dan cabaran persekitaran yang rumit dan memerlukan pembuatan keputusan yang segera. • Kuasa yang diberikan kepada LP subsidiari: • Untuk menasihat, melulus, dan menilai pengurusan tempatan. • Untuk membantu dalam memenuhi kehendak tempatan. • Untuk membantu dalam perancangan strategik. • Untuk memantau etika kerja subsidiari.

  9. MNC: CIRI-CIRI ORGANISASI • Formalisasi – Struktur dan sistem digunakan dalam pembuatan keputusan, komunikasi, dan pengawalan. • Pengkususan (specialization) – Ciri organisasi di mana individu diberikan tugasan tertentu dan terperinci: • Pengkhususan horizontal: Tugasan khas dilakukan di kawasan tertentu sahaja. • Pengkhususan vertikal: Tugasan berkumpulan dan bertanggungjawab kepada prestasi kumpulan.

  10. sambungan • Centralization lwn. Decentralization: • Centralization: Keputusan penting dilakukan oleh pengurusan atasan. • Decentralization: Keputusan diterangkan kepada pekerja bawahan dan menekankan penglibatan mereka.