Perniagaan antarabangsa
Download
1 / 13

Perniagaan Antarabangsa - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Perniagaan Antarabangsa. oleh : mohd fauzi samsudin. Maksud perniagaan antarabangsa. kegiatan jual beli antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. ia terdiri daripada tiga cabang utama iaitu import, eksport dan entrepot .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perniagaan Antarabangsa' - lena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perniagaan antarabangsa

PerniagaanAntarabangsa

oleh: mohdfauzisamsudin


Maksud perniagaan antarabangsa
Maksudperniagaanantarabangsa

 • kegiatanjualbeliantarapenduduksebuahnegaradenganpenduduknegara lain.

 • iaterdiridaripadatigacabangutamaiaituimport, eksportdanentrepot.

 • Ketiga-tigadikategorikankepadaduajenisiaitunyatadantaknyata.

 • NYATA-produkyang bolehdilihat

 • TIDAK NYATA-perkhidmatan @ servis


Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa
Faktorwujudnyaperniagaanantarabangsa


Perbezaan sumber semulajadi
PerbezaanSumberSemulajadi

 • sumberalam, jenisiklimdantanah yang dikurniakanberbeza

 • sebuahnegaramengimportbarang yang tidakdapatdikeluarkanolehnya

 • Contoh: Malaysia mengeluarkankelapasawit, Indonesia mengeluarkankayubalak.


Iklim berbeza
Iklimberbeza

 • Perbezaanpengeluaranhasilpertaniandanternakan yang berbeza

 • Negara yang beriklimsederhanadpthasilkanbuahbuahandansayuran, negaraberiklimtropikadapatmenghasilkanbuahbuahansepertipisang, manggadansebagainya.

 • Negara sepertiNew Zealand sesuaibagipenternakanlembutenusu,manakala di Malaysia hanyasesuaibagipenternakanlembudagingkeranaperbezaaniklim.


Perbezaan budaya masyarakat
PerbezaanBudayaMasyarakat

 • Masyarakatbiasanyacenderungmenghasilkansesuatuberdasarkanbudayamereka

 • Inidipengaruhiolehsejarah, teknologi, danalamsemulajadi

 • Negara China menghasilkansuterakeranafaktorsejarahturuntemurun, manakalanegara Switzerland sudah lama terkenaldgnpenghasilan jam tangan.


Faedah berbanding
FaedahBerbanding

 • Sesetengahnegaramampumenghasilkansesuatuprodukpadakos yang rendahberbandingnegara lain.

 • Olehkrnkelebihanini, berlakukebergantunganantarasatunegarakpdnegara lainbagimendapatkanbekalanproduktersebut.

 • Faedahberbandingdipengaruhibeberapafaktorspttanahygbaik, pekerjaygmahir, penggunaanteknologiyglebhcanggihdan lain2

 • Contoh Malaysia menghasilkansatu tan kelapasawitpdkos RM 450,manakala Thailand pula pdkos RM 500. Jadikelebihanfaedahberbandingterdpt di Malaysia krnkemampuanmenghasilkansesuatupdkosyglbhmurah.


Contoh faedah berbanding
ContohfaedahBerbanding


Perbezaan teknologi
PerbezaanTeknologi

 • Tingkat teknologi yang tinggimembolehkan proses pengeluarandilakukandengankoslebihrendahdanmenghasilkanprodukberkualititinggi.

 • Contohjepunmempunyaiteknologi yang baikdalampenghasilanbaranganelektrik, robot, manakalanegarasptjermandanitalimempunyaiteknologimenghasilkankeretaygbaik.


Hubungan antarabangsa
HubunganAntarabangsa

 • interaksiantaranegaramewujudkankehendakserentakantarapembelidanpenjual.

 • hubungandiplomatikmewujudkanperniagaanantaranegara-negara di dunia


Kepentingan perniagaan antarabangsa
KepentinganPerniagaanantarabangsa

 • Memenuhikeperluandankehendakpengguna

 • Menambahkanpilihanbarang

 • Barangbermutu

 • Menambahpeluangpekerjaan

 • Menambahkanpendapatannegara

 • Meningkatkankeuntunganpengeluar


Perbezaan
Perbezaan

 • PerniagaanAntarabangsa

 • Meliputi import, eksport, entreport

 • Dijalankanantarasempadan negara2

 • Berbezamatawang

 • Duti import daneksport (kastam)dikenakan

 • PerniagaanDalamNegeri

 • Meliputiperniagaanruncit & borong

 • Dijalankandalamnegerinegeri

 • Matawangygsamacontoh ringgit

 • Dikenakandutieksais


ad