Download
omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling

Omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omgaan met medische gegevens bij claimbehandeling Bart Holthuis ACIS Symposium Amsterdam, 12 november 2010

 2. Ontwikkelingen in het afgelopen decennium • Privacybescherming prevaleert boven “fair trial”- beginsel; • WBP (2001) prominente rol (met name in het tuchtrecht): 1° inzage in dossiers bij o.a. verzekeraars; 2° verspreiding van medische gegevens in kader second opinion verboden.

 3. Art. 35 WBP Lid 1: • ‘Vrijelijk en met redelijke tussenpozen’ verzoek om inzage persoonsgegevens; • Binnen vier weken inhoudelijke reactie verantwoordelijke.

 4. Art. 35 WBP Lid 2: Reactie verantwoordelijke: • volledig; • in begrijpelijke vorm; • omschrijving doelverwerking; • welke gegevens zijn verwerkt; • herkomst verwerkte gegevens. …

 5. Verzoek ex art. 35 WBP • zonder opgave van redenen; • wordt afgewezen als het is ingediend om een ander doel te dienen (Hof Amsterdam, 10 november 2005, LJN AU8223).

 6. Art. 35 wordt ruim uitgelegd. Betrokkene heeft in beginsel recht op kopieën van bescheiden en transcripties van telefoongesprekken. Hoge Raad 29 juni 2007 o.a. LJN AZ4663 (Dexia-arresten).

 7. M.b.t. dossiers bij verzekeraars geldt inzagerecht ex art. 35 WBP voor: • de medische machtiging • aanbiedingsbrieven aan advocaten; • medische adviezen, uitgebracht door de medisch adviseurs van verzekeraar. Rb. Zutphen 8 oktober 2009 LJN BK 4206

 8. Maar: inzagerecht geldt ook voor • alle persoonsgegevens; • dus niet alleen voor gegevens met betrekking tot de gezondheid; • dus ook bijvoorbeeld alle correspondentie tussen verzekeraars en derden, zoals schaderegelings- bureaus, arbeidsdeskundigen. Voorzieningenrechter rechtbank Zutphen, 29 januari 2010, LJN BL 1734

 9. Niet onder art. 35 WBP vallen: • eerdere correspondentie met eigen advocaat (behalve aanbiedingsbrief); • werkaantekeningen; • interne notities met persoonlijke gedachten van leden van de functionele eenheid en bedoeld voor intern overleg en beraad. Conclusie: interne notities zullen wel belangrijker worden.

 10. Inzage in tactische overwegingen verzekeraar in strijd met de bedoeling van art. 35 WBP? • Phyrrusoverwinning? PIV Bulletin 6, Special juni, 2010

 11. Beroep op privacybescherming ex WBP ook in stelling gebracht tegen second opinions, met name in tuchtrecht:- Centraal Tuchtcollege 11 mei 2010 2009/044;- Hof van Discipline 30 november 2009, Advocatenblad 2010, 5, 156.

 12. CTC 11 mei 2010: • Klaagster, van beroep managementconsultant, claimt aov-uitkering; • Verkeersongeval in augustus 2003; • Recht op uitkering bij minimaal 40% ao; • Twee CG-rapporten in 2004 naar (externe) arbeidsdeskundige voor oriënterend AD-onderzoek: integraal, in gesloten couvert;

 13. Het medisch dossier – in civiele procedure – aan een andere arbeidsdeskundige, niet geanonimiseerd, verstrekt voor een second opinion; • Advocaat van medisch adviseur – in tuchtzaak – zond medisch dossier aan een collega verzekerings-geneeskundige voor second opinion. • Standpunt verzekerde: aldus strijd met privacybescherming ex art. 16 en 21 WBP.

 14. Standpunt medisch adviseur • derden, zoals arbeidsdeskundigen, behoren tot functionele eenheid, in de zin van art. 12 Beroepscode GAV d.d. april 2003; • in 2004 algemene praktijk; • CTG 15 mei 2007 (2006/101) betekende breuk met deze praktijk; • arbeidsdeskundigen zijn krachtens beroepscode ook tot geheimhouding verplicht;

 15. recht op een eerlijk proces kan beroepsgeheim doorbreken; • dat is vaste jurisprudentie CTC (14 november 1996, 31 augustus 2004 en 10 november 2009); • anonimiseren niet nodig (CTC 31 augustus 2004); • bij aov dikwijls sprake van grote mate van verwevenheid van medische, verzekeringsgenees-kundige, juridische en arbeidsdeskundige gegevens. • Centrale Raad van Beroep 20 juli 2001 RSV 2001/205: 2001/205.Toegang tot medische gegevens uitgebreid “mede gelet op de samenhang tussen de medische en andere aspecten in dit soort procedures”.

 16. CTG: • doorbreking geheimhoudingsplicht alleen met gerichte schriftelijke toestemming (art. 11 beroepscode GAV); • ook als de medische gegevens beschikbaar worden gesteld binnen de functionele eenheid; - verzending in gesloten couvert helpt niet.

 17. - alleen medische stukken die noodzakelijk en relevant zijn mogen worden verstrekt; - uit het dossier moet blijken dat arts deze afweging heeft gemaakt; - medisch adviseur, ook verantwoordelijk als advocaat van de verzekeraar besluit het medisch dossier aan andere deskundigen ter hand te stellen.

 18. Hof van Discipline 30 november 2009 • second opinion op verzoek van advocaat door een zenuwarts; • rapport zenuwarts bevatte storende fouten; ter zitting teruggenomen; • advocaat klachtwaardig door – zonder toestemming benadeelde - medisch dossier voor te leggen aan een andere medische deskundige? Strijd met art. 16 WBP?;

 19. HvD: • advocaat mag belangen van wederpartij niet onnodig of onevenredig schaden; • zonder toestemming betrokkene geldt verbod van art. 16 op verspreiding: strikte opvatting verbod van art. 16; • zenuwarts in kader second opinion behoort niet tot functionele eenheid; • conclusie: i.c. prevaleerde privacy boven recht op eerlijk proces/verdediging; • ten overvloede overwoog HvD: aldus blokkeringsrecht onthouden.

 20. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen • in werking 26 april 2010; • medische staf in plaats van functionele eenheid; • scheiding beoordeling en besluitvorming; • alleen medische gegevens die ‘strikt noodzakelijk’ zijn voor oordeel verzekeraar mogen worden verstrekt; • medisch adviseur is ‘poortwachter’; • Gevolg nieuwe code: ongelijke positie van (proces)-partijen met betrekking tot medisch dossier bevestigd.

 21. Oplossingen? • medische machtiging: verzekerde geeft medisch adviseur toestemming medisch dossier voor zover nodig aan bij de behandeling van de zaak betrokken derden te verstrekken?

 22. Aansluiting zoeken bij veel voorkomende verplichting in de aov-polis? ‘alle door verzekeraar nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan verzekeraar of aan door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen’.

 23. EINDE Bart Holthuis