Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met onzekerheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met onzekerheid

Omgaan met onzekerheid

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met onzekerheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omgaan met onzekerheid Conctractering decentralisaties Wendy Verkleij Angela Riddering Tim Robbe

 2. Beweging op gang brengen INFORMATIE EN ADVIES (B) Niet vrij toegankelijk Beoordeling Vrij toegankelijk

 3. Van de vierbouwstenenhebben we er nu maar EEN (eenbeetje) Bouwstenenvoorontwikkeling

 4. Je weetniks, en tochmoet je door Transitiearrangement Hoe garantie geven op onbekende budgetten en onbekende wettelijke taak? Beleidskaders ontwikkelen Hoe stel je beleid vast als het wettelijk kader ervoor ontbreekt? Opdrachtgeverschap rol oppakken Hoe inkoop te regelen als je niet weet wat je moet inkopen en wat je budget is?

 5. Watzijnhiervooroplossingen? (1) • Transitiearrangementen: (geldt nu alleen nog voor jeugd, komt mogelijk ook voor AWBZ) • Bepaalde mate van budget garanderen voor bestaande aanbieders zodat zorg gecontinueerd kan worden in 2015 • Voorwaarden: • Vernieuwingsslag inzetten in 2014 • Eventuele groei in aantallen in 2014 en 2015 opvangen • Finesses inregelen via bestuurlijk aanbesteden

 6. Watzijnhiervooroplossingen? (2) • Beleidskaders: • ….. Er zijn ook nog verkiezingen • …... In deze regio agv herindeling in maart en november • ……..Alles moet dus in februari door de raden zijn!!! • 2-traps raket: • Besluiten die nu nodig zijn om gelegitimeerd de voorbereidingen voort te zetten, nu nemen, met voorbehoud op wetgeving • December 2014 verordeningen vaststellen samen met aanpassingen die nodig zijn op beleidskader

 7. Watzijnhiervooroplossingen? (3) Opdrachtgeverschap: Bestuurlijk aanbesteden = wijze om afspraken met aanbieders te formaliseren Hoofdconvenant klaar januari: zo gaan we met elkaar om Bij bekendwording budgetten kan je dan snel schakelen – al het voorwerk is dan gedaan

 8. Inzoomen: opdrachtgeverschap AWBZ

 9. Wat is bestuurlijk aanbesteden? • Manier om dialoog op gang te houden en om met onzekerheid om te gaan: hoe kom je dan toch tot elkaar?

 10. Complex systeem Omgeving en strategie moeten in harmonie zijn… Orde (Simpel of Gecompliceerd): Voorspelbaar Verklaarbaar Best practices Klassiek aanbesteden (incl BVP!) / subsidieren Complexiteit: NietVoorspelbaar WelVerklaarbaar Zoeken en vinden “Partnership” Bestuurlijkcontracteren Chaos: Niet Voorspelbaar Niet Verklaarbaar Branden blussen Ad hoc AAAA Het grote risico!

 11. Bestuurlijk aanbesteden is geen procedure, maar een mentaliteit om DCDC strategie vorm te geven in hoog complexe omgevingen met behulp van langdurige, inhoudelijk flexibele contracten. Contracten richten zich op inbedding van relaties en onderhandelingen zodat partijen kunnen aanpassen naar nieuwe omgeving (innovatie) en negatieve schokeffecten kunnen opvangen (afschaffen voorzieningen). Achtergrond van BA Wat is het dan?

 12. De opdrachtgever omschrijft de gewenste situatie en vertaalt die in een onderhandelingsdocument. Toets van het document bij bijvoorbeeld de Wmo-raad (legitimatie). Eerste besluitvorming van B&W over het onderhandelingsdocument. Meerdere plenaire overlegrondes met alle uitgenodigde aanbieders gezamenlijk, gericht op het zoeken van aansluiting tussen de gewenste situatie van de opdrachtgever en die van de aanbieders. Dit resulteert in het opstellen van een hoofdconvenant. De START : stap 1 t/m 4 Stappen in een BA

 13. De opdrachtgever komt tot de berekening van standaardkostprijzen met een bijbehorende bandbreedte. Besluitvorming van B&W over de kostprijzen voor diensten. Prijsonderhandelingen met iedere individuele aanbieder (noodzakelijk als gevolg van de mededingingswet). Anders dan in het Zeeuws model ontstaan er kostprijzen per aanbieder. Afsluiten van individuele convenanten tussen opdrachtgevende gemeente en aanbieders. Publicatie van de van de gunning op Europees niveau (Europese aanbestedingswetgeving voor zogeheten 2B. diensten) Vervolg stappen Stappen in een BA

 14. Wat gebeurt er de komende maanden? • Via proces van bestuurlijk aanbesteden onze relatie in de regio goed vormgeven • Januari: hoofconvenant (incl. afspraken over informatievoorziening) = stap 1 t/m 4 • Zelfde periode: in gemeenteraden vaststelling van Gebundelde Krachten 2 • Budgetten? Hopelijk voor mei circulaire

 15. Wat verwachten we van aanbieders? • Bereidheid om samen te werken om vernieuwing in ‘Gebundelde Krachten’ mogelijk te maken • Delen van informatie: feiten scherp krijgen • Afspraken over communicatie met burgers

 16. Wat kunnen jullie van ons verwachten? • Meedenken over continuïteit van zorg en hoe te borgen • Ruimte laten om tot andere dan gebruikelijke oplossingen te komen • Duidelijkheid zodra we het KUNNEN bieden

 17. Slot • Vragen?