Download
omgaan met verschillen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met verschillen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met verschillen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omgaan met verschillen LWB p31-50

 2. Omgaan met verschillen • Vijf onderdelen in dit hoofdstuk: • Verbreken p32-33 • Herstellen p33-37 • Eigen-aardig p38-39 • Eigen-aardig en evenwaardig? P40-49

 3. Verbreken P32-33

 4. Introductie hoofdstuk 2 • Leiden verschillen tussen mensen volgens jou tot conflicten? • Wanneer wel? Wanneer niet? • Als mensen zich helemaal aan elkaar aanpassen, zijn er dan geen conflicten meer? • Waarom niet meer? Waarom wel nog?

 5. Verbreken p32 • Beluister de parabel van een vader met twee zonen. • Wat is een parabel? • Een kort verhaal, gesitueerd in het dagelijkse leven, dient om een religieus, moreel of filosofisch idee duidelijk te maken. • Voorbeelden: • De verloren zoon – p32 • Het mosterdzaadje • Barmhartige Samaritaan • …

 6. Volledige parabel • Vervolgens zei [Jezus]: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb."[1] De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij één van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens[2] liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

 7. Volledige parabel • Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan,[3] doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.[4] Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep één van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen." De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."

 8. De verloren zoon

 9. Opdrachten p32 • O1: Schrijf boven elk deeltje een passende titel • Deel 1: enkele mogelijkheden: • Scheiding, breuk, conflict, vertrek, … • Deel 2: enkele mogelijkheden: • Gemis, honger, heimwee, inkeer, … • O2: lees document 3 en ga na of de zonen goed handelen volgens de joodse wet.

 10. Opdrachten p32 • Handelen ze volgens de joodse wet? • Vader: neen, want… • Hij doet meer, omdat hij tijdens zijn leven zijn bezit reeds verdeelt en het deel van de opbrengst waar de jongste zoon recht op heeft al aan hem uitkeert. • Jongste zoon: Neen, want… • Hij mag zijn deel van zijn vaders bezit niet opvragen zolang de vader leeft. Blijkbaar is zijn vader al dood voor hem. • Hij houdt er ook onreine praktijken op na.

 11. Opdracht 3: welke zoon?

 12. O4: bespreek volgende uitspraken • Kruis telkens jouw mening aan: • + akkoord • +/- gedeeltelijk akkoord • - niet akkoord • In een goed gezin zijn er nooit conflicten. • Conflicten zijn er in elk gezin, anders praat men niet met elkaar. Conflicten uit de weg gaan is ook niet gezond. Je moet durven zeggen wat je denkt of voelt.

 13. O4: bespreek volgende uitspraken • Soms moet je een eigen keuze maken, ook als ze daar niet mee akkoord gaan binnen je gezin of groep. • Iedereen moet vroeg of laat zijn eigen leven gaan leiden, zijn eigen mening vormen. • De jongste zoon uit de parabel heeft in dat vreemde land twee soorten honger. • Hij heeft ‘echte honger’, zijn maag knort. Hij ‘hongert’ ook naar het weerzien met zijn vader, heimwee.

 14. O4: bespreek volgende uitspraken • Als je kritisch bent over wat je godsdienst zegt, ben je een slechte gelovige. • Je mag kritisch zijn, dat is een teken dat je over je geloof nadenkt. Bovendien is het niet aan je medegelovigen om uit te maken of je al dan niet een goede gelovige bent. • Soms is het goed voor iedereen in de groep/ het gezin dat er iemand vertrekt. • Dat kan, zeker als de situatie onhoudbaar is. Dit kan rust brengen maar ook leiden tot een onherstelbare breuk.