Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met verscheidenheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met verscheidenheid

Omgaan met verscheidenheid

363 Views Download Presentation
Download Presentation

Omgaan met verscheidenheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Omgaan met verscheidenheid

  2. Schoolmanagment en kwaliteitszorg in het onderwijs Uit de programmabrochure: Kwaliteitszorg is uit het onderwijs niet meer weg te denken. De overheid biedt scholen immers een vrij grote autonomie om deze kwaliteitszorg op te nemen en uit te werken. Dit brengt mee dat schoolmanagement steeds belangrijker wordt. Hier de nadruk leggen op de woorden in blauw gedrukt. Kwaliteitszorg: over de resultaten ( het product + het profijt ) en over de manier van werken het hoe proces , waarom (project, principes), waarmee (personen) , tijd (periode) ,middelen (prijs + productiemiddelen), voor wie (Publiek) , waar ( plaats), de promotie Hier de nadruk leggen op de woorden in blauw gedrukt. Kwaliteitszorg: over de resultaten ( het product + het profijt ) en over de manier van werken het hoe proces , waarom (project, principes), waarmee (personen) , tijd (periode) ,middelen (prijs + productiemiddelen), voor wie (Publiek) , waar ( plaats), de promotie

  3. Kwaliteitszorg

  4. Schoolmanagment en kwaliteitszorg in het onderwijs We nemen Schoolmanagement en kwaliteitszorg als doorgaande lijn doorheen de zes modules. In deze module gaan we in op het omgaan met verscheidenheid: een verscheidenheid aan verwachtingen die op de school afkomen, vanuit haar omgeving.

  5. Twee doelstellingen Doel 1: Inzicht verwerven in de verscheidenheid aan verwachtingen die de omgeving ten aanzien van de school formuleert.

  6. Twee doelstellingen Doel 2: Inzicht verwerven in hoe de school op een kwaliteitsvolle manier aan die verscheidenheid aan verwachtingen kan antwoorden. - afstemming zoeken - netwerkvorming - strategisch management voeren

  7. Exemplarisch Hoe kan de school inspelen op de verwachting in verband met taalsensibilisering? - Een talenbeleid opzetten

  8. De school is een professionele organisatie. Wat is een professionele organisatie?

  9. Wat is een professionele organisatie? (volgens Mahieu en Vanhoof)

  10. De school functioneert in een omgeving. Wie hoort bij die omgeving?

  11. Wie hoort bij de omgeving van de professionele organisatie school?

  12. Wie hoort bij de omgeving van de professionele organisatie school?

  13. Wie hoort er bij de omgeving? De brede context

  14. Verscheidenheid!

  15. De omgeving stelt haar verwachtingen Een verscheidenheid aan verwachtingen! Aan welke verwachtingen denk je?

  16. Een verscheidenheid aan verwachtingen

  17. Botsing van verwachtingen? Integratiefunctie > < selectiefunctie ?

  18. Integratie of selectiefunctie?

  19. Botsing van verwachtingen? Kwalificatiefunctie > < selectiefunctie Integratiefunctie > < kwalificatiefunctie

  20. Twee doelstellingen Doel 2: Inzicht verwerven in hoe de school op een kwaliteitsvolle manier aan die verscheidenheid aan verwachtingen kan antwoorden. - afstemming zoeken - netwerkvorming - strategisch management voeren

  21. De verhouding tussen de school en de omgeving Pluriforme omgevingsopvatting: In de omgeving van de school bestaan groepen en regulerende instanties die meer of minder van belang zijn of worden. Dit is een omgevingsopvatting die in eerste instantie kijkt naar de binnen de omgeving werkzame instanties: de clintengroepen, de hulpbronverschaffers, de regulerende instanties en de concurrenten. Het gaat hier dus over een soort benvloedingsmix die op de school inwerkt.

  22. De verhouding tussen de school en de omgeving Beheersingsgerichte omgevingsstrategie: De school hoeft niet het slachtoffer te zijn van een benvloedingsmix vanuit de omgeving. Een school is zelf een actor en kan proberen de omgeving zelf naar haar hand te zetten, alleen of (meestal) via coalities met andere organisaties zoals b.v. andere scholen.

  23. De verhouding tussen de school en de omgeving

  24. De verhouding tussen de school en de omgeving De beheersingsgerichte omgevingsopvatting

  25. De beheersingsgerichte omgevingsopvatting

  26. De match: het passen van een organisatie in haar omgeving

  27. Een strategie? Strategische planning Het georganiseerde proces waarin beslissingen die de positie van de organisatie in de omgeving benvloeden, op systematische wijze worden voorbereid, genomen en ingevoerd. (Haselhoff & Pist, 1992)

  28. Strategische planning Voordelen: - Vermindering van selectieve waarneming en handeling; Onaangename zaken worden niet gemakshalve overgeslaan; Vergelijken van te verwachten ontwikkelingen met de verwachte gang van zaken in de organisatie noopt tot bezinning; Anticiperen wordt mogelijk; Alle actoren kunnen een bijdrage leveren

  29. Strategische planning De school een aantrekkelijke plaats in de omgeving verschaffen en omgaan met de verscheidenheid aan verwachtingen. Subfuncties Intern cordinerende functie Stimulerende, motiverende functie Externe functie van verantwoording Enthousiasmeren van externe betrokkenen

  30. Wat benvloedt wat?

  31. Netwerken

  32. Netwerken

  33. Strategisch management Strategisch management heeft betrekking op cruciale beslissingen die de onderwijsinstelling als geheel positioneren in een veranderende omgeving. (Van Wieringen et al. P. 73)

  34. Strategisch management Voordelen Sterkere identiteitsbeleving Bredere visie van betrokkenen Beslissingen in een toekomstperspectief Alternatieven en inzicht Een forum voor discussie en kritiek Opbouw van informatie over ontwikkelingen

  35. Strategische management Nadelen Meer informatie nodig dan voorhanden, Veel werk. En de beloning? Soms op onaangename realiteiten stoten? Frustraties?

  36. Model van strategisch management

  37. strategieREconstructie

  38. Analyse-instrumenten SWOT analyse ( scholen die dat regelmatig doen zijn slagkrachtiger) Imago-analyse ( hoe percipieert buitenwereld de school? Strategisch gebruik van data ( wordt in ons land nog stiefmoederlijk behandeld bv. De aanmeldingsregisters in de stad Antwerpen laten bepaalde clusters zien van scholen die vooral gekozen worden; is nog geen onderzoek naar gedaan en valt wellicht veel uit te leren)

  39. Strategieconstructie of -reconstructie Voorbeelden uit eigen praktijk?

  40. Strategische sturing Strategische sturing combineert strategisch management met interne sterktes en zwaktes (Mahieu & Vanhoof)

  41. Communicatie naar buiten toe. Belangenbehartiging ( = verantwoording) =Voor uw belangen opkomen( maar dan moet je t zelf wel waardevol vinden). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de LOPs, aan het FLOB. Een extraverte school is op de buitenwereld gericht. Vb . via presentatietechnieken, ( slogan van een school)

  42. Exemplarisch Hoe kan de school inspelen op de verwachting in verband met taalsensibilisering? - Een talenbeleid opzetten

  43. PGE? Kun je een verscheidenheid aan verwachtingen in de omgeving van uw school identificeren en omschrijven ? Welke van die verwachtingen vormt een heuse uitdaging? Analyseer Kan je gegevens verzamelen? Formuleer adviezen en mogelijkheden om het onderzochte managementprobleem aan te pakken