omgaan met thoraxdrainage l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met Thoraxdrainage PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met Thoraxdrainage

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Omgaan met Thoraxdrainage - PowerPoint PPT Presentation


 • 912 Views
 • Uploaded on

Omgaan met Thoraxdrainage. Cursus opzet :. Anatomie en fysiologie van de thorax gerelateerd aan thoraxdrainage Mechaniek van de ademhaling Wanneer is thoraxdrainage noodzakelijk ? Thoraxdrainage ; de basis (3 potten systeem ) Disposable thoraxdrainage systemen. Thoraxholte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omgaan met Thoraxdrainage' - olin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cursus opzet
Cursusopzet:
 • Anatomie en fysiologie van de thorax gerelateerdaanthoraxdrainage
 • Mechaniek van de ademhaling
 • Wanneer is thoraxdrainagenoodzakelijk?
 • Thoraxdrainage; de basis (3 pottensysteem)
 • Disposable thoraxdrainagesystemen
thoraxholte
Thoraxholte
 • Ruimte is opgebouwd door:
  • Anterior: Sternum
  • Posterior: Wervelkolom
  • Lateraal: Ribben
  • Inferior: Diafragma
 • “Thoraxwand” bestaatuitribben, sternum en thoracalewervelkolomverbonden door intercostalespieren
 • Het diafragma is de “vloer” van de thoraxholte
inhoud thoraxholte
InhoudThoraxholte:
 • Rechter long
 • Linker long
 • Mediastinum
  • Hart
  • Aorta and grotevaten
  • Oesophagus
  • Trachea
  • Thymus
ademhaling inademing
Ademhaling: inademing
 • Breingeeftsignaalaan de nervusphrenicus
 • Nervusphrenicusstimuleert het diafragma (spier) tot samentrekken
 • Als het diafragmasamentrekt, beweegtdezenaarbeneden en maakt de thoraxholtegroter(denkhieraanbij het bespreken van de fysica)
hoe komt lucht in de longen
Hoe komtlucht in de longen?
 • Physics is fun!
  • wanneer je de principes van gasuitwisselingbegrijpt, danbegrijp je het principe van thoraxdrainage.
  • Wanneerdrukkenveranderen, verplaatsen de gassenzich door Natuurkundigewetten.
fysica van gassen
Fysica van gassen:
 • Lucht is gemaakt van gas moleculen
 • Gas moleculen in een vat botsen en creëreneendruk
 • Druk is de hoeveelheidkrachtgecreërt door de gas moleculen die bewegen en botsen
fysica van gas boyle s law
Fysica van gas: Boyle’s law

Als de temperatuur constant is, dan is de drukomgekeerdproportioneel tot volume (Dus: hoe hoger de druk, des tekleiner het volume)

fysica van gas boyle s law9
Fysica van gas: Boyle’s law
 • Als het volume van een vatgroterwordt, wordt de drukkleiner
 • Als het volume van een vat kleinerwordt, wordt de drukgroter
 • Voorbeeld: Als je zoveelmogelijkmensen in een auto probeerttestoppen, danondervindenzijmeerdruk in een Fiat 500 danhetzelfdeaantalmensenondervinden in eenbusje.
fysica van gas
Fysica van Gas:

Wanneerereen opening is tussen 2 ruimtes met verschillendedrukken,zal gas bewegenvan de ruimte met hogedruknaar de ruimte met eenlageredruk.

Dezebeweging van luchtcreert wind alseenhogedruksysteem

naasteenlagedruk

fysica van gas11
Fysica van gas:

Nogeenvoorbeeld…..

 • Opgeblazenballon = Hoge (POSITIEVE) druk
 • Atmosfeer = Lagedruk
 • Wanneer de ballonlekgepriktwordt, begeeft de luchtzich van eenhogedruk in de ballonnaar de lagedruk in de atmosfeer.
ademhaling inademing12
Ademhaling: inademing
 • Als het diafragmasamentrekt, beweegtdezenaarbeneden, waardoor het volume van de thoraxholtegroterwordt. Als het volume groterwordt, wordt de drukkleiner.
 • Luchtgaatvervolgens van eenruimte met eenhogedruk, de atmosfeer,naareenruimte met lageredruk, de longen.
 • Druk in de longenheetintrapulmonairedruk
ademhaling uitademing
Ademhaling: uitademing
 • Uitademingvindtplaatsals de nervusphrenicusstimulatiestopt.
 • Het diafragmaontspant en gaatweeromhoog.
 • Ditverkleint de druk in de thoraxholte.
 • Als het volume afneemt, neemt de intrapulmonairedruk toe.
 • Luchtgaatvanuit de longennaar de lagere ATM druk
ademhaling
Ademhaling
 • Normaalgesproken is diteenonbewustproces.
 • De longenvallen van nature samen, dus de uitademingbrengt de longenterug in rustpositie.
 • Bijrespiratoireproblemen, met name bijeenluchtwegobstructiekan de uitademingmeerwerkvoor de ademhalingbetekenen, omdat de buikspierenproberen de luchtuit de longentekrijgen.
anatomie pleuraholte
Anatomiepleuraholte:

De long is omgeven met een dun membraan: de pleura.

 • PleuraParietalisligtaan de thoraxholte
 • Pleura Visceralisbedekt de long (wordtsomspulmonaire pleura genoemd)
anatomie pleura
Anatomie pleura:

Visceral pleura

Parietal pleura

Tussen de 2 pleuralemembranenbevindtzichpleuraalvocht

Vochtreduceertwrijving, waardoor de pleurae soepel ‘glijden’ tijdensademhaling

Lung

Intercostal muscles

Ribs

Normalehoeveelheidpleuraalvocht: ± 25ml per long

pleurale fysiologie
Pleuralefysiologie:
 • De ruimtetussen de pleurae heet ‘pleuraleruimte’ of ‘pleuraholte’.
 • Normaalgesprokenhoudteen vacuum (negatievedruk) in de pleuralholte de 2 pleurae samen, zodat de long kanuitzetten en samenvallen.
 • Tijdensinademing is de intrapleuraledrukongeveer-8cmH20(onderatmosfeer, ATM).
 • Tijdensuitademing is de intrapleuraledrukongeveer-4cmH20.
drukken
Drukken:
 • Intrapulmonairedruk(de druk in de longen) gaatomhoog en omlaagtijdens het ademen.
 • Staatgelijkaanatmosfeer- druk op het eind van eenuitademing (0 cmH2O, omdatalleanderedrukkenwordenvergeleken met dezedrukals basis).
 • Intrapleuraledrukverandertooktijdens de ademhaling (~ 4 cmH2O minder dan de intrapulmonairedruk).
 • Het drukverschil van 4 cmH2O creëert de krachtdat de uitgerektelongentegen de thoraxwandaanhoudt.
als de drukken veranderen
Als de drukkenveranderen:

Intrapleural pressure: -8cmH20

Wanneerlucht of vocht in de pleuraleruimtekomttussen de pleura parietalis en visceralis, verdwijnt het drukverschil van -4cmH20 en de long zalsamenvallen (pneumothorax).

Intrapulmonary pressure: -4cmH20

condities die thoraxdrainage nodig hebben
Condities die thoraxdrainagenodighebben:

Luchttussen de pleurae is eenpneumothorax

Visceral pleura

Pleural space

Parietal pleura

condities die thoraxdrainage nodig hebben21
Condities die thoraxdrainagenodighebben:

Bloed in de pleuraleruimte is eenhemothorax

condities die thoraxdrainage nodig hebben22
Condities die thoraxdrainagenodighebben:

Transudaat of exudaat in de pleuraleruimte is eenpleuraleeffusie

indicatie voor thoraxdrainage pneumothorax
Indicatievoorthoraxdrainage: pneumothorax:
 • Pneumothorax
  • Ontstaatwanneerereen opening is tussen de thoraxwand en de pleuraleruimte, of vanuit de long naar de pleuraleruimte. (of beiden).
  • De opening laatlucht toe in de pleuraleruimtetussen de pleurae, en ditcreeërteendaadwerkelijkeruimte.
indicaties voor thoraxdrainage open pneumothorax
Indicatiesvoorthoraxdrainage: open pneumothorax:
 • Open pneumothorax
  • Opening in de thoraxwand (met of zonderlongkwetsing)
  • Lucht van buitenafkomt de pleuraleruimte in.
  • Ditbijvoorbeeld door eenmessteek of eenschotwond.
  • Chirurgie is nodig.

Photo courtesy trauma.org

indicatie voor thoraxdrainage gesloten pneumothorax
Indicatievoorthoraxdrainage:geslotenpneumothorax:
 • Geslotenpneumothorax:
  • De thoraxwand is intact
  • Scheur van de long en pleura visceralislaatlucht toe in de pleuraleruimte.
indicatie voor thoraxdrainage open pneumothorax
Indicatievoorthoraxdrainage: open pneumothorax:
 • Eenopen pneumothoraxwordtookweleen “sucking chest wound” genoemd.
 • Door de veranderendedrukken in de thorax, kanluchtzich in en uit de thorax verplaatsen door de opening in de thoraxwand.
 • Het zietervervelenduit, maar de opening in de thoraxwandfunctioneertalseenuitlaat, zodatluchtzichnietkanophopen in de thoraxholte.
indicatie voor thoraxdrainage gesloten pneumothorax27
Indicatievoorthoraxdrainage: geslotenpneumothorax:
 • Bijeengeslotenpneumothorax, bijeenspontaanademendepatiëntkunnen de drukkenbinnen en buiten de long gelijkworden.
 • De patiëntheeftwelsymptomen, maardit is nietlevensbedreigend.
indicatie voor thoraxdrainage tensie pneumothorax
Indicatievoorthoraxdrainage: tensiepneumothorax:
 • Eentensiepneumothoraxkandodelijkzijn
 • De thoraxwand is intact.
 • Luchtkomt de pleuraleruimtebinnenvia de long, maarkanernietmeeruit.
 • Er is geenuitlaatnaarbuitenzoalsbijeen open pneumothorax.
 • Dit is het meestgevaarlijkals de patiëntbeademdwordt.
indicatie voor thoraxdrainage tensie pneumothorax29
Indicatievoorthoraxdrainage: tensiepneumothorax:
 • Tensiepneumothoraxontstaatwanneereengeslotenpneumothoraxeempositievedrukcreërt in de pleuraleruimte, welkegroterwordt.
 • Dezedrukwordtookuitgeoefendtegen het mediastinum (hart en grotevaten).
indicatie voor thoraxdrainage mediastinale shift
Indicatievoorthoraxdrainage: mediastinale shift:
 • Mediastinal shiftkomtvoorwanneer de drukzogrootwordt, dat het hart en grotevatennaar de gezondekant van de thorax wordengeduwd.
 • Het hart en de grotevatenwordensamengedrukt door dezedruk en kunnen het bloednietmeerrondpompen.

Mediastinal shift

indicatie voor thoraxdrainage mediastinale shift31
Indicatievoorthoraxdrainage: mediastinale shift:
 • Mediastinale shiftkan heel snel tot eencardiovasculairecollapsleiden.
 • De vena cava en het rechtergedeelte van het hart kunnen de veneuze return nietontvangen.
 • Zonderveneuzereturnisergeen cardiac output
 • Geen cardiac output = Levensbedreigend!
indicatie voor thoraxdrainage tensie pneumothorax32
Indicatievoorthoraxdrainage:tensiepneumothorax:
 • Wanneer de druk van extern is, zalreanimatieniethelpen – het hart kannog steeds de veneuze return nietaan.cept venous return
 • Onmiddelijkeplaatsing van eennaald in de thorax en een drain is levensreddend.

Photos courtesy trauma.org

indicatie voor thoraxdrainage hemothorax
Indicatievoorthoraxdrainage: hemothorax:
 • Hemothoraxvindtplaatsnathoraxchirurgie en trauma aan de thorax.
 • Net alsbijeenpneumothoraxwordt de negatievedruk in de pleuraleruimteverstoord, en zal de long samenvallen, hoeveel is afhankelijk van de hoeveelheidbloed.
 • Het risico op eenmediastinale shift is gering, aangezien de hoeveelheidbloed die hiervoornodig is al eenlevensbedreigendebloedingzoubetekenen.
indicatie voor thoraxdrainage hemothorax34
Indicatievoorthoraxdrainage: hemothorax:
 • Hemothoraxwordt het bestegezien op eenstaanderontgenfoto.
 • Elkeverzameling van bloed in de costophrenischehoek op eenrontgenfoto is indicatievooreenthoraxdrain.

Note air/fluid meniscus

Photos courtesy trauma.org

indicatie voor thoraxdrainage pleurale effusie
Indicatievoorthoraxdrainage:pleuraleeffusie:
 • Vocht in de pleuraleruimte is pleuraleeffusie.
  • Transudaatis heldervochtdat in de pleuraleruimteaanwezig is bijaandoeningenalsbijvoorbeeldmalnutritie, hartfalen of lever- en nierfalen.
  • Exudaat is troebelvocht met cellen en proteïnen die gezienwordenijvoorbeeldmaligniteit, TBC of longontsteking.
behandeling van pleurale condities
Behandeling van pleuralecondities:

1. Verwijderen van vocht en luchtzosnelmogelijk.

2. Voorkomdatgedraineerdvocht en luchtterugkanlopennaar de pleuraleruimte.

 • Herstel de negatievedruk in de pleuraleruimte, zodat de long weerkanuitzetten.
verwijderen van vocht en lucht
Verwijderen van vocht en lucht:

EenThoracostomieis het creëren van een opening in de thoraxwandwaardooreenthoraxdrainingebrachtkanworden. Lucht en vochtkan op dezemanier de thorax verlaten.

verwijderen van vocht en lucht38
Verwijderen van vocht en lucht:

A clamp dissects over the rib to avoid the nerves and vessels below the rib

The clamp opens to spread the muscles

Kleine

incisie

Clamp holds chest tube and guides into place

Finger is used

to explore the

space to avoid sharp instrument

verwijderen van vocht en lucht39
Verwijderen van vocht en lucht:

Kies zijde

Hecht drain vast

Voel met vinger

Drain plaatsen met klem

Photos courtesy trauma.org

verwijderen van vocht en lucht mbv een thoraxdrain
Verwijderen van vocht en luchtmbveenthoraxdrain:
 • Verschillendematen:
  • Van baby tot volwassenen
  • Smalvoorlucht, dikkervoorvocht
 • Verschillendevormen:
  • Gehoekt of recht
 • Types plastic:
  • PVC
  • Silicone
 • Gecoat/ nietGecoat:
  • Heparinegecoat
  • Geeft minder frictie
voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleurale ruimte
Voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleuraleruimte:

Thoraxdrainwordtbevestigdaaneendrainagesysteem:

 • Laatlucht en vochtuit de thorax ontsnappen.
 • Heefteen one-way valve zodatlucht en vochtnoetterugkunnenlopen de thorax in.
 • Het systeem is zogemaaktdaterzwaartekracht drainage ontstaatalsbij op waterslotstaat (onder het niveau van de thorax).
voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleurale ruimte42
Voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleuraleruimte:

Hoe werkteenthoraxdrainagesysteem ?

Zie het als

flessen en

rietjes

voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleurale ruimte43
Voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleuraleruimte:
 • Basis systeem
 • Eenbuis is gekoppeldaan de drain van de patiënt en komtuit in een 2 cm waterniveau (waterslot)
 • Net alsbijeenrietje in eenglasdrinken; luchtkan door het rietjegeblazenworden, maarkannietteruglopen.

Tube open to atmosphere vents air

Tube from patient

voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleurale ruimte44
Voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleuraleruimte:
 • Ditbasissysteemwerktalseralleenluchtuit de thorax komt.
 • Alserookvochtuit de thorax komt, komtditvocht in het waterslot, en wordt de dieptegroter.
 • Als de dieptegroterwordt, danwordt het lastigervoorluchtom door eendieperelaagteontsnappen. Ditkanresulteren in het achterblijven van lucht in de thorax.
voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleurale ruimte45
Voorkoming van teruglopen van lucht en vocht in de pleuraleruimte:
 • Voor drainage wordtereentweedeflestoegevoegd.
 • De eersteflesvangt het vocht op.
 • De tweedefles is het waterslot.
 • Met deze extra flestoegevoegd, blijft het waterslotaltijd op 2 cm.

Tube open to atmosphere vents air

Tube from patient

2cm fluid

Fluid drainage

voorkoming van teruglopen van lucht in vocht in de pleurale ruimte
Voorkoming van teruglopen van lucht in vocht in de pleuraleruimte:
 • Het 2 flessensysteem is de ‘key’ voorthoraxdrainage:
  • Eenplaatsvoor de opvang van vocht.
  • Eeneenwegsklepdatvoorkomtdatvocht en luchtteruglooptnaar de thorax.
het herstel van negatieve druk in de pleurale ruimte
Het herstel van negatievedruk in de pleuraleruimte:
 • Jarengeledenwerdergedachtdateraltijdzuigingnodig was omvocht en luchtuit de thorax tekrijgen en om de long goedtelatenontplooien.
 • Recenteronderzoekwijstechteruitdatzuigingwellichtzelfs het luchtlekkanonderhouden, door lucht door de opening in de long tetrekken. Dit gat zoubijgeenzuiginguitzichzelfsluiten.
 • Alszuigingnodig is, wordtereenderdeflestoegevoegd.
herstel van negatieve druk
Herstel van negatievedruk:

Slang naar vacuum

Slang naar atmosfeer laat lucht gaan

patiëntslang

Buisje onder 20 cmH2O

Vochtopvang

Suction control

2cm fluid water seal

Collection bottle

herstel van negatieve druk49
Herstel van negatievedruk:
 • De buis in de derde fles (zuigregulatie, bijvoorbeeld op -20cm H₂O) limiteerd de hoeveelheid zuiging die in de pleurale ruimte gegeven wordt tot – in dit geval- -20cm H₂O.
 • De ondergedompelde buis is open aan de bovenkant.
 • Als het vacuum omhoog gedraaid wordt, en de bubbels ontstaan, wordt er atmosfeer lucht aangetrokken, om zo het vacuum te limiteren tot vastgesteld niveau.
herstel van negatieve druk50
Herstel van negatievedruk:

De diepte van het water in de zuigeregulatiekamerregelt de hoeveelheid vacuum datgegevenwordt, NIET de vacuum regelaar op de muur!

hoe werkt een thoraxdrainage systeem
Hoe werkteenthoraxdrainagesysteem:
 • Expiratoirepositievedruk van de patiënthelptlucht en vochtuit de thorax tedrukken.(vbhoesten, Valsalva)
 • Zwaartekrachthelptvochtdrainagezolang het drainagesysteemzichonder het niveau van de thorax bevindt.
 • Zuigingkan de snelheidwaarmeevocht en luchtuit de thorax getrokkenwordenverhogen.
van flessen naar een box
Van Flessennaareen box:
 • Het flessensysteemwerkt, maar is groot en lomp en met 16 onderdelen en 17 connecties was het lastig op tezetten op eensterielemanier.
 • In 1967, werdeen all- in- one disposable plastic box geïntroduceerd.
 • De box kanalleswat de flessendoen, en meer….
van flessen naar box
Van flessennaar box

Vanaf patiënt

Naar zuiging

vanaf patiënt

Zuig regulatie fles

Waterslot fles

Collectie fles

Zuig regulatie kamer

Waterslot kamer

Collectie kamer

in de praktijk
In de praktijk:
 • Zorgdat de drain onderthoraxniveaustaatvoorzwaartekracht- drainage.
 • Ditveroorzaakteendruk- gradiënt met relatiefhogedruk in de thorax.
 • Vocht, net alslucht, verplaatstzich van hogenaareenlagedruk. Dit is hetzelfdeprincipealseeninfuuszakomhooghoudenominfusieteversnellen.
monitoren intrathoracale druk
Monitorenintrathoracaledruk:
 • De waterslotkamer en zuigregulatiekamerzorgenvoorintrathoracale monitoring.
 • Zwaartekracht drainage zonderzuiging: het niveau van het water in het waterslot is de intrathoracaledruk(kamer is gecalibreerde manometer)
  • Langzameverhoging in het waterniveaugeeftmeernegatievedruk in de pleurae aan, en betekentgenezing.
  • Doel is omterugtekerennaar -8cmH20.
 • Met zuiging:Waterniveau in zuigregulatiekamer +waterniveau in waterslotkamer= intrathoracaledruk
monitoren luchtlek
Monitorenluchtlek:
 • Het waterslotgeeftweerwater in de pleuraleruimtegebeurt.
 • Nietalleenvoor de druk
 • Alslucht de thorax verlaat, zullenerbubbelsgezienworden.
 • Luchtlek meter (1-5) geeftaan hoe het luchtlekzichontwikkeld: wordt het meer of minder?
setup van het systeem
Setup van het systeem:
 • Volg de instructies van Atrium voor het vullen van het waterslot (2cm level) en de zuigregulatiekamer tot gewenstniveau.
 • Sluit het systeemaanaan de patiëntslang.
 • Sluit het systeemaanaan het vacuum en draai de zuiglangzaamomhoog tot erzachtbubbelenontstaat in de zuigeregulatiekamer.
setup van het vacuum
Setup van het vacuum:
 • Je hoeftgeenetentekoken!
 • Veelbubbelen is vervelend,

maaktherrie en irriteert de patiënt

 • Teveelbubbelszorgenookvoormeerver-damping, waardoor het zuigniveaudaalt
 • Te veelbubbels is klinischnietnodigbij 98% van de patiënten – meer is nietbeter.
 • Alserteveelbubbelszijn, draai de vacuum terug tot de bubbelswegzijn, en draai hem dan op tot zeontstaan en stop.
disposable thoraxdrainagesystemen
Disposable thoraxdrainagesystemen:
 • Collectiekamer
  • Vochtwordt direct in dezekameropgevangen, gecalibreerd in ml, wittegedeeltekanbeschrevenwordenomvochtniveau en tijdbijtehouden.
 • Waterslot
  • Eenwegsklep, U-tube design, monitoring van lucht en veranderingen in intrathoracaledruk
 • Zuigregulatiekamer
  • U-tube, smallegedeelte is de atmosfeer vent, bredegedeelte is vochtresevoir, systeem is zelfregulerend, vacuum makkelijktecontroleren.
slide61
Ontwikkeld door Atrium University

Voormeerinformatie,kijk op www.AtriumU.com