Download
ny giv overgangsprosjektet oppf lgingsprosjektet statistikk og indikatorprosjektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny GIVOvergangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

 2. NY GIV i Oppland • Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen • Ressurs Overgangsprosjektet – 2 stillingerOppfølgingsprosjektet OT/NAV – 1 stilling

 3. Overgangstiltak i dag • Overgangsskjema (utvalgskriterier) • IKO-modell (identifisering, kartlegging, oppfølging) • Statistikk gjennomført vg1 • Tidlig innsats Vg1

 4. Organisering • Partnerskap i 6 karrieresentre:Koordinator 50% i 5 regioner, mål om å få Valdres på plass i løpet av året- et etablert system for samarbeid

 5. Arbeidsoppgaver for koordinator • Vidareutvikle faget utdanningsvalg • Informasjon om videregående opplæring • Utprøving av utdanningsprogram • Overgangsskjema • Samarbeid med arbeidsliv • Tidlig innsats gjennom IKO-modell • Kompetanseheving • Drifte rådgivernettverk • Utvikle andre møteplasser

 6. Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer

 7. Bakgrunn • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet • for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Fokus på grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, motivasjon og fravær. • Oppstart våren 2011 • De 10 % svakest presterende elevene (ikke inkl de med IOP) til jul i 10.klasse med et antatt potensiale i forhold til å fullføre og bestå vigo, får tilbud om ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving frem til sommeren. • Det fokuseres på mestring, alternative opplæringsformer, klassemiljø, karriereveiledning og samarbeid med hjemmet • Kartlegging av faktiske ferdigheter • Overføring av informasjon til vigo • Skolering • alle ungdomsskoler og vgs skal sende to lærere på skolering á 5 dager. Fortrinnsvis med fagbakgrunn i enten norsk eller matte. Skoleringen dreier seg om lesing/skriving/regning, vurdering og klasseromsledelse. • Sommertilbud • Pilotregionen skal helst tilby Ny GIV elevene ”et opplegg” førstkommende sommer. • Mottak i vgs • Tett på eleven; oppfølging, faglig støtte, samarbeid med hjemmet

 8. Oppstart • GRUNNSKOLEN • Satte i gang for to uker siden med 99 elever i Gjøvik-regionen! • Kommunene har søkt om forsøk og fått innvilget dette. • Kontrakt • Alle de utvalgte elevene med foreldre skriver en kontrakt med skolen som ”sikrer” innsats, tillater overføring av info til vgs og beskriver avvik fra læreplanen for den enkelte. • Vårens opplegg vil stort sett bestå av ekstra fokus (inntil 7,5 timer pr uke pr elev) på regning og lesing/skriving. • Timer vil hovedsakelig tas fra norsk, matte, språklig fordypning og fra fleksitid. • Arbeidslivsfag • Ny GIV med fokus på praktisk tilnærming til fagene vil kunne sees i sammenheng med arbeidslivsfag på de skolene som kjører forsøk. • Rådgiving • Ekstra fokus på tett oppfølging, motivasjon og realitetsorientering i forhold til vigo. • Klassemiljø • Kontakt mot vgs • Kartleggingsprøver • Før og etter intensivopplæring • Evaluering

 9. Eksempler

 10. Oppstart • SOMMEREN • Planer om igangsetting av frivillig tilbud til ungdommene i sommer • Tverretatlig samarbeid med andre kommunale og/eller fylkeskommunale ungdomstilbud, NAV, bedrifter og eventuelle andre samarbeidspartnere. • Jamfør nasjonal satsing på å utligne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom • Innhold • Fokus på hele eleven! • Ukentlige samlinger • Yrkesutprøving • ”Sommerskole” • Økonomi KD har satt av ekstra midler i tillegg til opprinnelige Ny GIV midler, ca 250.000 til Oppland i sommer

 11. Foreløpig plan

 12. Oppstart • MOTTAK I VGS • Overføringsmøter (hvor skolestørrelsen tillater dette) • Foreldre/elevmøte helt i begynnelsen av skoleåret/opprette kontakt med hjemmet tidlig og positivt • Kontrakt? • Ny GIV koordinator (forsterket elevtjeneste) • Tett kontakt med foreldre, jamfør fravær • Faglig oppfølging (yrkesretting, mindre grupper, leksehjelp) • Skoler som planlegger tiltak som går ut over de rammene opplæringsloven gir, kan søke om forsøk jamfør §1.4 • Samtalegrupper • Sosiale tiltak (frokostsamling, ettermiddagssamling) • Fokus på bruk av basistimer/kontaktlærers time • Elevplan • Karriereveiledning • IKO-modellen • Mottak av Ny GIV elever i vgs som ikke er med i piloten • Alle er med på Ny GIV !

 13. Ny GIV elevenes førstevalg

 14. Tiltaksplan

 15. Framdrift • Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres med i 2012 og Hadeland med i 2013 • Videre finansiering • 2011 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen • 2012 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres • 2013 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres + 1 mill til Hadeland • Organisering av kommunale prosjektledere • For å sikre en god forankring i alle ledd av den innledende fasen av prosjektet har Oppland valgt følgende modell for kommunal prosjektledelse: Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug, regional rådgiverkoordinator (40%) Prosjektgruppemedlem: Erik Ellingsen, representant for skoleeiernivået (20%) Prosjektgruppemedlem: Odd Egset, representant skoleledere (10%) Prosjektgruppemedlem: Anne Holter Schnell: representant rådgivergruppa (10%) Lokal prosjektledelse på den enkelte ungdomsskole (20%) • Organisering av komm. prosjektldelse i resten av fylket avklares på styringsgruppemøte. • Skolering av alle lærere • Sannsynligvis til høsten for de ”nye” skolene • Prosjektet skal føre til en mer systematisk plan for gjennomføringstiltak

 16. Utfordringer • Organisering • Samarbeid på tvers av skoleslag, grunnskolen må vite hva vgs krever • Overføring av informasjon; rett mottaker og treghet i systemet • Skolestørrelse • Lærerdekning • Sommertilbud • Driftsansvar/organisering • Forventninger/krav til ungdommen • Innhold/omfang • Ikke bli en ”belønning” • Økonomi • Noe midler fra KD i prosjektperioden, men ingenting etter 2013? • Basere opplegg på egne midler • Fokus • Hele eleven i fokus, ikke bare fag  • Dele kompetansen • Skolering av lærere bør påvirke hele skolen • Tett dialog med tillitsvalgte

 17. Siste nytt • Ny nettside • www.oppland.no/nygiv • Alle inviteres til å sende stoff til Ingerid for distribusjon! • Fungerer både for vgs og grunnskolen • Forskning • Igangsettes våren 2011 • Neste skolering • 4. og 5. april på Oslo Plaza • Alle skal presentere eksempler fra egen praksis; fokus på erfaringsdeling som resultat av evaluering av første samling • Lykke til videre

 18. Oppgave • Hvordan kan kompetansen tilført gjennom skolering i Ny GIV komme hele skolen til gode?

 19. Oppsummering av dagen • ”…problemet er ikke at vi ikke vet hva som skal gjøres, men at vi ikke gjør det vi vet vi skal gjøre”…. (Hernes) • ”…oppfølging, oppfølging, oppfølging….” (Hernes) • Hva må gjøres i praksis for å få til gode rutiner i forhold til oppfølging? • Hva må prosjektledelsen bidra med? • Hva må gjøres på den enkelte skole? • Skriftlig tilbakemelding fra hver av gruppene til ingerid.myrvold@oppland.org

 20. Grupper