v voj ve sv t a esk ch zem ch v letech 1871 1918
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918. České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti. Anotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918' - neil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj ve sv t a esk ch zem ch v letech 1871 1918

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918

České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti

anotace
Anotace
 • Materiál tvoří 15 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy národnostního a společenského vývoje v Evropě koncem 19. a počátkem 20. století
 • cílová skupina: 9. roč.
 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 • očekávaný výstup: žák se seznámí s národnostními a občanskými poměry v daném období na našem území, na základě prezentace zjistí na internetu další informace viz otázky na konci prezentace
 • použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia
 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
 • na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu
esk zem v rakousko uhersk monarchii
České země v rakousko-uherské monarchii
 • dřívější úsilí českých politiků neúspěšné
  • snaha o uznání českého státního práva
  • o dosažení rovnoprávného postavení v rámci monarchie = pokus o státní vyrovnání)
 • neúspěch těchto snah byl zaviněn především postojem Němců a Maďarů, kteří nechtěli připustit konkurenci
 • české země jsou přitom nejvyspělejší částí monarchie v oblasti ekonomické i kulturní
 • změny se nepodařilo dosáhnout ani po dobrém = podpora vídeňské vlády, ani po zlém = nacionalismus
znaky modern ob ansk spole nosti
Znaky moderní občanské společnosti
 • rovnost všech občanů před zákonem
 • stejná politická práva pro všechny
 • zákaz diskriminace kvůli:
  • náboženství
  • rase
  • národnosti
  • pohlaví
  • sexuální orientaci
znaky modern ob ansk spole nosti1
Znaky moderní občanské společnosti
 • občanské povinnosti:
  • řádně placení daní
  • dodržování zákonů i morálních zásad
  • plnění vojenské povinnosti
  • zodpovědně chodit k volbám
 • stát by měl také dbát o řádné základní vzdělání obyvatelstva
 • občanská společnost vzniká v USA a v evropských státech od konce 18. století až do poloviny 20. století
esk zem v rakousko uhersk monarchii1
České země v rakousko-uherské monarchii
 • nacionalismus vyvolával odpor Němců, kteří v českých zemích tvořili asi 1/3 obyvatelstva
 • Němci se obávají ztráty svého výsadního postavení, kdy menšina ovládá většinu
 • dochází ke střetům, sporům a různým útokům
 • snaha o vyrovnání neúspěšná
esk zem v rakousko uhersk monarchii2
České země v rakousko-uherské monarchii
 • občané Předlitavska byli osobně svobodní od roku 1781
 • od roku 1867 platí rovnost před zákonem a náboženská svoboda
 • 1869 – zavedení povinné školní docházky od 6 do 14 let
 • volební právo ale nemají všichni občané – fakticky pouze ti bohatí
 • boj o emancipaci žen
esk zem v rakousko uhersk monarchii3
České země v rakousko-uherské monarchii
 • po neúspěchu snah o vyrovnání se politici obracejí především k národnostní otázce
 • snaha o zavedení češtiny jako druhého úředního jazyka
 • Němci nesouhlasí, protože by všichni úředníci museli ovládat oba jazyky – češtinu i němčinu, což němečtí úředníci neovládali
 • přesto se rozšiřuje síť škol, kde se vyučuje česky
 • Karlova univerzita i VUT byly rozděleny na českou a německou část, což však vedlo k poklesu úrovně obou částí
 • 1881 (1883) – otevřeno Národní divadlo
 • 1906 – nově vzniklé politické strany si vynutily zavedení všeobecného volebního práva pro muže
esk zem v rakousko uhersk monarchii4
České země v rakousko-uherské monarchii

Politické strany v Rakousku-Uhersku

 • 1878 – Českoslovanská sociálně demokratická strana
  • především dělníci
  • snaha o prosazení volebního práva
  • uzákonění 8-10 hodinové pracovní doby
  • zákaz práce dětí
  • 1890 – 1. oslava Svátku práce – 1. května
  • Josef Boleslav Pecka a Ladislav Zápotocký
esk zem v rakousko uhersk monarchii5
České země v rakousko-uherské monarchii

Politické strany v Rakousku-Uhersku

 • křesťansko-sociální strana
  • prosazuje zájmy katolické církve
  • snaha o řešení sociálních problémů slabších společenských vrstev
  • Jan Šrámek
 • strana národně sociální
  • zájmy středních vrstev i dělnictva
  • Václav Klofáč
 • Agrární strana
  • zastupuje majetné zemědělce a později i Agrární banku
  • prakticky všechny sociální vrstvy především na venkově
  • Antonín Švehla
 • Realistická strana
  • TGM
 • 1900 – vzniká Česká národní rada, která sdružuje představitele všech českých politických stran proti zájmům Němců
esk zem v rakousko uhersk monarchii6
České země v rakousko-uherské monarchii
 • i v Rakousku sílí pod vlivem Německa velkoněmecký nacionalismus
  • snaha sjednotit všechny Němce v jednom státě, nebo alespoň správně vymezit německé oblasti a v nich pak omezit češtinu
 • výsledkem byly další komplikace už tak složitých česko-německých vztahů
 • v roce 1914 tyto komplikace vyvrcholily
 • parlament přestal být svoláván, protože se nebyl schopen na čemkoliv usnést
esk zem v rakousko uhersk monarchii7
České země v rakousko-uherské monarchii
 • Hospodářská situace
  • české země jsou nejvyspělejší součástí monarchie
  • uplatňuje se vyspělá technika – především ve velkých podnicích
  • rozvíjí se výroba motocyklů a automobilů (Mladá Boleslav, Kopřivnice
  • první letecké pokusy – 1911 – Jan Kašpar doletěl z Pardubic až do Prahy
  • převaha těžkého průmyslu nad lehkých – Poldi Kladno, Vítkovické železárny, ČKD, Škoda Plzeň
  • výnosná těžba uhlí – Ostravsko, Karvinsko, severní Čechy
  • velký význam textilního i potravinářského průmyslu
  • zemědělství v Čechách a na Moravě patří k nejvyspělejším v monarchii
z pis
Zápis

České země v rakousko-uherské monarchii

 • snaha o vybudování občanské společnosti
 • rovnost všech občanů před zákonem - 1867
 • stejná politická práva pro všechny
 • zákaz diskriminace kvůli:
  • náboženství
  • rase
  • národnosti
  • pohlaví
 • povinná školní docházka – 1869
 • všeobecné volební právo 1906(7) – pouze pro muže
 • snaha o zrovnoprávnění s ostatními národy – Němci a Uhři odmítají
 • snaha o zavedení čestiny jako druhého úředního jazyka
z pis1
Zápis
 • rozdělení Karlovy univerzity a VUT na českou a německou část
 • vznik nových politických stran:
  • soc. dem.
  • křesť. soc.
  • nár. soc.
  • agrární - Švehla
  • realistická – TGM
 • rozvoj průmyslu a zemědělství – české země se stávají nejvyspělejší částí monarchie
 • Jan Kašpar – 1911 – první let na našem území (Praha-Pradubice)
shrnuj c ot zky
Shrnující otázky
 • Jakou společnost lze označit za moderní občanskou?
 • Co už česká společnost splňovala v pol. 19. stol a co jí chybělo, aby mohla být takto označena?
 • Co mělo přinést vyrovnání a proč k němu nedošlo?
 • Dosáhli čeští politikové nějakých úspěchů v národnostních otázkách? Jakých?
 • Proč Němci nechtěli v českých zemích dva úřední jazyky?
 • Volební právo v Předlitavsku.. kdy? pro koho?
 • Vysvětli pojem emancipace.
 • Vyjmenuj některá odvětví průmyslu, které byly v té době na vrcholu.
 • Které výrobní závody z té doby znáš? Fungují dodnes?
 • Kdo byl Jan Kašpar?
zjisti a zpracuj dal informace o
Zjisti a zpracuj další informace o:
 • Antonín Švehla
 • Tomáš Garrigue Masaryk
 • Jan Kašpar
 • Václav Klofáč
 • František Josef I.
 • Alžběta Bavorská
ad