Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
trillemarka-ordfoererens_innlegg.ppt PowerPoint Presentation
Download Presentation
trillemarka-ordfoererens_innlegg.ppt

trillemarka-ordfoererens_innlegg.ppt

103 Views Download Presentation
Download Presentation

trillemarka-ordfoererens_innlegg.ppt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FAKTA om kommunedelplanen som Nore og Uvdal, Sigdal og Rollag har utarbeida i en parallell prosess til verneprosessen for Trillemarka - Rollagsfjell Kommunedelplanen omfatter 487 000 dekar. Planen inneholder 2 naturreservat, ett på 100 000 dekar. Kommunedelplanens naturreservat innholder 87 % av de viktigste kjerneområdene Og 91 % av de registrerte rødlisteartene. Kommuneforslaget oppfyller kravet forskere setter til produktiv skog i et ”ekstra stort storområde”. Kommunene har tatt hensyn til skog historisk bruk som er framkommet etter skogforskernes registreringer og konklusjoner. Registrerte og kontrollerte nøkkelbiotoper, kjerneområder og rødlistearter i hele kommunedelplanen – 487 000 dekar – har automatisk vernestatus. Areal utenfor naturreservatet blir ivaretatt og forvalta etter de strengeste miljøkriterier som gjelder innenfor Levende Skog standarder, Klimatisk verneskog og Miljøregistreringer i skog.

  2. Kommunenes forslag til forskrifter i naturreservatet baserer seg på bruk og vern. Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for Naturforvaltning støtter i prinsippet disse forskriftene. Naturvernlova foreskriver at det er ønskelig med en parallell planprosess til utredning for vern. Dette har kommunene gjort gjennom dette planarbeidet som følger Plan og Bygningslova. I sitt arbeid med kommunedelplanen har kommunene tatt overordna nasjonale, regionale og lokale hensyn for å ivareta barskogvern og biologisk mangfold. Kommunenes plan er optimalisert i forhold til bruk og vern. Kommunen erkjenner at hytter og veger tar i bruk natur på en slik måte at barskogvern og biologisk mangfold settes under press. Det er ikke planlagt hytteområder i sentrale områder av kommunedelplanen og som vil komme i konflikt med verneformålet.

  3. Kommunenes plan legger opp til sameksistens mellom mennesker – rødlistearter – nøkkelbiotoper – kjerneområder og biologisk mangfold. Politisk har kommunens forslag et demokratisk overskudd og minimale konflikter lokalt og regionalt. Dette gir bærekraft også i forvaltninga av Trillemarka – Rollagsfjell i overskuelig framtid. Kommunedelplanen er innbyggernes plan og området som inngår i planen er vesentlig større enn hva naturvernprosessen har vurdert. Forvaltning av verneverdiene gjøres best av kommunene som har et nært forhold til arealene og bruken av disse. Hvis kommunene gjennom parallell prosess hadde erkjent at et større naturreservat enn det foreslåtte – hadde vært nødvendig for å ivareta verneformålet – så hadde kommune foreslått det.

  4. ” det står respekt av den innsats som er lagt ned og de resultater som har kommet fram av planarbeidet. Omfanget av det skogeieraksepterte vernet er etter fylkeskommunens vurdering et godt eksempel på hva en kan oppnå ved samarbeid” • sier fylkesrådmann i Buskerud Matz Sandmann i sin saksutredning • ” Det omfattende frivillige vernet som er blitt resultat av det lokale arbeidet som er utført, har en stor egenverdi, ikke bare for Trillemarka – Rollag Østfjell, men også for kommende verneprosesser andre steder i landet. USS kan ikke sterkt nok understreke verdien det vil ha å vise dette arbeidet den respekt som ligger i at verneområdet følger grensene som er trukket lokalt” Sitat fra USS – Utmarkskommunenes sammenslutnings høringsuttalelse. • Kommunene vil være forvaltningsmyndighet for verneområdet – dette i sammenheng med forvaltning av hele kommunedelplanen. • Kommunene ser for seg spesielle kompenserende tiltak i form av næringsfond som kommer næringsutvikling i planområdet spesielt og kommunene generelt til gode. • Kommunenes forslag har et sterkt redusert og minimalisert konfliktnivå. • Virksomhet som ikke strider mot verneformålet ønsker kommunene skal være tillatt.