Download
forskning i og om utdanning hva og hvorfor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskning i og om utdanning – hva og hvorfor? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskning i og om utdanning – hva og hvorfor?

Forskning i og om utdanning – hva og hvorfor?

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Forskning i og om utdanning – hva og hvorfor?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forskning i og om utdanning – hva og hvorfor? Innlegg på SSN konferanse Oslo 16. september 2011 Bodil Tveit, Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

 2. Lov om universiteter og høyskoler fra 2005 • det er og skal være en sterk sammenheng mellom utdanning og forskning i høyere utdanning • utdanningene skal være basert på «det fremste» innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap • Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å spre og formidle resultater fra forskning og bidra til innovasjon • den internasjonale forskningsfronten skal følges i høyere utdanning

 3. Profesjonsutdanningens særtrekk Tydeligere kobling til yrkesfeltet enn disiplinære universitetsfag • Hvor ”ferdiglaget” skal sykepleiere være etter endt grunnutdanning? • Hvor mye av profesjonskvalifiseringen kan vente til yrkeslivet? • Hvor akademisk og teoritung skal utdanningen være? Hvordan er sammenhengen mellom forskning, utdanning og yrkesliv?

 4. Hva betyr forskningsbasert utdanning? Opprinnelse i 1800-tallets Humboldt-universitet der læreren underviste med utgangspunkt i sin egen forskning Lærer skulle være i forskningsfronten i sitt felt Et ideal for disiplinære universitetsfag Men er det relevant for dagens sykepleieutdanninger?

 5. Andre måter å forstå forskningsbasert undervisning på • Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert • Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte • Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold • Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser (Healey & Jenkins 2007)

 6. Hvorfor er forskningsbasert utdanning viktig? Tese: forskningsbasert utdanning vil bedre kvalitet på sykepleiepraksis. Forskning + student = bedre kvalitet på praksis??? Les forskning utfør evidensbasert praksis??

 7. Rammeplanen for sykepleierutdanninger er opptatt av følgende: • At studentene etter gjennomført utdanning skal ha med seg en handlingsberedskap til å kunne jobbe systematisk med fag og kvalitetsutvikling, videreutvikle egen yrkesrolle, delta i klinisk forskning og formidle resultater. • At forskningsbasert undervisning skal inspirere til kritisk tenkning – en tenkning som anses viktig for å kunne foreta og vurdere kliniske beslutninger • At utdanningen legger til rette for en yrkesrolle som legger vekt på å holde seg faglig oppdatert – å være orientert om ny forskning

 8. Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning Bachelornivå : Studenter skal ha et læringsutbytte som blant annet omfatter: • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet • Evne til å bruke fagkunnskap og relevante forskningsresultater på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg • Bidra til utvikling av praksis

 9. Forventet læringsutbytte hos sykepleierstudenter I løpet av studiet skal studentene bli • Kompetente forskningsbrukere • Aktiv, kritisk, reflekterende holdning til kunnskap • Evne til å oppdatere seg (livslang læring)

 10. kritisk tenkning eller?

 11. Kritisk – utforskende holdning • Stille gode (og kritiske) spørsmål • Søke (og finne) adekvat kunnskap og vurdere denne • Bidra til endringsprosesser (innovasjon)

 12. Hvordan læres dette? Studenter lærer å forholde seg til forskning når de selv er involvert i forskning eller selv utfører forskningsarbeider eller forskningslignende arbeider (Healey et al 2010) • Gjennomgående • Integrert • Nært knyttet til praksissituasjoner

 13. Forskning på utdanning utenfra perspektiv Sosiologer, pedagoger, psykologer osv forsker på utdanning

 14. Innenfra perspektiv Det å sette ”seg selv” og sin egen praksis under lupen Fordeler: • Problemstillingene blir mer praksisnære • Hensikten tydeligere • Utviklings- og endringsaspektet klarere

 15. Malawiprosjektetimprovedtraining in Malawiannurseeducation Malawi

 16. Hvorfor forskning på utdanning • Det å stille spørsmål ved det som tas for gitt • Det å skape profesjonelle læringsfellesskap og etablere lokal kunnskap • En holdning til kunnskap som noe som endrer seg , som noe dynamisk, som noe som kan kritiseres, som trenger nye perspektiver og ideer og nye måter å gjøre ting på

 17. Holdningsendring?

 18. Kunnskapsdepartementet I Norge : Stortingsmelding om utdanning til velferdstjenestene – bebudet høsten 2011 Temaer: • Profesjonskompetanse vs. krav til generell kunnskap • Profesjonskvalifisering i utdanning vs. yrkeskvalifisering • Nasjonal styring vs. institusjonell autonomi • Forhold mellom utdanning og forskning

 19. Oppsummering Viktige moment mht forskning i sykepleierutdanning • Fokuserer på studenten mer enn på læreren • Fokuserer på studenten som forskningsbruker • Skape en utforskende holdning hos studentene, som stiller spørsmål, utfordrer, skaffer seg kunnskap, begrunner og argumenterer. • Kunnskap om forskning er integrert og gjennomgående gjennom hele utdanningen • Hensikt å skape en dynamisk praksis som tar i bruk ny kunnskap og fornyer seg

 20. Oppsummering forts. Viktige moment mht forskning om/på utdanning: • Må ikke bare være fra utsiden, men også komme innenfra fordi problemstillingen er andre og linken til utdanningspraksis tydeligere • Handler også om å skape en utforskende og undersøkende (kritisk) holdning til det å drive utdanningspraksis • Hensikt å skape en dynamisk utdanningspraksis som etablerer og tar i bruk ny kunnskap og fornyer seg

 21. Referanser • Barnett (ed) (2006) Reshaping the University – New Relationship between Research, Scholarship and Teaching. London: Open University Press • Benner, P et al (2010) Educating nurses. A call for radical changes. Stanford: Jossey- Bass • Cochran-Smith, M. & Lyttle, S.L. (2009) Inquiry as Stance- Practitioner Research for theNextGeneration. New York: Teachers College Press • Healey, M & Jenkins, A (2009) Developingundergraduateresearch and inquiry. The HigherEducationAcademy • Universitets og høgskolerådet (2010): Utdanning og FOU = sant