sykepleiestudenter p sykehjem innlegg nokut konferansen mai 09 f rstelektor karin berntsen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

- sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen . Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø. Innledning Studier i USP- sykehjemmet - 2000 Klinisk læringsmiljø i sykehjem 2001 Kvalitetsprosedyre - 2005 Brukerundersøkelse - 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø' - thi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sykepleiestudenter p sykehjem innlegg nokut konferansen mai 09 f rstelektor karin berntsen
- sykepleiestudenter på sykehjem

Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09

Førstelektor Karin Berntsen

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

innhold

Innledning

Studier i USP- sykehjemmet - 2000

Klinisk læringsmiljø i sykehjem 2001

Kvalitetsprosedyre - 2005

Brukerundersøkelse - 2006

Refleksjonsprosjekt – 2008

Kritiske suksessfaktorer

Oppsummeringer - Konklusjoner

Innhold

innledning
INNLEDNING
 • Egen bakgrunn - forståelse og erfaring
 • Praksisstudier; læregjøre
 • Læringsmiljøbetingelser i klinisk praksis
 • Klinisk praksis som rekruttering
 • Sykehjem som læringsarena

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

studier i usp kvalitetsutvikling i
STUDIER I USP Kvalitetsutvikling I
 • Undervisningssykehjem Prosjekt – nasjonalt prosjekt for kvalitetsutvikling i sykehjem via forskningssamarbeid med høgskoler og universitet
 • Studier i USP - Telemark;
  • Kompetansekartlegging – Kristin Helleberg
  • Brukerundersøkelse - Kristin Helleberg
  • Lederstudie – Elisabeth Aase
  • Læringsmiljø – Karin Berntsen
 • Læringsfokusert organisasjon

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kvalitetsutvikling ii klinisk l ringsmilj
KVALITETSUTVIKLING IIKlinisk læringsmiljø
 • Sykepleiefagets substans
 • Fokus i Kliniske studier/Praksis
 • Læringsbetingelser
 • Virksomhet innenfor et økonomisk rasjonale
 • 90 av de totalt 180 studiepoeng er obligatoriske kliniske studier – praksis i Bachelorprogram
 • Hovedfokus skole; læring og studering
 • Hovedfokus praksis; pleie og behandling av syke

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

klinisk l ringsmilj rekruttering
Klinisk læringsmiljø - Rekruttering
 • Over 90 % av informantene vegret seg for å arbeide innen feltet geriatri (Bjørk /Mc. Cracken 1998, Bergland & Lærum 1999, Disch og Høie 2005)
 • Begrunnelser for ikke å velge arbeid med eldre;
  • Forhold i eldreomsorgen
  • Forhold i utdanning
  • Forhold i samfunnet

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

klinisk l ringsmilj bakgrunnsfaktorer
Klinisk læringsmiljø -Bakgrunnsfaktorer

Fisher og Parkinson (1998) viser til Moos (1975) og

 • "the three dimensions" viktig for et psykososialt læringsmiljø;
  • relationship dimensions
  • personal development dimensions
  • system maintenance and system change dimensions

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

egen studie
Egen studie

Forundersøkelse

Litteratursøk - samarbeidspartnere

Datasamlingsinstrumenter

Clinical Learning Environment Inventory

Validitet – Reliabilitet

Back-and Forward Translation

CLEI-Norge

Fokusgruppe intervju

Utvalg av respondenter

Sykepleiestudenter

Avdelingssykepleiere

Analyseverktøy

Statistiske data – SPPS

Kvalitative data – Kvalitativt forskningsintervju

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

clei instrument i
CLEI – Instrument - I

Cinical Learnig Environment Iventory (CLEI)

Likert 4-delt skala; svært enig/ enig/ uenig/svært uenig

42 utsagn om læringsmiljø som representerer

6 kategorier – subscales for læringsmiljø

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

clei subscales
CLEI – Subscales

6 subscales - klinisk læringsmiljø

 • Personalization - Personorientert
 • Involvement - Involverende
 • Satifaction - Tilfredshet
 • = outcome variabel
 • Taskorientation - Strukturert
 • Innovation - Innovativt
 • Individualization - Individualisert

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

subscales
Subscales
 • Individualization
  • reflects the extent to which students are allowed to make decisions and are treated differentially according to ability or interest;
 • Innovation
  • measures the extent to which the clinical teacher/clinician plans new, interesting and productive learning experiences, teaching techniques, learning activities and patient allocations;
 • Involvement
  • assesses the extent to which students participate actively and attentively in hospitals ward activities;
 • Personalization
  • emphasises opportunities for individual students to interact with the clinical teacher/clinician as well as concern for students’ personal welfare;
 • Task orientation
  • assesses whether the instructions for hospital activities are clear and well organised.

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

analyser og funn
Analyser og Funn

Analyser

 • SPSS – versjon 15
 • Statistiske analyser som materialet tillater
 • Kvalitative analyser av Fokusgruppeintervju

Funn

 • Maksimal score for CLEI Actual form er 42- 216.
 • Variasjon i scores
 • Mean scores
 • Standard deviation
 • Bivariat korrelasjon (r)
 • Multiple regression (R)
 • Beta weights
 • Sammenligninger USP – Non USP
 • Sigifikante forskjeller

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

oppsummeringer funn
Oppsummeringer Funn
 • Studentene mer fornøyd enn misfornøyd
 • Significante forskjeller for studenter som har høyere utdanning; lavere mean scores på satisfaction
 • Innovation laveste mean score;
 • Styrke fokus på innovative læringsstrategier

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kvalitetsutvikling iii kvalitetsprosedyre
KVALITETSUTVIKLING –IIIKvalitetsprosedyre
 • Som en konsekvens av læringsmiljø undersøkelsen, ble det tatt konkrete steg for utvikling av studenters kliniske læringsmiljø
 • Gruppe etablert;
  • Ansatte på sykehjemmet
  • Forsker på høgskolen/Ansvarlig for undersøkelsen
 • Prosedyre utviklet
 • Prosedyre vedtatt og satt inn i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved St.Hansåsen sykehjem

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

slide15

KVALITETSSYSTEM , TJENESTER

Hensikt

At studentene opplever Undervisningssykehjemmets avdelinger som gode læringsmiljøer.

Referanser

Lov om helsepersonell §5 Bruk av medhjelpere

Praksisplaner for grunnutdanning i sykepleie og vernepleie.

Omfang

Prosedyren gjelder for alle som har ansvar for studentenes kliniske studier i Undervisningssykehjemmet.

Ansvar

Avdelingssykepleier har det overordnede faglige ansvaret i avdelingen.

Ass. avdelingssykepleier har i samarbeid med avdelingssykepleier det overordnede ansvar for opplæring og undervisning til avdelingens ansatte , nytilsatte , studenter og elever.

Kontaktsykepleier har veiledningsansvar for studenten når han / hun er i praksis.

Fagutviklingskonsulent er hovedkoordinator for studentsamarbeidet med Høgskolen

og en faglig veileder / støtte for avdelingene.

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kvalitetsutvikling iv brukerunders kelse
KVALITETSUTVIKLING IVBrukerundersøkelse
 • Hovedfunn fra pasientintervju
 • Analysert og kategorisert i følgende tema;
  • Vi har det så bra her
  • For lite hjelp
  • Mangel på selvbestemmelse
  • Opplevelse av å bli krenket/nedverdiget
  • Opplevelse av trygghet/utrygghet
  • Kjennskap, fortrolighet og ensomhet
  • Helsesituasjonen
  • Daglige aktiviteter og besøk
  • Humor, selvinnsikt og omsorg for andre

Kilde; Karoliussen, Mette (2007)

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kvalitetsutvikling v refleksjonsprosjekt
KVALITETSUTVIKLING V Refleksjonsprosjekt

Med bakgrunn i tidligere studier; etablering av

Refleksjonsprosjekt på to avdelinger;

 • Litteratur og forskning om temaet
 • Refleksjon kan bidra til innovative aktiviteter både i forhold til studenters læring og sykepleieutøvelse med pasienter
 • Gruppesamlinger
 • Kompetanseutvikling av ledere
 • Rapportering - Spredning

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kritiske suksessfaktorer i
KRITISKE SUKSESSFAKTORER -I
 • Fra GRUK – Kvalitetsforbedring i helsetjenesten - I

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

kvalitetsforbedring ii sustainability
Kvalitetsforbedring II- Sustainability

Kilde; Konsmo, Trulte (2009), Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer, Kunnskapssenteret, GRUK

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

videreutvikling clei
VIDEREUTVIKLING CLEI
 • 2008 – 2009; replikasjonsstudie I ved en annen norsk høgskole – ca 500 informanter
 • Faktoranalyse
 • 2009 – 2010; replikasjonsstudie II videreføres fra 2008 – 2009 – ca 500 informanter
 • Videreutvikling CLEI – Norway – i samarbeid med opphavspersonene
  • Kulturtilpasning – Ekspertpanel
  • Introdusere nye subscales
 • Bruk av CLEI – som utgangspunkt for kvalitetssikring av sykepleiestudenters kliniske læringsmiljø

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009

konklusjoner kvalitetsutvikling studenters kliniske l ringsmilj
KONKLUSJONER Kvalitetsutvikling studenters kliniske læringsmiljø
 • Langsiktig – systematisk arbeid
 • Lederskapets ansvar
 • Kvalitativt godt læringsmiljø for studenter og ansatte - kvalitet på utøvelse
 • Bruk av et validitet – og reliabilitets testet instrument
 • Klinisk læringsmiljø – et ansvar for høgskole/ universitet og praksisfelt
 • Videreutvikling av CLEI
 • Spredning
 • Nasjonale Omsorgsforskningssentra

Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009