2011 2012 mokslo met ugdymo planas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011-2012 mokslo metų ugdymo planas PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011-2012 mokslo metų ugdymo planas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

2011-2012 mokslo metų ugdymo planas - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

2011-2012 mokslo metų ugdymo planas. Mokykla rengia vienų mokslo metų vieną bendrą Mokyklos ugdymo planą visoms programoms . . 2011-2012 mokslo metai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2011-2012 mokslo metų ugdymo planas' - kiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 2012 mokslo met ugdymo planas

2011-2012 mokslo metų ugdymo planas

Mokykla rengia

vienų mokslo metų

vieną bendrą

Mokyklos ugdymo planą visoms programoms.

slide3

Papildomos atostogos 5 klasių mokiniams:2011-11-28 - 2011-12-022012-02-20 - 2012-02-24Papildomos atostogos 1-4 klasių mokiniams: 2012-02-20 - 2012-02-242012-04-09 - 2012-04-13

kult rin menin pa intin k rybin sportin praktin socialin prevencin ir kitos veiklos
Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos veiklos
 • Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena
 • Gruodžio 23 d. – tautinio paveldo tradicijų

puoselėjimo diena

 • Birželio 1 d. – Vaikų gynimo diena

(Pradinių kl. mokiniams priklauso papildomos 7 dienos)

(5 kl. mokiniams priklauso papildomos 2 dienos)

 • Birželio 4-8 d. – projektinės dienos

6-9 klasių mokiniams skiriamos

8 projektinės dienos (privaloma skirti nuo 5 iki 10 dienų)

socialin veikla atsi velgiant mokini mokyklos vietos bendruomen s poreikius 5 val
Socialinė veikla, atsižvelgiant į mokinių, mokyklos, vietos bendruomenės poreikius (5 val.)
dalyko mokymo intensyvinimas mogaus sauga 5 8 klas se
Dalyko mokymo intensyvinimas (žmogaussauga 5, 8 klasėse)

Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms užduotims atlikti. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms bei mokinių santykiams klasėje ir mokykloje.

klasi dalijimas laikin j mobili j grupi sudarymas ir skai ius
Klasių dalijimas, laikinųjų (mobiliųjų) grupių sudarymas ir skaičius
 • Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios (mobiliosios) grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas: 12 mokinių.
 • Dviejų ir daugiau paralelių klasių grupės, kurios mokosi pagal tą pačią programą ir kuriose yra 1-11 mokinių, jungiamos į vieną grupę.
 • Pradiniame ugdyme mokinių skaičius laikinojoje (mobiliojoje) grupėje negali būti didesnis nei 20.
 • Pagrindiame ugdyme mokinių skaičius laikinojoje (mobiliojoje) grupėje negali būti didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. Užsienio kalboms - 21. Nesant galimybių sudaryti laikinosios (mobiliosios) grupės, mokiniai mokosi savarankiškai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
slide8

Mokymosi sąlygų sudarymas mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose (Profesinio rengimo centre, multicentre ir kt.);

 • Mokymo ir mokymosi išteklių (vadovėlių, mokymo priemonių ir kt.) įgijimas ir naudojimas keliamiems mokyklos tikslams įgyvendinti;
dalyk moduliai
Dalykų moduliai
 • X modulis 2 kl. (2 gr.)
 • X modulis 4 kl.(2 gr.)
 • Anglų kalbos pagilintas ugd. 5,6,7,8 kl. (13 gr.)
 • Anglų klb. spragų išlyginimas 8 kl. (1 gr.)
 • Lietuvių klb. spragų išlyginimas 6,7,8,9,10 kl. (5 gr.)
 • Matematikos spragų išlyginimas 6,7,8,9,10 kl. (6 gr.)
 • Pasirenkamųjų dalykų ir modulinių programų mokykla nesiūlo
slide10

Dalykams įgyvendinti Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičius nedidinamas ir nemažinamas (neperskirstomas) derinant su Bendrųjų programų turiniu ir atsižvelgus į 2010-2011 mokslo metų mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes;

kalbos
Kalbos
 • Pagilintas anglų kalbos mokymas vykdomas nuo 5 klasės.
 • Antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių) mokoma nuo 6 klasės.
dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas

Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms).

socialiniai mokslai
Socialiniai mokslai
 • Priimamas sprendimą dėl istorijos 5–6 klasės turinio išdėstymo eiliškumo (pvz., kursą pradėti dėstyti nuo Europos istorijos epizodų).
 • Priimamas sprendimas dėl istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokymo (pvz., integruotai mokant istorijos ir pilietiškumo ugdymo, kai dalis pasiekimų įgyjama dalyko pamokose, o kita dalis – kitokios veiklos metu (pvz., pilietiškumo akcijose ir pan.)).
k no kult ra

Kūno kultūra

Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, būtina sudaryti sąlygas visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pvz.: plaukimo, šokio, teniso ir pan.) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokykla (klasių auklėtojai) tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą.

Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).

slide15

Bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų ar mokykloje parengtų programų integravimas į mokyklos ugdymo turinį;

 • Mokymosi mokytis integruojamoji programa
 • Komunikavimo integruojamoji programa
 • Darnaus vystymosi integruojamoji programa
 • Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa
 • Kultūrinio sąmoningumo integruojamoji programa

Programos integruojamos į formalųjį, neformalųjį ugdymą, klasių auklėtojų ir projektinę veiklą, mokyklos bendruomenės gyvenimą.

prevencin s programos kuriose dalyvauja mokykla 2011 m
Prevencinės programos, kuriose dalyvauja mokykla 2011 m.
 • “Zipio draugai” (5-7 metų vaikai)
 • “Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa”(1-4, 5-8 kl.)
 • “Įveikime kartu” (7-9 metų vaikai)
 • “Saugaus eismo programa” (1-8 kl.)
 • “Paauglystės kryžkelės” (5-8 kl.)
 • “Tiltai”
 • “Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa”
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa tėvams
 • “Sveikos gyvensenos ugdymas” (1-8 kl.)
neformaliojo vietimo poreikis 1 4 klas se

Neformaliojo švietimo poreikis1-4 klasėse

Sveika ir saugi gyvensena 33

Menų studija 23

Sporto,Vikruolių klubas 62

Šaškės 10

Origamis 33

Lėlių teatras, drama 24

Ateitininkai 7

Skautai 24

Saugus eismas 40

neformaliojo vietimo poreikis 5 10 klas se
Neformaliojo švietimo poreikis5-10 klasėse
 • Dailė 8
 • Choras , dainavimas 10
 • Grojimas 9
 • Krepšinis 14 , futbolas 8, sportas 10
 • Šokiai 23
 • Informatika, programuotojai 7
 • Dviratininkai 13
 • Gyvūnų mylėtojai 4
 • Renginių organizatoriai 7
 • Skautai 4
 • Jaunųjų tyrėjų būrelis 14
 • Fotografija 7
 • Drama 4
 • Lyderiai 1
 • Kūrėjai 1
neformalus ugdymas
Neformalus ugdymas
 • Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. (12)
 • Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos mokyklos nustatyta tvarka.
ugdymo turinio integravimas
Ugdymo turinio integravimas
 • Integruoti lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymą laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų. (9)
 • Integruoti istorijos ir pilietiškumo pagrindų, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų. (9)
 • Integruoti 8 kl. pirmąjį pusmetį informatiką ir anglų kalbą , antrąjį pusmetį informatiką ir technologijas.
ugdymo turinio planavimo principai ir tvarka

Ugdymo turinio planavimo principai ir tvarka

Neformaliojo ugdymo programos pateikiamos iki 08-29

Ilgalaikiai planai pateikiami iki 09-19

Adaptuotos programos pateikiamos iki 09-19

Klasių auklėtojų veiklos planai pateikiami iki 09-19

Pasiūlymai mokyklos veiklos programai pateikiami iki 08-29

vietimo pagalbos teikimo mokiniui galimyb s ir b dai

Švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybės ir būdai

Mokytojas planuoja konsultacinę pagalbos valandą mokiniams, apie ją paskelbia matomoje vietoje, paskatina žinute mokinius pasinaudoti teikiama paslauga.

Visiems specialiųjų poreikių mokiniams bus sudaryta galimybė dalyvauti projekte “Kartu – lengviau išmokt daugiau”.

bendravimo b dai su t vais
Bendravimo būdai su tėvais
 • Bendras tėvų susirinkimas planuojamas spalio mėn. pradžioje, atvirų durų diena - vasario mėn. (darbų paroda, tėvų lankymasis pamokose)
 • Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir apie tai informavusiems auklėtoją, kas mėnesį išspausdinama mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitos, pasibaigus pusmečiui išspausdinamos pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitos
vair s
Įvairūs
 • Pradiniame ugdyme per dieną (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) gali būti ne daugiau kaip 6 val. Neįskaitomas pailgintos darbo dienos grupės laikas.
 • Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar mokomam namie ir pan.
 • Visiems naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokiniai pažymiais nevertinami.
mokini pa angos ir pasiekim vertinimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
 • Ugdymo procese turėtų vyrauti mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.
 • Užtikrinama mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermė mokykloje (ypač mokytojai, dirbantys toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaida;
 • Pagilinto lygio žinios vertinamos pažymiu, spragų išlyginimo moduliai įskaita ar kaupiamuoju balu...
mokini mokymosi kr vis
Mokinių mokymosi krūvis
 • Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, rekomenduojama skirti minimalų privalomų pamokų skaičių. Maksimalus privalomų pamokų skaičius skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos) ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalykosavaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:

1. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno mokyklose ar yra jas baigęs;

2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose;

3. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas;

 • Mokykla priima sprendimus dėl menų ir sporto srities/kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą. (Mokinio pasiekimai vertinami 10)
mokyklos mokymosi aplinka
Mokyklos mokymosi aplinka
 • Ji orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją.
 • Mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.
 • Psichologinė, socialinė, kultūrinė aplinka.
 • Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą mokykloje.
a i u d mes
Ačiū už dėmesį!

Gerų vasaros atostogų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė