1 / 74

NỘI DUNG

NỘI DUNG. * LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 23/11/2009 01/01/2011 * NGHỊ ĐỊNH 87 ngày 27/9/2011 15/11/2011 * THÔNG TƯ 41 ngày 14/11/2011 01/01/2012 * VĂN BẢN SỐ 06/SYT-NVY 04/01/2012 CỦA SYT. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.

redford
Download Presentation

NỘI DUNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NỘI DUNG * LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 23/11/2009 01/01/2011 * NGHỊ ĐỊNH 87 ngày 27/9/2011 15/11/2011 * THÔNG TƯ 41 ngày 14/11/2011 01/01/2012 * VĂN BẢN SỐ 06/SYT-NVY 04/01/2012 CỦA SYT Hội nghị triển khai Thông tư 41

 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Chứngchỉhànhnghềkhámbệnh, chữabệnhlàvănbản do cơquannhànướccóthẩmquyềncấpchongườicóđủđiềukiệnhànhnghềtheoquyđịnhcủaLuậtnày (sauđâygọichunglàchứngchỉhànhnghề). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 3. Điều 17 Luật KCBNgười xin cấp chứng chỉ hành nghề 1. Bácsỹ, y sỹ. 2. Điềudưỡngviên. 3. Hộsinhviên. 4. Kỹthuậtviên. 5. Lương y. 6. Ngườicóbàithuốcgiatruyềnhoặccóphươngphápchữabệnhgiatruyền. KhôngcóNhacông

 4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Giấyphéphoạtđộngkhámbệnh, chữabệnhlàvănbản do cơquannhànướccóthẩmquyềncấpchocơsởkhámbệnh, chữabệnhcóđủđiềukiệnhoạtđộngtheoquyđịnhcủaLuậtnày (sauđâygọichunglàgiấyphéphoạtđộng). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 5. Khác trước CCHN : Không gia hạn, cấp lại ? Sử dụng toàn quốc BYT: làm việc tại cơ sở KCB thuộc BYT người nước ngoài GP : không gia hạn, cấp lại ? Sử dụng tại địa điểm ghi trên GP BYT : cơ sở KCB thuộc BYT bệnh viện Hội nghị triển khai Thông tư 41

 6. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnhlà người đã được cấp CCHN và thực hiện KCB (sau đây gọi chung là người hành nghề). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 7. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnhlà cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 8. Điều 3 NĐ 87Hình thức tổ chức của cơ sở KCB • Bệnhviệnbaogồmbệnhviệnđakhoa, bệnhviệnchuyênkhoa, bệnhviện YHCT; b) Cơsởgiámđịnh y khoa; c) Phòngkhámbệnh, chữabệnhbaogồmphòngkhámđakhoa, phòngkhámchuyênkhoa, phòngkhámbácsĩgiađình, phòngchẩntrị y họccổtruyềnvàbệnhxá; d) Nhàhộsinh;

 9. Điều 3 NĐ 87Hình thức tổ chức của cơ sở KCB đ) Cơ sở chẩn đoán bao gồm phòng chẩn đoán hình ảnh và phòng xét nghiệm; e) Cơ sở DVYT bao gồm: Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; Chăm sóc sức khoẻ tại nhà; Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; Kính thuốc; Răng giả; g) Trạm y tế cấp xã; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 10. LỘ TRÌNH CẤP CCHN, GP HOẠT ĐỘNGCỦA BỘ Y TẾ VÀ SỞ Y TẾ • Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền, trước ngày 31/12/ 2013. - Cơ sở giám định y khoa; Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sĩ gia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá; Nhà hộ sinh trước ngày 31/12/2014. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 11. LỘ TRÌNH CẤP CCHN, GP HOẠT ĐỘNGCỦA BỘ Y TẾ VÀ SỞ Y TẾ - Cơ sở chẩn đoán hình ảnh và phòng xét nghiệm; Cơ sở dịch vụ y tế: Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; Chăm sóc sức khoẻ tại nhà; Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; Kính thuốc; Răng giả; TYT cấp xã; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức trước ngày 31/12/2015. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 12. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TiẾP Người hành nghề KCB Y, YHCT tư nhân đã được cấp CCHN theo quy định của Pháp lệnh HNYDTN có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010, thì được tiếp tục hành nghề KCB cho tới khi được cấp CCHN theo quy định của Luật KCB trước ngày 31/12/2012. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 13. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TiẾP Cơ sở KCB tư nhân đã được cấp GCNĐĐKHN Y, YHCT tư nhân theo quy định của Pháp lệnh HNYDTN có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010, thì được tiếp tục hoạt động KCB cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật KCB trước ngày 31/12/2012. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 14. THÔNG TƯ Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Hội nghị triển khai Thông tư 41

 15. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Thông tư này áp dụng đối với người hành nghề KCB và cơ sở KCB trong phạm vi toàn quốc, trừ người hành nghề KCB và các cơ sở KCB thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Hội nghị triển khai Thông tư 41

 16. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.Thờigian KCB đểcấp CCHN làthờigiantrựctiếp KCB hoặcchămsócngườibệnhkểtừngàyngườiđóbắtđầuthựchiệnviệc KCB (xácđịnhtừthờiđiểmkýkết HĐLĐ hoặccóquyếtđịnhtuyểndụng) đếnngàyđềnghịcấp CCHN (baogồmcảthờigianhọcsauđạihọctheođúngchuyênkhoamàngườiđóđềnghịcấp CCHN). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 17. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 2. Thờigian KCB đểlàmngườichịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậthoặcngườiphụtráchbộphậnchuyênmônlàthờigiantrựctiếp KCB hoặcchămsócngườibệnhkểtừngàyngườiđóbắtđầuthựchiệnviệc KCB(xácđịnhtừthờiđiểmkýkết HĐLĐ hoặccóquyếtđịnhtuyểndụng) đếnngàyđượcphâncông, bổnhiệmlàmngườichịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậthoặcngườiphụtráchbộphậnchuyênmôn (baogồmcảthờigianhọc SĐH theođúngchuyênkhoamàngườiđóđượcphâncông, bổnhiệm). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 18. Ngườihànhnghề: ngườicó CCHN Luật KCB : 18 th, 9 th Luật CBCC : 9 th, 6 th • Ngườichưacó CCHN : hànhnghề ? • Phụtrách CM : BV, PKĐK : BGĐ, BS, toànthờigian, CM Khác : chủcơsở 18/12/9 thángliêntục + 36 tháng , LY ? • Trưởngkhoa BV PKĐK Hội nghị triển khai Thông tư 41

 19. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 3. Ngườilàmviệctoànthờigianlàngườilàm việctrongtoànbộthờigianhoạtđộngmàcơsở KCB đãđăngký, - BV đăngkýthờigianhoạtđộnglà 24/24h và 07 ngày/tuần : phảilàngườilàmviệcđầyđủthờigianhoạtđộnghànhchínhcủa BV khôngbaogồmngàynghỉ, ngàylễvàkhôngbaogồmthờigiantrực; - PKĐK đăngkýthờigianhoạtđộngtừ 8g - 20g và 07 ngày/tuần : phảilàngườilàmviệcđầyđủthờigiantừ 8g - 20g hàngngày, khôngbaogồmngàynghỉ, ngàylễ. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 20. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lạiCCHNKCB đối với người VN 1. Hồ sơ cấp CCHNKCB đối với người VN : a) Đơnđềnghịcấp CCHN vàhaiảnh 04 x 06 cm nềntrắngchụp < 06 tháng; b) Bản sao cóchứngthựcvănbằnghoặc GCN trìnhđộchuyênmônđốivớilương y hoặcgiấychứngnhậnbàithuốcgiatruyềnhoặcphươngphápchữabệnhgiatruyền do BYT cấphoặc SYT tỉnhcấp; Hội nghị triển khai Thông tư 41

 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lạiCCHNKCB đối với người VN c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành; (Kèm các văn bản thuyết minh) d) SYLL có xác nhận của UBND cấp xã/thủ trưởng đơn vị nơi công tác; đ) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp); Hội nghị triển khai Thông tư 41

 22. Hồsơđềnghịcấp, cấplạiCCHNKCB đối với người VN 3. Hồsơcấplại CCHN trongtrườnghợpbịthuhồi : a) Đơnđềnghịcấp CCHN vàhaiảnh 04 x 06 cm; b) CácgiấytờtheoquyđịnhtạiKhoản 1 ĐiềunàyđốivớingườiViệtNam, trừvănbảnxácnhậnquátrìnhthựchành; c) GCN đãcậpnhậtkiếnthức y khoaliêntụctheoquyđịnhcủa BYT. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 23. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lạiCCHN đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài 1. Hồ sơ đề nghị cấp CCHNKCB đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài: a) Đơn đề nghị cấp CCHN và hai ảnh 04 x 06 cm; b) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành; d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 24. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lạiCCHN đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài Trườnghợpngườiđềnghịcấp CCHN khôngcógiấychứngnhậnbiếttiếngViệtthànhthạothìphảicóngườiphiêndịchđểphiêndịchtừngônngữcủangườiđó sang tiếngViệt. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 25. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lạiCCHN đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài Ngườiphiêndịchphảicógiấychứngnhậnđủtrìnhđộphiêndịchtrong KCBphùhợpvớingônngữmàngườinướcngoàisửdụngtrong KCB và HĐLĐ giữacơsở KCB nơingườinướcngoàilàmviệcvớingườiphiêndịch; Hội nghị triển khai Thông tư 41

 26. Hồsơđềnghịcấp, cấplạiCCHN đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài đ) Bản sao cóchứngthựcgiấyphép lao động; e) TrườnghợpcácvănbảnquyđịnhtạicácĐiểm b, c và d Khoản 1 Điềunàydo tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứngthực theo quy định của pháp luật VN. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 27. Thủ tục cấp, cấp lại CCHNKCB 3. CCHN do Bộ trưởng BYT hoặc GĐ SYT tỉnh cấp, cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư nàyvàmỗicánhânchỉđượccấpmột CCHN. Phôi CCHN do BYT quản lý và cung cấp. 4. Bản sao CCHNvàhồsơđềnghịcấp, cấplại CCHN đượclưutạicơquancấp CCHN. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 28. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 29. Nguyên tắc đăng ký hành nghề 1. Mộtngườihànhnghềchỉđượcđăngkýchịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậtcủamộtcơsở KCB (khôngđượcđồngthờiđăngkýchịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậttừ 2 cơsở KCB trởlên). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 30. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 2. Mộtngườihànhnghềchỉđượcđăngkýlàmphụtráchmộtkhoacủamộtcơsở KCB (khôngđượcđồngthờilàmngườiphụtráchtừ 2 khoatrởlêntrongcùngmộtcơsở KCB hoặcđồngthờilàmngườiphụtráchkhoacủacơsở KCB khác). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 31. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 3. Ngườihànhnghềchịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậtcủacơsở KCB cóthểkiêmnhiệmlàmphụtráchkhoatrongcùngmộtcơsởkhámbệnh, chữabệnh , nhưngchỉđượcphụtráchmộtkhoa vàphảiphùhợpvớivănbằngchuyênmônđượcđàotạocủangườiđó. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 32. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 4. Người hành nghề tại cơ sở KCB được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB ngoài giờ. 5. Người hành nghề tại cơ sở KCB của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của BV tư nhân hoặc cơ sở KCB được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật HTX, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở KCB có phần vốn của Nhà nước. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 33. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 6. Ngườihànhnghềđãđăngkýlàmngườichịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậtcủamộtcơsở KCB đượcđăngkýlàmviệcngoàigiờtạicơsở KCB kháctrêncùngđịabàntỉnh, thànhphốtrựcthuộctrungương (sauđâygọitắtlàtỉnh) nhưngtổngthờigianlàmngoàigiờkhôngquá 200 giờtrongmộtnămtheoquyđịnhcủaLuật Lao động. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 34. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 6. Ngườihànhnghềđãđăngkýhànhnghềtạimộtcơsở KCB thìkhôngđượcđăngkýlàmngườichịutráchnhiệmchuyênmônkỹthuậtcủacơsở KCB trênđịabàntỉnhkhácvớinơimìnhđanghànhnghềđểbảođảmtínhliêntục, ổnđịnhtrongcungcấpdịchvụ KCB. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 35. Nguyêntắcđăngkýhànhnghề 7. Ngườihànhnghềđãđăngkýhànhnghề ở mộtcơsở KCB khithựchiệnviệc KCB theochếđộluânphiêncánbộtừtuyếntrênxuốngtuyếndưới, KCB nhânđạohoặcthựchiệnkỹthuậtchuyênmôn (vídụ: hộichẩn, mổphiên) theohợpđồnggiữacáccơsở KCB thìkhôngphảiđăngkýhànhnghề. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 36. Nội dung và hình thức đăng ký hành nghề KCB 1. Nội dung đăngkýhànhnghề: a) Địađiểmhànhnghề; b) Thờigianhànhnghề c) Vịtríchuyênmôn: - Ghirõkhoa, phònghoặcbộphậnchuyênmônnơingườihànhnghềlàmviệc; • Ghirõchứcdanhmàngườihànhnghềđượcphâncôngđảmnhiệm Hội nghị triển khai Thông tư 41

 37. Trìnhtựđăngkýhànhnghề 4. Trườnghợptrongdanhsáchđăngkýhànhnghềmàcóngườihànhnghềđãhànhnghềtạimộtcơsở KCB khácthìphảicógiấyxácnhậncủaBộtrưởng BYT hoặc GĐ SYT. Nội dung xácnhậnnhưsau: a) Đãthôiviệctạicơsở KCB nàyđểchuyểnđếnlàmviệctạicơsở KCB khác (ghirõtêncơsở KCB nơingườihànhnghềđãthôiviệc); b) Thờigian, địađiểm, vịtríchuyênmôncủangườihànhnghềtrongtrườnghợpngườihànhnghềđăngkýlàmthêmtạimộtcơsở KCB khác. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 38. Nguyên tắc đăng ký thực hành Ngườiđềnghịcấp CCHN phảiđăngkýthựchànhphùhợpvớibằngcấp CM đượcđàotạo. Trườnghợplà BS đakhoathìđăngkýthựchànhtheomộttrongbốn CK nội, ngoại, sản, nhihoặcđăngkýthựchànhtheomộttrongcáchệnội - nhihoặcngoại - sản. Trườnghợpthựchànhtheohệthìtổngthờigianthựchànhlà 18 thángtrongđóthờigianthựchànhtạimỗi CK thuộchệ > 09 thángliêntục. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 39. Nguyêntắcđăngkýthựchành Trườnghợplà YS đakhoathìđăngkýthựchànhtheomộttrongbốn CK nội, ngoại, sản, nhihoặcđăngkýthựchànhtheomộttrongcáchệnội - nhihoặcngoại - sản. Trườnghợpthựchànhtheohệthìtổngthờigianthựchànhlà 12 thángtrongđóthờigianthựchànhtạimỗi CK thuộchệ > 06 thángliêntục. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 40. Xác nhận về thời gian thực hành 1. Xác nhận về thời gian thực hành đối với BS : a) Đốivới BS đã KCB trướcngày 01/01/2012 : • Cóthờigian KCB ítnhấtlà 18 thángliên tục …; • Cóthờigian KCB chưađủ 18 thángliên tục …; • Cóthờigian KCB ítnhấtlà 18 thángtại các cơ sở KCBnhưngsauđóđãkhôngtiếptụcthựchiệnviệc KCB trongthờigian 02 nămtínhtừngàynộphồsơxincấp CCHN trởvềtrước …; Hội nghị triển khai Thông tư 41

 41. Xác nhận về thời gian thực hành 2. Xác nhận về thời gian thực hành đối với y sỹ: a) Đốivới y sỹđã KCB trướcngày 01/01/2012: - Cóthờigian KCB ítnhất 12 thángliên tục …; - Cóthờigian KCB chưađủ 12 thángliên tục …; - Cóthờigian KCB ítnhấtlà 12 thángtại các cơ sở KCBnhưngđãkhôngthựchiệnviệc KCB trongthờigian 02 nămtínhtừngàynộphồsơxincấp CCHN trởvềtrước…; Hội nghị triển khai Thông tư 41

 42. Xác nhận về thời gian thực hành 3. Xác nhận về thời gian thực hành đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng viên: a) Đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng viên đã KCB trước ngày 01/01/2012: • Có thời gian KCB ít nhất là 09 tháng liên tục…; • Có thời gian KCB chưa đủ là 09 tháng liên tục …; • Có thời gian KCB ít nhất là 09 tháng tại các cơ sở KCBnhưng đã không thực hiện việc KCB trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp CCHN trở về trước…; Hội nghị triển khai Thông tư 41

 43. Xác nhận về thời gian thực hành b) Đốivới BS, YS, hộsinhviên, KTV và ĐD bắtđầuthựchiệnviệc KCB từngày 01/01/2012 thì phải thực hành theo quy định tạiKhoản 1 Điều 24 Luật KCB. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 44. Khoản 1 Điều 24 Luật KCBXác nhận quá trình thực hành 1. Ngườicóvănbằngchuyênmônliênquanđến y tếđượccấphoặccôngnhậntạiViệt Nam, trướckhiđượccấp CCHN, phải qua thờigianthựchànhtạicơsở KCB sauđây: a) 18 thángthựchànhtại BV, việnnghiêncứucógiườngbệnh (sauđâygọichunglà BV) đốivới BS; b) 12 thángthựchànhtại BVđốivới y sỹ; c) 09 thángthựchànhtại BV cókhoaphụsảnhoặctạinhàhộsinhđốivớihộsinhviên; d) 09 thángthựchànhtạicơsở KCBđốivới ĐD, KTV

 45. Cơ sở thực hành • Bệnhviện: + bệnhviệnđakhoa (kểcả TTYT triểnkhai KCB ở tuyếnhuyện), bệnhviệnchuyênkhoa, bệnhviện YHCT, + bệnhviệncônglập/tưnhân • Bệnhviệncókhoaphụsản: Bệnhviệnđakhoa / TTYT có KCB tuyếnhuyệntrởlên • Cơsở KCB : điều 3 NĐ 87 (cônglập/tưnhân) Hội nghị triển khai Thông tư 41

 46. Tổ chức việc thực hành 1. Tiếp nhận người thực hành: • Người thực hành phải có bản sao cóchứngthựcvănbằngchuyênmônvàđơn đề nghị gửi cơ sở KCB nơi cá nhân đăngkýthamgiathực hành; • Người đứng đầu cơ sở KCB có trách nhiệm ban hànhquyếtđịnhtiếp nhận người thực hành và phân công người hướng dẫn thực hành 2. Người hướng dẫn thực hành(chịu trách nhiệm về kết quả KCB của người đăngkýthực hành; nhậnxét quá trình thực hành củangườiđăngkýthựchành) 3. Người đứng đầu cơ sở KCB phải cấp giấy xác nhận quá trình thực hành Hội nghị triển khai Thông tư 41

 47. Điều kiện cấp GP hoạt động đối với cơ sở GĐYK Cơ sở giám định y khoa có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải thực hiện theo một trong các hình thức tổ chức quy định tại Điều 24 (PKĐK), Điều 25 Thông tư này (PKCK). Hội nghị triển khai Thông tư 41

 48. Điều kiện cấp GP hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã 1. Cơ sở vật chất: a) Bảođảmthiết kế theo quy định tại Quyết định số 2271/2002/QĐ - BYT ngày 17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn ngành. b) Bảo đảm các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh. 2. Thiết bị y tế: Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên mônđượcGiámđốcSở Y tếtỉnhphêduyệt. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 49. Điều kiện cấp GP hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã 3. Tổ chức, nhân sự: Số lượng người hành nghề thuộc TYT cấp xã phải đáp ứng điều kiện quy định tại Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT - BYT - BNV ngày 05/6/2007 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ SYT tỉnh nhà nước. 4. Phạm vi hoạt động chuyên môn: a) Trạmxá, TYT cấpxãthựchiệnkỹthuậtchuyênmôntheodanhmụckỹthuậttrong KCB do Bộtrưởng BYT ban hànhvàđượcGiámđốc SYT tỉnhphêduyệt; b) NVYTTA thựchiệnchămsócsứckhỏe ban đầutheosựphâncôngvàchỉđạovềchuyênmôncủaTrưởng TYT xã. Hội nghị triển khai Thông tư 41

 50. Cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức 1. Cơ quan, đơnvị, tổchức có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải thực hiện theo một trong các hình thức tổ chức quy định tại Điều 24, 25 và 36 Thông tư này. 2. Đối với các cơ sở y tế thực hiện việc KCB theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS: a) Nếu đã hoạt động trước ngày 01/01/2012 thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện của pháp luật chuyên ngành, còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này chậm nhất đến ngày 01/01/2016. b) Nếu thành lập sau ngày 01/01/2012 thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này để được cấp giấy phép hoạt động. Hội nghị triển khai Thông tư 41

More Related