bouwbesluit 2012 de wijzigingen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bouwbesluit 2012, de wijzigingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bouwbesluit 2012, de wijzigingen

play fullscreen
1 / 117

Bouwbesluit 2012, de wijzigingen

677 Views Download Presentation
Download Presentation

Bouwbesluit 2012, de wijzigingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Versie: 28 okt 2011 Bouwbesluit 2012,de wijzigingen Uw docent: Carolien Boot Nieman Raadgevende Ingenieurs Module 3 - Brand Inclusief concept veegbesluit versie voorhang en artikelnummering volgens Stb-2011-416 27 sept 2011

 2. Doel van de training • “Kennen van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012” • Kennis hebben van systematiek, de grondslagen en de werking van het Bouwbesluit • Een totaalbeeld hebben van de wijzigingen • Basale kennis hebben van de brandvoorschriften teneinde de voorschriften te kunnen toepassen, evt. met behulp van Praktijkboek

 3. Programma • Tijd • 10.30 - 10.45 Koffiepauze • 12.30 - 13.30 Lunchpauze • 15.00 - 15.15 Theepauze • 16.30 Afsluiting • Onderwerpen • Samenvatting module 1 • Brandveiligheid filosofie achter de systematiek • Brandcompartimentering • Vluchten • Eisen aan materialen • Sterkte bij brand • Installaties • Gebruiksvoorschriften

 4. Inleiding • Bouwbesluit 1992 - woningen, kantoor, logies • Bouwbesluit 2003 - conversie naar tabelstructuur, alle functies • Bouwbesluit 2012 - ! • Het nieuwe Bouwbesluit is van toepassing op: • De uitvoering van bouwwerkzaamheden • Bouwen, verbouwen en verplaatsen van bouwwerken • Staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen • Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen • Uitvoeren van sloopwerkzaamheden • Voorheen in: • BB 2003 • Gebruiksbesluit • Ministeriële Regelingen • Besluit wegtunnels • Gemeentelijke bouwverordeningen • Circulaire bouwlawaai

 5. Doelstellingen nieuwe Bouwbesluit • Vergroten samenhang bouwregelgeving • Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid • Verminderen regeldruk (30% minder regels) • Harmonisatie Europese regelgeving • Uitgangspunt • Omzetting van BB2003 naar BB2012 beleidsneutraal • Inwerkingtreding Per 01-01-2012, m.u.v. concrete eisen inzake: • Veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden; • Milieueffecten bouwmaterialen; • Veilig werken op hoogte. • Inclusief zogenaamd ‘veegbesluit’ (aanvullingen en correcties) • Let op overgangsbepalingen (hoofdstuk 9)

 6. Belangrijke wijzigingen • Herschikking van voorschriften • Aansturingstabellen gewijzigd • Diverse nieuwe, gewijzigde begrippen • Invloed Europese regelgeving • Bouw- en sloopwerkzaamheden opgenomen • Milieu-voorschriften opgenomen • Nieuwe eisen • Vervallen eisen

 7. Bouwbesluit 2012 – Indeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Veiligheid Hoofdstuk 3 Gezondheid Hoofdstuk 4 Bruikbaarheid Hoofdstuk 5 Energiezuinigheid en Milieu Hoofdstuk 6 Installaties Hoofdstuk 7 Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden Hoofdstuk 9 Overgangs-en slotbepalingen Bijlage Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

 8. BB2012: artikel 1.1 Praktijkboek: § 1.4 Nieuwe en gewijzigde begrippen • Al bestaand: • Verblijfsgebied en verblijfsruimte • Verkeersruimte • Toegankelijkheidssector • Gemeenschappelijk / gezamenlijk • Nieuw: • Gebruiksgebied • Functiegebied • Functieruimte • Bedgebied • Bedruimte • Personenbenadering

 9. BB2012: artikel 1.1 Praktijkboek: § 1.4 Nieuwe begrippen Gebruiksgebied = vergelijkbaar met oude verblijfsgebied Functiegebied = gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen Verblijfsgebied = gebruiksgebied voor het verblijven van personen Bedgebied = verblijfsgebied met een of meer bedruimten

 10. BB2012: artikel 1.2 Praktijkboek: § 1.5.4 Personenbenadering • Bezettingsgraad in de praktijk als te ingewikkeld • Geen eisen voor een bezetting hoger dan B1 • Leidt tot vereenvoudiging aansturingstabellen • Is in overeenstemming met gebruiksvoorschriften (hfdst. 7) • NB: minimum aantal personen per m2 VG (art. 1.2)

 11. BB2012: artikel 9.2 Praktijkboek: --- Overgangs- en slotbepalingen • Voor “bestaande” bouw geen verzwaring t.o.v. BB 2003 m.b.t.: • Art. 1.2 lid 1, maximum aantal personen waarvoor het bouwwerk bestemd is • Art. 2.118 en 6.25 derde lid, doorstroomcapaciteit van en draairichting van deuren in een vluchtroute • Art. 6.3, noodverlichting • Afd. 4.11 van BB 2003 (stallingsruimte voor fietsen) blijft van toepassing tot 1 jan. 2017 tenzij bestemmingsplan voorschriften hierover geeft. • Documenten ter onderbouwing van behandeling constructiedelen met brandwerende verf, impregneermiddelen e.d., blijven geldig zolang de geldigheidsduur niet is verstreken • Inspectie-certificaat brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie en/of rookbeheersingssystemen blijft geldig zolang de geldigheidsduur niet is verstreken • Duaal stelsel tot 1 januari 2015

 12. Wijzigingen brandveiligheid • Harmonisatie met Europese regelgeving • Werken met eurocodes • Werken met euroklassen • Doelstelling: eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker • Herschikking van de voorschriften, overzichtelijker • Integratie gebruiksvoorschriften • Minder voorschriften • Andere brandveiligheidsconcept m.b.t. het vluchten • Andere begrippen • Begrip rookcompartiment vervalt • Begrip subbrandcompartiment verandert • Een andere filosofie qua vluchten

 13. Oefeningen vooraf • Kun je onder BB 2012 met één vluchtroute volstaan? (afd. 2.12) • Ja, je kunt niet twee kanten tegelijk op vluchten • Nee, je moet altijd een keuze hebben • Ja, na gelang de veiligheidssetting kan met één worden volstaan • In BB 2012 komen geen rookcompartimenten meer voor. Zijn we daarmee ook af van rookscheidingen? (afd. 2.11) • Wanneer is een ‘rooksluis’ nodig voor het trappenhuis? (afd. 2.12) • Welke installatie is in een studentenhuis nodig voor het tijdig vaststellen van brand (bmi/oai/rookmelders)? (H6) • Moeten woningtoegangsdeuren (woongebouw) onder BB 2012 zelfsluitend worden uitgevoerd? (H6)

 14. Nieuwe filosofieBrandcompartimentering en vluchtenOverige brandveiligheidsvoorschriften

 15. Brandtechnische indeling (utiliteitsbouw) • BB2012 • Brandcompartimenten • Subbrandcompartimenten • Beschermde subbrandcompartimenten • BB 2003 • Brandcompartimenten • Rookcompartimenten • Subbrandcompartimenten

 16. Brandveiligheid BB 2003 Vluchten uit kantoorgebouw • Voorschriften ter beperking van de (verdere) uitbreiding van brand • Brandcompartimenten (afd. 2.13) • Subbrandcompartimenten (afd. 2.14) • Sub-BC alleen bij slaapfuncties • Voorschriften ter beperking van de verspreiding van rook • Rookcompartimenten (afd. 2.16) • Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats • Rookcompartimenten (afd. 2.16) • Vluchten binnen RC/sub-BC (afd. 2.17) • Vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC (afd. 2.18) • 2 rookvrije vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC, tenzij 1 route voldoet aan bepaalde voorwaarden Vluchten uit logiesgebouw BC RC (bij logiesgebouw tevens subBC) Loopafstand binnen RC/subBC Vluchtroute (vanaf uitgang RC) uitgang RC

 17. Brandveiligheid BB 2012 Vluchten uit kantoorgebouw • Voorschriften ter beperking van de uitbreiding van brand • Brandcompartimenten (afd. 2.10) • Voorschriften ter beperking van de verdere uitbreiding van brand en verspreiding van rook • Subbrandcompartimenten (afd. 2.11) • Voor alle functies (u-bouw) • Beschermd subBC (afd. 2.11) • Voor slaapfuncties (u-bouw) • Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats • Vluchtroute (afd. 2.12) • Vanaf elk punt van een voor personen bestemde vloer. • Bij een 2e vluchtroute vervallen zwaardere eisen Vluchten uit logiesgebouw BC Sub BC (bij logiesgebouw tevens beschermd sub BC) Vluchtroute

 18. Vluchtsystematiek BB 2012 Basis: één vluchtroute vanaf uitgang met hoger beschermingsniveau Vanaf het begin van 2e vluchtroute is hogere beschermingsniveau niet nodig • BB 2003 • Basis: 2 vluchtroutes vanaf uitgang • Onder voorwaarde is één (samenvallende) vluchtroute toegestaan

 19. Nieuwe filosofie • Compartimenteren • Beperking omvang brand en creëren extra tijd om te vluchten voor woon- en slaapfuncties (ongewijzigde doelstelling) • Vluchten • Begint op een voor personen bestemde vloer en leidt naar veilige plaats • Uitgangspunt blijft: 30 seconden door de rook te vluchten met een snelheid van 1 meter per seconde • De ene vluchtroute heeft een basisniveau aan bescherming. • Meer bescherming nodig indien meer personen gebruik maken van de vluchtroute, bij specifieke gebruiksfuncties, en bij hogere trappenhuizen • 1 vluchtroute (met een bepaald bescherminsgniveau) volstaat (ommekeer oude principe) • Het hogere beschermingsniveau is niet nodig als er een 2e vluchtroute is.

 20. Uitwerking filosofie: 1 vluchtroute • Eisen aan vluchtroute • Loopafstand • Aantal personen • Aantal uitgangen • Doorgang • Draairichting • Capaciteit route • Niet langs andere woningen • WBDBO en WRD • Toepassing materialen vanaf beschermde vluchtroute (euroklassen) subBC BC Beschermde vluchtroute Vluchtroute Extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute

 21. Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes • Eisen aan vluchtroute • Loopafstand • Aantal personen • Aantal uitgangen • Doorgang • Draairichting • Capaciteit route • Niet langs andere woningen • WBDBO en WRD • Toepassing materialen in beschermde vluchtroute (euroklassen) BC 3 subBC BC 1 BC 2 Beschermde vluchtroute Vluchtroute

 22. Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes • Eisen aan vluchtroute • Loopafstand • Aantal personen • Aantal uitgangen • Doorgang • Draairichting • Capaciteit route • Niet langs andere woningen • WBDBO en WRD • Toepassing materialen (euroklassen) subBC BC 1 BC 2 Vluchtroute

 23. Voorschriften brandveiligheid BB 2012 • Hoofdstuk 2 Technische voorschriften • 2.2 Sterkte bij brand • 2.8 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie • 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook • 2.10 Beperking uitbreiding van brand • 2.11 Verdere beperking uitbreiding van brand en • verspreiding van rook • 2.12 Vluchtroutes • 2.13 Hulpverlening bij brand • 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen • 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied • Hoofdstuk 6 Installaties • 6.1 Verlichting • 6.5 Tijdig vaststellen van brand • 6.6 Vluchten bij brand • 6.7 Bestrijden van brand • 6.8 Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten • Hoofdstuk 7 Gebruik • 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand • 7.2 Veilig vluchten bij brand

 24. Voortzetting programma • Brandcompartimenten (2.10) • Subbrandcompartimenten (2.11) • Vluchten (2.12) • Sterkte bij brand (2.2) • Materialen (2.9) • Hulpverlening bij brand (2.13, 6.8) • Veiligheidszone en plasbrandgebied (2.16) • Brandbeveiligingsinstallaties (6,1, 6.5, 6.6, 6.7) • Gebruiksvoorschriften (7.1, 7.2)

 25. Nieuwe filosofieBrandcompartimentering en vluchtenOverige brandveiligheidsvoorschriften

 26. BB2012: afd. 2.10, 2.11 Praktijkboek: § 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 Compartimenteren • Doelstelling • Overzicht wijzigingen • Overzicht voorschriften • Ligging en omvang • Bescherming: WBDBO en WRD • Voorbeelden compartimentering • Brandcompartiment • Subbrandcompartiment • Beschermd subbrandcompartiment

 27. Inhoudelijk ongewijzigd BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Beperking uitbreiding brand • Doel brandcompartimentering • Voorkomen dat brand zich snel uitbreidt om een eventuele brand beheersbaar te houden met behulp van de brandweer. • Wijzigingen brandcompartimentering inhoudelijk neutraal.

 28. BB2012: afd. 2.10-2.11 Praktijkboek: § 2.3.3 Beperking uitbreiding brand • Belangrijke wijzigingen • BC industriefunctie naar 2500 m² (inclusief nevenfunctie) • Elk appartement is nu een BC (geen extra indeling woongebouw meer in BC < 1000 m²); elk gem. verblijfsgebied in woongebouw is eveneens BC • In een appartement mogen ook nevenfuncties liggen

 29. BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Brandcompartiment, nieuwbouw

 30. BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Brandcompartiment, bestaand

 31. BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Brandcompartimentering (nieuwbouw) • Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment • BC heeft een maximale omvang aan GO • Mag uit meerdere bouwlagen bestaan • Mag uit meerdere gebouwen bestaan • Mag (bij U-bouw) uit meerdere gebruiksfuncties bestaan • Afzonderlijk BC • Technische ruimte met GO > 50 m² • TR voor verbrandingstoestellen > 130 kW • Bij woonfunctie: woning en gem. VG • Niet in een BC, maar mag wel • Toiletruimte, een badruimte • Liftschacht met brandklasse B en rookklasse S2 aan de binnenzijde • TR met GO ≤ 50 m² en niet bestemd voor verbrandingstoestellen > 130 kW • Niet in een BC • Extra beschermde vluchtroute

 32. BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Brandcompartimentering • Meerdere functies in één brandcompartiment • BC voldoet aan de eisen die gelden voor elk van die gebruiksfuncties • Bij industriefunctie van 1000-2500 m2 met nevenfunctie < 100 m2 gelden eisen industiefunctie • Uitzondering • Een niet-gemeenschappelijke woonfunctie met een andere gebruiksfunctie of woonfunctie, tenzij het een nevenfunctie betreft • Gemeenschappelijk VG van woonfuncties woning kantoor Wel in 1 brandcompartiment: woning met kantoor aan huis.

 33. Voorbeeld BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Brandcompartimentering

 34. BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.2 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 WBDBO nieuwbouw

 35. Inhoudelijk ongewijzigd BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.2 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 WBDBO t.p.v. perceelsgrens • Spiegelsymmetrie • Identiek gebouw • Brandoverslag beoordelen op zowel vlamcontact als straling • Wanneer perceel grenst aan openbare weg, openbaar water, of openbaar groen, of een perceel niet-bestemd voor bebouwing, dan uitgaan van het hart van die weg, dat water, dat groen, of dat niet voor bebouwing bestemd perceel.

 36. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Verdere beperking uitbreiding brand • Doel subbrandcompartimentering • Veilig kunnen vluchten naar een veilige plek. • Beperking van de verspreiding van rook en (verdere) beperking van het uitbreidingsgebied van brand. • Aanwezigheid • Elk brandcompartiment wordt ingedeeld in: • subbrandcompartimenten en/of • beschermde vluchtroutes • Een subbrandcompartiment wordt bij woon- en slaapfuncties ingedeeld in: • beschermde subbrandcompartimenten en evt. • overige ruimten Beschermde vluchtroute

 37. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Verdere beperking uitbreiding brand • Subbrandcompartiment • SubBC’s voor alle gebruiksfuncties • SubBC’s i.p.v. rookcompartimenten in BB2003 • SubBCis het maximale uitbreidingsgebied voor brand én rook • SubBC: eis aan wbdbo (20 minuten op E) en wrd (MR) • Beschermd subBC • Beschermd subBC’s bij woonfuncties en slaapfuncties • Beschermd subBC’s i.p.v. subbrandcompartimenten in BB2003 • Beschermd subBC biedt verdere bescherming aan slapende personen of personen die niet zelfstandig kunnen vluchten • Beschermd subBC: eis aan wbdbo (30 minuten)

 38. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 SubBC, nieuwbouw

 39. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 SubBC, bestaand

 40. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Omvang (beschermd) subBC • Bij woon- en slaapfuncties is het beschermd subBC beperkt van omvang • Woonfunctie met zorg met GO > 500 m²: • Beschermd subBC ≤ 100 m² • Gezamenlijke verblijfsruimte = apart beschermd subBC (≤ 500 m²) • Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied: ≤ 200 m² • Elke cel (≤ 500 m²) • Elk logiesverblijf (≤ 500 m²) • Gezondheidszorg met bedgebied, permanente bewaking: ≤ 500 m² • Gezondheidszorg met bedgebied, geen permanente bewaking: ≤ 50 m² • Omvang subBC beperkt tot omvang brandcompartiment • Wel eis aan de maximale loopafstand in het subBC (afd. 2.12) • Elk logiesverblijf een apart subBC(≤ 500 m²)

 41. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Wbdbo-eisen en wrd-eisen (nieuwbouw) • Wbdbo = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag • Wrd = weerstand tegen rookdoorgang

 42. BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Wbdbo-eisen en wrd-eisen (bestaand) • Wbdbo = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag • Wrd = weerstand tegen rookdoorgang

 43. Voorbeeld 1 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Compartimentering, kantoorgebouw

 44. Voorbeeld 2 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Compartimentering, gezondheidszorggebouw Hoogste verdiepingsvloer > 8 m boven meetniveau

 45. Voorbeeld 3 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Compartimentering, logiesgebouw

 46. Voorbeeld 4 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Compartimentering, woongebouw

 47. BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6 Vluchten • Doelstelling • Overzicht wijzigingen • Overzicht voorschriften • Soorten vluchtroutes • Vluchtroute (binnen subBC) • 1 vluchtroute - Beschermde vluchtroute • 1 vluchtroute - Extra beschermde vluchtroute • 1 vluchtroute - Veiligheidsvluchtroute • 2 vluchtroutes • Inrichting van de vluchtroute • Capaciteit van de vluchtroute • Voorbeelden / opdrachten (tussendoor)

 48. BB2012: afd. 2.12 + 2.10 Praktijkboek: § 2.3.6 Vluchten • Doelstelling • Bereiken van een veilige plaats. In algemene zin: • Naar aansluitend terrein en vandaar naar openbare weg • Specifiek • Celfunctie+nevenfunctie: naar een ander brandcompartiment • Gezondheidszorgfunctie met bedgebied: naar een ander brandcompartiment op dezelfde bouwlaag of naar de openbare weg • NB. Bouwwerk geen gebouw zijnde: functionele eis

 49. BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6 Vluchten • Wijzigingen • Ander begrippenkader • Vluchtroute begint op elke punt van een voor personen bestemde vloer • Principe van 2 onafhankelijke vluchtroutes omgedraaid: • 1 vluchtroute tenzij er 2 nodig zijn • Personenbenadering

 50. BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6 Vluchtroutes, nieuwbouw