Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SASTAVLJANJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I GRAĐANA ZA 2011 . TE POREZNE NOVOSTI U 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SASTAVLJANJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I GRAĐANA ZA 2011 . TE POREZNE NOVOSTI U 2012.

SASTAVLJANJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I GRAĐANA ZA 2011 . TE POREZNE NOVOSTI U 2012.

194 Views Download Presentation
Download Presentation

SASTAVLJANJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I GRAĐANA ZA 2011 . TE POREZNE NOVOSTI U 2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SASTAVLJANJE GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA, SLOBODNIH ZANIMANJA I GRAĐANA ZA 2011. TE POREZNE NOVOSTI U 2012. Mr.sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl.oec. PCS, u Bregani 19.siječnja, 2012.

 2. Utvrđivanje dohotka za 2011. • jedinstvene porezne stope 12%, 25% i 40% • nepromijenjen iznos osnovnog osobnog odbitka • Ukinute olakšice – premije ŽO, dobrovoljnog MO, dopunskog i dodatnog ZO - izdaci za zdravstvene usluge i stambene potrebe ● Dodatno umanjene dohotka samo za iznose državnih potpora (troškovi općeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe te naukovanje)

 3. PROPISI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK ZA 2011. • Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11), • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05-146/09 i 123/10 i 137/11), • Uputa MF - o sastavljanju GPP za 2011. – od 15.12.2011. • OPZ (NN 147(08 i 18/11) • Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika (NN 109/07, 152/08) i Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore zaobrazovanje i izobrazbu (NN 12/08 i 13/09) • Odluka o karti regionalnih potpora (NN 52/08)

 4. Novi Zakon o platnom prometu u zemlji (NN 139/09) od 1.1.2011.nema ograničenja u gotovinskom plaćanju do 5.000,00 kn po rnizmeđu poslovnih subjekata radi čega obrtnici mogu plaćanja nabave dobara i usluga, obavljati bez ograničenja u vezi s uporabom gotovine. • OPREZ čl. 61. Zakona o porezu na dohodak i čl. 90.st.2 Pravilnika o porezu na dohodak i dalje propisuje obvezu isplate primitka koji se smatraju dohotkom drugim obrtnicima (obveznicima poreza na dohodak) na njihov žiro račun.

 5. . • Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u trgovini te ugostiteljstvu (NN 101/04), • Zakon o BPP (NN 12/02 do 80/08). • Zakon o područjima PDS (NN 86/08 i 57/11), te Odluka o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja PDS (NN 138/02), • Zakon o porezu na dobit (NN 177/04 do 80/10) • Zakon o PDV (NN 47/95 do 94/09) i Pravilnik o PDV-u (NN 149/09 do 89/11).

 6. Obveza podnošenja prijave poreza na dohodak • Čl. 39. Zakona, p. obveznik koji je obvezan podnijeti GPP (plaća kod 2 poslodavca istodobno, dohodak od samostalne djelatnosti), obvezan je u GPP iskazati samo dohodak za koji podnosi prijavu i dohodak od nesamostalnog rada.Nije obvezan iskazati ostale ostvarene dohotke. • Međutim, ako se u GPP iskaže i još neki drugi ostvareni dohodak, tada postoji obveza iskazivanja ukupnog dohotka u poreznom razdoblju.

 7. . • Porezni obveznik koji nije obvezan podnijeti GPP, a to želi iz određenih razloga – dobrovoljno podnošenje ► obvezan je u GPP iskazati ukupno ostvareni dohodak po svim izvorima u poreznom razdoblju.

 8. ? dobrovoljno podnosi GPP? • Korištenje i preraspodjela osobnih odbitaka (porezni obveznici koji su radili dio godine) • PPDS, drugi dohodak povremeno Ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice - čl. 38. Zakona – poslodavac - godišnji obračun poreza sa zadnjim isplatom plaće (neredovite plaće – nije iskorišten o.o. ili porezno opterećenje različito po mjesecima). • Radnici nisu mijenjali prebivalište, plaća u cijelom p. razdoblju kod poslodavca

 9. U odnosu na prošlu godinu porezna prijava podnosi se na novom Obrascu DOH i Obrascu DOH-Z, a koji su izmijenjeni radi ukidanja nekih poreznih olakšica, primjene novih poreznih stopa i poreznih razreda radi čega je promijenjen i prilog UPO pomoću kojeg se obavlja izračun poreza na dohodak i prireza za 2011.

 10. OBVEZNO PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2011. • obrtnička djelatnost i slobodno zanimanje, • obavljanje poljoprivredne i šumarske djelatnosti (obveznici PDV-a i pravo na poticaje) • dohodak od imovine (obveznici PDV-a i vlastiti zahtjev), • drugi dohodak - na vlastiti zahtjev upisani u RPO • zajednički dohodak (Obrazac DOH-Z i Obrazac DOH) Za dohodak koji se oporezuje u paušalnom iznosu NE MOŽE se podnijeti god. porezna prijava • Doh od iznajmljivanja stanova, soba i postelja prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja NN 48/05 i 148/09 • Samostalna djelatnost prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti NN143/06

 11. VRSTE POSLOVNIH KNJIGA • Knjiga primitaka i izdataka – Obrazac KPI • Knjiga prometa (b.primitaka) – Obrazac KPR • Popis dugotrajne imovine – Obrazac DI • Evidencija o tražbinama i obvezama – Obrazac TO • U-RA i I-RA za obveznike PDV-a • Knjiga popisa, PKV i PKT  za trgovačku djelatnost

 12. Zaključivanje Knjige primitaka i izdataka NAČELO BLAGAJNE • P.primici i p.izdaci, iskazuju se isključivo primjenom načela naplate, koja može biti u gotovini, preko žiro-računa ili u naravi, odnosno primjenom stvarnog plaćanja i to gotovinskog, preko žiro-računa ili davanja u naravi. Ukupni primici stupac 9 =(stupci 5+6+7-8) - Ukupni izdaci  stupac 15 = (stupci 10+11+12-13-14) = Dohodak (ili gubitak) koji se iskazuje u pregledu primitaka i izdataka i u dijelu SD Obrasca DOH)

 13. ŠTO SE SMATRA POSLOVNIM PRIMICIMA  primici od prodanih i naplaćenih dobara (sir., mat.poluproizvoda, robe), • ček -kad je za naplatu primljen pokriveni ček, • mjenica - naplatom ili prijenosom na novog vjerovnika • kreditna kartica -naplatom sredstava na žiro račun • prodaja na kredit -naplaćeni obroci kredita • prijeboj odnosno kompenzacija, cesija te asignacije kada se steknu propisani uvjeti i to trenutkom potpisa odgovarajućeg ugovora ili drugih dokumenata. - Obračunska plaćanja ne moraju se evidentirati preko ŽR ali DA u poslovnim knjigama. Zabrana obavljanja obračunskog plaćanja ako postoji blokada žr.

 14. primici od državnih pomoći i poticaja koji su vezani za obrtničku djelatnost • primici ostvareni od prodaje (otuđenja) ili izuzimanja stvari ili prava d. imovine koja se vodi na Obrascu DI, • primici ostvareni od otuđenja (prodaje, darovanja, nasljeđivanja i sl.) ili likvidacije (zatvaranja) djelatnosti, • primici od izuzimanja u obliku robe, proizvoda, korištenja drugih dobara i usluga (osim izuzimanja u novcu koja se ne iskazuju u KPI i ne utječu na dohodak od samostalne djelatnosti), • manjkovi dobara, kalo, rastep, kvar i lom iznad visine utvrđene odlukom HOK-e  zajedno s PDV-om uvećava dohodak i iskazuje u KPI kao primitak u naravi. Dopušteni kalo – samo u Posebnoj evidenciji o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala

 15. Posebna Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka (od 1.1.2006. - čl. 25.st.3.Pravilnika o porezu na dohodak Proizvodne i uslužne djelatnosti - za nabavu reprodukcijskog i potrošnog mat. kojeg ugrađuju u finalni proizvod te ugostitelji koji prodaju hranu, alkoholna i bezalkoholna pića i napitke koje su sami proizveli ili potrošili, moraju u posebnim evidencijama osigurati podatke o: • nabavi, utrošku i stanju reprodukcijskog i potrošnog materijala (po količini i vrijednosti) • NE za potrošni materijal koji se ne ugrađuje u finalni proizvod (npr. materijal za čišćenje prostorija).

 16. Posebna Evidencija sadrži podatke: • Datum nastanka poslovne promjene • naziv dobavljača i br. Rn ili internog dokumenta (specifikacija, radni nalog i sl), • nabavi rep. i potrošnog materijala, hrane piće i napitaka  kol. i vrijednost nabave rep. i potrošnog materijala, • uporabi rep. i potrošnog materijala ili prodaje pića hrane i napitaka: kol. i vrijednost utrošenog rep. i potrošnog materijala ili kol. i vrijednost prodanih gotovih proizvoda u koje je ugrađen materijal.

 17. Kada se knjiže promjene u posebnim evidencijama? • Najkasnije 15 dana po proteku mjeseca sa stanjem zaliha na zadnji dan tog mjeseca. • Ako se svakodnevno upotrebljava rep. i potrošni materijal, - knjiženje temeljem specifikacije o mjesečnoj uporabi rep. i potrošnog materijala, te mjesečnoj proizvodnji gotovih proizvoda u koje je rep. materijal ugrađen, u spomenutom roku. • Evidencija se zaključuje sa stanjem na dan 31.12.2011. te prenosi u novu Evidenciju kao početno stanje - prvo knjiženje sa 1.1.2012. (a koje stanje se utvrđuje inventurom ili godišnjim popisom)

 18. Važna napomena! • promjene u Posebnoj evidenciji ne utječu izravno na poslovne primitke i poslovne izdatke od obavljanja djelatnosti, a koje obrtnici iskazuju u Obrascu KPI. jer se u Posebnoj evidenciji kronološki upisuju promjene – nabava ili utrošak reprodukcijskog i ostalog materijala, neovisno o tome što nabava nije iskazan kao trošak poslovanja u KPI ako još račun dobavljača nije plaćen, ili utrošak nije iskazan kao primitak ako izlazni račun još nije naplaćen od kupaca.

 19. Od obveze vođenja posebne evidencije oslobođeni su: • Ugostitelji - obveznici poreza na dohodak, ako u posebnoj evidenciji osiguravaju količinske podatke o nabavi i utrošku pića i napitaka. (U tu svrhu, najčešće se koristi knjiga Promet i zaključno stanje odnosno „knjigu šanka“ koja omogućuje točno praćenje stana dobara u ugostiteljskom objektu). No, da bi se osigurali svi potrebni podaci propisani čl. 25.st.3. Pravilnika o porezu na dohodak, ugostitelji su obvezni uz postojeću evidenciju u knjizi „šanka“ u analitičkim karticama osigurati i podatke o nabavnoj vrijednosti materijala te nazivu dobavljača, • obrtnici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo, isti su obvezni voditi evidencije o prometu robe prema Zakonu o trgovini i Pravilniku o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (Nar. nov. br. 122/07). Evidencija se vodi u obliku Knjige popisa o nabavi i prodaji robe na obrascu KP.

 20. ŠTO SE NE SMATRA POSLOVNIM PRIMICIMA • novčani iznosi koje p.obveznik primi po osnovi dobivenog kredita i zajma • nastala ili dospjela potraživanja za prodanu robu ili obavljene usluge koja nisu naplaćena. • novčani priljevi koji se naplaćuju u ime i za račun neke druge osobe (prolazne stavke) • izuzimanja financijske imovine odnosno isplata novca iz obrta za vlastite potrebe. Paziti  izuzimanja obrtne imovine jesu primitak! • naplaćene kamate po računima od banaka i štedionica za kunsku i deviznu štednju, PDV sadržan u primicima – naplaćenim naknadama

 21. Poslovni izdaci obrtnika mogu biti • porezno priznati 2) Izdaci koji dodatnoumanjuju dohodak podnošenjem GPP 3)Izdaci koji se djelomično porezno priznaju 4) Porezno nepriznati izdaci

 22. ŠTO SE SMATRA POREZNO PRIZNATIM IZDACIMA • Izdaci za sirovinu, mat., energiju - odljevi dobara u poreznom razdoblju radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka (Iznimka, izdaci za DI.) • Izdaci za plaće radnika - zajedno s uplaćenim porezima i doprinosima u visini stvarnih isplata a prema sklopljenom ugovoru o radu • Izdaci za plaćene doprinose obrtnika za vlastito MO i ZO do visine koja je propisana Zakonom za obvezno osiguranje

 23. preostala knjigovodstvena vrijednost DI u slučaju prodaje, izuzimanja ili smanjenja vrijednosti uslijed izvanrednih događaja. • Isplate stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama, te fakultetima do 1.600,00 kn mjesečno • isplata športske stipendije do 4.000,00 kn mjesečno. Uvjeti  javni natječaj, svi studenti pod jednakim uvjetima, sveučilište u tuzemstvu i inozemstvu za izvrsno znanje i ocjene. (Neoporezive stipendije od 1.600,00 kn i 4.000,00 kn međusobno se isključuju)

 24. Oprez! • Učenik ili student koji je tijekom 2011. primio veći iznos od 10.800,00 kn – više se ne može smatrati uzdržavanim članom. • Roditelj koji je koristio olakšicu – treba podnijeti GPP i platiti porez radi ukidanja o.o. za uzdržavano dijete. • U 10.800,00 kn ne uključuju se primici: socijalne potpore, dječji doplatak, obiteljske mirovine nakon smrti roditelja

 25. ulaganja dobara iz osobne imovine poduzetnika • zapisnik o ulaganju  predmeti kratkotrajne imovine (troškovi proizvodnje ili tržišna cijena nove nabave. Ako je imovina rabljena - uzeti u obzir potrošenost) • predmeti dugotrajne imovine (usporediva tržišna vrijednost nove nabave iste ili slične imovine) -obračun amortizacije

 26. otpis - amortizacija dugotrajne imovine koja je upisana u DI (čl. 12. Zakona o porezu na dobit) • financijski lizing- oprema se unosi u DI, amortizacija, plaćene kte za uslugu financiranja, PDV u lizinškoj rati. Ali plaćanje lizinških rata = otplata dugoročnog kredita i ne iskazuje se u KPI. • operativni (poslovni) lizing = najam opreme koja se ne unosi u DI, nema amortizacije. Izdatak- plaćena rata operativnog lizinga.

 27. . • dani predujmovi za neprimljenu robu i neobavljene usluge • Naknada za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe - 2,00 kn po prijeđenom kilometru Službeno putovanje= putni nalog Loko vožnja = dnevna evidecija • Uputa MF za korištenje privatnog automobila za službene potrebe u mjestu odn. naselju (loko vožnja) od 24.10.2005.

 28. DNEVNA EVIDENCIJA ZA OBRAČUN NAKNADE SADRŽI: • naziv i adresu poslodavca, • nadnevak i vrijeme korištenja automobila • br. prijeđenih km i nazive relacija, početno i završno stanje brojila- km sat • podatke o automobilu, marka i reg. broj • izvješće o radu i nadnevak obračuna • iznos primitaka za isplatu • potpis ovlaštene osobe (Evidenciji se više ne trebaju prilagati računi za kupljeno gorivo )

 29. Sudska praksa • Isplata dnevnica i putnih troškova zaposlenicima na temelju putnih naloga, bez vjerodostojne dokumentacije, ne može se priznati kao izdatak - uz putni nalog treba priložiti dr. dokaze (račun za noćenje, cestarina itd), da bi se isti smatrao vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

 30. Plaćene kte po kreditima i zajmovima (od banke ili dr. pravne osobe) za obavljanje djelatnosti • Doprinos HOK, • članarina TZ, • spomenička renta, • porez na tvrtku i svi dr. odljevi koji su u svezi s obavljanjem djelatnosti • Ukinuta olakšica uplaćene premije ŽO s obilježjem štednje, dopunsko i privatno ZO te dobrovoljno MO

 31. Neoporeziva premija dobrovoljnog MO III stupa – od 1.7.2010. nova porezna olakšica za poslodavce • Pravne i fizičke osobe mogu na svoj teret a u korist radnika uz njihov pristanak uplatiti, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine od 500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno 6.000,00 kn za 2011. • Iznos od 6.000,00 kn ne smatra plaćom radnika, a obrtniku se priznaje kao izdatak poslovanja.

 32. Uplaćena premija za dobrovoljno mirovinsko osiguranje III stupa, nije samo nova porezna olakšica za poslodavce, • to je porezna olakšica i za radnike, jer se uplata premije do 500,00 kn mjesečno ne smatra plaćom radnika, neovisno od toga što će se u budućnosti oporezivati kao dohodak od osiguranja kada će doći do isplate mirovine iz III stupa od strane mirovinskog osiguravajućeg društva.

 33. Propisani uvjeti za obrtnika • Da premije osiguranja uplaćuje u korist svojih radnika uz njihov pristanak, ali i za sebe osobno, • da se premija uplaćuje tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, • da se uplata obavlja do visine 500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja, a koja uplata može biti i jednokratna, • da obrtnik obvezno vodi evidenciju u uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i Poreznoj upravi dostavi propisani obrazac i to najkasnije do kraja veljače 2012. za 2011. godinu.

 34. Izdaci koji dodatno umanjuju dohodak podnošenjem GPP – 4.2.4.Obrazac DOH • za plaće novozaposlenih osoba – 12 mj / invalidne osobe 3 god. od dana novog zaposlenja Novi radnici – ugovor o radu na neodređeno vrijeme, 1mj zavod za zapošljavanje, 1 zaposlenje ili odustanak od prava na mirovinu • izdaci za istraživanje i razvoj - ako postoji dokumentacija za istraživačko razvojni projekt

 35. Iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu poduzetnika i njihovih radnika dodatno umanjenje na Obrascu DOH) samo prema odredbama Zakona o državnoj potpori za O i I i Pravilniku o sadržaju evidencije državne potpore za O i I • Evidencija = pregled opravdanih troškova za: • opće te • posebno obrazovanje

 36. Izračun državne potpore • iz pregleda iskazanih troškova x propisana postotna umanjenja •  do 70% opravdanih troškova – opće obrazovanje i izobrazbu radnika •  do 35% opravdanih troškova – posebno obrazovanje i izobrazbu radnika • Dodatno smanjenje – područje A i B regionalne karte, izobrazba radnika u nepovoljnijem položaju (povećanje za 10 postotnih bodova)

 37. Primjer – posjedovanje uredne i vjerodostojne dokumentacije • Troškovi općeg obrazovanja 6.000,00 kn • Troškovi posebnog obrazovanja 600,00 kn A) opće obrazovanje 6.000,00 x 70% = 4.200,00 B) Posebno obrazovanje 600,00 x 35% = 210,00 Opće obrazovanje za radnika u nepovoljnom položaju 6.000,00 x 80% = 4.800,00 Posebno obrazovanje za radnika u nepovoljnom položaju 600,00 x 45% = 270,00 Ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu = 9.480,00 kn

 38. Iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja – (čl.56.st.6 Zakona) • Zakon o državnoj potpori te Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu • Obrtnik u čijim se radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja (licenca HOK-a), može dohodak umanjiti za nagrade naučnicima i to: • za 5% ako na naukovanju 1 do 3 naučnika • više od 3 naučnika za jedan postotni bod po naučniku, ali najviše do 15% od ostvarenog dohotka

 39. OGRANIČENJA: 1) Obrtnik može koristiti državnu potporu u obliku stope umanjenja u % samo ako je ostvaren dohodak od samostalne djelatnosti, prije dodatnih umanjenja • Ako je ostvaren gubitak - ne može se koristiti dodatno umanjenje 2) Umanjenje dohotka za izvođenje naukovanja ne može biti veće od 1.600,00 kn mjesečno po naučniku odn. 19.200,00 kn na godišnjoj razini

 40. Primjer: obrtnik ima 2 naučnika, 2011. isplatio je nagradu 20.400,00kn • Trošak od 20.400,00 u KPI u trenutku isplate • Po konačnom obračunu ostvaren je dohodak od 100.000,00 kn (pregled primitka i izdataka) • Izračun dodatnog umanjenja: • Za 2 naučnika u visini 5% od ostvarenog dohotka • 100.000,00 kn x 5% = 5.000,00 kn • Sveukupno troškovi 25.400,00 i to 20.400,00 u KPI i 5.000,00 dodatno umanjenje na Obrascu DOH.

 41. Ukupno umanjenje dohotka obrtnika kod kojeg su bila 2 naučnika • Može iznositi 38.400,00 kn (2 naučnika x 12 mj x 1.600,00 kn) Izračunato umanjenje u našem primjeru je u dozvoljenim granicama Da je obrtnik ostvario gubitak - ne bi se mogla koristiti državna potpora za izvođenje naukovanja u visini postotnog umanjenja.

 42. IZDACI KOJI DODATNO UMANJUJU OSTVARENI DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI- 4.2.4. SD NA OBRASCU DOH • plaće novozaposlenih osoba • Državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja • Državne potpore za obrazovanje i izobrazbu • izdaci za istraživanje i razvoj

 43. KOJI SE IZDACI NE SMATRAJU POSLOVNIM IZDACIMA • porez na dohodak, nasljedstva i darove i drugi osobni porezi. • izdaci za novčane kazne i prekršaje, sudskog ili upravnog postupka u osobnim predmetima • novčani iznosi za otplaćivanje kredita i zajmova • nastale i dospjele obveze za kupljenu robu i obavljene usluge koje nisu plaćene • novčani odljevi koji se isplaćuju u ime i za račun neke druge osobe • ulaganja financijske imovine (npr. novca)

 44. IZDACI OBRTNIKA KOJI SE DJELOMIČNOPOREZNO PRIZNAJU(čl.22. Zakona) • 70% izdataka za reprezentaciju -ugošćenja, darovi, izdatke za odmor, šport, rekreaciju i razonodu, korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor te druge slične izdatke, • PDV na vlastitu potrošnju te besplatne isporuke i drugi izdaci • primici poduzetnika po osnovi naknada, potpora i nagrada ako prelaze propisane iznose – iz članka 13.Pravilnika - vlastita isplata iznad iznosa iz čl. 13. Pravilnika ne evidentira se u Obrascu KPI, jer se ne može smatrati plaćom.(OBRTNICI NE OSTVARUJU DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA)

 45. 30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba • Osobni automobil evidentiran u Obrascu DI, kao i kupljen putem financijskog lizinga - 70% amortizacije te 70% svih izdataka prema plaćenim računima, a izdaci za osiguranje u ukupnom iznosu • Osobni automobil u najmu ili operativnom lizingu- 70% izdataka naknade (rate) za operativni lizing odnosno najam, uključujući i 70% troškova goriva, održavanja i drugih troškova koje snosi korisnik najma, a izdaci za osiguranje u ukupnom iznosu. Troškovi amortizacije se ne priznaju.

 46.  korištenje rent a car vozila • 70% izdataka od iznosa rent a car naknade za korištenje osobnog automobila uključujući i 70% troškova goriva te druge troškove ako ih snosi korisnik vozila, a izdaci za osiguranje u ukupnom iznosu. Troškovi amortizacije se ne priznaju. •  korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe - 2,00 kn po prijeđenom kilometru (putni nalog – vjerodostojna dokumentacija i obračun loko vožnje – dnevna evidecija)

 47. POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE - OBRAZAC DI • Stvari i prva pojedinačne W veće od 3.500,00 kn i vijek trajanja duži od 1 god. Prava ulaze u popis samo ako je kod nabave plaćena naknada. • služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije). Obvezno ga vode svikoji su dužni voditi PK. Sastavlja se na početku obavljanja djelatnosti i vodi do potpunog otpisa. Svaki upis u DI – knjig. isprava (rn o kupnji, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija, zapisnik o ulaganju)

 48. Obračun amortizacije se obavlja Prema čl. 12. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04 -80/10) - godišnje stope am te procijenjeni vijek trajanja ubrzani otpis - vijek trajanja : 2 - stopa am x 2 Am se priznaje od 1 dana mjeseca od kad je OS stavljeno u upotrebu • razmjerni broj mjeseci ako je OS nabavljeno ili otuđeno u toku godine Am se ne priznaje ako sredstvo nije evidentirano u Obrascu DI

 49. Amortizacija sredstava za osobni prijevoz - priznaje do 400.000,00 kn troška nabave po jednom vozilu. Ako trošak nabave premašuje navedenu svotu, porezno je priznata amortizacija obračunata do 400.000,00 kn. Razlika iznad te svote - porezno nepriznati izdatak poslovanja, osim ako se navedenim sredstvima ne obavlja registrirana djelatnost najma ili prijevoza.

 50. Obračun amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nabavljenih od 1. siječnja 2010. • Prema odredbama Zakona o PDV-u, od 1.1.2010. ukinut je pojam vlastite potrošnje, ali je ograničeno pravo na priznavanje pretporeza iskazanog na računima za nabavu osobnih automobila. • O načinu obračuna porezno priznatog i nepriznatog pretporeza po ulaznim računima pri nabavi osobnih automobila i sredstava za osobni prijevoz, očitovalo se MF svojim mišljenjem od 8. ožujka 2010. pod brojem: Kl. 410-01/10-01/224;