slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietu klasifikācija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietu klasifikācija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 52
Download Presentation

Lietu klasifikācija - PowerPoint PPT Presentation

honorato-avery
176 Views
Download Presentation

Lietu klasifikācija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lietu klasifikācija

 2. Temata literatūra Publicēts:  Jurista Vārds:  19.09.1997  Nr. 18 (60) Līgumsoda un procentu piedziņas teorija un prakse prof. dr. habil. iur. Kalvis Torgāns Tiesu prakses materiāli Lieta Nr.SKC–32, 09.01.2002. “Par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”. Publicēts: Jurista vārds:  24.09.2002  Nr. 19 (252)

 3. Lietu klasifikācija. Dažādas lietu šķiras • Ķermeniskas un bezķermeniskas lietas • Kustamas un nekustamas lietas • Atvietojamas un neatvietojamas lietas • Patērējamas lietas un nepatērējamas lietas • Dalāmas un nedalāmas lietas • Lietu kopības (universitas rerum): • Galvenā un blakus lieta; • Galvenās lietas augļi; • c) procenti; • d) Galvenās lietas piederumi; • e) Galvenai lietai taisītie izdevumi un uz to guļošās nastas • 8. No apgrozības izņemtas lietas.

 4. Civiltiesiskā attiecība Subjekti Objekti Saistības Lietas Gods, cieņa u.c. Personiskās tiesības Lietu tiesības

 5. Lietu klasifikācija. Dažādas lietu šķiras. I Bezķermeniskas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas (res incorporales) apzīmē tiesības, visu, kas var būt darījumu, saistību priekšmets (1412. - 1416., 1067.--1075. p.). Civillikumā noteikts arī, ka ķermeniskas lietas ir "lietas šaurākā nozīmē", turpretim bezķermeniskas lietas jāsaprot kā tiesības

 6. Bezķermeniskas Intelektuālais īpašums Īpašuma tiesības uz domājamo daļu Prasījumi

 7. Intangible opportunitiesJun 15th 2006 • | NEW YORKFrom The Economist print edition • ASV KOMPĀNIJU bezķermenisko lietu (intangibles), no kurām lielākā daļa ir inelektuālais īpašums (IP) vērtība ir apmēram 6 trilljoni $ (6 000 000 000 000) jeb 2/3 no visas mantas vērtības • (Baruch Lev, a finance professor at New York University's Stern School of Business).

 8. Intelektuālais īpašums Lawyer moves to patent wheel The "circular transportation facilitation device" An Australian man has registered a patent for a "circular transportation facilitation device" – more commonly known as the wheel.

 9. Īpašuma domājamā daļa CL 878. pants [..]. Vairākas personas var valdīt kopīgi vienu un to pašu lietu tā, ka katra no viņām, šo lietu faktiski nesadalot, valda tās domājamo daļu. [..] CL 1067. pants Īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība. [..]

 10. Prasījumi CL 1800. pants Prasības cesija, ja par to nav citādi norunāts, atzīstama par paša prasījuma cesiju, kurš ir prasības priekšmets; bet uz cesionāru (1801.p.) pāriet tikai prasījuma tiesība, bet ne tā līgumiskā attiecība, no kuras šī tiesība izriet.

 11. Nekustamas Nevar pārvietot Koroborācija [Zemes dienests]

 12. Than a nail household. It gets clobbered in the end AFP

 13. Zeme Ēka Dzīvoklis

 14. Tiesības uz ēkām Speciālie likumi paredz tiesības uz ēkām kā izņēmuma gadījumu. Likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. pants paredz virkni gadījumu, kad īpašuma tiesības uz ēkām rodas citai personai neatkarīgi no zemes īpašnieka. Līdzīgus izņēmumus paredz arī likumi par zemes reformu, par dzīvokļu īpašumu un par privatizāciju.

 15. Ēka un zeme • Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību • SPĒKĀ ESOŠS Public.: ZIŅOTĀJS, 30.07.92. nr. 29

 16. 14. pants, 1. daļa, sākotnējā redakcija • Civillikuma 968. un 973. panta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad ēka uzcelta (likumīgi iegūta citā veidā) vai augļu dārzs (koki) iestādīts šim nolūkam saskaņā ar tajā laikā spēkā esošajiem likumiem piešķirtajā zemes gabalā, bet īpašuma tiesības uz šo zemes gabalu atjaunotas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam).

 17. 14. pants • noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem: • 1) uzceltas ...uz zemes, kas ...iegūta pirms Civillikuma spēkā stāšanās • 2) iegūtas, privatizējot; • 3) uzceltas ...uz ...zemes, kas ...piešķirta ... lietošanā zemes reformas laikā; • 4) ..uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas; • 5) uzceltas uz nomātas zemes, ja ...nomas līgums ir ..uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

 18. 14. pants, 1. daļa • Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem: • 1) ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai; • 2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķus valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus; • 3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas laikā; • 4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar privatizētajām ēkām; • 5) ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

 19. Ēku celšana. • 968. Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

 20. Senāta 2002. gada 9. janvāra spriedums civillietā Nr. SKC-32 • Noslēdzot 1999. gada 17. maijā dāvinājuma līgumu ar Vladimiru B. par visa zemes gabala uzdāvināšanu pēdējam, netika ņemts vērā likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 1. punkts, atstājot Oskaram G. iegādātas ēkas daļu bez zemes gabala, kas ir darījuma iekšējais trūkums, jo Egīls K. namīpašumu atsavināja pēc 1940. gada 22. jūlija un Oskars G. minētā likuma pantā paredzētās tiesības uz zemes gabalu realizēja, noslēdzot dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē par tiesībām uz konkrēto zemes gabalu.

 21. Zemes un ēkas vienotība • Fakts, ko nevar grozīt darījuma dalībnieku griba (Senāta 2002. gada 9. janvāra spriedums civillietā Nr. SKC-32) • zemes īpašnieka un nomnieka līgumā [var būt] paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus (Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību 14. p.)

 22. Zemes dzīļu problēma (Court blow to Aborigine land claim) A court in Australia has ruled that Aboriginal people do not have rights over minerals or oil found underneath tribal land now being used by mining companies. The landmark decision is a blow to Aboriginal claims of ancestral rights and should also determine hundreds of other unsettled cases. The court says Aborigines still have limited rights to hunt on the land and visit what they consider to be sacred tribal sites. The decision has been described by Aboriginal elders as "offensive and discriminatory".

 23. II Attiecībā uz nekustamām lietām nekustama manta Komentārs pie Civillikuma 846. panta 4. Nomas līgums nodibina tikai saistību tiesību, kas pieskaitāma kustamai mantai. Taču, ja nekustama īpašuma nomas līgums ierakstīts zemesgrāmatā, un nomnieks līdz ar to ieguvis lietu tiesību (2126.p.), nomas tiesība kā nekustama īpašuma sastāvdaļa pieskaitāma nekustamai mantai. Avots: Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841. - 926., 1130. - 1400. p. ). Rīga, 1998.

 24. Sugas

 25. Patērējamas Patērējamas lietas ir tās, kuras zaudē vērtību lietošanas procesā vai zūd vienā izlietošanas reizē, nepatērējamas lietas derīgas vairākkārtējai lietošanai (845.p.). Patērējamas lietas parasti ir arī sugas lietas, un abos gadījumos piemērojamie noteikumi ir vienādi vai līdzīgi. Nauda tieši tādēļ noder šīs funkcijas pildīšanai, ka tā arī ir atvietojama, pie tam patērējama lieta. Naudas vienības kā kolekcijas priekšmets, protams, ir nepatērējamas, dažkārt arī neatvietojamas vai pat unikālas lietas. Tās var būt par ķīlas priekšmetu. Taču šādā kvalitātē tās savukārt netiek lietotas kā nauda.

 26. Nepatērējamas

 27. Individuālas

 28. Neatvietojamas CL 1815. pants Ja saistības priekšmets attiecas vienīgi uz saistītā personīgu darbību, tad saistība jāizpilda viņam pašam. Visos citos gadījumos saistību var izpildīt parādnieka vietā, pat bez viņa ziņas un pret viņa gribu, trešā persona.

 29. Unikālas lietas

 30. A major London exhibition of

 31. III Lietu kopības • Lietu kopības (universitas rerum) ir tās, kas parasti apgrozībā funkcionē kā viens vesels. Lietu kopības idejas pamatā ir īpašnieka vai kāda cita civiltiesisko attiecību subjekta (nomnieka, darbuzņēmēja u. tml.) nodoms. Taču katra lietu kopībā ietvertā lieta var izrādīties arī atsevišķs objekts. Noteicošāir līgumslēdzēju griba. • Izšķir divu veidu lietu kopības: • tās, kuru elementi pastāv atsevišķi (universitas rerum distantium), piemēram, servīzes, kolekcijas. • savstarpēji savienotu lietu kopības (universitas rerum cohaerentium), piemēram, ēkas, mašīnas u. tml. Par savstarpēji savienotām var uzskatīt arī ēkas, kas uzceltas uz viena zemes gabala. • Īpaša loma ir ķermenisku un bezķermenisku lietu kopībām. Viena no raksturīgākajām šāda veida lietu kopībām ir mantojums. (382. p.).

 32. Būtiskas daļas 851.pants: Starp blakus lietām jāizšķir: 1) galvenās lietas būtiskas daļas, to starpā pieaugumi šaurākā nozīmē; 2) galvenās lietas augļi; 3) galvenās lietas piederumi; 4) galvenai lietai taisītie izdevumi un uz to gulošās nastas. Likumā noteikti vairāki blakus lietu paveidi: galvenās lietas būtiskās daļas, augļi, piederumi, galvenajai lietai taisītie izdevumi un uz to guļošās nastas

 33. Piederumi Odd couple make friends in Kenya

 34. Augļi Kā atšķirt nokavējuma procentus no procentos noteikta līgumsoda (1759. + 1760.p.) Nokavējuma procenti, tāpat kā procenti par svešas naudas vai atvietojamu lietu lietošanas atvēlējumu, pilda to misiju, kāda vispār ir procentiem ekonomikā. Pēc vispārēja pieņēmuma katrs kapitāls normāli nes augļus (procentus). Tāpēc, ja kapitāls atvēlēti vai aiz atdošanas nokavējuma atrodas pie citas personas, viņam par to ir jāmaksā likumiskie procenti, ja puses nav īpaši vienojušās citādi, tas ir, vai nu par līgumiskiem procentiem, vai bezprocentu lietojumu.

 35. percipiendi • 1056. Ja atbildētājs bijis ļaunticīgs valdītājs, viņam jāatdod prasītājam nevien visi viņa no lietas saņemtie augļi, bet arī tie, kurus būtu varējis saņemt pats prasītājs, ja tas būtu lietu valdījis..

 36. percepti • Ja atbildētājs valdījis labticīgi, tad viņam jāatdod tikai tie augļi, kurus viņš saņēmis līdz prasības celšanai pret viņu..

 37. consumpti • .. un arī tie tikai tādā daudzumā, kādā viņš tos vēl nav patērējis prasības celšanas laikā;

 38. Nastas un izdevumi Nepieciešamie, derīgie, greznuma

 39. veidi • 865. Kādai lietai taisītie izdevumi ir vai nu nepieciešami, ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no tās, vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai daiļāku.

 40. Ieķīlātā lieta • 1292. ..atbild ..par nepieciešamiem izdevumiem, kas kreditoram bijuši tās uzturēšanai un glabāšanai. • Par derīgiem izdevumiem ieķīlātā lieta atbild tikai tad, ja tie taisīti ar ķīlas devēja piekrišanu.. • Par greznuma izdevumiem..kreditors nevar prasīt atlīdzību; bet viņš drīkst atņemt savus izdaiļojumus..

 41. greznuma izdevumi Izdevumi, kas saistīti ar lietas izmantošanas mērķa pārveidošanu, piemēram, pārveidojot dzīvojamo ēku par ražošanas ēku vai otrādi, vienmēr atzīstami par greznuma izdevumiem, kaut arī lietas rakstura pārveidošanas rezultātā ieņēmumi no tās palielinātos, resp., greznuma izdevumiem raksturīgs nejaušības, patvaļīgas gribas izpausmes elements. Greznuma izdevumi nav jāatlīdzina 868.pants: Kas bez uzdevuma taisījis svešai lietai greznuma izdevumus, tas nevar prasīt, lai tos atlīdzina, bet arī var atņemt savus izdaiļojumus, ja tas viņam ir izdevīgi un ja to var izdarīt nekaitējot galvenajai lietai.

 42. Lietas, kas izņemtas no civiltiesiskās apgrozības (res extra commercium) Par 700 latiem mēģina pārdot ielu Kāds rīdzinieks vērsies Rīgas domē (RD) ar piedāvājumu par 700 latiem atpirkt viņam piederošo Aļģu ielu, vēsta BNS. Iesniegumā domei viņš norāda, ka pārāk daudz naudas jātērē, lai uzturētu ielu kārtībā un samaksātu zemes nodokli. Finanšu komiteja trešdien rīdzinieka lūgumu noraidīja un piemetināja, ka tūkstošiem pilsētas iedzīvotāju pieder zemes gabali, uz kuriem atrodas ielas. Līdz ar to nav vēlams radīt precedentu, ka iedzīvotāji pašvaldībai mēģinās šos zemes gabalus pārdot. Aļģu iela atrodas Vecdaugavā, un pa to var nokļūt uz divām privātmājām. Publicēšanas datums: Ceturtdiena, 2003. gada 27. novembris.Rubrika: (7. lpp.)

 43. About 13,000 slaves were used as loan collateral between 1831 and 1865. JP Morgan admits US slavery links

 44. īpašnieki Valsts Pašvaldība u.c.

 45. . Valsts īpašums 1104. Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.

 46. Aizsargjoslu datu bāze Dati par aizsargjoslām un objektiem Dati par aizsargjoslām Apgrūtinājumus izraisošie objekti Apgrūtinātoteritoriju informācijas sistēma Datu sniedzēji Aizsargjosludatu bāze Apgrūtinātās teritorijas Aizsargjosludatu bāze dati no vietējās pašvaldības teritorijas plānojumiem un detālplānojumiem dati no no vietējās pašvaldības teritorijas plānojumiem un detālplānojumiem objekta valdītāja dati vietējā pašvaldība atbildīgā institūcija objekta valdītājs Laiks Aizsargjoslu likuma grozījumi; ATIS likums ATIS darbības sākums