Download
finans juma piesaistes iesp jas nevalstisk m organiz cij m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām

Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām Mārtiņš Valters, mag.soc.sci

 2. Sabiedrība un NVO • Publiskā pārvalde nav pati par sevi, tā ir tikai viens no pakalpojumu, kuri nepieciešami sabiedrībai, sniedzējiem • NVO iespējamās lomas sabiedrībā: • Asociācijas, kas izveidotas, lai sasniegtu konkrētās grupas mērķus – arodbiedrības, ražotāju apvienības, mednieku, makšķernieku, adītāju klubi un pulciņi • Asociācijas, kas izveidotas, lai īstenotu sabiedrības kontroli pār publisko pārvaldi – bieži vien ambiciozu personu grupas bez leģitīma pilnvarojuma • Labdarības organizācijas – tām arī domāts šis seminārs 

 3. Labdarības NVO loma • Identificēt problēmas • Atrast tām risinājumus • Priecāties, kad publiskā pārvalde izmanto šos risinājumus  NVO nav jādublē publiskā pārvalde NVO jābūt pionieriem, kas atrod jaunus ceļus!!!

 4. Finansējuma veidi • Ziedojumi • Sponsoru nauda • Vispārēji granti • Projektu finansējums

 5. Panākumu faktori 1. Savlaicīga, pilnīga un precīza plānošana 1.1. Loģiskā (problēmas, mērķi, alternatīvas, loģiskā matrica) 1.2. Tehniskā (struktūrplāns, gaitas plāns, termiņu plāns, resursu plāns, uzraudzības un virzības (robežstabu) plāns) 2. Fleksibla un efektīva realizācija 2.1. Interešu grupu analīze 2.2. Risku analīze 3. Projekta vadītāja personība 3.1. Attieksme – optimistsvai pedantisks īgņa, atraktivitāte 3.2. Personāla vadības māka Panākumi = 99% svīšanas +1%iedvesmas Panākumi = 80% svīšanas + 20% iedvesmas + veiksme

 6. Faktoru nozīme 1. Plānošana – nekādi panākumi nav iespējami bez rūpīgas plānošanas 1.1. Kļūdas loģiskajā plānošanā realizācijas laikā ir gandrīz neiespējami labot 1.2. Kļūdas tehniskajā plānošanā realizācijas laikā var labot, bet tas prasa papildus resursus 2. Realizācija – novirzes un izmaiņas ir nenovēršamas, nekas nenotiks tieši tā kā plānots 2.1. Interešu grupu analīze dod ievirzi projektu plānojot un plānu kā rīkoties, ja to spiediens pieaug 2.2. Risku analīze dod ievirzi plānojot un plānu kā rīkoties, ja risks realizējas 3. Personība 3.1. Dieva dotas īpašības-- vai mocīties, vai darīt ar smaidu  3.2. Atkarīgas no zināšanām, prasmēm un pieredzes

 7. Projektu konkursi • ES struktūrfondi • Citas Eiropas Savienības programmas un iniciatīvas Progress, pārrobežu sadarbībai, Daphne • Citi finansējuma avoti – Ziemeļvalstu ministru padome • Citas nevalstiskās programmas – OAK Foundation, OSI ThinkTank, NationalEndowmentforDemocracy

 8. ES struktūrfondi • Eiropas Sociālais fonds • Eiropas Reģionālās Attīstības fonds • Kohēzijas fonds – šis nav priekš NVO!!! Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» 294 lpp. NVO pieminētas 1 reizi • http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/FMProg_070214_DP_VSS.pdf

 9. Darbības programmas tematiskie mērķi (I) • Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju (19,47% no kopējā ERAF finansējuma) • Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti (8,2% no kopējā ERAF finansējuma) • Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju (13,21% no kopējā ERAF finansējuma) • Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs (12,39% no ERAF + 14,39% no KF finansējuma) • Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu (2,74% no ERAF kopējā finansējuma)

 10. Darbības programmas tematiskie mērķi (II) • Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti (14,09% no KF + 13,12% no ERAF kopējā finansējuma ) • Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās (68,5% no KF + 9,81% no ERAF finansējuma) • Ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgas darbaspēka mobilitātes atbalstīšana (21,21% no ESF finansējuma, to koncentrējot trīs ieguldījumu prioritātēs) • Sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar nabadzību un diskrimināciju (35,26% no ESF + 8,05% ERAF) • Ieguldījumi izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā, lai nodrošinātu prasmes, kā arī mūžizglītībā (37,35% ESF + ERAF 11,55% finansējuma) • Publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana (2,83% no ESF + Tehniskā palīdzība 3,35% no ESF, 1,63% no ERAF un 3,02% no KF

 11. NVO var interesēt (I) • Specifiskais atbalsta mērķis (287) SAM Nr.4.2.1. veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās • Nr.4.2.1.Indikatīvie finansējuma saņēmēji: dzīvojamo māju īpašnieki, valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā).

 12. NVO var interesēt (II) • SAM Nr. 5.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, biotopu apjaunošana, infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve. • (435) SAM Nr.5.4.1. Indikatīvā mērķteritorija– „Natura 2000” teritorijas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi. Ievērojot SAM ietvaros noteikto valsts funkciju īstenošanu. • (436) SAM Nr.5.4.1. kā mērķa grupa paredzētā aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji, pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, biedrības un nodibinājumi. • A nauda nav minēta 

 13. NVO var interesēt (III) • SAM Nr. 5.4.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfiskā materiāla izstrāde un iegāde, nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošana, sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes. • (438) SAM Nr.5.4.2. mērķteritorija- Latvijas teritorija un tās ekskluzīvā ekonomiskā zona saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem jūras vides aizsardzības un pārvaldības jomā. • (439) SAM Nr. 5.4.2. Indikatīvā mērķa grupa: institūcijas, kas veic vides monitoringu un kontroli, kā arī vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centri, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, plānošanas reģioni. Īpaša sadarbība ar biedrībām un nodibinājumiem, kā arī ar pašvaldībām tiek plānota vides izglītības jautājumu risināšanā. • A nauda atkal nav minēta 

 14. NVO var interesēt (IV) • SAM Nr.7.1.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, apmācība pie darba devēja, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvi, specifisku pakalpojumu (piemēram, zīmju valodas tulks) sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā, elastīgas apmācību formas (piemēram, e-apmācības) personām ar invaliditāti un citiem mērķgrupu bezdarbniekiem. Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar darba devējiem; darba devēju organizācijām un to apvienībām, izglītības iestādēm, īpaši, profesionālās izglītības kompetences centriem. Izglītības programmas un prasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, vismaz reizi gadā nosaka sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citiem kompetentiem valsts un pašvaldību, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem un ekspertiem. • (572) SAM Nr.7.1.1. Indikatīvā mērķa grupa: Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni. • (573) SAM Nr.7.1.1. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības valsts aģentūra

 15. NVO var interesēt (V) • SAM Nr.7.1.2.: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru. • (564) Vidējā un ilgtermiņa prognozes ir pamats, lai savlaicīgi sagatavotos un pielāgotos sagaidāmajām strukturālajām izmaiņām tautsaimniecībā. Īstenojot pasākumus konkrētā atbalsta mērķa ietvaros, tiks izveidots sadarbības ietvars, kas nodrošinās savlaicīgu un saskaņotu valsts institūciju, biedrībuun nodibinājumu un sociālo partneru savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, it īpaši izglītības jomā, lai nodrošinātu sabalansētu darba tirgus attīstību ilgtermiņā

 16. NVO var interesēt (VI) • SAM Nr.7.2.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (individuālās konsultācijas un grupu nodarbības), karjeras konsultācijas, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana, tai skaitā, darba tirgū pieprasītas profesionālās un neformālās izglītības programmas, darbavieta pirmās darba pieredzes iegūšanai, subsidētās darba vietas īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem (t.sk. ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem); atbalsts pašnodarbinātības vai saimnieciskās darbības uzsākšanai; sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana, t.sk. arodizglītības programmas otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena mācību gada laikā, profesionālās vidējās izglītības programmas trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā . Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem; komersantiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldi • (586) SAM Nr.7.2.1. Indikatīvā mērķa grupa: Jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā 15-24 gadi (ieskaitot). • (587) SAM Nr.7.2.1. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības valsts aģentūra; Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 17. NVO var interesēt (VII) • SAM Nr.7.3.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: gados vecāku nodarbināto spēju, prasmju un veselības stāvokļa novērtēšana, cilvēkresursu attīstības plānošana, informatīvi konsultatīvs atbalsts darba devējiem, lai sekmētu gados vecāku cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū (veselīgas novecošanās, drošu darba metožu, elastīgu darba formu, personāla politikas un karjeras plānošanas u.c. jautājumos); prasmju pilnveidošanas pasākumi; darba vides novērtēšana un darba vietas pielāgošana, starppaaudžu pieredzes nodošanas pasākumi (mentorings); • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: darba devēju organizācijas vai to apvienības; Nodarbinātības valsts aģentūra

 18. NVO var interesēt (VIII) • SAM Nr.7.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: subsidētas darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi, ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi apvienojumā ar atbalstu sociālās situācijas risināšanai, motivācijai un darba meklēšanai, atbalsts sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai un darba vietu izveidei, speciālistu (psihologu u.c.) konsultācijas, mentorings, atbalsts reģionālajai mobilitātei, nodarbinātības šķēršļu mazināšana, t.sk. atbalsts atkarību pārvarēšanai; indivīdu aktivizēšana un informēšana par līdzdalības iespējām sabiedriskajās aktivitātēs un motivāciju piedalīties darba tirgū; informatīvi un izglītojoši pasākumi par diskrimināciju un dažādību. Minētais atbalsts tiks sniegts sadarbībā ar darba devējiem, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem, Sociālās integrācijas valsts aģentūru • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības valsts aģentūra, ; Sabiedrības integrācijas fonds.

 19. NVO var interesēt (IX) • SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Resocializācijas programmu pamatkomplekta izveide t.sk. programmu kvalitātes pārbaudes sistēmas izveide, trūkstošo programmu pielāgošana vai izstrāde, programmu vadītāju piesaiste, sertificēšana; darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība un profesionālās kapacitātes stiprināšana; atbalsts ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem karjeras plānošanai, atbalsts bijušo ieslodzīto likumapklausīgai dzīvei sabiedrībā, sadarbībā ar vietējo pašvaldību balstīts sabiedriskais mentorings, sociālās rehabilitācijas centru kapacitātes stiprināšana darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem, t.sk. centru darbinieku apmācība, informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi sabiedrības stereotipu mainīšanai attiecībā uz bijušajiem ieslodzītajiem, atbalsts bijušo ieslodzīto ģimenēm, pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai. Atbalsts tiks sniegts sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, biedrībām un nodibinājumiem. • (631) SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvā mērķa grupa: ieslodzītie un bijušie ieslodzītie. • (632) SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Ieslodzījuma vietu pārvalde .

 20. NVO var interesēt (X) • SAM Nr. 7.5.1.Indikatīvās atbalstāmās darbības: nabadzības situācijas monitorings un pētījumi, t.sk. nodarbinātības kontekstā; vadības kvalitātes un atalgojuma noteikšanas sistēmas izveide pašvaldību sociālajos dienestos, sociālā darba programmu (metodiku) izstrāde, sociālo darbinieku apmācība, supervīzija, metodiskā vadība, profesionālā pilnveide, t.sk. izvērtējuma veikšana, vadlīniju un profesionālās literatūras sagatavošana. Atbalstāmās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem sociālā darba jomā (Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, Sociālo darbinieku biedrību, u.c.), plānošanas reģioniem, pašvaldībām, Latvijas pašvaldību savienību, augstskolām. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: LM.

 21. NVO var interesēt (XI) • SAM Nr. 7.5.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai, bērna pamešanas novārtā un neatbilstošas aprūpes riska mazināšanai, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem bērniem, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi pašvaldībā, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide un nodrošināšana personu ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei pašvaldībā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, individuālā budžeta modeļa izstrāde un ieviešana, speciālistu apmācība; profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana, prasmju sertificēšana, funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana, invaliditātes ekspertīzē iesaistīto speciālistu apmācības. Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, biedrībām un nodibinājumiem. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, plānošanas reģioni,, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, Labklājības ministrija.

 22. NVO var interesēt (XII) • SAM ietvaros, akcentējot orientāciju uz rezultātu, pasākumu īstenošana apmēram 70% apjomā plānota ar pašvaldību un biedrību un nodibinājumu kā projektu īstenotāju palīdzību, sadarbībā ar vietējā kopienām (communitybased) mērķa grupas sasniegšanā un ņemot vērā katras mērķa grupas individuālās problēmas un to risinājumus. • SAM Nr.7.5.4. Indikatīvās atbalstāmās darbības: veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpe un garīgā veselība) veselības jomu ietvaros, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (trūcīgās personas, bērni, invalīdi, seniori u.c.), tai skaitā organizēti mobilie slimību profilakses pasākumi un informatīvie pasākumi par slimību profilakses un veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā, veselības veicināšanas koordinatoru un atbildīgo amatpersonu apmācības, interešu grupu nodarbību organizēšana, jauniešu izglītošana līdzaudžu programmās par veselīga dzīvesveida paradumiem, dalība interaktīvās izglītojošās nodarbībās, konkrētu rīcību vai iespēju popularizējošu pasākumu organizēšana pašvaldībās, pētījumu veikšana u.c. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, biedrības un nodibinājumi, ārstniecības iestādes, pašvaldības, saimnieciskās darbības veicēji

 23. NVO var interesēt (XIII) • SAM Nr.7.6.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā pašvaldībās, „jauniešu māju” izveide, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (līdz 8 bērniem grupā) ārpus institūcijas, funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide. Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: plānošanas reģioni, pašvaldības; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”

 24. NVO var interesēt (XIV) • SAM Nr. 8.3.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: kompetenču pieejā pilnveidotā vispārējās izglītības satura, metodiku un mācību līdzekļu, t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija, ietverot atbalstu pirmsskolas izglītībai, un visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un īstenošana, t.sk. pētījumu veikšana, mācību kvalitātes uzlabošanai. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi, komersanti

 25. NVO var interesēt (XV) • SAM Nr.8.3.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbalsts tiks sniegts izglītojamo iekļaujošas un individuālo spēju veicinošas izglītības attīstības pasākumu īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. pasākumi izglītojamo mācību grūtību un mācīšanās traucējumu diagnosticēšanā, nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšanai un pasākumiem jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai. Atbalsts pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības pedagogu, tai skaitā jauno pedagogu, profesionālās kompetences pilnveidei, t.sk. uzņēmējspēju, IKT u.c. prasmju attīstībai. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: pašvaldības vai to apvienības, izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi.

 26. NVO var interesēt (XVI) • SAM Nr. 8.3.3. Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbalsts pašvaldību sadarbībai iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju atbalsta nodrošināšanai nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, preventīvi un kompensējoši individuālā atbalsta pasākumi nabadzības riskam pakļautiem un maznodrošinātiem bērniem un jauniešiem izglītības pakalpojuma saņemšanai; atbalsts interešu un ārpusklases aktivitātēm, t.sk. mācību uzņēmumu izveidei un darbības nodrošināšanai un fizisko aktivitāšu attīstībai; atbalsts neformālās mācīšanās aktivitātēm jauniešu, sociālo, pilsonisko un komunikatīvo prasmju attīstībai, t.sk. atbalsts neformālās izglītības apmācību programmu jauniešiem izstrādei un aprobācijai jauniešu centros vai izglītības iestādēs, k • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, to apvienības, valsts dibinātas profesionālās izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni

 27. NVO var interesēt (XVII) • SAM Nr. 8.3.4. Indikatīvās atbalstāmās darbības: karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana izglītības sistēmā un karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem visos Latvijas novados, atbalsts pakalpojuma pieejamības modeļu izstrādei un aprobācijai, kā arī metodisko un informatīvo materiālu izstrādei. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības.

 28. NVO var interesēt (XVIII) • SAM Nr.8.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Atbalsts paredzēts nodarbināto iedzīvotāju, profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveidei un neformālās izglītības programmu apguvei, t.sk., atbalsts karjeras konsultēšanas pakalpojumiem, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī bezdarba un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšanai. Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām, Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, biedrībām un nodibinājumiem. • Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra

 29. Papildus • Sociālo partneru un biedrību un nodibinājumu iesaiste DP īstenošanā • Atbalsta koordinācija starp fondiem

 30. ESF 2014.–2020. gadā • http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=lv • ESF ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF). • Sākot ar 2014. gadu, tie darbosies vienotā sistēmā un īstenos savstarpēji papildinošus politikas mērķus. • Tie ir galvenie ES mēroga ieguldījumu avoti, lai palīdzētu dalībvalstīm atjaunot un veicināt izaugsmi, kā arī nodrošināt augstu nodarbinātības līmeni ekonomikas atveseļošanās procesā, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem

 31. ESF darbības mērķi (I) • Darba iespējas iedzīvotājiem: ESF atbalstīs organizācijas no visas ES, lai īstenotu projektus, kuru mērķis ir apmācīt iedzīvotājus un palīdzēt viņiem atrast darbu. Tiks finansētas arī iniciatīvas, kas uzņēmējiem palīdz iegūt finansējumu uzņēmējdarbības sākšanai un sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuros jāveic pārstrukturēšana vai kuriem trūkst kvalificētu darbinieku. Palīdzība jauniešiem iekļauties darba tirgū būs ESF galvenā prioritāte visas ES valstīs. • Sociālā iekļaušana: nodarbinātība ir visefektīvākais veids, kā iedzīvotājiem iegūt neatkarību, finansiālu drošību un piederības sajūtu. ESF turpinās finansēt daudzus tūkstošus projektu, kas palīdz grūtībās nonākušiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem apgūt prasmes, atrast darbu un piekļūt tādām pašām iespējām, kādas pieejamas citiem.

 32. ESF darbības mērķi (II) • Labāka izglītība: visā Eiropas Savienībā ESF finansē iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un nodrošināt, lai jaunieši pabeigtu mācības un apgūtu prasmes, kas tos padara konkurētspējīgākus darba tirgū. Šajā jomā prioritāra ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu novēršana, kā arī profesionālās un terciārās izglītības iespēju uzlabošana. • Kvalitatīvāka valsts pārvalde: ESF atbalstīs dalībvalstu centienus uzlabot valsts pārvaldes iestāžu darba un pārvaldības kvalitāti un sniegs atbalstu to strukturālajām reformām, nodrošinot vajadzīgo administratīvo un institucionālo kapacitāti.

 33. Eiropas Sociālais fonds • NVA Sociālā fonda departaments http://www.nva.lv/esf/index.php?cid=2 • ES fondu ieguldījumi labklājības nozarē 2014 -2020 http://sf.lm.gov.lv/lv/aktuali/2014-2020/ • Vienīgā aktivitāte šogad – pirmā darba pieredze jauniešiem Personiskais viedoklis – esiet ļoti uzmanīgi!!! Jaunieši ir tādi paši kā pirms 40, 30, 20, 10 gadiem 

 34. Programma “PROGRESS” (2007-2013) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=lv Programma “PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta ES politikas īstenošana un koordinācija šādās piecās jomās: • nodarbinātība; • sociālā iekļautība un aizsardzība; • darba apstākļi; • diskriminācijas izskaušana; • dzimumu līdztiesība. Minētajā programmā var piedalīties • ES dalībvalstis, • kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis, • EBTA un EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija).

 35. Kas var piedalīties? No programmas “PROGRESS” budžeta finansiāli atbalsta pasākumus, kas atbilst visas Eiropas interesēm un kuru mērogs ir pietiekams, lai nodrošinātu ES pievienoto vērtību Var pieteikties (ja atbilst tehniskajiem kritērijiem): • valstu iestādes; • vietējās un reģionālās pašvaldības; • valsts nodarbinātības dienesti; • valsts statistikas biroji; • specializētas iestādes, augstskolas un pētniecības institūti; • darba devēju un darba ņēmēju apvienības un citas nevalstiskās organizācijas

 36. Pieci ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam • 1. Nodarbinātība — • jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem. • 2. Pētniecība, attīstība un inovācija — • šajā jomā jāiegulda 3 % no ES iekšzemes kopprodukta (gan no publiskā, gan privātā sektora). • 3. Klimata pārmaiņas un enerģētika — • siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina par 20 % (vai pat 30 %, ja pastāvētu attiecīgi nosacījumi) salīdzinājumā ar 1990. gadu, • 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem, • par 20 % jāuzlabo energoefektivitāte. • 4. Izglītība • skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas, • vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība. • 5. Nabadzība un sociālā atstumtība — • vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis).

 37. Trīs starpposma mērķi jeb atskaites punkti ceļā uz vispārīgo mērķi • ES noteikumu par darba ņēmēju aizsardzību un vienlīdzību efektīva piemērošanaJāveicina stingrāki inspicēšanas, uzraudzības un izpildes standarti ES dalībvalstīs un jāseko līdzi, kā tiek īstenoti ES tiesību akti • ES mērķu vienota izpratne un atbildības uzņemšanāsES dalībvalstis ir vienojušās par vienotām pamatnostādnēm un mērķiem attiecībā uz valsts līmenī notiekošu reformu koordinēšanu • Efektīva sadarbībaIeinteresēto personu iesaistīšana visos posmos: problēmas definēšanā, informācijas vākšanā, konsultācijās, risinājumu izstrādē, lēmumu pieņemšanā, to īstenošanā un novērtēšanā

 38. Pieci tūlītēji mērķi (ko sasniedz procesā) • Efektīva informācijas apmaiņa un mācīšanāsPersonas, kas pieņem lēmumus ES un valstu līmenī, kā arī ieinteresētās personas kopīgi apzina paraugpraksi un izvēlas novērtēšanas rīkus, kas palīdz uzlabot politikas veidošanu, īstenošanu un rezultātus. • Tāda ES politika un tādi ES tiesību akti, kas ir labi pamatotiKvalitatīva politikas izpēte un analīze (izmantojot salīdzinošo pieeju) un tādas informācijas vākšana, kas ir svarīga, uzticama, precīza (lai ņemtu vērā ieinteresēto personu intereses). • Starpnozaru problēmu ņemšana vērā visās politikas jomās un konsekvenceVienlīdzības (dzimumu un invalīdu līdztiesības) aspekta iekļaušana visos politikas virzienos un visos pasākumos. Vajadzības gadījumā arī datu vākšana par to, kāds ir katra dzimuma līdzdalības skaitliskais īpatsvars. • Valsts un ES sadarbības tīklu kapacitātes vairošanaValstu un ES veidoto sadarbības tīklu kapacitātes uzlabošana, lai tie varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā ES un valstu līmenī (kā arī ietekmēt lēmumus un to īstenošanu). • Tāda kvalitatīva diskusija par politiku, kurā iesaistītas visas ieinteresētās personasJāgādā, lai ES un valsts līmenī noritētu produktīva diskusija par likumdošanu, politiku, mērķiem, un lai tajā piedalītos visi, kuru intereses tas skar.

 39. Progress finansē • Analītiskās darbības (datu vākšana, statistika, pētījumi, apskati un to rezultātu izplatīšana u.c.) • Abpusējās mācības, informēšana un informācijas izplatīšana (labas prakses, inovatīvu pieeju noteikšana un apmaiņa, kvalificētu ekspertu vērtējumu un savstarpēju mācību organizēšana Eiropas, starpvalstu un valsts līmenī u.c.) • Atbalstu galvenajiem dalībniekiem (operatīvo izmaksu segšana Eiropas līmeņa NVO tīkliem, ekspertu tīkli, specializēti semināri, sadarbība ar starptautiskām iestādēm u.c.) • Līdzfinansējuma apjoms līdz 80% To, kādas aktivitātes plāno finansēt konkrētajā gadā, nosaka ikgadējais darba plāns

 40. PROGRESS (DJ Justice) • Deadline for submission of proposals: 01-10-2013 • Call for proposals - PROGRESS - NGOs organised at European level - Action grants 2013 • August 2013 • Deadline for submission of proposals: 28-08-2013 • Call for proposals – PROGRESS Gender Equality - Action grants 2013 • June 2013 • Deadline for submission of proposals: 06-06-2013 • Restricted Call for proposals - PROGRESS-Violence against women - Action grants 2012 • January 2013 • Deadline for submission of proposals: 31-01-2013 • Restricted Call for proposals – PROGRESS-Equality between women and men - "Action grants" 2012

 41. PROGRESS DJ Justice (II) • Call for proposals - PROGRESS - NGOs organised at European level - Action grants 2013 • Pieteikties var tikai NVO, bezpeļņas neatkarīgas organizācijas, kas ir organizētas Eiropas līmenī un reģistrētas vienā no 28 ES valstīm, EEZ vai Maķedonijā, Serbijā, Turcijā) • Pieteicējam jābūt nacionālām biedru organizācijām, kuras ir devušas mandātu caur Valdes vai līdzīga administratīva orgāna lēmumu īstenot ES līmeņa aktivitātes

 42. PROGRESS (III) • Call for proposals – PROGRESS Gender Equality - Action grants 2013 • Var pieteikties bezpeļņas NVO, tiek prasīts veidot starptautisku sadarbība • Prioritātes: • Darbības darba samaksas starpības novēršanai • Darbības dzimum līdzsvaram ekonomisku lēmumu pieņemšanas amatos

 43. Mikrofinansēšanas instruments "Progress" • Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments, kas ieviests 2010. gadā, palielina mikrokredītu — aizdevumu, kas nepārsniedz 25 000 eiro, — pieejamību mazu uzņēmumu izveidei vai attīstībai. • Šis instruments nesniedz tiešu finansējumu uzņēmējiem, bet gan atsevišķiemmikrokredītu sniedzējiem Eiropas Savienībā dod iespēju palielināt kreditēšanu, • nodrošinot garantijas un līdz ar to uzņemoties daļu aizdevēja iespējamā zaudējuma riska; • sniedzot finansējumu mikrokreditēšanas palielināšanai. • Mikrokredītu sniedzēji var būt privātas vai valsts bankas, mikrofinanšu iestādes, kas nedarbojas banku nozarē, un bezpeļņas mikrokredītu sniedzēji. Nesajauciet!

 44. Pārrobežu sadarbības programmas • Latvija – Lietuva (LatLit) • Latvija – Igaunija (Estlat) • Latvija – Igaunija – Krievija (EstLatRus) • Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma • Latvija-Lietuva-Baltkrievija

 45. LATLIT mērķis un prioritātes (I) • http://www.latlit.eu/eng/informacija_latviski1/ • Mērķis Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu sociāli – ekonomisko attīstību pierobežas reģionos, lai padarītus tos konkurētspējīgus ekonomiskajai un biznesa attīstībai un pievilcīgus dzīvošanai un apceļošanai • PrioritāteI– Reģiona sociāli- ekonomiskās attīstības un konkurētspējas atbalstīšana • Šī prioritāte veicina uzņēmējdarbību, darba tirgus, pētījumu un attīstības izaugsmi un pierobežas reģiona iekšējos un ārējo pieejamību • Atbalstāmie virzieni: • 1 Veicināt biznesa, darba tirgus un pētījumu un attīstības izaugsmi • 2 Uzlabot pierobežas reģiona iekšējo un ārējo pieejamību

 46. LATLIT mērķis un prioritātes (II) • PrioritāteII- Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas kopienas attīstība • Šī prioritāte veicina kopīgu publisko pakalpojumu un dabisko resursu izmantošanu, paaugstinot pierobežas reģionu pievilcību un aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstību. • Atbalsta virzieni: • 1. Kopīgu publisko pakalpojumu un dabisko resursu izmantošanas veicināšana • 2. Pierobežas reģionu pievilcības paaugstināšana • 3. Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība (mazie projekti)

 47. LatLit programmas apgabals • Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale Lietuva: Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena un Kaunas kā pieguļošais reģions

 48. Kas var iesniegt? • Projektā jābūt vismaz vienas partnerim no Latvijas un vienam no Lietuvas, kas ir reģistrēts vai pastāvīgi atrodas un aktīvi darbojas atbilstošajā teritorijā. Vienu no partneriem jānozīmē par Vadošo partneri • Projekta partneri var būt: • vietējās vai reģionālās publiskās pārvades iestādes • nacionāla mēroga institūcijas • publiskām pielīdzināmas institūcijas kā izglītības, biznesa atbalsta, kultūras, sociālās organizācijas, asociācijas, attīstības aģentūras, utt. • bezpeļņas nevalstiskās organizācijas.

 49. Finansējums • Latvijas – Lietuvas programmu līdzfinansē ERAF. • Programma līdzfinansē līdz 85% no attiecināmajām izmaksām, kas nozīmē, ka projekta partneriem pašiem jānodrošina vismaz 15% finansējuma no attiecināmajām izmaksām.

 50. EstLat • http://www.estlat.eu/ • Igaunijas - Latvijas Programma tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Teritoriālās sadarbības principiem un atbalsta pārrobežu sadarbību starp Latviju un Igauniju. To finansē ERAF un Latvijas Republika un Igaunijas Republika. • Programmas vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, sasniedzot integrētu pārrobežu pieeju ekonomiskajai, sociālajai un vides attīstībai veidos, kas iesaista un dod labumu vietējiem cilvēkiem un kopienām.