Právo životného prostredia - PowerPoint PPT Presentation

pr vo ivotn ho prostredia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právo životného prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právo životného prostredia

play fullscreen
1 / 59
Právo životného prostredia
137 Views
Download Presentation
emery
Download Presentation

Právo životného prostredia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Právo životného prostredia

 2. Štát: 1. Zákonodarná moc NR SR 2. Výkonná moc Vláda, Prezident 3. Súdna moc Vláda (premiér, ministri)ústredná ŠS Ministerstvo ŽP Obvodný úrad Špecializovaná ŠSmiestna Obce ŠS VÚC Subjekty PŽP

 3. Súdy • základná záruka ochrany práv- čl.46 Ústavy SR • právo na súdnu ochranu sa chápe ako: 1. právo na prístup k súdu • zabezpečenie súdnej sústavy, ktorá je zriadená zákonom, nezávislá a nestranná a kompetentná • zabezpečenie každému koho práva sú krátené, aby si ich mohol uplatniť na súde bez prekážok 2. právo na spravodlivý proces

 4. Súdna ochrana v SR - správne súdnictvo Vo veciach ŽP sa možno domáhať na úrovni: - vnútroštátnej (všeobecné súdy- okresný súd, krajský súd, Najvyšší súd SR) - nadštátnej(Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg)

 5. Ústavný súd SR • je popri všeobecnom súde oprávnený chrániť práva v oblasti ŽP • rovnocenný parlamentu a vláde • rozhodnutím môže zrušiť zákon -> rozhodnutie nadobúda silu zákona (nemôže však napadnutý zákon prepracovať) Realizácia kompetencií podlieha obmedzeniam: • následná ústavná kontrola ústavnosti • návrhové konanie

 6. Ústavný súd SR rozhoduje o sťažnostiach FO alebo PO, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a slobôd vyplývajúcich z medz. zmlúv a ak o ochrane týchto práv nerozhoduje iný súd. • zásada subsidiarity ÚS SR • zásada nealternatívnosti • zásada uzatvorenosti súdnych sústav -> ÚS SR koná najmä vo veciach preskúmavania ústavnosti postupu orgánov verejnej správy

 7. Územná samospráva • starostlivosť o ŽP patrí medzi základné funkcie samosprávy • územnú samosprávu reprezentujú:obcea VÚC Základné právne predpisy: • Ústava SR • z.č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení • z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR • z.č. 302/2001 z.z. o samospráve VÚC

 8. Obce a VÚC sú: • korporáciami (spoločenstvami) združujúcimi osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt • právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami • subjektami verejnej moci - spolu s orgánmi ŠS tvoria verejnú správu, ktorú uskutočňujú v rozsahu a spôsobom vymedzeným zákonom - v rámci výkonu samosprávy - v rámci výkonu úloh miestnej štátnej správy prenesených na ňu zákonom

 9. Obyvatelia obce/VÚC vykonávajú samosprávu: - priamo (referendum, voľby) - nepriamo (volené orgány obce/VÚC) Hlavné orgány obce/VÚC • starosta obce/ predseda VÚC – správny orgán v prípade rozhodovania o právach a povinnostiach FO/PO • zastupiteľstvo obce/VÚC - zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce

 10. Právomoc samosprávy: • normotvorná činnosť (všeobecne záväzné nariadenia obce/VÚC) - vo veciach samosprávy nepotrebuje obec a VÚC splnomocnenie zákona • rozhodovanie o právach a povinnostiach PO a FO v rámci správneho konania • uzatváranie tzv. verejnoprávnych zmlúv • prostredníctvom iných úkonov (vydávanie stanovísk, vyjadrení, informačné úkony,...)

 11. Kompetencie obce v oblasti ŽP: • údržba a ochrana kultúrnych pamiatok, pamiatkových území • zabezpečuje verejnoprospešné služby (nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správa a údržba zelene, zásobovanie vodou,...) • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov • chráni životné prostredie • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, koncepciu rozvoja obce • dbá o zachovávanie prírodných hodnôt

 12. Kompetencie VÚC v oblasti ŽP • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady VÚC a územné plány regiónov • podieľa sa na tvorbe a ochrane ŽP • stará sa o ochranu pamiatkového fondu • ....

 13. Tretí sektor – subjekt PŽP • združenia majetku (nadácie) • združenia FO a PO (občianske združenia, neinvestičné fondy, verejnoprospešné organizácie) • kombinácia prvkov združenia majetku a osôb (neinvestičné fondy) • vždy ide o právnické osoby • majú súkromný charakter • sú vytvárané a vyvíjajú činnosť za účelom riešenia problémov spoločnosti (ochrana ľudských práv a slobôd, výskum, ochrana a tvorba ŽP, zdravotná starostlivosť, sociálna a humanitárna pomoc...)

 14. predpisy práva ŽP neupravujú postavenie tretieho sektora často • presadzovanie záujmov a práv sa uskutočňuje nepriamo -> prostredníctvom iných ústavou garantovaných základných práv a slobôd: petičné právo, sloboda prejavu a právo na informácie, právo zhromažďovať sa, právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ....)

 15. Podnikatelia- subjekty PŽP • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Podnikateľom podľa tohto zákona je: • osoba zapísaná v obchodnom registri, • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (z.č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon), • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, • FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 16. Povinnosti podnikateľov podľa predpisov PŽP • predpisy PŽP upravujú požiadavky týkajúce sa činností s vplyvmi na ŽP, resp. zdravie ľudí (ide najmä o prevádzkovanie činností, pri ktorých sa využívajú prírodné zdroje alebo vlastnosti výrobkov) K administratívnoprávnym nástrojom regulovania vplyvom prevádzok na ŽP patrí: 1.emisné štandardy 2. prevádzkové požiadavky 3. požiadavky na tzv. odbornú spôsobilosť 4. požiadavky na výrobky

 17. Emisné štandardy: maximálne množstvo znečisťujúcej látky, ktoré môže byť (za určitý čas) pri konkrétnej činnosti vypustené do vonkajšieho prostredia (napr. emisné limity, emisné kvóty) Prevádzkové požiadavky: požiadavky na zariadenia, ktoré predstavujú potenciálne alebo faktické nebezpečenstvo pre ŽP (predpisuje sa konkrétny spôsob prevádzkovania zariadenia, resp. konkrétne prostriedky ktoré sa musia použiť) -> špecifická prevádzková požiadavka: povinnosť prevádzkovateľa použiť najlepšiu dostupnú technológiu

 18. Odborná spôsobilosť osôb osobitné požiadavky na FO, ktoré v prevádzkach vykonávajú alebo zabezpečujú túto činnosť po odbornej stránke Požiadavky na výrobky cieľom právnej úpravy je zabezpečiť minimalizáciu nepriaznivých vplyvov výrobkov na ŽP a na zdravie ľudí

 19. Konkrétne povinnosti podnikateľov, ktorí realizujú činnosti s vplyvom na ŽP sa viažu na obdobie: • pred začatím vykonávania takejto činnosti • počas prevádzkovania tejto činnosti • po jej ukončení • pred začatím podnikania v vplyvom na ŽP sú podnikatelia povinní požiadať kompetentný orgán o vydanie povolenia alebo súhlasu

 20. Fyzické osoby – subjekty PŽP • sú nositeľmi základného práva na priaznivé ŽP ako aj práva na včasné a úplne informácie o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu • povinnosť chrániť a zveľaďovať ŽP a kultúrne dedičstvo • fyzické osoby môžu vystupovať v rámci starostlivosti o ŽP v rôznych pozíciách (obyvatelia obce/VÚC, vlastníci zložiek ŽP, súčasť verejnosti)

 21. FO = obyvateľ obce • obyvateľ obce je povinný podieľať sa na rozvoji a na zveľaďovaní ŽP v obci • kolektív obce- subjekt územnej samosprávy FO = vlastník zložiek ŽP • obsah a ochrana vlastníckeho práva ktoréhokoľvek vlastníka (FO/PO/štát) je rovnaká FO = verejnosť • v zákonom stanovených prípadoch môže verejnosť vystupovať ako formalizovaná skupina a mať postavenie účastníka správneho konania

 22. Výkon vlastníckeho práva Vlastník je oprávnený vec: 1. mať 2. užívať a požívať plody -> využívať úžitkovú hodnotu veci, príp. ju meniť (v súlade s trvalo udržateľným rozvojom) - obmedzenia vo verejnom záujme 3. disponovať s vecou -> realizácia výmennej hodnoty veci ale aj celkové spotrebovanie veci a jej zničenie Obmedzenia v predpisoch PŽP - úprava predkupného práva štátu - vydaním rozhodnutia orgánu verejnej správy - obmedzením vlastníka vec ničiť- viaže sa na vydanie rozhodnutia správneho orgánu

 23. Práva osôb, ktoré musí vlastník rešpektovať: • vstup na lesné pozemky • voľný prechod cez pozemky • zber lesných plodín pre vlastnú potrebu • ... Práva vlastníka: • právo byť písomne upovedomený o zámere vyhlásiť vec za osobitne chránenú • požiadať príslušný orgán o vyhlásenie súkromného chráneného územia • vyberať vstupné podľa cenových predpisov

 24. Európska únia

 25. Európska únia = Exekutívnym orgánom EÚ je Európska komisia (eurokomisár pre ŽP= Stavros Dimas) EK podlieha 36 špecializovaných organizácií, z toho 23 tzv. generálnych direktoriátov. Problematiku životného prostredia má na starosti DG (Directoriate-General) Environment. • http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

 26. Úloha DG Environment Hlavnou úlohou je iniciovať a definovať novú environ. legislatívu a zabezpečiť realizáciu dohodnutých opatrení v členských štátov EÚ K úlohám DG Environment ďalej patrí: • udržiavanie a zlepšovanie kvality života prostredníctvom vysokej úrovne ochrany prírodných zdrojov, efektívne zhodnotenie a manažment rizík, ako aj včasná implementácia právnych noriem Spoločenstva. • Zlepšenie efektivity zdrojov pri výrobe, spotrebe a likvidácii odpadov. • Včlenenie environmentálneho hľadiska do ostatných oblastí politiky EÚ. • Podpora rozvoja v EÚ so zreteľom na hospodárske, sociálne a ekologické potreby tak súčasných, ako aj budúcich generácií. • Prijatie globálnych výziev, zvlášť v oblasti klimatických zmien, medzinárodnej ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja.

 27. Právo životného prostredia 6. prednáška

 28. Medzinárodné PŽP

 29. Predmet úpravy MPŽP = systém pravidiel správanie sa štátov ako subjektov medzinárodného práva pri ochrane a tvorbe životného prostredia a racionálnom využívaní prírodných zdrojov, tak by nedochádzalo k ohrozovaniu a poškodzovaniu ŽP v susediacich i geograficky vzdialených štátoch a v oblastiach vyňatých spod jurisdikcie štátov (napr. šíre more)

 30. Pramene MPŽP • MPŽP sa začalo systematicky rozvíjať po prijatí tzv. montrealského programu pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva Riadiacou radou UNEP • Medzinárodné zmluvy (dvojstranné, viacstranné -> rezolúcia, deklarácia, charta,..) (obsahom zmlúv sú záväzky, ktoré na seba štáty dobrovoľne preberajú) • Medzinárodná obyčaj (napr. zásada nespôsobenia škody druhému štátu používaním vlastnej časti prírody)

 31. Slovenské PŽP a MPŽP • SR uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medz. zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky • Medz. dohody o ĽP a ZS, medzinárodné zmluvy, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva a povinnosti FO alebo PO, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi

 32. Zásady medzinárodnej ochrany ŽP 1. Zásada ochrany ŽP - medzinárodný záväzok na spoluprácu v otázkach ochrany ŽP 2. Zásada úplnej zvrchovanosti štátu nad svojimi prírodnými surovinami - Sloboda nakladania so svojimi prírodnými zdrojmi v súlade so svojou politikou a ostatné štáty musia rešpektovať toto právo 3. Zásada nespôsobenia škody ŽP mimo jurisdikciu štátu(Štokholmská deklarácia 1972)

 33. Osobitné zásady • Zásada environmentálneho posúdenia • Zásada výmeny informácií • Zásada vzájomných konzultácií • ... • Environmentálne právo sa

 34. Subjekty MPŽP 1. Štáty 2. Medzinárodné organizácie 3. Integračné zoskupenia 4. Mimovládne záujmové organizácie na ochranu životného prostredia

 35. Medzinárodná organizácia- OSN Na ochrane prírody a krajiny sa podieľajú okrem OSN aj viaceré medzivládne organizácie pridružené k OSN: • Organizácia pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) • Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) • Svetová meteorologická organizácia (WMO) • Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) • ...

 36. UNEP – UNEnvironmental Programme UNEP = program OSN, ktorý adresuje otázky ŽP na svetovej a regionálnej úrovni. -> Podporuje rozvoj medzinárodnej spolupráce -> Sleduje vývoj situácie v ŽP s cieľom zabezpečiť, aby vlády venovali pozornosť problémom ŽP, ktoré majú medzinárodný význam -> Napomáha získavaniu informácií, štúdiu a výmene poznatkov o ŽP www.unep.org

 37. Hlavné priority UNEP Cieľ: Zabezpečiť vedenie a partnerstvo v starostlivosti o ŽP a to motivovaním, informovaním, umožnením, aby národy a ľudia zlepšovali svoje životné prostredie a svoju kvalitu života so zachovaním pre ďalšie generácie • Klimatické zmeny • Katastrofy a konflikty • Manažment ecosystémov • Environmentálne riadenie • Škodlivé látky • Efektívnosť prírodných zdrojov • ...

 38. Charakteristika UNEP • Založené po Konferencií OSN o „Human Environment“ v Štokholme v roku 1972 • Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 2997 z 15 Decembera 1972 • Zloženie: 58 národov volené na 4 ročné obdobia VZ OSN (starostlivosť vykonáva UNEP Sekretariát so sídlom v Nairobi, Keňa) Sekretár: Achim Steiner Financovanie: rozpočet OSN, dobrovoľné príspevky

 39. UNPD- UN Development Programme • UNDP svetová rozvojová sieť/organizácia, ktorá háji zmenu a spájanie štátov v oblasti výmeny informácií, skúseností s cieľom pomôcť ľuďom budovať lepší život na základe ich vlastných rozhodnutí • UNDP pracuje v 166 krajinách sveta www.undp.org

 40. Ciele UNDP • Eliminovanie chudoby • Kreatívnosť práce a trvalo udržateľné živobytie • Zrovnoprávnenie žien • Ochrana a regenerácia ŽP => orientuje sa na TU poľnohospodárstvo a zabezpečenie výživy obyvateľstva, starostlivosť o lesy, vodné zdroje, vodné ŽP, TU energia

 41. Rada Európy • Rada Európy vznikla v roku 1949 s cieľom rozvíjať spoločné a demokratické princípy v celej Európe na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach a ďalších relevantných dokumentov o ochrane jednotlivca • Výbor pre ŽP • Pracovná skupina Rady pre PŽP www.coe.int www.coe.int/t/sk/com/about_coe/

 42. Medzinárodné mimovládne organizácie • Greenpeace – odpor proti jadrovým skúškam www.greenpeace.sk • Hnutie Medzinárodných priateľov Zeme – ochrana ozónovej vrstvy www.priateliazeme.sk • Medzinárodný zväz na ochranu prírody (IUCN) www.seps.sk/zp/iucn/index.htm • GLOBE pre Európu- Globálna legislatívna organizácia www.globe.gov/r • Medzinárodný súd pre arbitráž a zmierovacie konanie v ŽP-Mexiko

 43. Európska únia Integračné zoskupenie

 44. Tri európske spoločenstvá • ES uhlia a ocele (Montánna únia) • Európske hospodárske spoločenstvo (EHS->ES) • ES atómovej energie (EURATOM) • sú medzinárodné organizácie nadnárodného charakteru založené medzinárodnými zmluvami (zmluvami medzinárodného práva verejného) • majú vlastnú právnu subjektivitu • všeobecný cieľ: integrácia

 45. Reformy zakladajúcich zmlúv • Jednotný európsky akt • prijatý 28.2.1986 -> platný od1.7.1987 • Maastrichtská zmluva • prijatá 7.2.1992 -> platná od1.11.1993 • Amsterdamská zmluva prijatá 2.10.1997 -> platná od mája 1999 • Nicejská zmluva prijatá 11.12.2000 -> platná od mája 2001 • Lisabon ( ? )

 46. Ciele ESS/EÚ • Zaistenie mieru • Založenie medzinárodnej organizácie – Spoločenstva, ktoré združujú členské štáty a majú nadštátnu povahu • Vyvážený a udržateľný ekonomický a sociálny pokrok • Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc (spoločný trh) • Zavedenie hospodárskej a menovej únie (vrátane €) • Presadzovanie medz. identity, najmä prostredníctvom zahraničnej a bezpečnostnej politiky (dôraz na obrannej politike) • Posilňovanie ochrany práv a záujmov štátnych občanov zavedením občianstva EÚ • Zachovávať a rozvíjať právny poriadok ESS (acquis communitaire)

 47. Právna subjektivita EÚ • podľa v súčasnej dobe prevládajúceho názoru možno vyvodiť, že EÚ zatiaľ nie je právny subjekt (nemá pr.subjektivitu) a preto nie je ani medzinárodnou organizáciou => EÚ nemá členské štáty; tie sú len zmluvnými stranami Zmluvy o EÚ • ESS sú medzinárodné organizácie oprávnené konať voči tretím štátom, rovnako aj voči členským štátom - zmena je možná: Lisabonskou zmluvou

 48. Systém Európskeho práva • komunitárne právo • unijné právo

 49. Primárne/Sekundárne právo • Primárne právo tvoria zakladajúce zmluvy – ich zmeny a doplnky, ako aj všetky ich prílohy (protokoly, prehlásenia, ktoré patria k základnému obsahu práva), zmluvy o pristúpení • Sekundárne právo je odvodené od primárneho práva (sekundárne právo musí byť vždy v súlade s primárnym právom) - základ platnosti primárneho a sekundárneho práva spočíva v delegovaní výsostných práv členských štátov