Ryby
Download
1 / 49

Ryby - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Ryby. Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú. MORSKÉ - žijú a rozmnožujú sa v morskom prostredí pelagické - vo vodnom stĺpci, od povrchu po hlbiny bentické - na dne batypelagické - v hlbinách. Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú. SLADKOVODNÉ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ryby' - owena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

MORSKÉ

- žijú a rozmnožujú sa v morskom prostredí

pelagické- vo vodnom stĺpci, od povrchu po hlbiny

bentické- na dne

batypelagické - v hlbinách


Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

SLADKOVODNÉ

- žijú a rozmnožujú sa v sladkej vode

reofilné - tečúce vody

pelagické

bentické

limnofilné- stojaté vody (jazerá, tône)

pelagické

bentické


Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

ŤAŽNÉ

anadromné - hlavná časť života v mori, v období rozmnožovania ťah do riek

(losos)

katadromné - hlavná časť života v sladkej vode

(úhor)


Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

BRAKICKÉ

- pred ústím do riek, kde dochádza k miešaniu slanej a sladkej vody

okrajové a vnútrozemské moria (Kaspické more)

pelagické

bentické


Základné faktory, ktoré vplývajú na život rýb:

teplota

prúdenie

priehľadnosť

rozpustené látky

kyslík

substrát


Rozdelenie podľa nárokov na koncentráciu kyslíka:

1. veľmi vysoká koncentrácia O2 (10-16 mg.l)

Salmotrutta m. fario (pstruh potočný),

Phoxinus phoxinus (čerebľa pestrá),

Cottus gobio (hlaváčbieloplutvý),

Noemacheilus barbatulus (slíž severný)

2. vysoká koncentrácia O2(7-10 mg.l)

Thymallus thymallus (lipeň tymiánový),

Chondrostama nasus (podustva severná),

Gobio gobio (hrúz škvrnitý)


Rozdelenie podľa nárokov na koncentráciu kyslíka:

3. mierne nároky na koncentráciu O2 (5-6 mg.l)

Rutilus rutilus (plotica červenooká),

Perca fluviatilis (ostriež zelenkavý)

4. druhy, ktoré sú schopné odolávať nízkym koncentráciám O2 (0,72 -1,43 mg.l)

Cyprinus carpio (kapor obyčaný),

Carassius carassius (karas zlatistý),

Misgurnus fossilis (čík európsky)


Rozdelenie podľa neresového substrátu:

1. Fytofilné

2. Litofilné

3. Pelagofilné

4. Psamofilné

5. Ostrakofilné


Klasifikácia toku

1) z hľadiska ichtyologického založená na prítomnosti niektorých druhov (prof. Frič)

pstruhové

lipňové

mrenové

pleskáčové

2) založená na kombinácii biotických a abiotických faktorovZber materiálu

Udice– selektívne - nevhodné na kvalitatívne hodnotenie ichtyocenózy

Siete

Aktívne - záťahové siete, čerene

Pasívne - žiabrovky,vrše

Jedy (piscicidy)–toxafén, rotenon, DDT


 • Elektrický agregát – krátke impulzy vysokého napätia ryby sú priťahované ku kladnému pólu (do podberáku) a omráčené

 • Zdroj el. prúdu

 • - batéria ľahký prenos na miesto činu

 • nezávislý-nik nemusí obsluhovať elektrocentálu

 • netreba ťahať kábel

 • Ale: menšia výdrž, slabší výkon, batéria sa musí brať do vody

 • motorová elektrocentrála

  • výkonná, dlhá výdrž, do vody sa berie len podberák s káblom

 • Ale: potrebná obsluha elektrocentrály, ťažko sa prenáša, kábel sa môže zamotať, porušiť izolácia


 • Použitie: menšie toky ( tzv.potoky)

  litorál väčších tokov (popri brehu)

  Neloví sa za dažďa a do vody nedávame ruky !!!


  Ichtyologický prieskum toku

  Menší tok - elektrický agregát, prípadne záťahová sieť

  {Prelovujú sa len časti toku (100m) v rôznych úsekoch}

  Zahradenie proti úniku rýb

  Postup proti prúdu

  CPUE - catch per unit effort - množstvo úlovkov za určitý čas-

  možnosť porovnať rôzne toky medzi sebou

  Obvykle potrebné opakované prelovenie

  Určenie do druhu, meranie dĺžky tela rýb


  Vyhodnotenie

  4 lokality

  Spolu 1403 rýb, 22 druhov, 10 čeľadí

  Eudominantné: Cottus gobio, Cottus poecilopus,Alburnoides bipunctatus, Barbatula barbatula

  16 reofilných, 6 eurytopných, žiadne limnofilné

  Podľa reprodukčných gíld:

  20 druhov ikru neochraňujúcich -

  16 druhov kladúcich ikry na voľný substrát

  6 litofilných

  3 fytolitofilné

  2 psamofilné

  1 litopelagofilný

  1 pelagofilný

  4 druhy ukrývajúce ikry, všetky litofilné

  2 ikru ochraňujúce, litofilné

  Spolu 12 litofilných druhov


  Podľa výživy:

  11 zoobentofágnych

  5 piscifágnych

  3 polyfágne

  1 detritofág

  1 zooplanktonofág

  1 perifytonofág

  1 detritofág

  14 druhov z červeného zoznamu


  Potravná analýza

  Určovanie potravy podľa zachovaných častí

  a) celý obsah

  b) časť obsahu rovnomerne premiešaná v 70-80% alkohole (drobné kôrovce, riasy), potom sa prepočíta množstvo na celý obsah

  Index naplnenia- hmotnosť obsahu tráv. súst./hmotnosť tela

  Index spotreby- hm. jednotlivých zložiek potravy /hm. tela

  Numerická metóda - zrátajú sa počty jedincov urč. druhu

  Dominancia potravných zložiek - hlavná zložka potravy c zastúpenie nad 60%


  Stanovenie veku a rastu

  Keď ryby rastú-zväčšujú sa im šupiny, kosti, otolity

  Prírastky  zimné (úzke)

   letné (široké)

  medzi nimi dobre viditeľná hranica-anulus

  Odber šupín na určených miestach-viac ks

  (niektoré môžu byť regenerované - nepôvodné,

  nedá sa z nich určovať vek, majú inú štruktúru)

  Kosti a otolity  prírastky viditeľné na výbrusoch

  Podľa počtu anulov a veľkosti prírastkov sa dá určiť vek aj

  dĺžkový či váhový rast v jednotlivých rokoch


  Nepriama metóda určenia veku rýb

  Odlov rýb – vzorka musí byť veľká, z jedného dátumu

  a musia v nej byť zastúpené všetky dĺžkové a vekové skupiny

  0

  N

  I

  II

  lc


  Odhady početnosti

  Priame- odvodnenie

  zahradenie časti toku a jeho úplný výlov

  vytrávenie piscicidmi

  Absolútna početnosť

  Nepriame- značkovanie rýb a ich spätný odlov

  -značka nesmie odpadnúť, nesmie spôsobovať zranenia

  a zvyšovať mortalitu

  -označené ryby musia byť rovnomerne rozptýlené

  -zber musí byť proporcionálny hustote, rovnomerný

  v jednotlivých častiach nádrže

  -uloviteľnosť označených aj neoznačených jedincov

  musí byť rovnaká

  -populáciu nesmie ovplyvniť natalita ani mortalita


  M- počet označených rýb

  N-celkový počet rýb v nádrži

  C-počet rýb ulovených pri nasledujúcom odlove

  R-počet spätne ulovených označených rýb

  N/M = C/R

  N= (M.C)/R


  Odhad početnosti postupným odstraňovaním rýb

  z populácie

  Opakované odlovy

  CPUE

  N


  Vyváženosť ichtyocenóz

  Vzájomný pomer hmotností rôznych skupín rýb

  Koeficient F/C (Swinglov koeficient)

  F-hmotnosť nedravých rýb

  C-hmotnosť dravých rýb

  <2- premnoženie dravých druhov

  3-6 - populácie v rovnováhe

  >6 - premnoženie nedravých druhov

  Koeficient AT

  (hmotnosť rýb presahujúcich lovnú mieru / hmotnosť všetkých rýb). 100

  <40% premnoženie nedravých druhov

  >85% premnoženie dravých druhov


  Plodnosť

  Neres – raz za sezónu

  viac krát za sezónu-dávkovitý (v ováriách sú rôzne štádiá zrelosti)

  plodnosť determinovaná – počas neres. obdobia sa dalšie ikry netvoria

  nedeterminovaná – tvorba nových ikier

  Samce –objem gonád, hmotnosť

  Samice – čerstvé i fixované


  Metódy počítania ikier

  priame-zrátanie všetkých ikier

  nepriame-len časť ikier

  volumetrická – zistí sa objem známeho počtu ikier,

  objem ikier v gonáde, úmerou sa vypočíta počet

  ikier v gonáde

  Bayerova – najprv objem ikier v gonáde-

  aritmet. priemer priemeru ikier zo vzorky(100ks)

  naukladané vedľa seba v korýtku

  celková dĺžka / počet ikier

  z tabuľky sa zistí objem ikry

  a vypočíta ich množstvo v gonáde

  gravimetrická – hmotnosť známeho počtu ikier/hm. ikier v gonáde

  Najpoužívanejšia, najpresnejšia, najjednoduchšia c gravimetrická


  Výpočty

  Absolútna plodnosť – celkový počet zrelých ikier v samici

  Relatívna plodnosť – počet ikier na gram (kg) samice

  Gonadosomatický index (GSI) – hmotnosť gonád / hmotnosť tela

  Populačná (druhová) plodnosť

  (priem. plodnosť x priemerné % samíc v populácii) / priem. vek

  Priem. plodnosť 100 samíc / priem. vek 100 samíc


  Určovanie rýb

  Vonkajšie - morfologické znaky

  Vnútorné - anatomické znaky


  Vonkajšie znaky

  meristické – tie ktoré sa počítajú

  počet lúčov v plutvách

  napr. D1 XII-XVII, D2 I-III, 13-15, A II, (7) 8-9 (10) -ostriež

  D-dorzálna (chrbtová) plutva

  A-análna (ritná) plutva

  P-pektorálna (prsná) plutva

  V-ventrálna (brušná) plutva

  C-kaudálna (chvostová) plutva

  Rímska číslica - počet tvrdých, nerozvetvených lúčov

  Arabská číslica – počet mäkkých, rozvetvených lúčov


  30-32

  19-21

  90 –––––– 110

  Počet šupín

  V bočnej čiare

  Nad bočnou čiarou

  Pod bočnou čiarou

  Vzorec šupín

  (lieň)

  ad