Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia) - PowerPoint PPT Presentation

zlep ovanie podnikate sk ho prostredia lep ia regul cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia)

play fullscreen
1 / 14
Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia)
114 Views
Download Presentation
kenny
Download Presentation

Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zlepšovanie podnikateľského prostredia (lepšia regulácia) Odbor hospodárskych analýz Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava, 24.10.2012

 2. „AKČNÝ PROGRAM ZNIŽOVANIA ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE“ - prijatý v októbri 2007 - cieľ: znížiť AZ o 25 % do roku 2012

 3. 1. etapa merania AZ 1. Etapa merania AZ (2009-10) • vybraných 48 zákonov pokrývajúcich 12 oblastí: - obchodné právo - občianske právo - účtovníctvo - konkurz a reštrukturalizácia - regulácia trhu - dane, clá a poplatky - investičné stimuly - iné finančné predpisy - odvody - práca a zamestnanosť - životné prostredie - duševné vlastníctvo

 4. 1. etapa merania AZ • Použitá metodika - Standard Cost Model náklady = cena x čas x množstvo • Vykonaných 1900 interwiews na vzorke vyše 1000 podnikateľských subjektov • 246 informačných povinností (PO) a 237 informačných povinností (FO) • rozdiel medzi admin. nákladmi a AZ • AZ podnikateľov vyplývajúca z posudzovaných 48 právnych predpisov je 91 mil. EUR (9%) pri celkových admin. nákladoch 992 mil. EUR

 5. 1. etapa merania AZ Najväčšie admin. náklady podnikateľov: • odvody (46%) • účtovníctvo (26%) • dane, clá a poplatky (18%) • 8 oblastí - práca a zamestnanosť, iné finančné predpisy, občianske právo, obchodné právo, životné prostredie, konkurz a reštrukturalizácia, duševné vlastníctvo a regulácia trhu (9%) Najväčšia administratívna záťaž • odvody (55%) • dane, clá a poplatky (39%) • iné finančné predpisy (3%) • životné prostredie, práca a zamestnanosť, obchodné právo a konkurz a reštrukturalizácia (2 %)

 6. 2. etapa merania AZ 2. Etapa merania AZ (2010-11) • zmapovaných 24 právnych predpisov zo sociálnej oblasti (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), zákon o cestovných náhradách, zákon o starobnom dôchodkovom sporení + vykonávacie predpisy) • vyplynulo 156 informačných povinností • celková administratívna záťaž predstavuje sumu 18 mil. EUR, čo tvorí takmer 7% z nameraných administratívnych nákladov (264 mil. EUR)

 7. 2. etapa merania AZ Najvyššie administratívne náklady (264 mil. EUR): • zákon o BOZP...110 mil. EUR (42%) • vyhláška MPSVR SR (podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci s techn. zariadeniami) ... 92 mil. EUR (35%) • zákon o cestovných náhradách ... 36 mil. EUR (13%) Najvyššia administratívna záťaž (18 mil. EUR) • vyhláška MPSVR SR ... 8,6 mil. EUR (48%) • zákon o cest. náhradách ... 5 mil. EUR (28%) • zákon o BOZP ... 3,2 mil. (18%)

 8. Závery merania AZ AZ nameraná počas merania • 109 mil. EUR (1. a 2. etapa spolu) Odhad celkovej výšky AZ a AN v SR • AZ: 659 mil. EUR (cca 1% HDP v bežných cenách) • AN: 1,98 mld. EUR (cca 3% HDP)

 9. Iniciatíva MH SR „Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia“ Prijatý v júli 2011 uznesením vlády SR č. 486/2011 (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19987) Obsahuje 94 odporúčaní na zlepšenie PP: • 5 krátkodobých • 64 strednodobých • 25 zo správy o stave PP

 10. Odpočet plnenia opatrení Z celkovo 94 opatrení (k 10.10.2012) : • 42 splnených (z toho 19 je splnených zo skupiny 25 opatrení zo správy o stave PP, kde predmetom úloh sú analýzy, z ktorých sa následne vyvodia ďalšie opatrenia na zníženie AZ) • 4 čiastočne splnené • 44 plnené priebežne • 4 MS SR zrušené Úspora podnikateľom cca 5 mil. EUR ročne Úspora z opatrení z 1. etapy merania splnených v r. 2010): cca 54 mil. EUR/r. Spolu: cca 60 mil. EUR cca 54 % z nameranej AZ cca 8% z celkovej AZ SR

 11. Perspektíva: • Plnenie cieľa znížiť AZ o 25 % do konca 2012 (vzťahovanie zníženej AZ k nameranej alebo celkovej záťaži v SR) • Potenciál k ďalšiemu znižovaniu AZ: III. etapa merania AZ, dobiehajúce opatrenia (termín plnenia dec 2012 resp. mar. 2013)

 12. III. etapa merania AZ termín: december 2012 cieľ – zmapovať a zmerať legislatívu v gescii MH SR (zákony, vyhlášky, nariadenia) použitie modelu SCM meranie realizované vo vlastnej réžii (bez outsourcingu) rozšírenie merania na ďalšie rezorty

 13. Zvýšenie atraktívnosti PP na Slovensku: Stratégia MH SR – do konca r. 2016 zlepšiť postavenie SR minimálne o 15 miest v rebríčku DB GAP analýza zlepšenia pozície SR - porovnanie postavenia SR s vybranými krajinami Návrh opatrení na zníženie AZ podnikateľov

 14. Kontakty Ing. Miloslav Andraško andrasko@mhsr.sk Odbor hospodárskych analýz Ministerstvo hospodárstva SR