Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia - PowerPoint PPT Presentation

biofyzika faktorov vonkaj ieho prostredia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia

play fullscreen
1 / 34
Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia
300 Views
Download Presentation
tilly
Download Presentation

Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biofyzika faktorov vonkajšieho prostredia

 2. Ekobiofyzika – interakcie organizmu s fyzikálnymi faktormi vonkajšieho prostredia Kontakt s okolitým prostredím • koža • dýchací systém • tráviaci systém Faktory vonkajšieho prostredia – fyzikálne, chemické biologické, spoločenské Fyzikálne faktory: • mechanické • akustické • klimatické • elektrické • magnetické • ionizujúce a neionizujúce žiarenie

 3. Účinky mechanických faktorov • charakter – statický a dynamický účinky gravitácie a zrýchlenia • ľudský organizmus – adaptovaný na jednosmerné pôsobenie gravitačného zrýchlenia (g = 9,81 m.s-2) • preťaženie – niekoľkonásobné zrýchlenie ako g • kladné preťaženie – pôsobiaca sila smeruje od hlavy k nohám • biela slepota • kritická hodnota 5 g • záporné preťaženie – pôsobiaca sila smeruje od nôh k hlave • červená slepota • kritická hodnota 3 g • priečne preťaženie - kritická hodnota 18 g

 4. beztiažový stav – odstredivá a dostredivá sila sú v rovnováhe • zaniká dráždenie vestibulárneho systému kinetózy – opakované nepravidelné striedanie záporného a kladného zrýchlenia

 5. účinky tlaku • zmeny atmosférického tlaku • podtlak • pretlak • tlak klesá s nadmorskou výškou - výšková hypoxia – náhly výstup do výšky nad 3000 m - horská (výšková) choroba

 6. Henryho zákon • Kesónova choroba • - pretlakové komory • dysbarizmus • barotrauma

 7. účinky mechanickej energie • mechanická trauma organizmu– pri náraze, náhlej zmene smeru pohybu, pri dlhodobom pôsobení tlaku • otrasy mozgu, srdca • mechanické kmitanie hmotných telies s f menšou ako 25 Hz otrasy • otrasy s vyššou f vibrácie

 8. účinky akustických faktorov • zvuk  16 Hz – 20 kHz (pod 16 Hz – infrazvuk, nad 20 kHz – ultrazvuk) • intenzita zvuku • hladina intenzity • hluk – nežiadúci zvuk neperiodického charakteru s rôznou frekvenciou, intenzitou a hlasitosťou, ktorý vyvoláva rušivý alebo nepríjemný vnem účinky hluku • faktory rozhodujúce o škodlivosti hluku: • fyzikálna charakteristika • charakter hluku • čas trvania • charakter práce

 9. poškodenie sluchu: - akútne - chronické prevencia: - technické opatrenia - osobná ochrana akustický úder

 10. účinky ultrazvuku • zdroj ultrazvuku – mechanické, magnetostrikčné a piezoelektrické generátory - šíri sa ako zvuk, rozdiel je v absorpcii pri prechode rôznymi prostrediami (vyššia absorpcia v plynoch) medicína: • nízkofrekvenčný ultrazvuk (20-100 kHz) – chirurgia • vysokofrekvenčný ultrazvuk (1-3 MHz) – fyzikálna terapia, diagnostika - interakcia ultrazvukových vĺn s organizmom závisí od ich intenzity: • vyššia intenzita – aktívna interakcia – zmena biologického prostredia (terapia, chirurgia, laboratórne pokusy) • nižšia intenzita –pasívna interakcia– zmena časového a priestorového priebehu ultrazvukovej vlny (diagnostika)

 11. mechanizmy účinku ultrazvuku: • ohrev • mechanické účinky • kavitácia ovplyvňovanie biologických systémov: • inhibičné účinky • stimulačné účinky

 12. Účinky klimatických faktorov Klíma – súbor priemerných hodnôt klimatických faktorov prevažne fyzikálneho charakteru (teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu, elektroklíma a i.)

 13. Účinky tepelnej energie a vlhkosti Telesná teplota – rovnováha medzi tvorbou a výdajom tepla • teplota povrchu tela – kolíše v širokom rozmedzí • teplota telesného jadra je stála → termoregulačné mechanizmy • termostatické centrum – v hypotalame (36,5°C) • koža – termoreceptory, tukové tkanivo – tepelný izolátor a regulátor • Termoregulácia organizmu • správanie • zmeny metabolizmu • fyzikálne mechanizmy

 14. Teplota kože < teplota vzduchu → organizmus teplo prijíma Teplota kože > teplota vzduchu → organizmus teplo vydáva → 4 fyzikálne mechanizmy: Kondukcia (vedenie) – 1% z celkového tepelného výdaja org. Konvekcia (prúdenie) – 15% Radiácia (sálanie) – 55-65% Evaporácia (vyparovanie) – 20 – 25% - závisí od vlhkosti vzduchu

 15. Účinky zvýšenej teploty a vlhkosti prostredia nízka vlhkosť - nepriaznivé účinky zvýšenej teploty vonkajšieho prostredia znesiteľnejšie → evaporácia (potenie), vazodilatácia, endokrinné regulačné mechanizmy • Prehriatie organizmu a zlyhanie termoregulácie – tepelný úpal • Nadmerné ožiarenie slnečným žiarením – slnečný úpal (insolácia)

 16. Účinky zníženej teploty a vlhkosti prostredia Znížená teplota prostredia →zvýšená tvorba tepla v organizme (zrýchlenie metabolizmu, chladový tras) → zníženie výdaja (vazokonstrikcia v koži) Dlhodobé podchladenie a telesné vyčerpanie • spánok → ďalšie ochladenie organizmu • zníženie telesnej teploty pod 25°C ohrozenie života, pod 20°C smrť

 17. Miestne poškodenie chladom – omrzlina • Zmiernenie následkov – normalizácia krvného obehu (hypertermický kúpeľ) • Hypotermia – chirurgické zákroky, zvýšenie činnosti štítnej žľazy, prehĺbenie dýchania, zníženie metabolizmu

 18. Účinky elektroklímy Elektroklíma – el. pole Zeme, priestorový náboj a iné el. polia • Kladné ióny priestorového náboja – dráždivé účinky, únava, bolesti hlavy → ťažkosti pred búrkami • Záporné ióny – priaznivé účinky → úľava po búrke

 19. Počasie – okamžitý stav súboru klimatických faktorov nepravidelne kolísajúcich okolo priemeru určeného klímou Biotropné účinky počasia – komplexné pôsobenie niekoľkých meteorologických faktorov na reaktivitu veg. nerv. systému • Magnetické búrky, zvýšená frekvencia erupcií na Slnku, prechod frontov • Následky – obehové a dýchacie ťažkosti, bolesti v patologicky zmenených tkanivách, vplyv na psychiku • Klimatoterapia – liečba pobytom v oblastiach s priaznivým účinkom klímy na človeka

 20. Účinky elektrického prúdu • Elektrický prúd – pohyb voľného elektrického náboja • Elektrické vodiče – pohyb voľných elektrických nábojov (e- v kovoch, ióny v elektrolytoch, e- a ióny v plynoch) • Dielektrické látky – elektrické náboje sú viazané na polarizované atómy a molekuly – posúvaním a otáčaním nábojov sa dielektrikum polarizuje → posuvný elektrický prúd

 21. Jednosmerný prúd– prechádza tkanivom ako pohyb iónov – elektrolyticky, šíri sa medzibunkovou hmotou • polarizácia dielektrika • Striedavý prúd – prechádza tkanivom ako posuvný prúd • nízkofrekvenčný - membrány kladú veľký odpor • vysokofrekvenčný - prechádza bunkovými membránami ľahko Elektrický prúd prechádza v organizme cestou najmenšieho odporu - pozdĺž obalov nervových vlákien, ciev a medzibunkovými priestormi - Najväčšia vodivosť - likvor a krvná plazma - Najmenšia vodivosť - kosti

 22. Dráždivosť – schopnosť reagovať na podnet • Jednosmerný prúd - nemá za normálnych okolností dráždivé účinky (iba pri náhlej zmene intenzity, pri dosiahnutí prahovej intenzity, ktorá pôsobí určitý čas) • Reobáza – najnižšia intenzita el. prúdu, ktorá je potrebná na vyvolanie podráždenia • Chronaxia – čas, ktorý je potrebný na vyvolanie podráždenia impulzom, ktorý má veľkosť dvojnásobku reobázy • charakteristická pre každý sval • Jednosmerný prúd spôsobuje zmeny podráždenia, ktoré sú spojené aj so zmenou iónového prostredia – elektrotonus • v oblasti katódy – zvýšená dráždivosť motorických nervov • v oblasti anódy znížená dráždivosť senzorických nervov (analgetický účinok) → elektroterapia

 23. Dráždivé účinky - elektrostimulácia • Defibrilátor – obnovenie srdcovej akcie pri jej zastavení • Kardiostimulátor – normalizácia a obnovenie srdcového rytmu • Neurostinulátor – dráždenie mozgu a miechy pri Dg alebo Th • Elektrošok – striedavý prúd vysokej intenzity (strata vedomia, epileptiformný kŕč všetkého svalstva – strata pamäti) – liečba ťažkých depresívnych stavov

 24. účinky jednosmerného elektrického prúdu • zmeny iónového prostredia – pohyb disociovaných iónov (transport iónov) • elektroforéza - pohyb nedisociovaných elektricky nabitých makromolekúl a koloidov • elektroosmóza - redistribúcia vody mebránovými štruktúrami smerom ku katóde • účinok aj na vazomotorické nervy – zvýšenie prekrvenia svalov Liečebné využitie jednosmerného prúdu – galvanoterapia • ionoforéza • galvanizácia

 25. Ionoforéza • vpravovanie liekov s elektrickým nábojom do tkanív pôsobením jednosmerného el. prúdu (kĺby, oko) • z anódy: K+, Li+, Ca2+, acetylcholín, neomycin • z katódy: Cl-, I-, vitamín C, penicilín • liečba ekzémov, zápalových, reumatických, alergických ochorení

 26. Galvanizácia • aplikácia jednosmerného prúdu do tkanív pomocou elektród umiestnených vo vodnom kúpeli • vyvoláva zvýšenie metabolizmu, hyperémiu v koži a svaloch • analgetický účinok (pri úrazoch, zápaloch nervov, svalov a kĺbov, trombózach, chronických kĺbových ochoreniach)

 27. Účinky striedavého elektrického prúdu • dráždivé účinky sú závislé od frekvencie • do 100 Hz - dráždivosť sa zvyšuje so stúpajúcou frekvenciou • nad 100 Hz – zvýšená frekvencia znižuje dráždivý účinok • nad 3 kHz – dráždivý účinok sa výrazne znižuje • pri 10 kHz – dráždivý účinok sa úplne stráca, pretože dĺžka trvania impulzu je kratšia ako najkratšia chronaxia

 28. Nízkofrekvenčný striedavý prúd • dráždivé, tepelné a čiastočne aj elektrolytické účinky • liečebne sa využíva v impulzoterapii – pri rozcvičovaní zdravých a čiastočne degenerovaných svalov, elektrostimulácii hladkých svalov, liečbe porúch srdca, zastavení srdca (defibrilácia)

 29. Vysokofrekvenčný striedavý prúd • nad 1 MHz nemá ani dráždivé a  ani elektrolytické účinky • dielektrický ohrev Vysokofrekvenčná terapia – • vysokofrekvenčný striedavý prúd+magnetické polia + elektromagnetické vlnenie • hĺbkový ohrev tkanív bez priameho kontaktu a bez absorpcie infračerveného žiarenia • krátkovlnná diatermia (f = 27,12 MHz, λ = 11,06 m) • ultrakrátkovlnná diatermia(f = 433,92 MHz, λ = 69 cm) • mikrovlnná diatermia (f = 2,45 GHz, λ = 12,25 cm)

 30. Nepriaznivé účinky elektrického prúdu • Najnebezpečnejší prúd pri f = 50 - 60 Hz • Pri f > 10 kHz už nie je nebezpečenstvo úrazu • možnosť úrazu závisí od napätia a od celkového odporu v obvode (najnebezpečnejšie - zdroje s nízkym vnútorným odporom) • Najcitlivejšie – mozog, respiračné svaly hrudníka, centrum riadiace dýchanie a srdcovú činnosť, srdce

 31. Bezpečný prúd pri f do 1 kHz: • pri striedavom prúde približne 10 mA • pri jednosmernom 25 mA • Pri úrazoch striedavým prúdom: • do 25 mA – zástava dýchania • do 80 mA – reverzibilné zastavenie srdcovej činnosti • nad 80 mA – pribúda podiel smrteľných úrazov • nad 1 A – smrť • pri blesku – 104 - 106 A

 32. Účinky magnetických polí Magnetické polia podľa časových zmien: • statické – intenzita sa nemení (permanentný magnet, vodiče jednosmerného prúdu, geomagnetické pole Zeme) • premenné – intenzita sa mení (vodiče striedavého elektrického prúdu) • pulzné – vodiče elektrických impulzov Magnetické polia podľa rozloženia magnetického poľa v priestore: • homogénne – vo všetkých bodoch rovnaká veľkosť a smer • nehomogénne – rôzna veľkosť a smer

 33. magnetická indukcia - B B = μ.H • H – intenzita magnetického poľa • μ – relatívna magnetická permeabilita podľa hodnoty μ sa látky delia: • feromagnetické – μ >> 1, (Fe, Co, Ni) • paramagnetické – μ > 1, (O2, Al, Pt) • diamagnetické – μ < 1, (H2O, NaCl, Bi) • v ľudskom organizme - prevažne diamagnetické a paramagnetické látky • pri zmene orientácie a koncentrácie, hlavne diamagnetických látok - zmena kinetiky biochemických reakcií i iných fyzikálne – chemických procesov

 34. Nepriame pôsobenie magnetického poľa – voľné radikály, ktoré vznikajú v dôsledku magnetochemických reakcií • statické polia – utlmujú metabolické procesy, znižujú dráždivosť nervového systému • premenné polia – stimulujú metabolické procesy, zvyšujú dráždivosť nervového systému Magnetické polia vysokej intenzity - zmeny reakčného času, spomalenie sedimentácie erytrocytov, zníženie odporu kože, poruchy inervácie srdcovo-cievneho systému – dočasné zmeny Využitie: • Dg. – magnetická rezonancia • Th. – nízkofrekvenčné – liečba zápalov periférnych nervov, urýchlenie hojenia rán po úrazoch a operáciách - vysokofrekvečné – premena magnetickej energie na tepelnú – diatermia