MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR . - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR . PowerPoint Presentation
Download Presentation
MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR .

play fullscreen
1 / 29
MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR .
154 Views
Download Presentation
woods
Download Presentation

MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR.

 2. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 • Čiastkový monitorovací systém les (ČMS Les) • Začiatkom 80-tych rokov však bolo vo viacerých európskych krajinách zaznamenané rozsiahle poškodenie lesov • Hypotézy zahrňujúce vplyv diaľkového prenosu imisií ako predispozišný, sprevádzajúci, alebo dokonca spúšťací faktor poškodzovania lesov • V roku 1985 prijatie Medzinárodného kooperatívneho programu sledovania a monitorovania vplyvov znečistenia ovzdušia na lesy (International Cooperative Program on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - UN/ECE ICP Forests) • Od roku 1987 vykonáva LVÚ Zvolen každoročne hodnotenia 111 trvalých monitorovacích plôch (TMP) v základnej národnej monitorovacej sieti 16 x 16km • V roku 1992 bola uznesením vlády SR z 26.V.1992 číslo 449 schválená koncepcia Informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa projekt monitoringu stavu lesov SR stal súčasťou celoplošného monitorovacieho systému životného prostredia SR.

 3. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011

 4. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests operating under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Convention on Long-range Transboundary Air Pollution

 5. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 • Čiastkový monitorovací systém les (ČMS Les). • V roku 1994 došlo na európskej úrovni k dohode o rozšírení programu, výsledkom čoho bol vznik Paneurópskeho programu intenzívneho monitoringu lesných ekosystémov, do ktorého sa od začiatku zapojila aj Slovenská republika • 1.1.1998 vznikla v rámci tohto programu na Slovensku národná monitorovacia sieť intenzívneho monitoringu pozostávajúca zo 7 TMP v gescii LVÚ Zvolen, ÚEL SAV Zvolen a ŠL TANAP Tatranská Lomnica.

 6. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 • Čiastkový monitorovací systém les (ČMS Les). • Cieľom čiastkového monitorovacieho systému "Lesy" je: • získanie čo najobjektívnejších informácií o stave lesných ekosystémov k určitému časovému termínu s následným sledovaním v stanovených termínoch • určiť s čo najväčšou presnosťou a spoľahlivosťou trendy zmien v kontaminácii lesných ekosystémov • určiť reálny a potencionálny stupeň destabilizácie lesných geobiocenóz charakterizovaný stupňom poškodenia drevín pre zabezpečenie úloh v oblasti lesníckej politiky a ochrany životného prostredia.

 7. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 • Čiastkový monitorovací systém les (ČMS Les) • Úroveň I. : Extenzívny veľkoplošný monitoring stavu lesa v systematicky vybranej sieti trvalých monitorovacích plôch (TMP) s nízkou monitorovacou intenzitou na plochách • Úroveň II. : Intenzívny monitoring stavu lesov pomocou menšieho počtu vybraných TMP s vyššou monitorovacou intenzitou v zmysle širšieho rozsahu sledovaných parametrov na ploche. • Úroveň III. : Analýza lesných ekosystémov pomocou obmedzeného počtu TMP, vhodných na detailné preskúmanie komplexných interakcií medzi jednotlivými zložkami ekosystémov.

 8. Monitoring lesného prostredia 24. 3. 2009 • Čiastkový monitorovací systém les (ČMS Les). • Trvalé monitorovacie plochy sú v rámci siete založené rovnomerne systematicky v rozstupe 16x16 km • Celkom bolo založených 111 TMP, na ktorých sa odvtedy každoročne vykonávajú monitorovacie práce • TMP majú tvar štvorca so stranami 50x50 m. Plochy v rámci jednotky priestorováho rodelenia lesa do ktorej padli sú vybrané tak, aby reprezentovali homogénnu časť lesa, a aby boli od okraja porastu vzdialené minimálne na vzdialenosť strednej výšky hlavnej dreviny. Medzi TMP sa nenachádzajú porasty v štádiu mladín. • Od roku 1988 sa národná sieť stala súčasťou európskej monitorovacej siete v rámci programu UN/ECE ICP Forests.

 9. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011

 10. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011

 11. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011

 12. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Prehľad sledovaných veličín, meracích metód a frekvencií meraní na TMP

 13. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Prehľad sledovaných veličín, meracích metód a frekvencií meraní na TMP

 14. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Prehľad sledovaných veličín, meracích metód a frekvencií meraní na TMP

 15. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Prehľad sledovaných veličín, meracích metód a frekvencií meraní na TMP

 16. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Prehľad sledovaných veličín, meracích metód a frekvencií meraní na TMP

 17. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Triedenie monitorovacích metód – metódy nedeštruktívne – priame: okulárne pozorovanie (+ optické zariadenia) – metódy nedeštruktívne – nepriame fyzikálne meranie rozptylu zväzku energie, interakcia energie s látkou

 18. Obr. 2. 9 Zapojenie pre meranie merného elektrického odporu pôd. Obr. 2.4 Distrubúcia elektrického potenciálu vyvolaného dvojicou prúdových elektród vzdialených 1 m s prúdom 1 ampéra a homogénnym polpriestorom s merným odporom 1  . m. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy nedeštruktívne – nepriame: tomografia (elektrická rezistivitná tomografia), používa sa na stanovenie objemu pôdy a podložia, prípadne retenčnej a transformačnej kapacity → intenzitno-kapacitný prístup

 19. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy nedeštruktívne – nepriame (potreba kalibrácie): napr. neutrónová sonda na meranie vlhkosti pôdy

 20. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy nedeštruktívne – nepriame: Time Domain Reflectometry (zisťovanie vlhkosti, teploty a koncentrácie solí v pôdnom roztoku)

 21. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy nedeštruktívne – priame: tenziometria na zisťovanie energetického stavu pôdnej vody – prístupnosť pre rastliny a dreviny

 22. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 – intenzitný prístup: napr. vlhkosť pôdy (v rel. jednotkách, %)

 23. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 – kapacitný prístup: v abs. jednotkách, napr. zásoba pôdnej vody v mm.

 24. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 – metódy deštruktívne: odber a analýza vzoriek (pôdy, asimilačných orgánov)

 25. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy deštruktívne: odber a analýza vzoriek (najvhodnejšie miesta odberu !!!), napr. v zóne stoku po kmeni

 26. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 – metódy deštruktívne: odber a analýza vzoriek, následne vhodná voľba vyhodnotenia a zobrazenia výsledkov (geoštatistické metódy, t. j. tie, ktoré prihliadajú na priestorovú závislosť, tzv. autokoreláciu)

 27. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 –metódy nedeštruktívne: magnetická susceptibilita, využiteľná v okolí emitérov ťažkých kovov s magnetickými vlastnosťami

 28. Monitoring lesného prostredia 13. 3. 2007 – prítomnosť zŕn s magnetickými vlastnosťami, stanovená vo vzorkách pôdy na miestach označených vysokou magnetickou susceptibilitou

 29. Monitoring lesného prostredia 5. 4. 2011 Záverečná fáza: predikcia (prognóza), vždy na základe vhodného modelu