Download
pr vo ivotn ho prostredia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právo životného prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Právo životného prostredia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Právo životného prostredia 6. prednáška

 2. Medzinárodné PŽP

 3. Predmet úpravy MPŽP = systém pravidiel správanie sa štátov ako subjektov medzinárodného práva pri ochrane a tvorbe životného prostredia a racionálnom využívaní prírodných zdrojov, tak by nedochádzalo k ohrozovaniu a poškodzovaniu ŽP v susediacich i geograficky vzdialených štátoch a v oblastiach vyňatých spod jurisdikcie štátov (napr. šíre more)

 4. Pramene MPŽP • MPŽP sa začalo systematicky rozvíjať po prijatí tzv. montrealského programu pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva Riadiacou radou UNEP • Medzinárodné zmluvy (dvojstranné, viacstranné -> rezolúcia, deklarácia, charta,..) (obsahom zmlúv sú záväzky, ktoré na seba štáty dobrovoľne preberajú) • Medzinárodná obyčaj (napr. zásada nespôsobenia škody druhému štátu používaním vlastnej časti prírody)

 5. Slovenské PŽP a MPŽP • SR uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medz. zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky • Medz. dohody o ĽP a ZS, medzinárodné zmluvy, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva a povinnosti FO alebo PO, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi

 6. Zásady medzinárodnej ochrany ŽP 1. Zásada ochrany ŽP - medzinárodný záväzok na spoluprácu v otázkach ochrany ŽP 2. Zásada úplnej zvrchovanosti štátu nad svojimi prírodnými surovinami - Sloboda nakladania so svojimi prírodnými zdrojmi v súlade so svojou politikou a ostatné štáty musia rešpektovať toto právo 3. Zásada nespôsobenia škody ŽP mimo jurisdikciu štátu(Štokholmská deklarácia 1972)

 7. Osobitné zásady • Zásada environmentálneho posúdenia • Zásada výmeny informácií • Zásada vzájomných konzultácií • ... • Environmentálne právo sa

 8. Subjekty MPŽP 1. Štáty 2. Medzinárodné organizácie 3. Integračné zoskupenia 4. Mimovládne záujmové organizácie na ochranu životného prostredia

 9. Medzinárodná organizácia- OSN Na ochrane prírody a krajiny sa podieľajú okrem OSN aj viaceré medzivládne organizácie pridružené k OSN: • Organizácia pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) • Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) • Svetová meteorologická organizácia (WMO) • Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) • ...

 10. UNEP – UNEnvironmental Programme UNEP = program OSN, ktorý adresuje otázky ŽP na svetovej a regionálnej úrovni. -> Podporuje rozvoj medzinárodnej spolupráce -> Sleduje vývoj situácie v ŽP s cieľom zabezpečiť, aby vlády venovali pozornosť problémom ŽP, ktoré majú medzinárodný význam -> Napomáha získavaniu informácií, štúdiu a výmene poznatkov o ŽP www.unep.org

 11. Hlavné priority UNEP Cieľ: Zabezpečiť vedenie a partnerstvo v starostlivosti o ŽP a to motivovaním, informovaním, umožnením, aby národy a ľudia zlepšovali svoje životné prostredie a svoju kvalitu života so zachovaním pre ďalšie generácie • Klimatické zmeny • Katastrofy a konflikty • Manažment ecosystémov • Environmentálne riadenie • Škodlivé látky • Efektívnosť prírodných zdrojov • ...

 12. Charakteristika UNEP • Založené po Konferencií OSN o „Human Environment“ v Štokholme v roku 1972 • Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 2997 z 15 Decembera 1972 • Zloženie: 58 národov volené na 4 ročné obdobia VZ OSN (starostlivosť vykonáva UNEP Sekretariát so sídlom v Nairobi, Keňa) Sekretár: Achim Steiner Financovanie: rozpočet OSN, dobrovoľné príspevky

 13. UNPD- UN Development Programme • UNDP svetová rozvojová sieť/organizácia, ktorá háji zmenu a spájanie štátov v oblasti výmeny informácií, skúseností s cieľom pomôcť ľuďom budovať lepší život na základe ich vlastných rozhodnutí • UNDP pracuje v 166 krajinách sveta www.undp.org

 14. Ciele UNDP • Eliminovanie chudoby • Kreatívnosť práce a trvalo udržateľné živobytie • Zrovnoprávnenie žien • Ochrana a regenerácia ŽP => orientuje sa na TU poľnohospodárstvo a zabezpečenie výživy obyvateľstva, starostlivosť o lesy, vodné zdroje, vodné ŽP, TU energia

 15. Rada Európy • Rada Európy vznikla v roku 1949 s cieľom rozvíjať spoločné a demokratické princípy v celej Európe na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach a ďalších relevantných dokumentov o ochrane jednotlivca • Výbor pre ŽP • Pracovná skupina Rady pre PŽP www.coe.int www.coe.int/t/sk/com/about_coe/

 16. Medzinárodné mimovládne organizácie • Greenpeace – odpor proti jadrovým skúškam www.greenpeace.sk • Hnutie Medzinárodných priateľov Zeme – ochrana ozónovej vrstvy www.priateliazeme.sk • Medzinárodný zväz na ochranu prírody (IUCN) www.seps.sk/zp/iucn/index.htm • GLOBE pre Európu- Globálna legislatívna organizácia www.globe.gov/r • Medzinárodný súd pre arbitráž a zmierovacie konanie v ŽP-Mexiko

 17. Európska únia Integračné zoskupenie

 18. Tri európske spoločenstvá • ES uhlia a ocele (Montánna únia) • Európske hospodárske spoločenstvo (EHS->ES) • ES atómovej energie (EURATOM) • sú medzinárodné organizácie nadnárodného charakteru založené medzinárodnými zmluvami (zmluvami medzinárodného práva verejného) • majú vlastnú právnu subjektivitu • všeobecný cieľ: integrácia

 19. Reformy zakladajúcich zmlúv • Jednotný európsky akt • prijatý 28.2.1986 -> platný od1.7.1987 • Maastrichtská zmluva • prijatá 7.2.1992 -> platná od1.11.1993 • Amsterdamská zmluva prijatá 2.10.1997 -> platná od mája 1999 • Nicejská zmluva prijatá 11.12.2000 -> platná od mája 2001 • Lisabon ( ? )

 20. Ciele ESS/EÚ • Zaistenie mieru • Založenie medzinárodnej organizácie – Spoločenstva, ktoré združujú členské štáty a majú nadštátnu povahu • Vyvážený a udržateľný ekonomický a sociálny pokrok • Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc (spoločný trh) • Zavedenie hospodárskej a menovej únie (vrátane €) • Presadzovanie medz. identity, najmä prostredníctvom zahraničnej a bezpečnostnej politiky (dôraz na obrannej politike) • Posilňovanie ochrany práv a záujmov štátnych občanov zavedením občianstva EÚ • Zachovávať a rozvíjať právny poriadok ESS (acquis communitaire)

 21. Právna subjektivita EÚ • podľa v súčasnej dobe prevládajúceho názoru možno vyvodiť, že EÚ zatiaľ nie je právny subjekt (nemá pr.subjektivitu) a preto nie je ani medzinárodnou organizáciou => EÚ nemá členské štáty; tie sú len zmluvnými stranami Zmluvy o EÚ • ESS sú medzinárodné organizácie oprávnené konať voči tretím štátom, rovnako aj voči členským štátom - zmena je možná: Lisabonskou zmluvou

 22. Systém Európskeho práva • komunitárne právo • unijné právo

 23. Primárne/Sekundárne právo • Primárne právo tvoria zakladajúce zmluvy – ich zmeny a doplnky, ako aj všetky ich prílohy (protokoly, prehlásenia, ktoré patria k základnému obsahu práva), zmluvy o pristúpení • Sekundárne právo je odvodené od primárneho práva (sekundárne právo musí byť vždy v súlade s primárnym právom) - základ platnosti primárneho a sekundárneho práva spočíva v delegovaní výsostných práv členských štátov

 24. Sekundárne komunitárne právo • Typické právne akty = nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská • Atypické právne akty = v Zmluve o ES sa vraví aj o ostatných právnych aktoch ako napr. opatreniach, hlavných smerovaniach a pod.

 25. Nariadenie • „európsky zákon“ • súbor všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré sú záväzné vo všetkých častiach a platia okamihom vstupu bezprostredne vo všetkých členských štátoch • všetky orgány sú povinné nariadenie aplikovať (rovnaké právne následky vyvoláva tam, kde sú rovnaké podmienky) • nariadenie vytláča všetko vnútroštátne právo, ktoré je s ním v rozpore

 26. Smernica • ESS vydávajú smernice s určitým obsahom úpravy, ktorý je potom v lehote stanovenej v smernici vykonávaný členskými štátmi, pre ktoré je záväzná, a to prostriedkami a vo formách vnútroštátneho práva • môže zaväzovať všetky štáty, alebo len určité štáty (rozdiel oproti nariadeniu) • záväznosť smernice je len pokiaľ ide o cieľ, ktorý sa má dosiahnuť (prostriedky sú ponechané na vôľu každého členského štátu, avšak cieľ musí byť dosiahnutý)

 27. Rozhodnutie • rozhodnutie sa týka jednotlivého prípadu a je záväzné pre toho, komu je určené, teda pre určitý obmedzený počet adresátov (riešia konkrétne prípady) • adresáti: FO, PO, skupiny, členské štáty • má bezprostredný účinok na adresátov (môže však vyvolať právne účinky u iných osôb ako adresátov -> tieto osoby môžu podať žalobu na neplatnosť)

 28. Odporúčania a stanoviská • nezáväzné právne akty (sú však predpokladom určitého konania, resp. ďalšieho postupu) • dotknutí adresáti ich nemusia rešpektovať • nemôže z nich plynúť nevýhoda • obsahujú posúdenie právne relevantnej situácie orgánom ESS (ide o druh návodu, rady) • adresáti: členské štáty, príp. iné subjekty - nevydanie odporúčania/stanoviska je dôvodom na podanie žaloby na nečinnosť (nikdy nie žaloba na neplatnosť, lebo nie sú záväzné)

 29. Pramene unijného práva • predvídané Zmluvou o EÚ a rozvíjané nasledujúcimi zmluvami • patria sem medzinárodné zmluvy, rozhodnutia ER, spoločné postupy a spoločné postoje Členenie: • pramene unijného primárneho práva -> Zmluva o EÚ • pramene unijného sekundárneho práva -> Zmluva o EÚ, právne akty vydávané v rámci II. a III. piliera

 30. Priamy účinok komunitárneho práva • priamy účinok = schopnosť komunitárnej normy ovplyvňovať právne postavenie subjektov práva členských štátov priamo (bez recepcie do vnútroštát.práva) - dôvodom je dobrovoľné obmedzenie suverenity členských štátov • komunitárne právo sa aplikuje na území členských štátov tak, že pristupuje k národným právnym poriadkom, ale nestráca svoju povahu

 31. Dôsledky priameho účinku: • komunitárne právo pristupuje bez ďalšieho k aplikovateľnému právu členských štátov bez recepcie • komunitárne právo sa pričleňuje k právu členských štátov a priamo spôsobuje právne účinky bez zmeny svojej komunitárnej povahy (je aplikované ako komunitárne právo, nie ako vnútroštátne právo) • Norma je priamo aplikovaná ako na návrh dotknutých subjektov práva členských štátov, tak aj ex offo orgánmi členských štátov • priamy účinok primárneho práva = evidentný • priamy účinok sekundárneho práva = rozdielny

 32. Ďakujem za pozornosť!!!