1 / 19

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia. Ochrana ovzdušia. Cieľ právnej úpravy: regulovať vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu ovzdušia Predmetom úpravy: právna regulácia tzv. vonkajšieho prostredia (ovzdušie v troposfére)

roza
Download Presentation

Právo životného prostredia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Právo životného prostredia

 2. Ochrana ovzdušia Cieľ právnej úpravy: regulovať vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu ovzdušia Predmetom úpravy: právna regulácia tzv. vonkajšieho prostredia (ovzdušie v troposfére) - Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (smernice Rady o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín)

 3. Vecná pôsobnosť zákona Tento zákon upravuje práva a povinnosti PO a FO pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia. - Nevzťahuje sa na jadrové elektrárne

 4. Prípustná miera znečisťovania ovzdušia Ochrana ovzdušia spočíva v: • realizácií preventívnych opatrení a zábran pred vnášaním znečisťujúcich látok do ovzdušia ľudskou činnosťou • v obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečistenia znečisťujúca látka = akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie

 5. Prípustná mieru určujú: • emisné limity - najvyššia prípustná miera znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja (stacionárny zdroj = technologický celok, sklad, skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia, úletu znečisťujúcich látok atď.) • všeobecné podmienky prevádzkovania, • národné emisné stropy • nie sú zakotvené limity pre všetky látky

 6. Úloha poľnohospodárstva v oblasti životného prostredia

 7. Spoločná poľnohospodárska politika ... • najrozsiahlejšia integrovaná politika ES • čl. 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Spoločná poľnohospodárska politika je vo výlučnej kompetencií Spoločenstva=> garancia primeraných cien spotrebiteľom a spravodlivého príjmu poľnohospodárom

 8. Ciele SPP V zmysle článku 33/1 Zmluvy o Európskom spoločenstve sú vymedzené ako: • zvýšenie produktivity poľnohospodárstva podporou technického pokroku a zaistením racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využitia výrobných činiteľov, najmä pracovnej sily • zaistenie zodpovedajúcej životnej úrovne poľnohospodárskej komunite, a to najmä zvýšení individuálnych príjmov osôb pracujúcich v poľnohospodárstve • stabilizácia trhu • zaistenie plynulého zásobovania • zaistenie dodávok spotrebiteľov za rozumné ceny

 9. História SPP • Po vojne: sebestačnosť vo výrobe potravín (garantované ceny) • 1992Mc Sharryho reforma: orientácia na trh, produkčné limity, rozvoj vidieka • 1999-Agenda 2000 • 2003- „Luxemburská reforma“ – decoupling, krížová zhoda, modulácia • 2008 – „Health Check“

 10. 1.pilier Trhová politika Príjmová podpora 2.pilier Politika rozvoja vidieka Produkcia potravín Vidiecke oblasti Ochrana ŽP Dva piliere Spoločnej poľnohospodárskej politiky

 11. Prvý pilier SPP Článok 34/2 predmetnej Zmluvy o Európskom spoločenstve tiež stanovuje formy regulovania poľnohospodárskeho trhu. Ide o: • spoločné súťažné pravidlá • povinnú koordináciu rôznych národných systémov regulovania trhu (v súčasnosti sa takmer vôbec neuplatňuje) • komunitárnu reguláciu trhu = regulačné nástroje : intervenčné- garantované ceny; režim dovozných ciel, dávok,systém priamych platieb, systém exportných dotácií

 12. Priame platby- EÚ • regulačný nástroj prvého piliera SPP • existuje od roku 1993 (podpory na základe produkcie) • 2003- reforma SPP = jednotná platby na farmu (JPF) zavedenú od roku 2005, ktorá je oslobodená od viazanosti poľnohospodára na produkciu (tzv. decoupling) a jeho orientáciu na trh. Systém bol navyše doplnený možnosťou poskytovania podporných prostriedkov pre poľnohospodárov, ktorí sa rozhodnú nič neprodukovať. • Systém JPF dopĺňajú tzv. dodatočné platby (národné obálky) vyplácané z rozpočtových prostriedkov štátov • Reforma SPP (2003) vymedzila predpoklad úplného vyplácania JPF, ktorým je rešpektovanie určitých noriem v oblasti životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, zdravia zvierat a rastlín a welfare zvierat ako aj udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v dobrom stave z hľadiska poľnohospodárstva a životného prostredia- ide o tzv. krížovú zhodu

 13. Druhý pilier SPP • viac ako 1/2 obyvateľov členských štátoch EÚ žije vo vidieckych oblastiach • vidiecke oblasti= 90 % územia EÚ • Politika rozvoja vidieka 2007-2013 vedie k trvalo udržateľnému rozvoju územia Európy tým, že pomôže vidieckym oblastiam EÚ využiť ich potenciál byť príťažlivým miestom pre investície, prácu a život

 14. Slovenská republika do konca roka 2008 uplatňovať namiesto jednotnej platby na farmu (JPF) zjednodušený systém jednotnej platby na plochu (SAPS) V nových členských štátoch budú priame platby zavádzané postupne v priebehu 10 rokov, pričom v roku 1 (2004) sa začne na úrovni 25% z plnej úrovne platieb v EÚ Vyplácanie SAPS sa realizuje na základe výmery poľnohospodárskej pôdy a nároku na platbu na ha, vypočítaného na národnej úrovni (výpočet sadzby na ha poľnohospodárskej pôdy: celkový objem finančných prostriedkov na priame platby daného členského štátu v danom roku/celková výmera poľnohospodárskej pôdy v danom členskom štáte. Členské štáty majú možnosť doplniť stanovené úrovne priamych platieb národnými doplatkami Systém „krížovej zhody“- neuplatňuje sa - povinnosť udržiavať pôdu v dobrom poľnohospodárskom stave Modulácia ani systém finančnej kontroly do r. 2013 neuplatňuje

 15. 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny 2.1 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy 2.1.1 Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach2.1.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernica 2000/60/ES2.1.3 Agroenvironmentálne platby2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat 2.2 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy2.2.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 16. Rozvoj vidieka 2007-2013 <<Os LEADER>> Os 1 Konkurencie schopnosť Os 2 Životné Prostredie + hospodárenie s pôdou Os 3 Ekonomická diverzifikácia + Kvalita života Jediný súbor programovacích, finančných, monitorovacích, kontrolných pravidiel Jediný fond rozvoja Druhý pilier SPP

 17. Multifunkčné poľnohospodárstvo?? Funkcie poľnohospodárstva: Zelená Modrá Žltá Biela Krajinný manažment vodný manažment životaschopnosť bezpečnosť Welfare zvierat vytváranie veternej dediny, kultúrne a kvalita Udržiavanie biodiverzity energie historické dedičstvo potravín kontrola záplav

 18. Problémy poľnohospodárstva • Súčasné produkčné poľnohospodárstvo je v kríze... • Mnohé funkcie poľnohospodárstva majú charakter verejných záujmov, nie vždy poľnohospodárov...

 19. Ďakujem za pozornosť!!!

More Related