Download
pr vo ivotn ho prostredia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právo životného prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Právo životného prostredia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Právo životného prostredia

 2. Ochrana ovzdušia Cieľ právnej úpravy: regulovať vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu ovzdušia Predmetom úpravy: právna regulácia tzv. vonkajšieho prostredia (ovzdušie v troposfére) - Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (smernice Rady o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín)

 3. Vecná pôsobnosť zákona Tento zákon upravuje práva a povinnosti PO a FO pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia. - Nevzťahuje sa na jadrové elektrárne

 4. Prípustná miera znečisťovania ovzdušia Ochrana ovzdušia spočíva v: • realizácií preventívnych opatrení a zábran pred vnášaním znečisťujúcich látok do ovzdušia ľudskou činnosťou • v obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečistenia znečisťujúca látka = akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie

 5. Prípustná mieru určujú: • emisné limity - najvyššia prípustná miera znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja (stacionárny zdroj = technologický celok, sklad, skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia, úletu znečisťujúcich látok atď.) • všeobecné podmienky prevádzkovania, • národné emisné stropy • nie sú zakotvené limity pre všetky látky

 6. Úloha poľnohospodárstva v oblasti životného prostredia

 7. Spoločná poľnohospodárska politika ... • najrozsiahlejšia integrovaná politika ES • čl. 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Spoločná poľnohospodárska politika je vo výlučnej kompetencií Spoločenstva=> garancia primeraných cien spotrebiteľom a spravodlivého príjmu poľnohospodárom

 8. Ciele SPP V zmysle článku 33/1 Zmluvy o Európskom spoločenstve sú vymedzené ako: • zvýšenie produktivity poľnohospodárstva podporou technického pokroku a zaistením racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využitia výrobných činiteľov, najmä pracovnej sily • zaistenie zodpovedajúcej životnej úrovne poľnohospodárskej komunite, a to najmä zvýšení individuálnych príjmov osôb pracujúcich v poľnohospodárstve • stabilizácia trhu • zaistenie plynulého zásobovania • zaistenie dodávok spotrebiteľov za rozumné ceny

 9. História SPP • Po vojne: sebestačnosť vo výrobe potravín (garantované ceny) • 1992Mc Sharryho reforma: orientácia na trh, produkčné limity, rozvoj vidieka • 1999-Agenda 2000 • 2003- „Luxemburská reforma“ – decoupling, krížová zhoda, modulácia • 2008 – „Health Check“

 10. 1.pilier Trhová politika Príjmová podpora 2.pilier Politika rozvoja vidieka Produkcia potravín Vidiecke oblasti Ochrana ŽP Dva piliere Spoločnej poľnohospodárskej politiky

 11. Prvý pilier SPP Článok 34/2 predmetnej Zmluvy o Európskom spoločenstve tiež stanovuje formy regulovania poľnohospodárskeho trhu. Ide o: • spoločné súťažné pravidlá • povinnú koordináciu rôznych národných systémov regulovania trhu (v súčasnosti sa takmer vôbec neuplatňuje) • komunitárnu reguláciu trhu = regulačné nástroje : intervenčné- garantované ceny; režim dovozných ciel, dávok,systém priamych platieb, systém exportných dotácií

 12. Priame platby- EÚ • regulačný nástroj prvého piliera SPP • existuje od roku 1993 (podpory na základe produkcie) • 2003- reforma SPP = jednotná platby na farmu (JPF) zavedenú od roku 2005, ktorá je oslobodená od viazanosti poľnohospodára na produkciu (tzv. decoupling) a jeho orientáciu na trh. Systém bol navyše doplnený možnosťou poskytovania podporných prostriedkov pre poľnohospodárov, ktorí sa rozhodnú nič neprodukovať. • Systém JPF dopĺňajú tzv. dodatočné platby (národné obálky) vyplácané z rozpočtových prostriedkov štátov • Reforma SPP (2003) vymedzila predpoklad úplného vyplácania JPF, ktorým je rešpektovanie určitých noriem v oblasti životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, zdravia zvierat a rastlín a welfare zvierat ako aj udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v dobrom stave z hľadiska poľnohospodárstva a životného prostredia- ide o tzv. krížovú zhodu

 13. Druhý pilier SPP • viac ako 1/2 obyvateľov členských štátoch EÚ žije vo vidieckych oblastiach • vidiecke oblasti= 90 % územia EÚ • Politika rozvoja vidieka 2007-2013 vedie k trvalo udržateľnému rozvoju územia Európy tým, že pomôže vidieckym oblastiam EÚ využiť ich potenciál byť príťažlivým miestom pre investície, prácu a život

 14. Slovenská republika do konca roka 2008 uplatňovať namiesto jednotnej platby na farmu (JPF) zjednodušený systém jednotnej platby na plochu (SAPS) V nových členských štátoch budú priame platby zavádzané postupne v priebehu 10 rokov, pričom v roku 1 (2004) sa začne na úrovni 25% z plnej úrovne platieb v EÚ Vyplácanie SAPS sa realizuje na základe výmery poľnohospodárskej pôdy a nároku na platbu na ha, vypočítaného na národnej úrovni (výpočet sadzby na ha poľnohospodárskej pôdy: celkový objem finančných prostriedkov na priame platby daného členského štátu v danom roku/celková výmera poľnohospodárskej pôdy v danom členskom štáte. Členské štáty majú možnosť doplniť stanovené úrovne priamych platieb národnými doplatkami Systém „krížovej zhody“- neuplatňuje sa - povinnosť udržiavať pôdu v dobrom poľnohospodárskom stave Modulácia ani systém finančnej kontroly do r. 2013 neuplatňuje

 15. 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny 2.1 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy 2.1.1 Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach2.1.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernica 2000/60/ES2.1.3 Agroenvironmentálne platby2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat 2.2 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy2.2.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby2.2.4 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 16. Rozvoj vidieka 2007-2013 <<Os LEADER>> Os 1 Konkurencie schopnosť Os 2 Životné Prostredie + hospodárenie s pôdou Os 3 Ekonomická diverzifikácia + Kvalita života Jediný súbor programovacích, finančných, monitorovacích, kontrolných pravidiel Jediný fond rozvoja Druhý pilier SPP

 17. Multifunkčné poľnohospodárstvo?? Funkcie poľnohospodárstva: Zelená Modrá Žltá Biela Krajinný manažment vodný manažment životaschopnosť bezpečnosť Welfare zvierat vytváranie veternej dediny, kultúrne a kvalita Udržiavanie biodiverzity energie historické dedičstvo potravín kontrola záplav

 18. Problémy poľnohospodárstva • Súčasné produkčné poľnohospodárstvo je v kríze... • Mnohé funkcie poľnohospodárstva majú charakter verejných záujmov, nie vždy poľnohospodárov...

 19. Ďakujem za pozornosť!!!