Download
vplyv ivotn ho prostredia na imunitn syst m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vplyv životného prostredia na imunitný systém PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vplyv životného prostredia na imunitný systém

Vplyv životného prostredia na imunitný systém

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Vplyv životného prostredia na imunitný systém

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vplyv životného prostrediana imunitný systém prienikové disciplíny

 2. Imunitný potenciál Imunitný potenciál narodenie smrť

 3. Imunológia životného prostredia • Komplexný vplyv fyzikálnych, chemických, biologických a spoločenských (psychických) faktorov životného a pracovného prostredia na normálne fungovanie imunitného systému jedinca a vybraných skupín • výsledok – pozitívny/negatívny • hybridná disciplína – imunológia, ekológia, hygiena, pracovné lekárstvo, toxikológia, epidemiológia, atď

 4. Niektoré odvetvia Preventívna imunológia • určenie zmien imunologických funkcií a ich modulácia u exponovaných skupín obyvateľstva, aby sa zabránilo nepriaznivým klinickým prejavom Imunofarmakológia • imunomodulačné pôsobenie prírodných alebo syntetických látok • výsledok – imunosupresia, imunostimulácia, imunonormalizácia • cieľ – úmyselný a regulovaný zásah do imunitných mechanizmov za terapeutickým účelom • predmet – vývin liekov s cieleným účinkom na IS a sledovanie vedľajších účinkov liekov

 5. Imunostimulačné látky Pôvod • chemický – lavamisol (imunonormalizácia), isoprinosine, azimexol, lyzolecitín a jeho analógy, polynukleotidy • baktériový – celé atenuované alebo usmrtené baktérie (BCG vakcína proti TBC,...) – baktériové produkty (LPS, peptidoglykány) – baktériové lyzáty (uravaxom, bronchovaxom) – baktériové extrakty (biostim, ribomunyl) • fungálny – ATB (bestatin, thercifectin, forphenicinon) – polysacharidy (glukány, manány – lentinan, schizophyllan, pharmaran, manozym) • endogénny – fyziologické imunoregulačné látky

 6. Imunosupresívne látky Pôvod • chemické – steroidy (kortizol, hydrokortizón, kortikosterón, kortizón) – alkylačné látky (cyklofosfamid, chlorambucil) – antimetabolity (kys. folová, purínové analógy, pyrimidínové analógy) – ATB (cyklosporín A, FK506, rapamycín, aktinomycín D, mitomycín C, puromycín) • biologické – antilymfocytové sérum – monoklonové protilátky (anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8)

 7. Imunotoxikológia • neželaný, zvyčajne náhodný škodlivý vplyv xenobiotík na IS výsledok • imunosupresia (znížená rezistencia na infekcie, porucha imunologického dohľadu – vznik nádorov) • imunostimulácia (autoimunita, alergické reakcie) predmet • vývoj metód (metód je málo a chemikálií veľa) • metabolizmus xenobiotík v imunokompetentných bunkách (makrofágy) • ovplyvnenie toxicity xenobiotík imunomodulátormi xenobiotiká • chemikálie v životnom prostredí • lieky (terapeutický účinok, vedľajšie účinky, nevhodná dávka) • niektoré biologické materiály

 8. Vznik imunotoxikológie • chyby pri aplikácii pesticídov a nehody v továrňach 1968 – PCB v ryžovom oleji (Jap. „Yasho“, Čína „Yu-chang“) 1973 – PBB v krmive a následne v potravinách (USA) 1975 – 2,3,7,8-tetrachlórodibenzo-p-dioxín (TCDD) sa uvoľnil po explózii v továrni na herbicídy v Seveso (Tal) a bol používaný vo Vietname ako exfoliant „Agent Orange“ • komerčný záujem farmaceutických firiem sledovanie nežiadúcich účinkov liekov • IS a jeho zložky reagujú citlivejšie na toxické látky ako iné fyziologické ukazovatele, kt. sa sledujú v klasickej toxikológii

 9. Osobitosti pôsobenie imunotoxických látok • aj IS pôsobí na toxicitu látky (protilátky proti DDT, dieldrínu, metationu, ...) • mnohé xenobiotiká a liečivá sú lipofilné resorpcia lymfoidným tkanivom profesionálne fagocyty pohlcujú toxické a rádioaktívne látky kumulácia malých dávok (ťažké kovy, ...) • kancerogénne účinky • účinok chemikálií je geneticky podmienený (Ah lokus P450) • IS má alternatívne cesty • podľa dávky a doby pôsobenia • zmeny sú reverzibilné a dajú sa modulovať imunofarmakologicky

 10. Imunotoxické látky • polyaromatické uhľovodíky • polyhalogénované aromatické uhľovodíky (PCB, PBB) • ťažké kovy (Hg, Pb, Cd), metylortuť, organocínové zl. • aromatické amíny (benzidín) • estrogénne xenobiotiká (zearalenon, DDT,...) • pesticídy (DDT, lindan, chlordan, organofosfáty) • benzén • dimetylnitrozamín • látky s iritačným účinkom na pľúca (azbestový prach, Be) • oxidačné plyny (NO2, SO3, O3)

 11. Vplyv škodlivých návykov Fajčenie • aktivované makrofágy produkujú podstatne viac O2.- • chronický aj akútny oxidačný stres, inaktivácia α1-proteinázového inhibítora • nikotín znižuje protinádorovú a oxidačnú kapacitu PMN Alkohol • znížená proliferácia T-lymfocytov • znížená produkcia O2.- a elastázy v periférnych PMN Iné • alergické reakcie (penicilíny a iné liečivá, zelená káva, obilie, múka, organofosfáty, bavlnený a drevárenský priemysel, kovy,... • chlórovaná voda – vznik chloroformu po rozpustení metánu

 12. Informačné systémy organizmu neuroendokrinný neuroendokrinnoimunitný (superinformačný systém) • nervový • hormónový • imunitný • Podobnosť • približne rovnaký počet buniek • spoločný biochemický dorozumievajúci jazyk (receptory a mediátory) • ich bunky sa nachádzajú spoločne v rôznych orgánoch a tkanivách • obranné a adaptačné funkcie • schopnosť rozpoznať vlastné od nevlastného • schopnosť prijímať, spracovávať a odovzdávať info. signály

 13. schopnosť si ich zapamätať (pamäťová funkcia) a učiť sa z predchádzajúcich skúseností, • sú veľmi prispôsobivé (flexibilné), lebo musia odpovedať aj na nepredvídavé signály, s ktorými jedinec ani jeho predkovia ešte neprišli do kontaktu, • v obidvoch systémoch chorobu môže vyvolať nevhodná obranná reakcia (neuróza - alergia), • obidva systémy môžu reagovať proti sebe (depresia - autoimunita)

 14. Prepojenie IS a NES • inervácia primárnych a sekundárnych lymfoidných orgánov • spoločné signálové molekuly a ich receptory • klasické hormóny a neurotransmittery majú receptory na bunkách IS • cytokíny majú receptory na bunkách NES a modifikujú ich aktivitu, hlavne v patologických situáciách (zápal, infekcia, neurodegeneratívne choroby) • pri imunitných odpovediach alebo pôsobením liberínov sú bunky IS schopné produkovať hormóny, neuropeptidy a neurotransmittery Príklady hormóny (ACTH, GH, TSH) cytokíny (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, INF-γ, ...) iné (endorfíny, substancia P, enkefalíny, VIP vazoakt. intest. peptid)

 15. Centrálne účinky cytokínov cytokíny sú súčasťou CNS, majú modulačnú úlohu v neuroendokrinných mechanizmoch regulujúcich odpovede na stres, rôzne druhy správania sa a vedomia výsledkom zvýšenej hladiny je chorobný syndróm • defekty v spoločenskom správaní • zvýšená spavosť (somnolencia) • znížená chuť do jedla (anorexia) • zvýšená telesná teplota (horúčka) Tieto symptómy sa dajú vyvolať exogénnymi cytokínmi

 16. Pôvod cytokínov v CNS • sekrécia infiltrujúcimi leukocytmi • sekrécia s astrocytov a neurónov • z krvnej cirkulácie v miestach zvýšenej priepustnosti cievneho endotelu • miestny zápal • nedostatočná krvno-mozgová prepážka • transdukcia cytokínových signálov prostredníctvom eikozanoidov a iných sekundárnych poslov • transport prostredníctvom nosiča

 17. Cytokíny v NES Prozápalové cytokíny • hypofýza, hypotalamus, astrocyty (IL-1, IL-6) • mikroglia, astrocyty (TNF-α, INF-γ, TGF-β) • infiltrujúce TH1 bunky (IL-2, INF-γ, TNF-α) Protizápalové cytokíny • infiltrujúce TH2 bunky (IL-4, IL-10) neurokíny (CNTF cilliary neurotrophic factor, NGF neural growth factor) neurotaktín (CXXXC chemokín)

 18. Stres • porušenie homeostázy organizmu spôsobené stresormi Stresory • kognitívne – poranenie, popálenie, krvácanie, chirurgický zákrok, choroba, strach, úzkosť, úmrtie blízkej osoby... • nekognitívne – infekcia, ionizujúce žiarenie, autoimunitné alebo iné patologické procesy stres indukuje imunosupresiu aj u adrenolektomovaných a hypofyzektovaných zvierat

 19. Stres • účinky stresu sa nedajú blokovať opiátovými antagonistami, ale nedajú sa ani vyvolať exogénnymi opiátmi Psychické stresory • akútne – skúška, očakávaná operácia, bdenie (u ťažko chorých), zábrana spánku, oznam vážnej choroby • chronické – úmrtie blízkej osoby, rozvod, osamelosť, choroba ohrozujúca život, strata zamestnania Intenzitu a smer zmien vyvolaných psychickými faktormi ovplyvňuje • dĺžka expozície (dlho – supresia, krátko – stimulácia) • intenzita stresora • čas od pôsobenia stresora po navodenie imunitnej odpovede

 20. Koniec