Download
cyklus trikarboxylov ch kyselin citr tov cyklus krebs v cyklus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

193 Views Download Presentation
Download Presentation

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

  2. Citrátsynthasa • Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem. • Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát. • Uplatňuje se enolforma acetylCoA !

  3. AKONITASA • Akonitasa katalyzuje reversibilní izomeraci citrátu na isocitrát. • Meziproduktem je cis-akonitát. • Akonitasa obsahuje komplex [4Fe-4S] podílející se na odštěpení OH skupiny z citrátu.

  4. NAD+ dependentní isocitrátdehydrogenasa. • Enzym katalyzuje oxidadivní dekarboxylaci isocitrátu na a-oxoglutarát. • Oxid uhličitý se odštěpuje z původní molekuly oxaloacetátu, ne z acetylCoA. • Produkuje se NADH + H+. • Koenzymy jsou Mg nebo Mg ionty.

  5. a-Oxoglutarátdehydrogenasa. • Katalyzuje oxidativní dekarboxylaci a-oxoglutarátu za tvorby druhé molekuly CO2 a NADH. • Analogická reakce s pyruvátdehydrogenasovým komplexem. Molekula CO2 má také původ v oxaloacetátu.

  6. SukcinylCoAsynthetasa (sukcinátthiokinasa) • Katalyzuje štěpení vazby s vysokou energií (sukcinylCoA) spojené se syntézou GTP. • Savčí enzym katalyzuje tvorbu GTP, rostlinné a bakteriální enzymy ATP. • Meziproduktem je sukcinylfosfát.

  7. Sukcinátdehydrogenasa (SD). • Enzym katalyzuje stereospecifickou dehydrogenaci sukcinátu na fumarát. • Enzym je kompetitivně inhibován malonátem,….. • Na enzym je kovalentně vázán přes His FAD – prosthetická skupina. • Produkuje se FADH2 – který musí být rychle reoxidován. Elektrony se přenáší do mitochondriálního elektronového transportního řetězce. • SD je jediný enzym CC vázaný na membránu. Ostatních sedm je volně v matrix mitochondrie.

  8. Fumarasa • Fumarasa katalyzuje hydrataci dvojné vazby fumarátu za tvorby malátu. • Hydratace probíhá přes karbanion jako přechodový stav. • Nejdříve se aduje OH- a poté H+.

  9. Malátdehydrogenasa. • Enzym katalyzuje koncovou reakci CC – regeneraci oxaloacetátu. • Přenos hydridového aniontu na NAD+ probíhá analogicky jako u laktátdehydrogenasy a alkoholdehydrogenasy. • Změna standardní volné energie této rekce je + 29, 7 kJ/mol. Z toho důvodu je koncentrace oxaloacetátu v buňce velmi nízká vzhledem k malátu. Další reakce katalyzovaná citrátsynthasou je silně exergonní (-31, 5 kJ/mol).