Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. - PowerPoint PPT Presentation

cyklus trikarboxylov ch kyselin citr tov cyklus krebs v cyklus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

play fullscreen
1 / 56
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.
189 Views
Download Presentation
cole-lynch
Download Presentation

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

  2. Citrátsynthasa • Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem. • Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát. • Uplatňuje se enolforma acetylCoA !

  3. AKONITASA • Akonitasa katalyzuje reversibilní izomeraci citrátu na isocitrát. • Meziproduktem je cis-akonitát. • Akonitasa obsahuje komplex [4Fe-4S] podílející se na odštěpení OH skupiny z citrátu.

  4. NAD+ dependentní isocitrátdehydrogenasa. • Enzym katalyzuje oxidadivní dekarboxylaci isocitrátu na a-oxoglutarát. • Oxid uhličitý se odštěpuje z původní molekuly oxaloacetátu, ne z acetylCoA. • Produkuje se NADH + H+. • Koenzymy jsou Mg nebo Mg ionty.

  5. a-Oxoglutarátdehydrogenasa. • Katalyzuje oxidativní dekarboxylaci a-oxoglutarátu za tvorby druhé molekuly CO2 a NADH. • Analogická reakce s pyruvátdehydrogenasovým komplexem. Molekula CO2 má také původ v oxaloacetátu.

  6. SukcinylCoAsynthetasa (sukcinátthiokinasa) • Katalyzuje štěpení vazby s vysokou energií (sukcinylCoA) spojené se syntézou GTP. • Savčí enzym katalyzuje tvorbu GTP, rostlinné a bakteriální enzymy ATP. • Meziproduktem je sukcinylfosfát.

  7. Sukcinátdehydrogenasa (SD). • Enzym katalyzuje stereospecifickou dehydrogenaci sukcinátu na fumarát. • Enzym je kompetitivně inhibován malonátem,….. • Na enzym je kovalentně vázán přes His FAD – prosthetická skupina. • Produkuje se FADH2 – který musí být rychle reoxidován. Elektrony se přenáší do mitochondriálního elektronového transportního řetězce. • SD je jediný enzym CC vázaný na membránu. Ostatních sedm je volně v matrix mitochondrie.

  8. Fumarasa • Fumarasa katalyzuje hydrataci dvojné vazby fumarátu za tvorby malátu. • Hydratace probíhá přes karbanion jako přechodový stav. • Nejdříve se aduje OH- a poté H+.

  9. Malátdehydrogenasa. • Enzym katalyzuje koncovou reakci CC – regeneraci oxaloacetátu. • Přenos hydridového aniontu na NAD+ probíhá analogicky jako u laktátdehydrogenasy a alkoholdehydrogenasy. • Změna standardní volné energie této rekce je + 29, 7 kJ/mol. Z toho důvodu je koncentrace oxaloacetátu v buňce velmi nízká vzhledem k malátu. Další reakce katalyzovaná citrátsynthasou je silně exergonní (-31, 5 kJ/mol).