Download
v robek a jeho ivotn cyklus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výrobek a jeho životní cyklus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výrobek a jeho životní cyklus

Výrobek a jeho životní cyklus

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Výrobek a jeho životní cyklus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výrobek a jeho životní cyklus

 2. Výrobek = je v marketingovém pojetí chápán jako hmotný statek nebo služba, která má uspokojit potřeby zákazníka • Totální výrobek obsahuje 3 vrstvy: • jádro, který představuje základní užitný efekt • fyzická podoba výrobku - značka, kvalita, design, obal, styl • rozšířené pojetí výrobku – záruka, instalace, dodávka, prodejní služby, úvěr

 3. První vrstva totálního výrobku • jádro výrobku – tvoří tržní životnost výrobku = životní cyklus výrobku představuje dobu, po kterou se výrobek prodává na trhu • Životní cyklus výrobku má 4 fáze: • zavádění • růst • zralost • úpadek

 4. Každá fáze je charakterizována různou výší výdajů, cenou, prodejem, ziskem, distribucí, reklamou atd. • Těžko se dá určit čas, jak dlouho bude trvat jednotlivá fáze.

 5. U každého nového výrobku nejdříve dochází k vývoji výrobku. • Tento proces začíná výběrem námětu, potom podnikatelským záměrem = jde o analýzu, kde se hodnotí náklady na vývoj, výrobu výrobku, předpokládaný prodej a zisk podle prodeje podobného výrobku v minulosti.

 6. Fázezavádění výrobku • začíná okamžikem uvedení nového výrobku na trh • poptávka v této době velmi nízká a velmi rozsáhlá reklamní kampaň • spotřebitel se má o výrobku dozvědět a zkusit ho • cílem je v této fázi zvyšovat podíl výrobku a tím i zisk • cena se stanovuje podle segmentu trhu a je nutná výborná market. strategie

 7. Fáze růstu výrobku • informovanost o výrobku se zvýšila, prodej stoupá a distribuce probíhá do více oblastí • zisk se dosahuje vyšším prodejem. • intenzivnější je reklama a propagace výrobku • výrobek může být dále zdokonalován • cena může být i snížena a tím nutí konkurenci, aby přišla na trh s podobným výrobkem

 8. Fáze zralosti výrobku • trvá déle než předcházející fáze a dále se rozděluje na dospělost a nasycenost • většina zákazníků zná daný výrobek, a proto poptávka je nejvyšší, náklady jsou na nejnižší úrovni, nejvyšší je zisk • konkurence na trhu je vysoká a reklama zdůrazňuje výjimečné vlastnosti výrobku • firma dále hledá nové trhy a snaží se výrobek modifikovat, mění styl prodeje atd.

 9. Fáze úpadku = útlumu • snižuje se poptávka v důsledku změn na trhu → zvýšil se technický pokrok, změny ve vkusu atd. • výrobek kupuje pouze skupina věrných zákazníků, proto klesá prodej a je velmi nízká cena • nebezpečí – výroba zastaralého výrobku může poškodit image firmy

 10. Druhá vrstva totálního výrobku • Obal - chrání výrobek před poškozením dopravou i skladováním - poskytuje informace o složení a vlastnostech výrobku. - má upoutat pozornost tvarem, motivem, materiálem • Design - jde o sladění  funkčních vlastností se vzhledem výrobku

 11. Značka výrobku – je to identifikace výrobku, určitého výrobce pomocí jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinací. Odlišuje výrobek od konkurence a většinou bývá zárukou kvality. • Kmenová značka • Individuální značka

 12. Kvalita – spotřebitel vyžaduje u výrobku určitý stupeň užitných vlastností a musí být v souladu s právními předpisy a s techn. normami • Styl – soubor estetických vlastností výrobku, kde se uplatňuje kombinace tvarů, forem, barev

 13. Třetí vrstva totálního výrobku • Poprodejní služby - zvyšují prodej a vytváří dobrou image firmy a jsou většinou součástí ceny výrobku • Záruka – je právně upravená odpovědnost za vady výrobku, které se mohou vyskytnout až po převzetí výrobku • Dodávka výrobku až do domu a jeho instalace