1 / 13

CITRÁTOVÝ CYKLUS

CITRÁTOVÝ CYKLUS. OXIDATÍVNA DEKARBOXYLÁCIA PYRUVÁTU. Pôvod acetyl-CoA v bunkovom metabolizme. Acetyl-CoA – ústredný metabolit. sacharidy – glukóza – acetyl-CoA lipidy – VMK - acetyl-CoA bielkoviny- AK – acetyl-CoA ketolátky- acetyl-CoA alkohol – acetyl-CoA

fala
Download Presentation

CITRÁTOVÝ CYKLUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CITRÁTOVÝ CYKLUS OXIDATÍVNA DEKARBOXYLÁCIA PYRUVÁTU

  2. Pôvod acetyl-CoA v bunkovom metabolizme

  3. Acetyl-CoA – ústredný metabolit sacharidy – glukóza – acetyl-CoA lipidy – VMK - acetyl-CoA bielkoviny- AK – acetyl-CoA ketolátky- acetyl-CoA alkohol – acetyl-CoA štruktúra acetyl-CoA ( koenzým A –kyselina pantoténová na S cysteamínu je naviazaný acetyl- CH3CO- tioesterová makroergická väzba) ~umožňuje vstup acetylu do rôznych syntetických reakcií

  4. Tvorba acetyl-CoA z pyruvátuOXIDAČNÁ DEKARBOXYLÁCIA • Pyruvátdehydrogenázový komplex PD • pyruvátdehydrogenáza (TDP, kyselina lipoová) • dihydrolipoáttransacetyláza ( CoASH) • dihydrolipoátdehydrogenáza ( FAD, NAD+ ) • lokalizácia-vnútorná mitochondriálna membrána + matrix • súčasť komplexu proteínkináza a fosfatáza- význam v regulácii aktivity • Pyruvát + NAD+ + CoASH → CH3CO~CoA + NADH + H+ + CO2

  5. Regulácia aktivity PD

  6. Regulácia aktivity PD • A. kompetitívnou inhibíciou a) acetylCoA • b) NADH + H+ B. cez reverzibilnú fosforyláciu a defosforyláciu • PD-fosforylovaná –– neaktívna • PD-defosforylovaná––aktívna • kinázu stimuluje: Mg2+,acetylCoA, NADH,ATP • kinázu inhibuje:ADP, CoASH, NAD+, pyruvát, • fosfatázu stimuluje Mg2+, Ca2+, inzulín(adipose) adrenalín(srdce)

  7. Citrátový cyklus TCA • lokalizácia- matrix mitochondrie • rozhodujúca úloha v intermediálnom metabolizme bunky, energetickom metabolizme bunky • sled oxidoredukčných reakcií trikarboxylových a dikyrboxylových kyselín –- vznik redukovaných koenzýmov NAD a FAD • prepojenie jednotlivých metabolitov AK s TCA

  8. Energetika TCA • 3 NADH + H+→ 9 ATP • FADH2 → 2 ATP • substrátová fosforylácia GTP + ADP → ATP + GDP • oxidácia 1 molu acetylCoA = 12 ATP • Regulácia • kľúčový enzým izocitrátdehydrogenáza • + stimulovaný ADP,NAD+,Ca2+ • - inhibovaný ATP, NADH • menej podstatné vplyvy: acyl-CoA, sukcinyl-CoA, citrát

  9. Zníženie oxidácie NADH a FADH2 v dýchacom reťazci • → premena pyruvátu na laktát→ laktoacidóza • 2. Deficit,alebo inhibícia enzýmov TCA • 3. Genetický defekt(génové mutácie), znížená syntéza • niektorých podjednotiek dýchacieho reťazca→ • znížený transport elektrónov, znížená syntéza ATP • 4. anoxia, ischémia,CN-, CO→ inhibícia tvorby ATP

More Related