Popularizační cyklus č. 5 - PowerPoint PPT Presentation

populariza n cyklus 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popularizační cyklus č. 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popularizační cyklus č. 5

play fullscreen
1 / 11
Popularizační cyklus č. 5
95 Views
Download Presentation
nan
Download Presentation

Popularizační cyklus č. 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Popularizační cyklus č. 5 „Dějiny sportu – od kuriozity k vědecké historii“

 2. Cesta slova sport do češtiny • deportare(předpona de - „od“,portare = nosit), pozdní latina, „rozptýlit se, bavit se“ • disport(sloveso), pozdní 14. století, anglo-francouzsky, „bavit se“ • sport (sloveso), kolem roku 1400, anglicky, „bavit se“ • sport(podstatné jméno), anglicky,polovina 15. století • sport (podstatné jméno), „anglicky vyražení, venkovská zábava. Zvláště nazývají Angličané s[portem] všelikou zábavu, při které se cvičí tělesná obratnost a síla, kupř. jízdy o závod, honbu a pod.“ (Riegrův slovník naučný, díl 8., r. 1870) • sportsmen= (sportovník - označení pro ty, kteří se sportu věnují, Ottův slovník naučný, konec 19 . stol.)

 3. Cesta sportu do českých zemí • Rytířské turnaje (přelom 13. a 14. století) • Jezuitské školy (kolem roku 1600) • Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) • Tereziánský školní řád (18. století) • Filantropisté (18. a počátek 19. stol.) • Turnerské hnutí • vznik Sokola pražského (1862) • Česká obec sokolská (1889) • Svaz dělnických tělocvičných jednot (1903) • Orel (1908) • Český olympijský výbor (1889)

 4. Miroslav Tyrš

 5. Zakládání tělovýchovných a sportovních svazů • Česká ústřední jednota velocipédistů (1883) • Ústřední jednota veslařů (1884) • Klub českých turistů (1888) • Česká společnost aeronautická (1891) • Atletická unie (1897) • Česká obec střelecká (1897) • Český svaz footbalový (1901) • Svaz lyžařů v království Českém (1903) • Klub českých motoristů (1904) • Klub českých automobilistů (1904) • Česká lawn-tenisová associace (1906) • Český svaz hockeyový (1908) • Svaz šermířů (1913)

 6. Období první Československé republiky(1918 – 1938) SOKOL 820 000 členů (1937) OREL 159 000 členů (1935) SDTJ (FDTJ) 139 000 členů (1934) KČT 110 000 členů (1935) SNT (založen v roce 1919) + 40 jednotlivých sportů cca 2 miliony členů, 130 000 spolků a jednot Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (1918) Poradní sbor pro tělesnou výchovu (1920)

 7. Únor 1948 – k moci KSČ 31. března 1948 vyhlášeno sjednocení československé tělesné výchovy do dobrovolné tělovýchovné organizace - SOKOL I. Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport Zrušení TV a sportovních organizací, zánik pluralitního systému, převedení majetku do SOKOLA „Státní výbor (úřad) pro tělesnou výchovu a sport“ VRCHOLOVÝ SPORT = reprezentace socialistického státu

 8. Dobrovolné sportovní organizace (DSO) • Baník:sdružoval příslušníky svazu zaměstnanců v hornictví, hutích a dolech • Dynamo:pro členy svazu zaměstnanců v dopravě, energetice, spojích a státních statcích • Jiskra:sdružovala příslušníky svazu zaměstnanců textilního, sklářského, keramického a chemického průmyslu • Lokomotiva: pro členy svazu zaměstnanců železnic • Slávia:pro zaměstnance a studenty vysokých škol a vědeckých ústavů • Slavoj:pro členy svazů zaměstnanců potravinářského průmyslu, místního hospodářství, státního obchodu a spotřebních družstev • Slovan:sdružoval příslušníky svazu peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správy a justice, zdravotní a sociální služby, tiskárenského a knihařského průmyslu, kulturní a umělecké služby • Spartak:pro zaměstnance závodů těžkého strojírenství • Tatran:sdružoval členy svazu zaměstnanců v lesnictví, dřevoprůmyslu, papírenském průmyslu a svazu zaměstnanců stavebního průmyslu • některé jiné uvažované názvy: Blesk (pošta), Betona(stavby), Grafik(tisk a noviny), Klas(potravinářství), Ocel(hutní průmysl), Olympia(umělecké a kulturní služby), Osvěta (školství a osvěta), Racek(distribuce), Torpedo(strojírenství), Traktor(zemědělství), Turbina (strojírenství), Vpřed(peněžnictví), Život (soc. a zdravotní služby)

 9. Březen 1957Vznik jednotné tělovýchovné organizace:„Československý svaz tělesné výchovy“(ČSTV) ROK 1968 – „pražské jaro“: Dočasná transformace na pluralitní systém tělovýchovného a sportovního prostředí Ministerstvo mládeže a sportu „Normalizace“ systému tělesné kultury

 10. Rok 1989 - změna politického režimu Rozpad ČSTV – sjezd 25.-26.1990 zánik ČSTV obnovení činnosti organizací zrušených v roce 1948/1968 (SOKOL, OREL, KČT atd.) osamostatnění Českého olympijského výboru Asociace tělovýchovných jednot (ATJ) vznik „Konfederace sportovních a TV svazů“ Asociace sportu pro všechny zánik SVAZARMU obnovení činnosti – AUTOKLUB ČR, Český střelecký svaz vznik „Sdružení technických sportů a činností“

 11. http://popularizacevedy.slu.cz/