1 / 19

CITRÁTOVÝ CYKLUS (KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ)

CITRÁTOVÝ CYKLUS (KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ). PRINCIP. cyklický pochod, který je schopen úplně zoxidovat acetyl-CoA (vzniklý z glykolýzy a z Lynenovy spirály) je tedy spojovacím cyklem metabolismu sacharidů a lipidů

kennan
Download Presentation

CITRÁTOVÝ CYKLUS (KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CITRÁTOVÝ CYKLUS(KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ)

 2. PRINCIP • cyklický pochod, který je schopen úplně zoxidovat acetyl-CoA (vzniklý z glykolýzy a z Lynenovy spirály) • je tedy spojovacím cyklem metabolismu sacharidů a lipidů • proces lokalizovaný v mitochondriích, jehož meziprodukty jsou alifatické di- a trikyseliny

 3. METABOLISMUS ACETYLU CoA

 4. MITOCHONDRIE

 5. MITOCHONDRIE

 6. KYSELINY KREBSOVA CYKLU • jantarová – sukcinát • fumarová – fumarát • jablečná – malát • oxaloctová – oxalacetát • citronová – citrát • isocitronová – isocitrát • alfa-ketoglutarová – alfa-ketoglutarát

 7. POPIS CYKLU • po 2. světové válce – německý biochemik Hans KREBS – popsal vztahy mezi jednotlivými kyselinami cyklu • v cyklu se tvoří vhodné DONORY ELETRONŮ • elektrony jsou odevzdávány na 4 místech tohoto cyklu DÝCHACÍMU ŘETĚZCI

 8. POPIS CYKLU • strartující látkou Citrátového cyklu : acetyl-CoA • odbouráním základních živin na acetyl-CoA se uvolní asi ¼ energie, ¾ energie zůstává uchována v acetylu-CoA • tato energie se uvolní jeho oxidací v Citrátovém cyklu

 9. POPIS CYKLU • acetyl-CoA je v tomto cyklu zoxidován na 2 CO2, jeho vodíkové atomy jsou „spáleny“ v DŘ, který je na Citrátový cyklus napojen ve 4 místech cyklu - vodíkové atomy jsou přeneseny na elementární kyslík – vzniká H2O

 10. ROVNICE CELKOVÉ REAKCE CH3CO-SCoA + 3 H2O 2 CO2 + 8[H] + CoASH atomární vodík

 11. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU • Acetyl-CoA reaguje s oxalcetátem - oxalacetát převezme od acetyl-CoA acetyl a za přijetí molekuly vody vzniká CITRÁT - katalyzováno: citrátsyntetázou (ligáza)

 12. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 2. Citrát je izomerován na ISOCITRÁT - katalyzováno: akonitáthydratázou Izomerace : 2 reakce • dehydratace citrátu – vzniká cis-akonitát • hydratace cis-akonitátu – vzniká isocitrát

 13. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 3. Isocitrát – OXALCUKCINÁT dehydrogenace DŘ (donor elektronů)

 14. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 4. Oxalcukcinát (velmi nestabilní sloučenina) – dekarboxylace PRVNÍ DEKARBOXYLACE ALFA-KETOGLUTARÁT

 15. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 5. Alfa-ketoglutarát (obsahuje makroergickou vazbu – slouží proto k syntéze ATP) - zde ale nejprve vytváří analog ATP – GTP za současného vzniku SUKCINÁTU • NADH vzniklý oxidací je odveden do DŘ za odštěpení molekuly CO2 – DRUHÁ DEKARBOXYLACE

 16. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 6. Sukcinát se přměňuje na FUMARÁT - katalyzováno: sukcinátdehydrogenáza - tento enzym obsahuje FAD – při oxidaci sukcinátu se redukuje na FAD na FADH2, který odchází do DŘ – tam se reoxiduje na FAD předáním atomu H+.

 17. REAKCE ACETYLU CoA V CYKLU 7. Fumarát za přijetí molekuly H2O a rozštěpením dvojné vazby je přeměněn na MALÁT. 8. Malát je oxidován na OXALACETÁT - katalyzováno: malátdehydrogenázou - vzniklý NADH předává elektrony do DŘ

More Related