1 / 6

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus. Krebsův cyklus. acetylkoenzym A vzniká jako meziprodukt metabolismů živin vzniká štěpením sacharidů, bílkovin, lipidů v mitochondriích se oxiduje až na CO 2 současně probíhá redukce koenzymů oxidoreduktas. Vznik acetylkoenzymu A.

karah
Download Presentation

Citrátový cyklus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Citrátový cyklus Krebsův cyklus

  2. acetylkoenzym A vzniká jako meziprodukt metabolismů živin • vzniká štěpením sacharidů, bílkovin, lipidů • v mitochondriích se oxiduje až na CO2 • současně probíhá redukce koenzymů oxidoreduktas

  3. Vznik acetylkoenzymu A • vzniká např. oxidační dekarboxylací kyseliny pyrohroznové CH3-CO-COOH + HS-CoA + NAD+ → CH3-CO~S-CoA + CO2 + NADH+H+ • může také vznikat β-oxidací mastných kyselin nebo z AMK

  4. Průběh citrátového cyklu

  5. Energetika citrátového cyklu CH3-CO~S-CoA + 3H2O → 2CO2 + 8H + HS-CoA • energetický význam je malý (vzniká jen jedna makroergní vazba GTP) • význam spočívá v napojení na dýchací řetěz v němž se oxidují redukované koenzymy • oxidací jedné molekuly NADH vznikají 3 ATP, oxidací FADH2 2ATP

  6. Výtěžek citrátového cyklu • vztaženo na jednu molekulu acetylkoenzymu A: 3 NADH + H+→ 3*3 = 9 ATP 1 FADH2 → 1*2 = 2 ATP 1 GTP → 1 ATP Celkem: 12 ATP

More Related