PAC1 - PowerPoint PPT Presentation

sgraciaq
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAC1 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
PAC1
281 Views
Download Presentation

PAC1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FONAMENTS I EVOLUCIÓ DE LA MULTIMÈDIA PRÀCTICA D’AVALUACIÓ CONTINUADA(PAC1)

 2. Descripció de la PAC1 Elaborar una presentació per explicar de forma personal i visual què són els “nous mitjans” segons Lev Manovich LEV MANOVICH El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

 3. Anàlisi tecnològic Què són els nous mitjans? • La societat els orienta en l’ús de l’ordinador com processadors dels mitjans: Distribució Exhibició Producció Dispositius d’emmagatzemament • Són considerats nous mitjans: Els textos distribuïts per PC’s Llocs Web Fotografies digitalitzades… (entre d’altres) • La traducció de tots els mitjans en dades numèriques Sons, formes, gràfics, etc…

 4. Anàlisi tecnològic Què són els nous mitjans? • Revolució mediàtica però molt més profunda que les anteriors (impremta s. XIV o fotografia s. XIX). • Tenen especial incidència en tots els àmbits i fases de la comunicació: Captació (digitalització i enviament) Manipulació (edició) Emmagatzematge (bases de dades) Distribució (Internet, e-mail) • Afecten d’una forma molt clara en el desenvolupament de la societat (convergència entre la tecnologia informàtica i la cultural per garantir serveis a la societat) Imatges i vídeos, e-mail (Internet) Telefonia mòbil Bases de dades (governs i entitats)

 5. 3 2 1 4 5 Què són els nous mitjans? Mostrar un exemple de cada un dels principis dels “nous mitjans” que proposa l’autor LEV MANOVICH Representació numèrica Transcodificació Modularitat Variabilitat Automatització

 6. 1 Representació numèrica Principis dels nous mitjans 1 2 3 4 5 • Tots els elements i objectes estan fets en codi digital. • Poden ser descrits en termes formals (matemàtics). • Poden ser sotmesos a manipulacions algorítmiques (filtres). • Els vells mitjans analògics (fotografies) s’han de digitalitzar per tal de convertir les dades continues.

 7. 1 Exemples Principis dels nous mitjans 1 2 3 4 5 (3DStudio): Formes (Phosotshop): Filtres

 8. 2 Modularitat Principis dels nous mitjans 2 1 3 4 5 • Els elements mediàtics son representats com col·leccions de mostres discretes. • Es poden agrupar a objectes en major o menor escala, però sempre mantenen la seva identitat individual per separat. • Poden combinar-se amb d’altres objectes formant nous objectes més grans. • Poden ser emmagatzemats per separat (text, fotos, vídeo, sons), i en forma local (disc dur PC) o remotament (xarxa).

 9. 2 Exemples Principis dels nous mitjans 2 1 3 4 5 (Premier):Pelicula (Dreamweaver):html

 10. 3 Automatització Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 • Permet dotar de certa autonomia operacions implicades en la creació, manipulació i l’accés. • S’elimina la intencionalitat humana en el procés creatiu, al menys d’una forma tan directe. • La necessitat de tecnologies per l’emmagatzemament, l’accés i la organització de la informació (bases de dades) ha permès el desenvolupament de programes de recerca. • L’accés als mitjans s’ha convertit en un servei molt habitual i utilitzat.

 11. 3 Exemples Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 (Google):Buscador (Industrial):V.Artificial

 12. 4 Variabilitat Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 • Els objectes no són coses que queden fixades per sempre. • Poden existir diferents versions i poden variar segons les nostres necessitats, sense necessitat d’intervenció humana. • Es una lògica de distribució postindustrial, que permet estar atent als requeriments per part de l’usuari. • Tracta d’oferir-los “just in time”, en el mateix moment. • Es pot vincular amb la automatització i a la interactivitat. • No seria possible sense modularitat. Cada element mante les seves identitats i es poden agrupar sota el control d’un PC.

 13. 4 Exemples Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 (Explorer):Conf. Perfil (Mapas):Zoom

 14. 5 Transcodificació Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 • Traduir alguna cosa en un altre format. • Es la conseqüència més importat de la informatització. • Diàleg informàtic on la mida, el format i la compressió utilitzada pertanyen a la cosmologia pròpia dels PC’s. • Són 2 capes ben diferenciades, que van evolucionant i influint entre elles en el temps: La capa informàtica (hardware, software) La cultural humana (buscar, classificar, etc.) • Cada cop estan més integrades (interfície i base de dades)

 15. 5 Exemples Principis dels nous mitjans 3 1 2 4 5 (Axapta):Buscar “*.*” (TV Digital): TDT

 16. El que no són els nous mitjans Anàlisi formal El mite de lo digital El mite de la interactivitat El cinema com a nou mitjà

 17. El que no són els nous mitjans El cinema com a nou mitjà • Els nous mitjans són mitjans analògics convertits a una representació digital. • Els mitjans codificats digitalment són discrets. • Tots els mitjans digitals comparteixen el mateix codi digital, el que permet que diferents tipus de mitjans es puguin presentar en un ordinador, que actua com un dispositiu de presentació multimèdia. • Els nous mitjans permeten l'accés aleatori, i a través dels mecanismes d’emmagatzemament informàtic permeten accedir a qualsevol element a la mateixa velocitat.

 18. El que no són els nous mitjans El mite del digital • La digitalització comporta una inevitable pèrdua d’informació. • A diferència dels vells mitjans, en el que cada còpia successiva patia una pèrdua de qualitat, els mitjans codificats digitalment es poden copiar de manera il·limitada i sense degradació. • A diferència d’una representació analògica, una representació digitalment codificada conté una quantitat fixa d’informació.

 19. El que no són els nous mitjans El mite de la interactivitat • Els nous mitjans són interactius. • A diferència dels vells mitjans, on l’ordre de presentació estava fixat, ara l’usuari pot interactuar amb un objecte mediàtic. • En un procés d’interacció, podem escollir quins elements volem que es mostrin o quines rutes volem seguir, generant així una obra única. • L’usuari es torna coautor de l’obra.

 20. FI DE LA PRESENTACIÓ MOLTES GRÀCIES!!