budsjett 2005 konomiplan 2006 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008. Vestfold fylkeskommune. Økonomisk ”bakteppe” for Vfk. Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konomisk bakteppe for vfk
Økonomisk ”bakteppe” for Vfk
 • Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen
 • Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen
  • Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år fram til og med 2006
 • All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer
 • Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri
 • Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad
 • Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til skattesvikt.
  • Realvekst ift budsjett 2004 er negativ
i budsjettet gj r vi
I budsjettet gjør vi…..
 • Viderefører fritt skolevalg
 • Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall elever
 • Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg
 • Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler
 • Følger opp strategisk kulturplan
 • Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og investeringer
 • Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes
 • Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier, men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes
 • Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming
 • Det er avsatt midler både til regionforsøket og samarbeidsprosjekter med kommunene
videreg ende oppl ring
Videregående opplæring
 • Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005
 • Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av planperioden
  • betydelig utfordring i å håndtere denne veksten
 • Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres
 • Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner
 • Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene
regional utvikling og n ring
Regional utvikling og næring
 • Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner
 • Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og investeringsprosjekter
 • Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill kroner
 • Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til disp for regionrådet videreføres
 • Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av Østre Bolærne
  • Drift er lagt inn under utdanningssektoren
 • Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats
kultur
Kultur
 • Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005
 • Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten.
 • Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr
 • Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken
tannhelse og folkehelsearbeid
Tannhelse og folkehelsearbeid
 • Tannhelse
  • Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende 0,9 mill kroner i 2005
   • Andre året på rad med vekst i rammen
  • Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden
  • Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet
 • Folkehelsearbeid
  • Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne med til sammen 2,1 mill kroner
  • Folkehelsekoordinator er ansatt
  • Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner, fylkesmannen og frivillige organisasjoner
regionfors ket
Regionforsøket
 • Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet:
  • Kollektivtrafikk
  • Fylkesveier
  • Næring- og utviklingsmidler
 • Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet
 • Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005
kollektivtransport
Kollektivtransport
 • Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005
 • Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005
 • Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i årene framover
  • Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter
 • Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene
 • Rabattordningene for barn og unge videreføres
fylkesveier
Fylkesveier
 • Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner
 • Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet
 • Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt
 • Det settes av ytterligere 10 mill kr til investeringer i støyskjerming
 • Det er satt av midler til betaling av forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn
fellesform l
Fellesformål
 • Uendret budsjettramme
 • Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene
 • Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser
 • Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet
investeringer
Investeringer

* Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres

budsjettarbeidet framover
Budsjettarbeidet framover
 • Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november
 • FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT
 • FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember
 • Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember