Budsjett 2005
Download
1 / 30

Budsjett 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Budsjett 2005. Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004. Kommunesektorens plass i samfunnet. Endring fra 2004 til 2005. Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? Skattene sviktet 3 mildr i 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budsjett 2005' - inari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budsjett 2005

Budsjett 2005

Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004Endring fra 2004 til 2005
Endring fra 2004 til 2005

 • Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva?

 • Skattene sviktet 3 mildr i 2003

 • Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon – svikten blir sansynligvis større også i år.


Rsaker til ulik vekst
Årsaker til ulik vekst

 • Endringer i inntektssystemet

 • Tildeling av ordinært skjønn

 • Virkning av nyere kriteriedata

 • Selskapsskatt


Hvorfor kommer vi d rligere ut
Hvorfor kommer vi dårligere ut ?

 • Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd

 • Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt

 • Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%)

 • Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.


Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005
Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005

 • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst.

 • Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter

 • Grunnopplæringen

 • Selskapsskatt

 • Momsen øker med 1 pst.

 • Økt arb.giveransvar for sykelønnAnsl tt pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005
Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005

Lønn 4 pst. (vekt 0,65)

Varekjøp 1,67 pst. (vekt 0,35)

Samlet deflator: 3,2 pst

(I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)


Frie inntekter ker med 1 mrd kr
Frie inntekter øker med 1 mrd. kr

 • ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene

 • Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring

 • 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen


Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005 figur fra departementets presentasjon
Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005(figur fra departementets presentasjon)

2005

Inntektsnivå 2004

1

2

1

- 1 mrd.

Anslag på regnskap for 2004 i St.prp. nr. 1

RNB 2004Reform i grunnoppl ringen
Reform i grunnopplæringen

 • 500 mill. kr til kompetansehevning

  • av dette 300 mill. til skoleeier

 • 145 mill. kr til mer undervisning

  • fire uketimer ekstra for 1.-4. Klasse

  • økt tilskudd til språklige minoriteter

 • 40 mill. kr til nye læreplanerSelskapsskatt fra 2005
Selskapsskatt fra 2005

 • Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005

 • I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen

 • F.o.m. 2007 gjennom skattefondsmodellen


Symmetrisk inntektsutjevning
Symmetrisk inntektsutjevning

Skatteinntekter i % av gj.snitt

Trekk 55%

100%

Komp. 55%

Tillegg 35%

90%

Komp. 55%

Kommune C

Kommune B

Kommune APsykisk helse
Psykisk helse

 • opptrappingsplanen styrkes

  • 400 mill. kr i økte driftsmidler

 • Fokus på storbyproblematikken

  • 50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

  • omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004


Justering av kostnadsn kkelen
Justering av kostnadsnøkkelen

 • Økt timetall grunnskolen

  • Skolenøkkelen vektes opp tilsvarende om lag 440 mill. kr.

 • Delvis innlemming vertskommunetilskuddet

  • PU 16 år og over vektes opp tilsvarende om lag 435 mill. kr.


Barnehager
Barnehager

 • 23 250 på venteliste per 1. august 2004

  • urealistisk med full dekning i 2005

 • Målsetning: plass til alle som vil ha det

  • 9 000 nye plasser fullfinansieres

  • investeringstilskuddet videreføres

  • 230 mill. kr til private barnehager

 • Driftstilskuddet innlemmes i 2006


Barnehageplass til alle som nsker det
Barnehageplass til alle som ønsker det

 • Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken

 • Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå

  • Dette er i tråd med barnehageforliket

 • Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler


Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 1
Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1)

 • Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes

  • Driftstilskuddet prisjusteres

  • Investeringstilskuddet videreføres

  • Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005)

  • Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter


Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 2
Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2)

 • Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

  • Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager.

   3. Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn.

 • Maksimalpris trinn 2 utsettes


Underliggende problem
Underliggende problem

 • Lønnsvekst på ca 4%

 • Prisene stiger 1-2%

 • Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten

 • Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering – mindre folk!


Spesielle utfordringer for 2005
Spesielle utfordringer for 2005

 • Usikker inntektsside

 • Alle enhetene må ned 2%

 • Merforbruk i 2004 må hentes inn

 • Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)
Tallene
Tallene

 • Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer!

 • Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer!
Jobben n
Jobben nå

 • Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i 2004.

 • Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca 20-25 årsverk!

 • For lite til lønn og pensjon 2005?

 • For lite netto kapitalkostnader (bl.a som følge av budsjett 2004 og boligforetaket)

 • Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene

 • Ny orientering vil komme 10.11. Budsjettmøte 22.11


ad