byr dets forslag til budsjett 2009 konomiplan 2009 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. Agenda. Makrobildet Hovedinnretning på budsjettet Budsjett for skolebarna Økt aktivitet innenfor helse og omsorg Fokus på å tette hull i veiene Økonomisk ansvarlighet og stramhet Hvordan skjer inndekningen Fortsatt stram styring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. BYRÅDETS FORSLAG TILBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

  2. Agenda • Makrobildet • Hovedinnretning på budsjettet • Budsjett for skolebarna • Økt aktivitet innenfor helse og omsorg • Fokus på å tette hull i veiene • Økonomisk ansvarlighet og stramhet • Hvordan skjer inndekningen • Fortsatt stram styring BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  3. ArbeidsmarkedetKilde: SSB Stor vekst i sysselsettingen - Men nå stopper nedgangen i ledigheten BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  4. Ny befolkningsframskrivning fra SSB viser betydelig vekst i antall eldre BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  5. Kostnadsvekst bygg BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  6. Igangsatte boliger i boligblokker. Første halvår 2007 og første halvår 2008.Kilde: SSB BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  7. Budsjetterte inntekter 2009 12 349 mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.) BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  8. Frie inntekter: Skatt og rammetilskuddKorrigert for oppgaveendringer. 2005=100 KS-korreksjon (rød linje 2005-2009) viser en beregning av inntektsutvikling korrigert for reell kostnadsvekst, underregulering av øremerkete midler og økte demografikostnader BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  9. Nytt inntektssystem • Bortfallet selskapsskatt og økt inntektsutjevning m.m. fra 2009 slår svært negativt ut for Bergen (-85 mill.). Førsteårsvirkning 2008: -75 mill. iflg. KRD • Betydelige omfordelinger fra store til mindre kommuner. • Nytt hovedstadstilskudd: Oslo får 300 mill. til dekning av ”særskilte utfordringer på flere områder som ikke ivaretas i dagens system”. Bergens bidrag til hovedstadstilskuddet er anslagsvis 15 mill. • Utgiftsutjevningen (Borgeutvalget) utsettes 2011, sammen med barnehagetilskuddet. Et potensielt tap på drøyt 100 mill. som følge av nye sosialhjelpskriterier, blir dermed satt på vent. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  10. Prioriteringer 2004-2007: Utvikling i netto driftsutgifter fra nivå 2004.Faste priser, ekskl. pensjon. Korrigerte tall, mill.kr. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  11. Status 2008 • Første tertialrapport viste en samlet negativ prognose for tjenesteområdene på om lag 90 mill, etter at budsjettene var blitt styrket med ca. 8 mill. • Tjenesteområdenes budsjetter for 2009 er styrket med 56 mill for å tilpasse budsjettrammen til eksisterende aktivitetsnivå. Også krav til effektivisering og tilpasning av aktiviteten. • Dyrere lønnsoppgjør enn antatt (+100 mill.). Regjeringen viser til høyere skatteinngang i år, men usikker dekning i 2009. (Lønns- og prisstiging utgjør 738 mill.) • Lavere netto finanskostnader enn forutsatt. Samlet ligger dermed 2008 an til å være tilnærmet i balanse. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  12. Hovedtall 2009 – Inntekter og utgifter • Vekst driftsinntekter: Fra justert budsjett 2008: 629 mill. (5,4%) Realvekst:102 mill. (0,9 %) Fra vedtatt budsjett 2008: 816 mill. (7,1%). Realvekst: 294 mill. (2,6%) • Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,4% fra oppjustert anslag 2008. • Økte driftsrammer til tjenesteområdene (netto): 534 mill (+6,9 pst.) fra vedtatt budsjett 2008. Realvekst på 187 mill. (ca. 2,4%). BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  13. Hovedtall 2009 – UtgifterFordeling på tjenesteområder BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  14. Byrådet ruster opp Bergen • Byrådet foreslår over 400 millioner kroner for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen • Det foreslås også 75 millioner ekstra til å tette hull og reparere kommunale veier BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  15. Budsjett for skolebarna • Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år • 215 millioner i 2009 • 200 millioner i 2010 • Omfordeler fra barnehage til skole • Øker lærertettheten. 100 nye lærere • Styrker etterutdanningen for skoleledere • Samtlige skoler skal være inneklimagodkjent i løpet av 2009 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  16. Historisk løft på skole • Det handler om skolebarna og deres fysiske læringsmiljø • Bergen kommune har fått handlingsrom • Fornuftig forvaltning av eiendommer • Tiden er riktig • Ledig kapasitet i byggemarkedet • Kan stagge arbeidsledigheten BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  17. Omfordelingfra barnehage til skole • Konsulentrapport: Bergen bruker mye penger på barnehagene og har lav produktivitet • Trekker ned med 0,60 kr i 2009 og 1,00 kr i 2010 per korrigert oppholdstime. • Hvordan er opp til hver barnehage • Flere barn i barnehagene • Bemanningsreduksjon/andre kostnadsreduserende tiltak • Fristilte midler til styrking av kvalitet i skolen BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  18. Barnehage • Realiserer målet om full barnehagedekning. 1300 nye plasser er etablert siden byrådet tiltrådte • Tredobling av barnehageinvesteringene i 2009 • Bygger oppveksttun på skolene Lyshovden, Løvås, Gimle, Landås og Christi Krybbe (80 mill.) • 4 nye barnehager: kjøp og ombygging av Valheim skole, Solheimslien, Skansemyrsveien, Ravneberget og Haugeveien (154 mill.) • Samtlige barnehager skal ha godkjent inneklima i løpet av 2009 (29 mill.) BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  19. Helse og omsorg + 50 millioner til drift • Øker aktiviteten for eldre og omsorgstrengende • Innebærer styrking med ca 80 årsverk • Flere tjenester innenfor hjemmesykepleie og tiltak for utviklingshemmede • Økt fokus på alle ledd i eldreomsorgen • Utvider dagsenter og ferietilbud for utviklingshemmede med til sammen 11,4 mill. • Bevilger 3,0 mill til flere helsefagarbeider-lærlinger med lovnad om mer penger skulle det bli flere BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  20. Pleie og omsorg - Investering • 49 boliger for utviklingshemmede skal bygges i perioden • 19 boliger i 2009, 10 boliger i 2010, 20 boliger under planlegging for 2012 • Kompetansesenter for demente og korttid- sykehjem i Fyllingsdalen (130 plasser) 370 mill. (drift fra 2012). • Første Omsorg + anlegg (50 boliger) 151,3 mill. (2010). • Ombygging av eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, 10,0 mill. • Teknisk støtte til hjemmetjenestene, ca 6,0 mill. i perioden. • Trygghetsalarmer til personalet, elektroniske nøkkelsystemer, mobiltelefoner, håndholdte dataterminaler BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  21. Sosialtjeneste • Bygger boliger for bostedsløse for 5,0 mill. pr år i perioden • Styrker legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – tilbudet til 5 fullverdige sentre: +3,0 mill. • Etablerer 3 nye NAV – kontor: +4,5 mill. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  22. Kultur, næring og idrett Realøkning kr 14,4 mill, nye tiltak 24,1 mill. Kultur, drift: • Signatur og Internasjonal plan ferdig i 2009. • Øke nasjonal og internasjonal synlighet og kompetanseutvikling. Flere publikumere • Sentrale nyskapninger: Ung09 (1000 ungdom og nye medier), Internasjonal kunstkonferanse, Ole Bull 2010, designgalleri Permanenten, åpning Kulturhus Fana. • Totalt 68 tiltak med økt tilskudd, størst er 1 mill kr til BIT teatergarasjen Kultur, investering: • 2009: Hovedbiblioteket, Sandviksboder, Schøtstuene, Ny Krohnborg, Kulturhus Fana. • Økonomiplanperioden: Kulturhus Åsane, nybygg Troldhaugen • 80 mill. til rehabilitering av Mariakirken BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  23. Idrett • Ungdom er hovedsatsingsområde, innen toppidrett legges vekten på rammebetingelser for utøverne. • 13 mill kr i økt støtte til idrettsorganisasjoner videreføres. • Sentralidrettsanlegg Indre Arna, Leikvang, innløsning av tomter, nærmiljøanlegg, garderobebygg. • Sykkelanlegg Fana, kunstgress Sædal, fotballbaner Hordvik, Slettebakken og Sørås. Påbygg Sandslihallen, sportsskytteranlegg, Ny-Krohnborg, Langevann kajakkanlegg. • 50 meters svømme- og stupeanlegg - 100 mill. i økt ramme. • 100 millioner kroner årlig til ny idrettsplan fra 2012 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  24. Klima, miljø og byutvikling Opprustning av kommunale veier • 75 mill. i ekstraordinær bevilgning til å ruste opp kommunale veier fordelt på 2009 og 2010. • Hever veistandard, legger nye asfaltdekk, fjerner hull • Det er innbyggerne som bærer de største kostnadene ved dårlig veivedlikehold • Dårlig veivedlikehold er dårlig økonomi også for kommunen BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  25. Klima, miljø og byutvikling Boligløft for vanskeligstilte • Sterk satsing på bygging av nye boliger for vanskeligstilte videreføres, med totalt kr 124,4 mill. i planperioden 2009-2012 • Samarbeid med Husbanken og private boligbyggelag skal gi raskere og flere boliger Bergen rustes for fremtiden • Testkjøring av miljøprosjektet Bybanen, ferdigstillelse av badeplasser, fornying av vann- og avløpsrør, legging av rør for fjernvarme og bossug

  26. Byggesak og bydeler • Gjeninnføring av first responder (3 mill.) • styrking av røykdykker-beredskapen • kommunalt tillegg til Helse Bergen og ambulansetjenesten • Styrket ulovlighetsoppfølging • Infrarøde kameraer for å oppdage branner • spesielt rettet mot eldre trehusbebyggelse og brannsmitteområdene BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  27. Finans, konkurranse og omstilling • IKT – et viktig virkemiddel for å gjøre skape en mer effektiv og innbyggerorientert kommune • Byrådet foreslår 328 mill. kr til IT-investeringer i perioden: • Kommuneportal – mange nye tjenester tilgjengelig • Utskiftning av pc-er, ny print-kopi løsning, flere elev-pc-er, nytt HR-system, digitalisering av arkiv, systemarkitektur m.m. • Flere nye tiltak i nærværsprosjektet • Målsetting om 20 % reduksjon i fravær • Mobilisering av arbeidsmiljøgruppene • Bruk av økonomiske virkemidler BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  28. Byrådsleders avdeling • Overtar ansvaret for overføring til tros- og livssynssamfunn. Byrådet foreslår en overføring på 129,3 millioner kroner til trossamfunn i 2009. • 200 millioner kroner foreslås overført til investeringer i Bergen kirkelige fellesråd i perioden. 80 millioner kroner går til å dekke hele restaureringsbehovet for Mariakirken. I tillegg foreslås det ferdiggjøring av Ytrebygda nærkirke og Bønes kirke. • Publisering av Kommunetorget i BA 0,7 mill. • Årlig tilskudd til ”Vil vite” – 3 mill. kr BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  29. Inndekning • Effektivisering av oppgaver • Under 1 prosent av kommunens driftsbudsjett • 2009: 25 millioner • 2010: 50 millioner • 2011: 75 millioner • 2012: 100 millioner • Reduserer driftsfinansiering av investeringer • Øker anslag for momsrefusjon BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  30. Fremtidige inntekter • Usikkerhet ift. statens bidrag til dekning av lønnsoppgjøret • Usikkerhet ift. skatteinngang • Hva får Bergen beholde? • Hva hvis konjunkturene snur? • Usikkerhet ift. fremtidige utbytter • Har satt ned en gruppe som skal se på inntektspotensiale • brukerbetaling spesielt • Eiendomsskatten uendret i årets budsjett

  31. Fortsatt stram styring • Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 • Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill. • Fortsatt grundig vurdering av investeringskostnader og tidspunkt for investeringer BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  32. ”Nødvendige tiltak i økonomiplanen” BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  33. Utvikling i ”Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012

  34. Oppsummering • Historisk satsing på skolebarn • Vedlikeholdsløft- 415 millioner • Økt tjenestetilbud for helse og omsorgstrengende – 50 millioner • Opprustning av veier - 75 mill. • Ansvarlig økonomistyring og inndekning BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 • ØKONOMIPLAN 2009-2012