Download
medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren

Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 22 Januari, 2008 Dr J.O. Busari Kinderarts, Atrium MC, Heerlen

 2. “Jongeren met alcoholintoxicatie een groeiend probleem” Blurp! Nog een slokje voor de kater!!#$@!

 3. “Jongeren met alcoholintoxicatie een groeiend probleem” • Jonger • Meisjes • Thuissituatie • Sterke drank • Promillage hoger NtvG, december 2006 British Medical Journal, december 2006

 4. Onderzoek Jeugd GGD Zuid Holland West 12-18jr, 2005 • Helft drinkt thuis • Piek drinken (5 of meer drankjes met alcohol drinken bij een gelegenheid) afgelopen 4 weken • 12 t/m 14 jr: 8% • 15 t/m 16 jr: 43% • 17 t/m 18 jr: 58% • Ruim de helft van de jongeren die wel eens drinken geeft aan dat hun ouders het goed vinden (58%) *GGD 2005, Z-H West

 5. Jongeren zijn gevoelig voor het effect van Alcohol Monitoring the Future, 2001

 6. Onderzoek heeft aangetoond.... • Hersenschade bij • Veel drinken • Vaak drinken • Jong starten *Susan Tapert, Alcohol Research 2005

 7. Adolescence A time of Vulnerability and Opportunity • Increasing time spent with peers • Decreasing time spent with one’s family • Driven to explore, seek novelty and take risks • Increase in conflicts with authority, including parents • Changes in sleep pattern • Sexual maturation

 8. Adolescent Brain Development:Vulnerabilities and Opportunities • Much of the behavior characterizing adolescence is rooted in biology, intermingling with environmental influences to cause teens to conflict with their parents, take more risks and experience wide swings in emotion. • The lack of synchrony between a physically mature body ad a still-maturing nervous system may explain these behaviors. • Adolescents’ sensitivity to rewards appears to be different than in adults, prompting them to seek higher levels of novelty and stimulation to achieve the same feeling o pleasure. • With the right dose of guidance and understanding adolescence can be a relative smooth transition.

 9. Alcohol is schadelijk voor het ontwikkelend brein Prefrontal cortex • Prefrontal cortex (PFC) not fully developed until mid-20’s • Amygdala and n.a. show less pruning and tend to dominate the PFC judgment amygdala Nucleus accumbens reward system

 10. Adolescent Brain Changes Brain changes relevant to adolescent behavior • Prefrontal cortex (PFC) - being pruned • planning, judgment, impulse control • Poor judgment & acting before they think • Amygdala– showing less pruning • Integrating emotions to pleasurable and aversive experiences • Tendency to react explosively • Propensity to misread neutral or inquisitive facial expressions as anger • Nucleus accumbens – less pruning • Directs motivated behavior • Calculating how much effort to spend in order tot receive rewards • Preferences for activities that require low effort yet produce high excitement

 11. I hate school; I am going to skip classes and get drunk PFC This imbalance leads to...  planned thinking impulsiveness  self-control  risk-taking amygdala

 12. Schadelijke gevolgen van alcohol misbruik bij jongeren • Amygdala Geheugenfunctie • Hippocampus Aandachtsfunctie • L-R verbindingen Coördinatie • Grijze/witte stof Intellectuele functie Visuele functie • Pyramidenbanen Motoriek • Frontaal kwab Gedrag Persoonlijkheid

 13. Schade gemeten middels.. • Neuropsychologische tests • Blood flow veranderingen • EEG activiteit veranderingen • CT/MRI studies

 14. Enkele feitjes over alcohol gebruik • Drinksnelheid: hoe sneller ingenomen, des te hoger de alcoholconcentratie • Voedsel: Aanwezigheid voedsel in de maag vertraagd absorptie. Piek spiegel reductie kan 50% dalen • Geslacht: Vrouwen krijgen hogere bloedspiegels door minder extracellulair vloeistof (ethanol = hydrofiel)

 15. Feitjes • Kater: door veel vocht verlies -> effect op het brein • Vochtverlies: nefrogeen, verdamping • Bier: Bevat meer “vocht”; kater minder • Zuidelijk: Karaf water bij eten! • Afbraak alcohol: acetaldehyde = toxisch

 16. Feitjes • Geneesmiddelen: combi met Benzodiazepines levert ademhalingsdepressie • Bij OAC pillen en paracetamol gebruik: langer durende intoxicatie doordat lever beide stoffen ook moet metaboliseren • Sex: Bij Vrouwen meer “zin” (+ complicaties) Bij mannen minder “zin” erectiestoornissen

 17. Wat mag /kan? • Veilige grens voor volwassenen: • Vrouw: 10 glazen/week • Man: 15 glazen/week Hierbij tevens 2 dagen alcohol vrij

 18. Algemeen • De toxische effecten van alcohol kunnen verwacht worden bij • een inname van 600mg/kg alcohol (0.75ml 100% ethanol/kg) • ongeveer 120ml sterke drank met alcohol percentage van 30 bij een gewicht van 40kg • Vanaf plasmaconcentratie 1000mg/l (=1 promille) • Halfwaarde tijd alcohol = 4-5h

 19. Symptomen • Niet gecorreleerd aan de alcohol concentratie in bloed • CNS: • onderdrukkend effect waardoor daling van bewustzijn • Bij alcohol promillage van 1,5-1,9g/l coma • Direct drukkend effect op ademcentrum-> Ademdepressie -> Hypoxie ± respiratoire acidose • Onderdrukt thermoregulatie daling van lichaamstemperatuur -> central hypothermie

 20. Symptomen • Circulatoir: • perifere vasodilatatie -> tot versnelde afkoeling • tevens hypotensie en tachycardie • Respiratoir: • Hypoventilatie + respiratoire acidose • Ademdepressie vooral bij jongere kinderen • Renale: • onderdrukking ADH uit hypofyse-> verhoogde diurese (zelden ernstige uitdroging)

 21. Symptomen • Autonomisch effect: • braken, zweten • Metabool: • Metabool acidose -> zure metabolieten die vrij komen agv oxidatie alcohol. • Alcoholische ketoacidose (verhoogd anion gap >20) • Hypoglykemie -> remming gluconeogenese (Gevaren m.n. bij kinderen < 5jr) • Hypokalemie -> verhoogd H+ uitscheiding • Zuur graad hangt samen met alcohol concentratie & bewustzijnsniveau

 22. Behandeling • Alcohol heeft een snelle resorptie • Piekconcentratie bereikt na 30-120 min • Bij gedaald bewustzijn + alcohol intoxicatie = Opname ter observatie • Uitsluiten andere oorzaken van bewustzijn daling • Voorkom onderkoeling

 23. Behandeling • Acute opvang: • Symptomatisch: geen antidotum • ABCD(EFG) • Ademweg/ademhaling • Hartactie, bloeddruk • Bewustzijnsniveau (EMV score) • Pupillen (grootte + reflexen) • Bij agitatie: Diazepam 0.25mg/kg of Haldol 1-2.5mg IV

 24. Behandeling • Glucose-zout infuus vermindert braken, reduceert de lactaatwaarde en corrigeert mogelijke hypokalemie • Bij erg hoog promillage alcohol (>3g/l) / verslechtering klinische conditie -> Hemodialyse • Precieze letale alcoholdosis bij kinderen onbekend • Complicaties alcohol intoxicatie -> zeldzaam

 25. Behandeling • Nazorg: • Ontslag nadat patiënt goed wekbaar is • Poliklinische controle • Bij recidieven -> CAD

 26. Alcohol poli, Atrium MC, Heerlen • Officieel van start gegaan 2008. • Acute opvang en nazorg traject (multidisciplinaire aanpak) • Team bestaat uit • Kinderarts • Gespecialiseerde verpleegkundige (3x) • SEH verpleegkundigen (2x) • Afdeling manager, kindergeneeskunde • Kinderpsycholoog • Jeugdarts...(?)

 27. Alcohol poli, AtriumMC, Heerlen Behandeling traject: • Bij intoxicatie -> acute opvang + behandeling • Binnen eerste week -> contact gespecialiseerde verpleegkundige • 3 weken later poli controle -> kinderarts • 3 maanden -> gecombineerde poli kinderarts + gespecialiseerde verpleegkundige + kinderpsycholoog

 28. Bedankt! Sure! Wanna look for some cheese with me?

 29. Http:// • www.alcoholinfo.nl • www.trimbos.nl • www.alcoholpagina.nl • www.stap.nl • www.ggd.nl/inkaart/ • www.alcoholzwangerschap.nl • www.goedvoorbeeld.nl • www.ias.org.uk • ec.europa.eu/comm/health