1 / 32

Training Risicovol middelengebruik signaleren bij jongeren

Training Risicovol middelengebruik signaleren bij jongeren. Doelen. K ennis van risico's van middelengebruik K ennis van de signalen van gebruik E igen taak bij vroegsignalering E en signaleringsgesprek: hoe doe je dat? W anneer en naar wie verwijs je door?. Programma.

lonna
Download Presentation

Training Risicovol middelengebruik signaleren bij jongeren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Training Risicovol middelengebruik signaleren bij jongeren

 2. Doelen • Kennis van risico's van middelengebruik • Kennis van de signalen van gebruik • Eigen taak bij vroegsignalering • Een signaleringsgesprek: hoe doe je dat? • Wanneer en naar wie verwijs je door?

 3. Programma • Kennis van de risico's van middelengebruik • Het opiniespel • Signaleren • Het signaleringsgesprek • Verwijzen

 4. Is er een probleem? Landelijke cijfers en waar hebben we het over?

 5. Is er een probleem? Aantal jongeren dat drinkt, rookt en blowt.(in de afgelopen maand)

 6. Alcohol, tabak, cannabis en XTC-gebruik

 7. 5 of meer glazen bij één gelegenheid

 8. Hoe vaak blowen jongeren per maand? (15 jaar)

 9. Waarom is drinken en blowen zo schadelijk voor jongeren? De risico's van alcohol: Korte termijn: • Alcoholvergiftiging • Onveilige seks • Black-out • Geweld • Slechte leerprestaties Lange termijn: • Schooluitval • Schade aan de hersenen • Kans op alcoholprobleem/verslaving • Ziekten: kanker, levercirrose, hart- en vaatziekten

 10. De risico's van blowen Korte termijn: Hoofdpijn, duizeligheid,verergeren slechte stemming Lange termijn: • Schade aan de luchtwegen • Slechte leerprestaties en schooluitval • Psychische stoornis • Verslaving

 11. Landelijke richtlijn aanvaardbaar gebruik door jongeren Alcohol • Een jongere tot 16 jaar moet geen alcohol drinken. Cannabis en andere drugs • Voor jongeren is geen aanvaardbare hoeveelheid voor gebruik gedefinieerd.

 12. Landelijke richtlijn aanvaardbaar gebruik door jongeren • Vanaf 16 jaar bij voorkeur niet, maar als wel, dan matig alleen in het weekend; jongens maximaal 2 glazen, meisjes maximaal 1 glas

 13. Problematisch gebruik • Het gebruik krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. • Het gebruik veroorzaakt sociale problemen. • Er wordt om de verkeerde redenen gebruikt (om problemen te vergeten en wegens spanningen).

 14. Het opiniespel

 15. Het signaleringsproces • waarnemen • herkennen • interpreteren • toetsen • gesprek voeren • analyseren

 16. Interpreteren • FEATURE FILMS ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

 17. Interpreteren

 18. Interpreteren

 19. Fasen in middelengebruik 1. Experimentele fase 2. Sociale fase 3. Problematische fase 4. Verslavingsfase

 20. Welke fase van gebruik? (1) • ‘Ik was gewoon nieuwsgierig wat er zou gebeuren als ik een joint nam. Dus dat heb ik gewoon een keer gedaan.’

 21. Welke fase van gebruik? (2) • ‘Ik drink elke dag alcohol. Ik wil wel minderen, maar dat is best lastig. Door de alcohol vergeet ik even problemen. Ik ga vaak lekker stappen met vrienden. Door de weeks drink ik minder dan in het weekend. Ik wil wel m’nschool afmaken.’

 22. Welke fase van gebruik? (3) • 'Alcohol is gewoon gezellig. Als ik met mijn vrienden uitga vind ik het leuk om een paar biertjes te drinken.'

 23. Factoren bij problematisch gebruik • de hoeveelheid die gebruikt wordt • de sociale gevolgen • de reden van het gebruik • de persoon zelf • de context waarin gebruikt wordt

 24. Het signaleringsgesprek Doel Gesprekstechnieken: • open vragen stellen • een open houding • reflectief luisteren • bevestigen • samenvatten

 25. De Do's! • Open vragen • Bekrachtigen • Empathie • Reflectief luisteren • Bevorderen zelfvertrouwen • Samenvatten • Benadrukken eigen verantwoordelijkheid

 26. Hoe vraag je het gebruik uit? • 8 vragen • de zakkaart, een hulpmiddel

 27. Stadia van gedragsverandering

 28. De don'ts! • afkeuren/veroordelen • adviseren • confronteren • discussiëren • de les lezen • belachelijk maken • dreigen/waarschuwen • diagnosticeren

 29. Attitudeverandering • Wees een OEN Open, Eerlijk, Nieuwsgierig • Gebruik LSD Luisteren, Samenvatten, Doorvragen • en NIVEA Niet Invullen Voor Een Ander • Laat OMA thuis Niet Oordelen, Moraliseren, Adviseren

 30. OefeningNogmaals de Do's! • Open vragen • Bekrachtigen • Empathie • Reflectief luisteren • Bevorderen zelfvertrouwen • Samenvatten • Benadrukken eigen verantwoordelijkheid

 31. sites over alcohol en drugs • www.alcoholinfo.nl • www.drugsinfo.nl • www.watdoetdrank.nl • www.drugsenuitgaan.nl

 32. Bedankt voor uw aandacht!

More Related