Els nous mitjans - PowerPoint PPT Presentation

LAILACORB
qu s n els nous mitjans l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els nous mitjans PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els nous mitjans

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Els nous mitjans
466 Views
Download Presentation

Els nous mitjans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Què són els nous mitjans ? Segons Lev Manovich

 2. Segons la premsa: Videojocs Què són els nous mitjans? • Internet • CD-ROM • Llocs web • DVD • Multimedia • Realitat Virtual

 3. Què són els nous mitjans? • Segons la cultura popular: • Es relaciona als nous mitjans amb l’ ús de l’ ordinador per a la distribució i exhibició més que per a la producció.

 4. Què són els nous mitjans? • Segons Lev Manovich: • Tots els mitjans actuals es tradueixen a dades numèriques a les que s’accedeix mitjançant l’ordinador, es a dir, que es composen de dades informàtiques. • Principis que atenyen als “nous mitjans”: 1. La representació numèrica2. La modularitat3. L’ automatització4. La variabilitat5. La transcodificació

 5. Principis delsnous mitjans

 6. 1. La representació numèrica • Tots els objectes dels nous mitjans es composen de codi digital. Són representacions numèriques. Conseqüències : • Un objecte dels nous medis pot ser descrit en termes formals (matemàtics) • Un objecte dels nous medis està sotmès a una manipulació algorítmica. Els mitjans es tornen programables • La digitalització es porta a terme mitjançant dos passos: • Pressa de mostres  Convertir les dades continues a dades discretes • Quantificació  Assignar un valor numèric a partir d’una escala predefinida • Tots els mitjans actuals es tradueixen a dades numèriques a les que es pot accedir mitjançant l’ ordinador. El resultat: els gràfics, les imatges en moviment, el so, les formes, els espais i els texts es tornen computables; es a dir, conjunts simples de dades informàtiques. En definitiva, els medis es converteixen en nous mitjans.

 7. Exemples de la representació numèrica

 8. 2. La modularitat • O com proposa Manovich, “estructura fractal dels nous mitjans”, significa que uns elements s’ agrupen en objectes a major escala però mantenint sempre les seves identitats per separat. • Un objecte dels nous medis consta de parts independents, cadascuna de les quals es composa d’altres més petites, i així successivament, fins a arribar a l’estadi dels àtoms més petits que són els píxels, els punts 3D o els caràcters de text. • Exemples: • Pel·lícula multimèdia • Document de Microsoft Office Word • Document HTML • Nombroses pagines web

 9. Exemples de la modularitat Una fotografia esta formada per píxels

 10. Exemples de la modularitat Un document de Word consta de diferents paraules, que a la vegada consten de caràcters de text. Un document HTML consta de diferents objectes independents, cadascun representat per una línia de codi.

 11. Exemples de la modularitat La World Wide Web consta de nombroses pàgines web, cadascuna de les quals es composa d’elements mediàtics individuals als quals s’accedeix per separat.

 12. 3. L’ automatització • La codificació numèrica dels mitjans i l’estructura modular dels seus objectes permeten automatitzar moltes de les operacions implicades a la seva creació, manipulació i accés. • Automatització de baix nivell  L’usuari de l’ordinador modifica o crea des de zero un objecte mediàtic mitjançant plantilles o algoritmes simples. • Automatització d’alt nivell  Requereix que l’ordinador entengui, fins a cert punt, els significats que inclouen els objectes que es generen (la seva semàntica). • Accés  Necessitat de trobar maneres més eficients de classificar i buscar els objectes mediàtics.

 13. Exemple d’automatització de baix nivell Fotografía sense retocar Ajustem els nivells de l’imatge amb el photoshop Fotografía amb els nivells arreglats amb el photoshop

 14. Exemple d’automatització d’alt nivell Jocs de realitat virtual on es pot interactuar amb els diferents personatges ja siguin creats per altres usuaris o bé per l’ordinador.

 15. Exemple d’automatització (Accés) Buscadors web

 16. 4. La variabilitat • Un objecte dels nous mitjans pot existir en versions diferents, que potencialment són infinites i les quals solen estar muntades en part per un ordinador. • La variabilitat no seria possible sense la modularitat  els elements mediàtics, que s’emmagatzemen en format digital en lloc d’estar a un mitjà fixe, mantenen les seves identitats diferents i es poden agrupar en multitud de seqüències sota el control del programa. A més a més, com que els propis elements es descomponen en mostres discretes, es poden crear i adaptar a l’usuari sobre la marxa. • Aquest principi, pot veure’s com una conseqüència de la manera que té l’ordinador de representar les dades com a variables, en lloc de com a constants.

 17. Exemples de la variabilitat Diferents pantalles personalitzades de Windows

 18. Exemples de la variabilitat Els telèfons mòbils també son un bon exemple del principi de variabilitat, doncs existeixen diferents models i cadascun d’ells permet personalitzar els menús i les opcions del telèfon.

 19. 5. La transcodificació cultural • La informatització converteix els mitjans a dades d’ordinador que segueixen presentant una organització estructural que té sentit pels seus usuaris humans. • Es pot pensar en els nous mitjans com si constessin de dues capes diferenciades: • Capa cultural: • La enciclopèdia i el conte • L’ historia i la trama • La composició i el punt el vista • La mimesis i la catarsi • La comèdia i la tragèdia • Capa informàtica: • El procés i el paquet • La classificació i la concordança • La funció i la variable • El llenguatge informàtic i • l’estructura de dades • La capa cultural i la capa informàtica s’influeixen mútuament donant com a resultat “una nova cultura de l’ordinador: una barreja de significats humans i informàtics de les maneres tradicionals en que la cultura humana modela el món i dels propis mitjans que té l’ordinador per representar-la”. • Transcodificar alguna cosa es traduir-ho a un altre format.

 20. Exemples de la transcodificació cultural

 21. Què són els nous mitjans? • Els nous mitjans són vells mitjans que han estat digitalitzats. • Es tornen programables. • Tots els suports digitals comparteixen el mateix codi digital, fet que permet que es presentin mitjançant una sola màquina. • Permeten l’accés aleatori. • La digitalització comporta una pèrdua d’informació. • Els medis codificats digitalment es poden copiar de forma il·limitada sense degradació. • Són interactius. L’usuari pot interactuar amb l’objecte mediàtic i es torna coautor de l’obra.

 22. Bibliografia • "El llenguatge dels nous mitjans de comunicació“ de Lev Manovich. • Manovich: Article "L’avantguarda com a programari". • Clay Shirky's Writings About the Internet. Economics & Culture, Media & Community, Open Source • The Machine Is Us? Http://www.youtube.com/watch?v=PL-ywltLjzk • La convergencia de nuevos y viejos medioshttp://www.dialogica.com.ar/digicom/2006/08/la-convergencia-de-nuevos-y-vi.php • Representación numéricahttp://confiaentusmaquinas.blogspot.com/2008/08/representacin-numrica.html

 23. MERITXELL RIU DOMÍNGUEZ • PAC 1 – Fonaments i evolució de la multimèdia • Març 2010