1 / 7

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen. Sosiologiske teorier . Ulike perspektiver. 1. Konflikter mellom normsystemer. Kjønn- generasjoner – rik/fattig – by/land?

Download Presentation

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen TE- Hibu 2005

  2. Sosiologiske teorier. Ulike perspektiver • 1. Konflikter mellom normsystemer. Kjønn- generasjoner – rik/fattig – by/land? • 2. Konflikter innenfor et normsystem – mål/midler. Jfr. anomiteorier • 3. Sosial disintegrasjon. Forstyrrelser av samfunnets likevekt eller oppløsning av sosiale systemer som følge av avvik (jfr. gjengkonformitetsteorier) • 4. Sosiale læringsprosesser der individet tilegner seg avvikende atferd gjennom internalisering av avvikerrollen (jfr. Stemplingsteorier TE- Hibu 2005

  3. Sosiologisk analyse TE- Hibu 2005

  4. Anomiteorier – Emile DurkheimAasen • Samholdet eller fellesskapet legger bånd på den enkelte: NOMOS • Det finne samfunnstilstander der hver enkelt overlates til seg selv: ANOMI • Da utgår det ingen styring fra samfunnets NOMOS • Durkheim nevner markedsøkonomi – multinasjonale selskaper • Skilsmisser • Diskrepans mellom internaliserte ideal/mål og tilgjengelige og sosialt aksepterte midler/ressurser/regler TE- Hibu 2005

  5. Robert Merton skille mellom kulturelle mål og instistusjonaliserte (godtatte) middel P.AASEN TE- Hibu 2005

  6. Inngjerding av marginaliserte grupperN. Christie • Utgangspunktet er at det generelt sett er mye vondt her i verden og vi kan ikke være like bekymret for alt • Vi må velge ut sosiale problemer som vi vil mobilisere mot • En egnet og god samfunnsfiende hvor angriperne får ære av kampen og omkostningene bæres av svake grupper (eks. stoffmisbrukere) • Det er en grense for hvor store forskjeller i oppfatning som vi kan akseptere – for stor forskjell er en trussel for den sosiale orden (Staff?) TE- Hibu 2005

  7. Hvorfor er det ikke flere avvikere?Martinussen • 1. Samfunnets normer internaliseres • 2. Avvikende motivasjon slår ikke ut i atferd fordi vi ønsker anerkjennelse • 3. Folk avstår fra avvikende atferd p.g.a. Sanksjoner • 4. Vi handler konformt fordi det belønnes • 5. Illegitime midler er ikke tilgjengelig TE- Hibu 2005

More Related