Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

552 Views Download Presentation
Download Presentation

Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sosialisering er: (primær og sekundær) Ulike former for overføring av verdier, kunnskaper og ferdigheter Aasen TE- Hibu 2005

  2. Sosiologiske teorier. Ulike perspektiver • 1. Konflikter mellom normsystemer. Kjønn- generasjoner – rik/fattig – by/land? • 2. Konflikter innenfor et normsystem – mål/midler. Jfr. anomiteorier • 3. Sosial disintegrasjon. Forstyrrelser av samfunnets likevekt eller oppløsning av sosiale systemer som følge av avvik (jfr. gjengkonformitetsteorier) • 4. Sosiale læringsprosesser der individet tilegner seg avvikende atferd gjennom internalisering av avvikerrollen (jfr. Stemplingsteorier TE- Hibu 2005

  3. Sosiologisk analyse TE- Hibu 2005

  4. Anomiteorier – Emile DurkheimAasen • Samholdet eller fellesskapet legger bånd på den enkelte: NOMOS • Det finne samfunnstilstander der hver enkelt overlates til seg selv: ANOMI • Da utgår det ingen styring fra samfunnets NOMOS • Durkheim nevner markedsøkonomi – multinasjonale selskaper • Skilsmisser • Diskrepans mellom internaliserte ideal/mål og tilgjengelige og sosialt aksepterte midler/ressurser/regler TE- Hibu 2005

  5. Robert Merton skille mellom kulturelle mål og instistusjonaliserte (godtatte) middel P.AASEN TE- Hibu 2005

  6. Inngjerding av marginaliserte grupperN. Christie • Utgangspunktet er at det generelt sett er mye vondt her i verden og vi kan ikke være like bekymret for alt • Vi må velge ut sosiale problemer som vi vil mobilisere mot • En egnet og god samfunnsfiende hvor angriperne får ære av kampen og omkostningene bæres av svake grupper (eks. stoffmisbrukere) • Det er en grense for hvor store forskjeller i oppfatning som vi kan akseptere – for stor forskjell er en trussel for den sosiale orden (Staff?) TE- Hibu 2005

  7. Hvorfor er det ikke flere avvikere?Martinussen • 1. Samfunnets normer internaliseres • 2. Avvikende motivasjon slår ikke ut i atferd fordi vi ønsker anerkjennelse • 3. Folk avstår fra avvikende atferd p.g.a. Sanksjoner • 4. Vi handler konformt fordi det belønnes • 5. Illegitime midler er ikke tilgjengelig TE- Hibu 2005