KVALITATIVNA METODOLOGIJA - PowerPoint PPT Presentation

kvalitativna metodologija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVALITATIVNA METODOLOGIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVALITATIVNA METODOLOGIJA

play fullscreen
1 / 46
KVALITATIVNA METODOLOGIJA
431 Views
Download Presentation
libitha
Download Presentation

KVALITATIVNA METODOLOGIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KVALITATIVNA METODOLOGIJA prim. asist. dr. Davorina Petek, dr. med.

 2. Kaj je kvalitativno raziskovanje • Raziskovanje, ki uporablja kvalitativne metode zbiranja podatkov in analize • Raziskuje, interpretira fenomene, dogodke v njihovem naravnem okolju • Poskuša ugotoviti, interpretirati v luči pomena, ki ga opredelijo udeleženci Ekonomska fakulteta 2010

 3. EKSKURZIJA NA TEREN, ALI BOLJE, V GOZD Ekonomska fakulteta 2010

 4. Opis kvalitativne metodologije • Širok vpogled v obravnavano problematiko • Raziskovanje stališč, občutkov, izkušenj, interakcij med bolniki in zdravniki • Predhodnik kvantitativnim raziskavam • Slabo poznana problematika • Razumevanje terminologije Ekonomska fakulteta 2010

 5. EKSKURZIJA NA TEREN, ALI BOLJE, V GOZD • Odnos/stik med raziskovalcem in “subjektom raziskave” • Raziskovalec vstopi na neznano področje • Različne definicije, perspektive in strategije • Individualnost in subjektivnost perspektiv med “subjekti raziskave” • Različna razumevanja objekta raziskave • Osebnost, življenjske izkušnje in preference oblikujejo subjektivne zaznave in pričakovanja • Subjekti raziskave so v poziciji EKSPERTA – najbolje poznajo svoj teren Ekonomska fakulteta 2010

 6. Kaj pomeni kvalitativno raziskovanje? • Sprememba perspektive • Struktura skozi znanje raziskovalca • Opis življenja/sveta “od znotraj” – skozi pogled raziskovanih subjektov • Boljše razumevanje socioloških značilnosti oseb/skupin: procesi, interpretativni modeli, motivi za akcijo Ekonomska fakulteta 2010

 7. Razlike med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem Ekonomska fakulteta 2010

 8. Raziskovalno vprašanje • Zakaj delamo raziskavo: • Raziskati nov problem • Priprava NA kvantitativno raziskavo • Vpogled/razumevanje rezultatov PO kvantitativni raziskavi • Da raziščemo različne probleme, skupine, področja • Raziskovalno vprašanje KAJ Ekonomska fakulteta 2010

 9. Kvalitativna meodologija • Raziskovalna enota: oseba, skupina, situacija • Pridobivanje podatkov: • Dokumenti (osebni ali ne) • Intervju • individualni: poglobljen, polstrukturiran, strukturiran; • skupinski: fokusne skupine • Opazovanje: na terenu, ali indirektno (posnetek, zapis) Ekonomska fakulteta 2010

 10. Značilnosti kvalitativnih raziskav • Majhni vzorci, širok razpon pogledov • Kriterij nasičenosti podatkov • Informacije se išče v specifični skupini populacije • Vzorčenje ni statistično, je namensko ali teoretično Ekonomska fakulteta 2010

 11. Značilnosti kvalitativnih raziskav • Običajno spekter metodologije raje kot ena metoda • Orientacija na vsakodnevno življenje • Kontekstualnost kot vodilni princip: nobena info ni samo info – vse je kontekst in ne le en kontekst • Perspektiva udeležencev • Reflektivnost raziskovalca (njegovo razumevanje situacije) • Razumevanje kot princip znanja • Odprtost kot princip • Analiza primera kot začetna točka • Socialni konstrukt realnosti kot osnova • Razvoj teorije Ekonomska fakulteta 2010

 12. Krožek kakovosti • Za izboljšanje kakovosti, kjer je izvedljivo • Mala skupina bolnikov in zdravstvenih delavcev, ki so vključeni v določeno področje • Srečujejo se določeno obdobje, redno • Vsi udeleženci imajo enak status, ni hierarhije • Vodi izkušen moderator Ekonomska fakulteta 2010

 13. Krožek kakovosti: stopnje • Podajanje izkušnje • Opredelitev tem in strukture • Opredelitev problemov • Opredelitev ciljev • Izbira sredstev • Planiranje sprememb • Izvajanje sprememb • Evalvacija Ekonomska fakulteta 2010

 14. Eksploracijska skupina • 10-15 oseb, npr. zdravstveni delavci, ki se ukvarjajo z nekim problemom • 5-10 srečanj • Pregled materiala • Kodiranje • Analitska indukcija • Zunanji ekspert • Postopek triangulacije/ validiranja Ekonomska fakulteta 2010

 15. Delphi metodologija • Postopek pridobivanja konsenzusa • Široko usmerjen ali k določenim problemom • Poteka v nekaj krogih • Načrtovana aktivnost spraševanja različnih ljudi za njihova mnenja Ekonomska fakulteta 2010

 16. Ocenjevanje kakovosti kvalitativnega raziskovanja • Veljavnost raziskave • Notranja veljavnost (točnost podatkov) • Zunanja veljavnost –triangulacija, posploševanje • Zanesljivost raziskave • Upoštevanje metodologije Ekonomska fakulteta 2010

 17. Notranja veljavnost raziskave • Kontrola verodostojnosti – točnosti podatkov • (audio – video) posnetek razgovora • Natančen prepis tonskega posnetka • Kontrola prepisa tonskega posnetka • Beležke opazovalca Ekonomska fakulteta 2010

 18. Triangulacija vstavi • Kvalitativna • Triangulacija raziskovalcev in analitikov • Dvojno neodvisno analiziranje • Peer debriefing • Triangulacija virov: kombinacija različnih teoretskih spektrov: različne skupine: bolniki, socialni delavci, zdravniki • Kombinacija različnih kvalitativnih metodologij • Kombinacija različnih baz podatkov (literatura) • Predstavitev rezultatov udeležencem • Kvantitativna (triangulacija metod) • Integracija s kvantitativnimi podatki Ekonomska fakulteta 2010

 19. Triangulacija • Triangulacija metode: primerja rezultate dveh ali več načinov zbiranja podatkov • Triangulacija podatkov: primerjava podatkov, ki se razlikujejo v času, prostoru, ali glede na opazovane skupine ljudi • Triangulacija raziskovalcev: sodelovanje več raziskovalcev ali analitikov Ekonomska fakulteta 2010

 20. Zanesljivost raziskave • Ustrezno število kvalitativnih podatkov (število fokusnih skupin, število intervjujev...) za zadostitev kriteriju nasičenosti podatkov • Računalniška kvalitativna analiza (programi za kvalitativno analizo podatkov) Ekonomska fakulteta 2010

 21. Kriteriji kvalitete • Daljše delo na terenu • Stalno opazovanje med potekom raziskave • Posvetovanje s sodelavci (peer debriefing) • Postopek veljavnosti članov (respondent validation) Ekonomska fakulteta 2010

 22. Vzorčenje • Različne strategije, glede na raziskovalno vprašanje.Pozornost na zajetje vseh reprezentativnih struktur, manjšin... • Situacije: udeleženci, aktivnosti, čas • Osebe: udeleženci, informatorji • Skupine: namensko vzorčenje, naključno • Za zaključke, ki dajo širok pregled področja, je vzorčenje zelo pomembno!! Ekonomska fakulteta 2010

 23. Fokusne skupine • Začetek od potreb in mnenj udeležencev • Ravnovesje med zanimanjem raziskovalcev in udeležencev • Udeležba vseh relevantnih oseb (stakeholders) • Intervju: ekspertno mnenje • Fokusna skupina: za planiranje strategije Ekonomska fakulteta 2010

 24. Fokusne skupine - definicija • So skupinske diskusije 6-8-12 udeležencev, ki jih vodi moderator. Namen je razprava o omejenem številu tem, da pridobimo razpon mnenj in idej. • Moderator predstavi 3-4 teme in skrbi za to, da razprava ostane osredotočena na te teme. Razen tega je njegovo vključevanje v razpravo omejeno na minimum, da se razvijejo naravne interakcije. Ekonomska fakulteta 2010

 25. Fokusne skupine – primeri uporabe • Globinsko odkrivanje slabo poznanega področja • Ugotavljanje konceptov in percepcij udeležencev glede raziskovalnih vprašanj • Pridobivanje splošnih/temeljnih informacij • Ustvariti raziskovalno hipotezo • Interpretacija ugotovitev kvantitativnega raziskovanja • Stimuliranje novih idej, konceptov • Ugotavljanje potencialnih problemov Ekonomska fakulteta 2010

 26. Fokusne skupine • Število skupin • Število udeležencev • Sestava skupin • Struktura • Tema/vprašanja • Moderator/opazovalec Ekonomska fakulteta 2010

 27. Število skupin • do nasičenosti podatkov: 2-4. >4 • večja heterogenost, več podskupin: večje število FS • Število udeležencev: 6-8 (vabiti več) • Sestava: homogenost glede spola, starosti • Paziti na “poklicne” udeležence Ekonomska fakulteta 2010

 28. Struktura: • Jasna, definirana vprašanja • Manj definirana, več možnosti za vpliv udeležencev • Vprašanja • Pokrivanje tematike, usmerjena vprašanja • Vprašanja odprtega tipa (kaj, kako, ne DA/NE) • 15 min razprave za eno vprašanje Ekonomska fakulteta 2010

 29. Fokusne skupine • Moderator • Izkušen ali usposobljen za skupinsko dinamiko • Ne glavni raziskovalec, a poznavalec tematike • Stimulira razpravo,vsak udeleženec naj dobi možnost razprave, nobene predvidene teme se ne sme opustiti • Postavlja podvprašanja • Močan moderator: razprava za vsa predvidena področja, usmerjena, vsi udeleženci aktivirani • Šibek moderator: izmenjava idej, kaotična razprava? Ekonomska fakulteta 2010

 30. Fokusne skupine • Opazovalec • Značilnosti skupinske dinamike (odobravanje, smeh, zanikanje) • Zapisuje opažanja, kdo govori • Zapisuje prikrite informacije • Zapisuje opažanja nebesednega sporazumevanja • Skrbi za nemoten/nemoteč potek snemanja • PRVA ANALIZA Z MODERATORJEM PO SKUPINI Ekonomska fakulteta 2010

 31. Raziskovalni proces • Definicija problema/raziskovalno vprašanje • Opredelitev raziskovalnega vzorca (kdo bo sodeloval) • Opredelitev raziskovalnega intervjuja/navodil za razpravo • Izbira moderatorja • Izbira vzorca • Vodenje FS • Analiza in interpretacija Ekonomska fakulteta 2010

 32. Pred izvedbo FS • Se psihično pripraviš • Pripraviš in testiraš snemalno opremo • Organiziraš prostor za skupino Ekonomska fakulteta 2010

 33. Vprašanja – kako jih oblikujemo Ekonomska fakulteta 2010

 34. Vprašanja - 2 Ekonomska fakulteta 2010

 35. Kaj delaš med FS • Označiš udeležence • Začetni klepet • Uvod v začetek FS • Prijazen pozdrav udeležencem • Pregled področja, ki je predmet raziskave • Osnovna pravila • Otvoritveno vprašanje – lomilec ledu • Postavljaš vprašanja • Pospešuješ razpravo • Kontroliraš svoje reakcije Ekonomska fakulteta 2010

 36. Preneseš tišino do 5 sekund • Poslušaš • Na zaključku povzameš razpravo in vprašaš, če bi kdo kaj dodatno pojasnil ali se ne strinja • Razprava z opazovalcem Ekonomska fakulteta 2010

 37. Vodenje FS – nekaj tehničnih napotkov • Pomoč: začetno vprašanje, namenjeno vsem udeležencem – opišemo izkušnje, ki so se pokazale kot skupne iz ostalih FS • Začetek s splošnimi vprašanji, nadaljevanje z bolj usmerjenimi, ko se skupinska razprava že razvija • Vključitev, usmeritev, če se razprava odmika • Tihi udeleženci: posebej usmeri vprašanje, da ugotoviš, ali pomeni molk strinjanje, nestrinjanje ali nepripravljenost izreči mnenje ali pa, da nima nobenih dodatnih pripomb Ekonomska fakulteta 2010

 38. Vodenje FS – nekaj tehničnih napotkov • Dominantni udeleženci: bodi sprejemljiv do njihovega mnenja in razloži, da je tudi mnenje drugih udeležencev pomembno za razumevanje. Če to ne zaleže, jih direktno ustavi • Cenzuriranje, konformizem: zadrževanje komentarjev zaradi nezaupanja ali pa prilagoditev v skladu s pričakovanji moderatorja: vprašaj direktno za dejanske izkušnje • Prepir med udeležencema: tiho delo v skupinah: udeležence razdeliš v skupine, vsakega udeleženca v eno skupino Ekonomska fakulteta 2010

 39. Vodenje FS – nekaj tehničnih napotkov • Tema se zdi preveč abstraktna: zamisli si igrico, udeleženci naj si predstavljajo, da so na položaju, kjer lahko spreminjajo/vplivajo (npr. da so novinarji, ali direktorji, da si zamislijo, kako spremeniti vpliv medijev na odnos bralcev do duševnih bolezni • Udeležencem je nerodno, ne želijo razpravljati: naj v malih skupinah napišejo svoje mnenje, lahko se jim razjasni, kaj želijo povedati Ekonomska fakulteta 2010

 40. INTERVJU • Strukturiran: vprašalnik z vprašanji v vedno istem zaporedju • Pri obsežnem predznanju problematike • Pri masovnem raziskovanju • Usmerjen ali polstrukturiran. Brez vprašalnika: seznam tem • Nestrukturiran intervju: • Raziskovanje področja Ekonomska fakulteta 2010

 41. Intervju • Nestrukturiran • Malo št, heterogeni udeleženci • Besedno močan • Zahtevna analiza • Usposobljenost spraševalca • Strukturiran • Večja, homogena skupina • Besedno manj zahteven • Zahtevna priprava • Manj treninga usposobljenosti Ekonomska fakulteta 2010

 42. Napake • Udeleženec • Pomanjkanje motivacije • Ne ve ali skriva informacijo • Ogrožanje ega ali norm • Socialno sprejemljivi odgovori • ? • Spraševalec • Selektivno poslušanje • Pomanjkanje senzibilnosti • Pomanjkljivo motiviranje udeleženca • Lastno mnenje • Izogibanje občutljive tematike • Preskakovanje s teme Ekonomska fakulteta 2010

 43. Analiza • Takoj po vsaki skupini/intervjuju • Transkripcija teksta • Sistematična analiza • Validiranje analize Ekonomska fakulteta 2010

 44. Zagotavljanje kakovosti – zanesljivost raziskave • Kriterij nasičenosti podatkov (število FS) • Analiza teksta s pomočjo računalniškega programa Scientific Software Development, Berlin, ATLAS.ti verzija 4.2. Ekonomska fakulteta 2010

 45. Analiza kvalitativnih podatkov • Raziskovalec najde idejo/fenomen v tekstu, ki predstavlja analitsko enoto • Označi s kodo • Ko se ideja/fenomen ponovi, ponovno označi s kodo • Poenotenje kod med dvema neodvisnima raziskovalcema Ekonomska fakulteta 2010

 46. Analiza rezultatov Analitik Poročilo Tekst Določitev analitskih enot (citatov) Določitev kategorij Interpretativna določitev povezav Verifikacija Denzin, Strategies of Qual. Inquiry, Sage publications, 1998) Ekonomska fakulteta 2010