Download
devlet destekl tarim s gortalari 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 2009

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 2009

447 Views Download Presentation
Download Presentation

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI2009

 2. NEDEN SİGORTA SİSTEMİ? • Mevcut sistemlerin verimsizliği • Planlama-Bütçe disiplini • Uluslar arası ilişkiler • Risk yönetiminde uzmanlık

 3. SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ • Tarım Sigortaları Havuzu • Devletin Prim Desteği • Devletin Hasar Desteği • Gönüllülük Esası • İşletici Şirket • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) • Kapsama Alınacak Riskler • Denetim

 4. TARIM SİGORTALARI HAVUZU Havuz Yönetim Kurulu Üyeleri (7) T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (1) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1) İşletici Şirket (1)

 5. PRİM DESTEĞİ • Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır. • Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. • Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır.

 6. RİSK PAYLAŞIM VE REASÜRANS • Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir. • Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar. • Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir.

 7. ÇİFTÇİLERİN SİGORTA SİSTEMİNE KATILIMI • Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır. • Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz.

 8. İŞLETİCİ ŞİRKET Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.

 9. TARSİM HAVUZ YÖNETİM KURULU İŞLETİCİ ŞİRKET

 10. TARIM SİGORTALARI HAVUZU DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI Devlet Sivil Toplum Kuruluşları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği İŞLETİCİ ŞİRKET Sigorta Şirketleri

 11. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir. Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadır.

 12. KAPSAMA ALINABİLECEK RİSKLER Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için; • Kuraklık • Dolu, Don • Sel, taban suyu baskını • Fırtına, Hortum • Deprem, Heyelan • Yangın, Kaza ve Zararlılar • Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

 13. MUAFİYET UYGULAMASI VE MÜŞTEREK SİGORTA Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır. Muafiyet:Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir. Müşterek Sigorta:Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır.

 14. DENETİM Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi, Hazine Müsteşarlığı, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

 15. DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI MEVCUT UYGULAMA

 16. DEVLET DESTEKLİ TARIMSİGORTALARI BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI SERA SİGORTASI HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

 17. BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

 18. BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLER (TEHLİKELER) • Tüm bitkisel ürünler için Dolu +  Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem risklerinin neden olduğu miktar kaybı paket halinde teminat kapsamına alınmıştır. • Ayrıca, istenildiği takdirde; • Sadece meyveler için Don riskinin neden olduğu miktar kaybı, • Yaş meyve, sebze ve çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, • ek prim ödemek suretiyle, yukarıdaki pakete eklenebilmektedir.

 19. BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 2009 Yılı Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları

 20. MEYVELERDE DON TEMİNATI a) Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından, b) Turunçgiller, zeytin, muz, yenidünya ve avokado ürünlerinde meyvelerin oluşmasından, c) Fındık ürününde bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin en az %90’ının (Karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya başladıktan ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan, d) Yumuşak çekirdekli, taş çekirdekli ve diğer meyvelerde bahçenin fenolojik olarak meyve bağlama(*) dönemine girmesinden, e) Ayvada taç yapraklara bakılmaksızın meyve dönemine girmesinden sonra başlar. • (*) Meyve bağlama dönemi: Ağaçta çiçek döneminin tamamen sona erdiği ve meyve tutumunun görüldüğü dönemdir (normal koşullarda taç yaprakların %95’inin dökülmesiyle veya işlevselliğini kaybetmesiyle anlaşılır). • Sigortalı bahçede meyve dönemindeki ağaç sayısının toplam ağaç sayısına oranının % 90’i aşması halinde don teminatının başladığına hükmedilir. • Bahçe içindeki ağaçlarda çiçeklenme tarihleri bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde yukarıdaki durum poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.

 21. DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

 22. SERA SİGORTASI

 23. SERA SİGORTASI Bu sigorta; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralarda ve içindeki ürünlere vereceği zararları Genel Şartlara ve belirlenmiş olan yazılı Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlara göre karşılar.

 24. İNDİRİMLER • İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. • Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanır. • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim  indirimi Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 25. DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 26. HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 27. HAYVAN HAYAT SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU – 2009 a) Prim Fiyat Tablosu

 28. HAYVAN HAYAT SİGORTASI – 2009 Poliçe Yenilemelerinde Hasar-Prim Dengesine Göre Prim Ayarlaması

 29. HAYVAN HAYAT SİGORTASI – 2009 İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları • TEDGEM ve benzeri kuruluşlar tarafından ihale usulü dağıtımı yapılarak müteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar hariç olmak üzere, • Kooperatif toplam sigortalanabilir hayvan sayısı 300 ve üzerinde ise tarife üzerinden % 10 indirim uygulanır. • Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında mevcut tarife üzerinden % 10 indirim uygulanır. • İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim  indirimi Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. • Söz konusu grup poliçelerinde ve arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde; • Gruba ait hasar prim dengesinin % 50’nin altında kalması halinde uygulanan grup indirimi oranı aynen devam    eder. • Hasar prim dengesinin % 51 - 70 olması halinde indirim oranı % 50 oranında azaltılır. • Hasar prim dengesinin % 70’in üzerinde olması halinde grup indirim hakkı düşer. • Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatına % 75 ilave yapılır.

 30. DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

 31. KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

 32. KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU – 2009

 33. KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI - 2009 • İndirimler • İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. • Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanır. • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim  indirimi Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 34. DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

 35. SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI 05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

 36. SU ÜRÜNLERİ SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLER (TEHLİKELER) • Her türlü hastalık, • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, • Her türlü doğal afet, • Kazalar, • Predatörler, • Alg patlaması, nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar sigorta kapsamındadır.

 37. SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU – 2009 Tarife: 1 (Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Uygulanan Poliçeler) Tarife: 2   (Kafes Bazında Muafiyet Uygulaması Yapılan Poliçeler)

 38. SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU – 2009 • İndirimler • İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. • Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanır. • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim  indirimi Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 39. NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ? Aksigorta A.Ş. Anadolu Sigorta T.A.Ş. Ankara Sigorta T.A.Ş. Aviva Sigorta A.Ş. Allianz Sigorta A.Ş. Axa Sigorta A.Ş. Başakgroupama Sigorta A.Ş. Birlik Sigorta A.Ş. Ergoİsviçre Sigorta A.Ş. Eureko Sigorta A.Ş. Fiba Sigorta A.Ş. Güneş Sigorta A.Ş. Güven Sigorta T.A.Ş Generali Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş. Hür Sigorta A.Ş Işık Sigorta A.Ş. Liberty Sigorta A.Ş. Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Ray Sigorta A.Ş. SBN Sigorta A.Ş. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Zurich Sigorta A.Ş.

 40. PRİMLERİN ÖDENMESİ • Tarım Sigortalarında poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. • Bitkisel Ürün Sigortasında Sigorta Şirketlerince tahsil edilecek primlerin %25’i peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat tarihinden 1 ay sonrasına kadar tahsil edilir. • Sera Sigortasında Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan da %90’ı vadeli olarak  (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilir. • Hayvan Hayat ve Kümes Hayvan Hayat Sigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir. • Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL’nin altında olamaz.

 41. HASARLAR NASIL ÖDENECEK ? ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARINDA

 42. Teşekkürler… www.tarsim.org.tr