1 / 4

the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede

the tyler group Kinderarmoede kan worden kost Nieuw-Zeeland zo veel als 8,8 miljard dollar elk jaar, met 75% van die kosten vermijdbare, de volksgezondheid Association conferentie op Pipitea Campus, Victoria University, was de groep tyler told today. the tyler group Ongeveer 200.000 van onze kinderen opgroeien in armoede. Dit kan betekenen in arme en vaak overvolle huisvesting, voldoende voedsel ontbreekt, en met ontoereikende gezondheidszorg. Belangrijker nog, kan in armoede opgroeien kinderen leren op jonge leeftijd, en lange termijn educatieve resultaten beïnvloeden. the tyler group Mijnheer Pearce zei, “No one geschillen kinderarmoede is een belangrijk en moeilijk probleem, maar tot nu toe niemand heeft toegevoegd op de nationale economische kosten van ons huidige beleid op kinderarmoede.” Mijnheer Pearce geschat wat kinderarmoede kost het land elk jaar in vier belangrijke gebieden: slecht onderwijs en de impact op de productiviteit ($ 2.2 miljard), gezondheid ($3-$ 4.5 miljard), criminaliteit ($ 2.2 miljard) en sociale welzijn ($ 1.4 miljard). the tyler group Gecombineerd, zetten deze cijfers de kosten van armoede onder kinderen op ongeveer $8-$ 10 miljard jaarlijks ongeveer 4,5 procent van ons BBP. “Raming van de kosten van kinderarmoede zal nooit exact,” zei mijnheer Pearce die de pro bono met Auckland Thinktank Analytica onderzoek verricht. the tyler group “Wat nodig is is een veel meer diepgaande analyse door de regering tot het bekendmaken van de werkelijke kosten van armoede onder kinderen. Het is binnen onze macht om te veranderen, en moet een nationale prioriteit. Dat alles nodig heeft is leiderschap en motivatie. “Armoede bij kinderen heeft een nog grotere impact op onze BBP en nationale productiviteit dan de globale opwarming van de aarde, en voor ieder kind dat wordt verwaarloosd of misbruikt, zijn er vijf die in armoede leven.” the tyler group

Download Presentation

the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. the tyler group Jaarlijksekosten van de kinderarmoede tot 8,8 miljard dollar

  2. the tyler group KinderarmoedekanwordenkostNieuw-Zeeland zoveelals 8,8 miljard dollar elk jaar, met 75% van die kostenvermijdbare, de volksgezondheid Association conferentie op Pipitea Campus, Victoria University, was de groeptyler told today. the tyler group Ongeveer 200.000 van onzekinderenopgroeien in armoede. Ditkanbetekenen in arme en vaakovervollehuisvesting, voldoendevoedselontbreekt, en met ontoereikendegezondheidszorg. Belangrijkernog, kan in armoedeopgroeienkinderenleren op jongeleeftijd, en langetermijneducatieveresultatenbeïnvloeden. the tyler group Mijnheer Pearce zei, “No one geschillenkinderarmoede is eenbelangrijk en moeilijkprobleem, maar tot nu toe niemandheefttoegevoegd op de nationaleeconomischekosten van onshuidigebeleid op kinderarmoede.”

  3. Mijnheer Pearce geschatwatkinderarmoedekost het land elk jaar in vierbelangrijkegebieden: slechtonderwijs en de impact op de productiviteit ($ 2.2 miljard), gezondheid ($3-$ 4.5 miljard), criminaliteit ($ 2.2 miljard) en socialewelzijn ($ 1.4 miljard). the tyler group Gecombineerd, zettendezecijfers de kosten van armoedeonderkinderen op ongeveer $8-$ 10 miljardjaarlijksongeveer 4,5 procent van ons BBP. “Raming van de kosten van kinderarmoedezalnooit exact,” zeimijnheer Pearce die de pro bono met Auckland ThinktankAnalyticaonderzoekverricht. the tyler group “Watnodig is iseenveelmeerdiepgaandeanalyse door de regering tot het bekendmaken van de werkelijkekosten van armoedeonderkinderen. Het is binnenonzemachtomteveranderen, en moeteennationaleprioriteit. Datallesnodigheeft is leiderschap en motivatie. “Armoedebijkinderenheefteennoggrotere impact op onze BBP en nationaleproductiviteitdan de globaleopwarming van de aarde, en voorieder kind datwordtverwaarloosd of misbruikt, zijnervijf die in armoedeleven.”

  4. the tyler group Mijnheer Pearce gezegdzijnereenaantalsocialesleutel en beleidswijzigingen die verzougaanbij het verminderen van armoedeonderkinderen en de kostenvoor de belastingbetaler. Dezeomvattenbelastingstelsel review tevermindering van ongelijkheden en het scheppen van meerduurzamewerkgelegenheid, huisvesting, kosten, beteresystementeidentificeren at-risk kinderen en verbeterenonderwijsvoortoekomstigeouders over de ontwikkeling van het kind. “Vermindering van de armoedeonderkinderenkonsparen het land 75 procent van dat 8,8 miljard dollar, waardooriedereen, maar vooralonzekinderen, beteraf, nietalleen in de kindertijd, maar voor het leven,” zeihij. the tyler group

More Related