Download
the tyler group n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede PowerPoint Presentation
Download Presentation
the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede

the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede

205 Views Download Presentation
Download Presentation

the tyler group | Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. the tyler group Jaarlijksekosten van de kinderarmoede tot 8,8 miljard dollar

  2. the tyler group KinderarmoedekanwordenkostNieuw-Zeeland zoveelals 8,8 miljard dollar elk jaar, met 75% van die kostenvermijdbare, de volksgezondheid Association conferentie op Pipitea Campus, Victoria University, was de groeptyler told today. the tyler group Ongeveer 200.000 van onzekinderenopgroeien in armoede. Ditkanbetekenen in arme en vaakovervollehuisvesting, voldoendevoedselontbreekt, en met ontoereikendegezondheidszorg. Belangrijkernog, kan in armoedeopgroeienkinderenleren op jongeleeftijd, en langetermijneducatieveresultatenbeïnvloeden. the tyler group Mijnheer Pearce zei, “No one geschillenkinderarmoede is eenbelangrijk en moeilijkprobleem, maar tot nu toe niemandheefttoegevoegd op de nationaleeconomischekosten van onshuidigebeleid op kinderarmoede.”

  3. Mijnheer Pearce geschatwatkinderarmoedekost het land elk jaar in vierbelangrijkegebieden: slechtonderwijs en de impact op de productiviteit ($ 2.2 miljard), gezondheid ($3-$ 4.5 miljard), criminaliteit ($ 2.2 miljard) en socialewelzijn ($ 1.4 miljard). the tyler group Gecombineerd, zettendezecijfers de kosten van armoedeonderkinderen op ongeveer $8-$ 10 miljardjaarlijksongeveer 4,5 procent van ons BBP. “Raming van de kosten van kinderarmoedezalnooit exact,” zeimijnheer Pearce die de pro bono met Auckland ThinktankAnalyticaonderzoekverricht. the tyler group “Watnodig is iseenveelmeerdiepgaandeanalyse door de regering tot het bekendmaken van de werkelijkekosten van armoedeonderkinderen. Het is binnenonzemachtomteveranderen, en moeteennationaleprioriteit. Datallesnodigheeft is leiderschap en motivatie. “Armoedebijkinderenheefteennoggrotere impact op onze BBP en nationaleproductiviteitdan de globaleopwarming van de aarde, en voorieder kind datwordtverwaarloosd of misbruikt, zijnervijf die in armoedeleven.”

  4. the tyler group Mijnheer Pearce gezegdzijnereenaantalsocialesleutel en beleidswijzigingen die verzougaanbij het verminderen van armoedeonderkinderen en de kostenvoor de belastingbetaler. Dezeomvattenbelastingstelsel review tevermindering van ongelijkheden en het scheppen van meerduurzamewerkgelegenheid, huisvesting, kosten, beteresystementeidentificeren at-risk kinderen en verbeterenonderwijsvoortoekomstigeouders over de ontwikkeling van het kind. “Vermindering van de armoedeonderkinderenkonsparen het land 75 procent van dat 8,8 miljard dollar, waardooriedereen, maar vooralonzekinderen, beteraf, nietalleen in de kindertijd, maar voor het leven,” zeihij. the tyler group